в момента четеш
Мир с Бога Били Греам 

XVIII глава НАЙ-ПОСЛЕ — МИР!

„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.“

Исая 26:3

И така, вие вече знаете какво означава да имате мир с Бога. Знаете какво означава човек да бъде християнин. Знаете и цената, която трябва да се заплати за това така желано нещо — мир и щастие. Познавам хора, които веднага биха написали чек за милион долара, ако можеха срещу него да получат мир. Милиони хора търсят мир. Но всеки път, когато се доближат до мира, който вие намерихте в Христос, Сатана ги отвлича. Той ги заслепява, обвива ги в димна завеса, заблуждава ги, и те пропускат целта. Но вие я улучихте. Вече имате мир завинаги. Открихте тайната на живота.

Има много неща, които още не разбирате. Има много тайни. Има много проблеми, които ви объркват. Но дълбоко в душата ви, под всичко това, се крие едно дълбоко вътрешно спокойствие, крие се мирът, който ви дава сили за уверен живот. Вече се убедихте, че християнството дава много предимства, които никоя философия не предлага. Нито материализмът, нито която и да било друга философска концепция може да се сравни с християнството. В своята книга „Християнската етика“ д-р Тисен изрежда някои от тези предимства. Ще ги изложим накратко:

• На първо място: това е осиновяването. В момента, в който приемете Господ Иисус Христос като свой личен Спасител, вие вече сте приет в Божието семейство. Вие вече сте Негово дете. С това вие придобивате определени привилегии и отговорности. По силата на това осиновяване във вените ви вече тече царска кръв. Вече сте член на семейството на Царя на царете и Господа на господарите.

• Второ: ставате наследник. Библията учи, че когато се родите отново, вашето ново положение в Христос ви прави сънаследник заедно с Него. Вие вече сте наследник на всички неща.

• Трето: имате мир. Мирът идва само ако сте получили Божията прошка, ако сте били помирени с Бога. Тогава можете да имате хармония със себе си, с околните и най-вече с Бога. „Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.“ (Исая 57:21) Но чрез кръвта, пролята на кръста, Христос установи мира с Бога за нас, и Сам Той стана нашият мир. Ако ние Го приемем чрез вяра, биваме оправдани от Бога и можем да се насладим на вътрешния покой, който човек не може да получи по никакъв друг начин. Когато Христос влезе в сърцето ни, Той ни освобождава от потискащото чувство за греховност. Очистени от всяко чувство за нечистота и недостатъчност, ние можем да издигнем глави, сигурни в знанието си, че можем смело да погледнем останалите хора в очите. „Когато пътищата на човека са угодни пред Господа, той прави дори и враговете му да сключат мир с него.“ Още повече, ние знаем, че можем да застанем пред Бога в часа на смъртта си със същото чувство на мир и сигурност. Нито комунизмът, нито която и да било друга религия или философия не могат да предложат това.

• Четвъртото: голямо предимство от познаването на Христос е духовният животВ естественото си състояние никой човек не може напълно да осъзнае колко погрешен е бил предишният му живот, но той съзнава, че душата му е мъртва. Хората, които не са запознати с богословската терминология, може би няма да изразят това чувство точно по този начин, но те във всеки случай го усещат. Всички хора от време на време се учудват на собственото си безразличие към правда и неправда. Те усещат собствената си готовност да направят компромис с явни несправедливости, да предпочетат по-лесното вместо по-справедливото разрешение. Дори и най-закоравелият грешник има моменти, в които си пожелава да е добър. И най-закоравелите престъпници, и най-безсрамните проститутки таят дълбокия, но потиснат копнеж да бъдат нещо по-добро. И невярващите хора, които се опитват да живеят порядъчен живот, обикновено съзнават, че в действителност са далеч от целта си. Трагедията е, че повечето от тях не знаят, че се провалят, понеже са мъртви в престъпленията и греховете си, и че първо трябва да бъдат оживотворени чрез Христос, и тогава ще могат да живеят съгласно духовните закони.

Иисус казва: „Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.“ (Йоан 10:10) А апостол Павел обяснява: „И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)

Да бъдеш роден отново в Христос означава да бъдеш роден за нови идеали, нови стремежи, нови надежди и нови способности за постигане на тези нови цели. Христос като Учител и Господ ви е дал нов живот. Вие сте новородени.

• Пето: имате радостта от християнското общение. Самотата е една от най-страшните трагедии на човечеството. Колко често сме се чувствали самотни сред огромна тълпа! Много хора се чувстват по-самотни в големия град, отколкото на някой самотен път сред полето. Колко често копнеем да намерим човек, който би разбрал и споделил най-съкровените ни чувства, с когото да можем да си говорим, който да гледа на живота така, както гледаме ние, който да има същите ценности като нас.

Когато казваме, че търсим човек, с когото да говорим на един език, ние всъщност повтаряме същото, което псалмистът изразява по-поетично: „Погледнах надясно и видях, че никой не иска да знае за мене; избавление няма вече за мене; никой не се грижи за душата ми.“ (Псалм 142:4)

Вече разбрахте, че Иисус е единственият Приятел, който разбира всяка ваша мисъл. Когато установите връзката с Него, вече никога не можете да бъдете самотни. Когато Христос заема правилното място в сърцето ви, всяко чувство за отчуждение от Бога изчезва. Вие вече се движите в Божието присъствие. Това общение носи неизказана радост и слава. Никоя човешка философия не може да ви даде това.

• Шесто: от следването на Христос вие се изпълвате с нова сила. Човекът сам по себе си не може да удовлетвори дори и собствените си стандарти, да не говорим за безкрайно по-високите и съвършени Божии стандарти. Мойсеевият закон е бил записан като минимална норма на поведение, което е приемливо за Бога, но без външна помощ вие не сте способни да спазвате дори и него. През цялата история човекът е взимал решение след решение с надеждата, че ще бъде способен да го спазва, но дълбоко в сърцето си е знаел, че в най-добрия случай може да постигне някакво моментно подобрение, но не и трайна промяна. Тази човешка слабост е толкова явна, че „решенията, взимани на Нова година“ вече са станали за поговорка и всеобщ присмех. Само чрез новорождението в Христос човек може да постигне не само временна промяна на сегашното си поведение, а създаването на една истинска нова личност.

Всички ние знаем за промяната, която стана със Савел на пътя за Дамаск, когато Христос влезе в сърцето му и от един от Своите най-жестоки врагове го превърна в един от най-ефективните Си служители. И днес стават множество не по-малко драматични промени на човешки личности. Те се извършват с помощта на същото средство, което превърна Савел в Павел — новорождението в Иисус Христос!

Няма човешка философия, която да може да постигне такива промени и да даде такава сила. Тази мощна сила е на ваше разположение по всяко време и във всички ситуации. Бог казва: „Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.“ (Исая 41:10)

Каквито и да са обстоятелствата, каквато и да е заповедта, каквато и да е длъжността, каквато и да е цената, каквато и да е жертвата — Неговата сила ще бъде ваша в часа, когато се нуждаете от нея.

• Седмо: от християнския живот произтичат и физическипредимства. Грехът и чувството за недостойнство влияят на физическото и умствено състояние на човека. Усещането за морална нечистота и физическо омърсяване, чувството на омраза към другите хора, съзнанието за собствената ни неспособност да постигнем целите, към които се стремим — това са истинските причини за много физически и умствени страдания. Чувството за вина и грях, което естественият човек носи в себе си, често го прави неспособен да изпълнява задълженията си, разболява го и душевно, и физически. Не случайно, когато Иисус е бил на земята, Той е съчетавал изцеляването на болни с проповядване и поучение. Между живота на духа и здравето на тялото и ума има съвсем пряка връзка.

Мирът с Бога, Неговият мир в човешкото сърце и радостта от общението с Христос сами по себе си имат благотворно влияние върху тялото и ума и спомагат за развиването и съхраняването на физическите и душевни сили.

• Има определени специални привилегии, на които може да се наслаждава само истинският християнин. Една от тях е например привилегията на божествената мъдрост и постоянно водителство. Библията казва: „Ако на някой от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.“ (Яков 1:5)

• За християнина е характерен също така и истински оптимизъм, сигурността, че съгласно божествения план накрая всичко ще завърши добре.

• Християнинът има правилен мироглед. В този мироглед основно място заема Божията цел и краят, към който се движи всичко. Ние сме уверени, че въпреки човешките войни и разрушителните сили на природата, които изглежда, че ни владеят, Бог седи на Своя престол и контролира всичко. Сатана също е ограничен от Неговата сила и може да върши злите си дела само когато и доколкото Бог му позволява. Писанието ни учи, че Бог има точно определен план за всеки период от историята, за всеки народ и всеки отделен човек. Там четем и за предстоящото завръщане на Христос, когато ще бъде установено Неговото царство. И така, за християнина животът се развива по план и той има увереността, че в крайна сметка Бог ще възтържествува над всяка неправда.

Когато говорим за предимствата на християнската вяра пред всички останали мирогледи, не можем да пропуснем и предимството, което християнинът ще има във вечността. Йов задава въпроса: „Ако умре човек, ще живее ли?“ (Йов 14:14) И сам си отговаря: „Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята.“ (Йов 19:25)

Каква перспектива! Какво бъдеще! Каква надежда! Какъв живот! Не бих заменил това и срещу най-големите богатства на света. Предпочитам да съм дете на Царя, сънаследник с Христос, член на небесното царско семейство!

Аз зная откъде съм дошъл, зная защо съм тук, зная къде отивам и сърцето ми е изпълнено с мир. Неговият мир прелива и преизпълва душата ми.

Бурята бушува, разбеснелите се вълни блъскат скалите, страховити светкавици раздират небето, тътенът на гръмотевиците разтърсва земята, ураганният вятър помита всичко на пътя си, но малкото птиченце спи спокойно в скалната цепнатина, скрило главичка под крилото си. Това е мир — да можеш да спиш сред бурята!

В Христос ние имаме спокойствие и мир сред объркването, криволиците и хаоса на този свят. Бурята бушува, но в сърцата ни цари покой. Най-после намерихме мир!