Съдържание Цялата книга на една страница

ОРЪЖИЕТО НА НАШАТА НАДЕЖДА

В НАШАТА БИТКА да поддържаме надеждата си жива ние имаме най-чудесното оръжие – Святата Библия. Самата Библия говори за това оръжие като “МЕЧЪТ НА ДУХА, КОЙТО Е БОЖИЕТО СЛОВО”. Обаче само тези, които са упълномощени, могат да го използват. “Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово” (Ефесяни 6:17).

Библията е оръжие само за тези, които не се съмняват в нея! За да използвате Библията като “меч на духа”, трябва да вярвате, че тя е неподправеното слово на Бог, че е без недостатък, без грешка или дефект! Независимо че Библията беше написана на три различни езика (иврит, арамейски и гръцки), ние трябва да имаме вяра в нашия Бог, че Той е достатъчно велик да ни даде Словото Си в писмена форма точно така, както е искал ние да го получим. За плътския ум това твърдение е глупост, но за вярващия това е начинът, по който Бог работи.

За човека, който държи да получи доказателство за непогрешимостта на Божието слово, нека предложим едно.

Библията не е една книга. Тя се състои от 66 книги, написани от над 40 автори. Времето, което е било необходимо за написване на Библията, е повече от 1600 години. Всички автори разглеждат една и съща тема, но в цялата Библия няма нито едно противоречие! Не мислите ли, че такова нещо не е по силите на човек или група от хора? Тази книга, Библията, не може да бъде дело на човек! Има математически модели и методи на изследване, които доказват нейния божествен произход.

Освен чрез математически модели верността на Библията е доказана исторически и научно. Исторически, понеже всеки цар, царство, град или нация, споменати в нея, са съществували – дори и тези преди записаната история. Съвременният човек разполага с достатъчно информация, за да докаже съществуването на тези места.

Научно – изминали са само около петстотин години, откакто най-напредничавите умове на човечеството признаха, че земята е кръгла. Преди това човекът е вярвал, че земята е плоска и че някъде в края на морето има място, от което човек може просто да изпадне от света. В Библията е записано, че преди около две хиляди години великият Божий мъж Исая, поучаваше, че Земята е кръгла. “Той седи над кръга на земята и жителите й са като скакалци. Той простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене” (Исая 40:22). Думата “кръг” в този стих означава ‘окръжност, кръг или движа се в кръг’. Исая не само каза, че светът е кръгъл, но каза и че той се върти! Исая каза това, преди някой друг да го е казал!

Днес тези, които са с “научна” нагласа, се доверяват в голяма степен на способността на съвременния компютър да анализира бази данни и да обобщава факти. Така че нека да тестваме Библията с модерния компютър и да видим какъв ще бъде резултатът.

Повечето съвременни библейски учени (с изключение на фундаменталистите) вярват, че първите пет книги на Библията са написани от различни хора по различно време. Но това не е така. Ние наричаме тези книги “Петокнижието на Мойсей”, понеже вярваме, че Мойсей е авторът на всичките тези пет книги и че те са били написани по едно и също време.

В началото на 1986 година двама израелски учени – изследователят на Библията Моше Катц и компютърният експерт Менахем Винер, и двамата от Израелския технологичен институт, взеха текста на тези пет Мойсееви книги на еврейски език (иврит), наречени в юдаизма “Тора”, и го подложиха на компютърен анализ. След анализа те заявиха, че не е възможно тези книги да са написани от повече от един човек и по различно време. Всъщност те установиха, че според техния компютър тези книги не би могло да са написани от който и да е човек, но техен автор трябва да е самият Бог, работещ чрез Мойсей!

Тяхното проучване беше направено публично достояние чрез офисите на Израелското консулство в Ню Йорк. Част от доклада изтъква следното: “Проучването се основаваше на една теза, спомената в по-новата равинска литература, която гласи, че в еврейския текст на петте библейски книги са скрити важни думи, закодирани по букви през определени интервали.”

Като изследвали тази възможност с помощта на компютър, анализирайки огромното количество букви и интервали, изследователите доказват, че наистина има такива ключови думи, разпръснати и закодирани в книгите.

Регистрирани били комбинации от думи, които се появяват в текста по букви, разположени през определени интервали. Катц заявява, че статистическата възможност те да са плод на случайност е по-малка от едно на три милиона.

Например той се позовава на еврейската дума “Тора”, която се повтаря по букви в книгата Битие на 50 ударни интервала, докато думата “Елохим” (Бог) е формирана от букви, появяващи се на 26 ударни интервала. Винер казва, че забележителното в този случай не е фактът, че думите са намерени в текста чрез свързване на букви на определени интервали, но че във всеки отделен случай откритите дешифрирани думи имат директна връзка с текста, в който са разположени.

Например той отбелязва, че мястото на погребение на Адам и Ева не е споменато никъде в библейския текст, но чрез метода на пропускане на букви имената “Адам и Ева” се появяват в текста, описващ мястото на погребение на патриарха Авраам и неговата съпруга Сара.

Винер описва техния метод на изследване по следния начин: първо са изпечатвали на принтер текста с определен брой букви на ред. След това са го сканирали, за да видят дали има някои думи, които изплуват от новата подредба на буквите. Броят на буквите на всеки ред бил напълно произволен и те непрекъснато експериментирали с различно пренареждане.

Вторият метод бил да се зададе на компютъра ключова дума – например “Адам” – и да му се даде команда да открие дали буквите А, Д, А, М са скрити в определен текст, отново произволно, но на определени интервали.

Е, какво мислите за това? Дори една метална кутия с чипове, наречена компютър, може да разпознае Божието Слово! Как тогава толкова много хора не могат?

Математическите методи за изследване потвърдиха, че Библията е дело на Бога. Обръщаме се към математиката още веднъж, за да докажем истинността на Божието Слово.

Преди много години един велик математик от руски произход на име Иван Панин направил някои впечатляващи открития относно библейската математика.

Панин бил математически гений. Той бил признат за един от десетте най-добри математици на своето време. През 1882 година той се дипломирал в университета Харвард. Малко след дипломирането си станал християнин. Знаел перфектно гръцки и еврейски език. Нито в гръцкия, нито в еврейския се използват цифри за записване на числата. За представяне на цифрови стойности се използват буквите от съответната азбука. Знаейки това, Панин започнал да изучава Библията, като замествал буквите с техните числови стойности. Като разглеждал получените числа, той бил впечатлен от невероятно детайлния математически дизайн, който се разкривал пред него. Запленен, той продължил своите изследвания! Колкото по-дълбоко навлизал в Библията, толкова повече бил убеден, че математиката би могла да отключи някои дълбоки тайни в тази велика Книга!

Стих по стих, глава по глава, книга по книга, цялата Библия съдържа същия невероятен математически код, който стои много над способността на физическия ум. Такъв вид код не би могло да бъде създаден от човешки ум.

Тогава Панин започнал да проучва спорните стихове в Библията. Това са стихове, които някои учени отхвърлят с твърдението, че са добавени от “прекалено усърдни” преписвачи. Много библейски учени например отхвърлят пасажа в Марк 16:9-20, защото смятат, че тези стихове липсват в някои главни манускрипти. Според изследването на Панин тези стихове съдържат същият уникален математически код!

Панин заявява, че неговата работа без съмнение доказва, че Библията е написана по разработен математически модел, който изключва всякакъв шанс или случайност. Оттогава до неговата смърт през 1942 година, Панин прекара времето си, доказвайки чрез математиката истинността на Библията. Всички знаем, че математиката е точна наука. Тя не може да бъде фалшифицирана!

Базирайки се на проучването си, Панин стига до следните изводи.

№ 1: Нито едно човешко същество не би могло да напише Библията!

№ 2: Математическият модел на самото Писание е извън обхвата на човешкия ум.

Той бил награден от Фондация “Нобел Рисърч” за математическото проучване на Библията. За да подкрепи твърдението си пред фондацията, той представил 43 000 страници, съдържащи резултатите от неговата работа! Неговата теза пред фондацията била следната: “Святата Библия е непогрешимото Божие Слово!”

От фондация “Нобел Рисърч” му отговорили: “Колкото по-дълбоко навлизаме във вашите изследвания, толкова повече поразителни доказателства намираме в полза на вашето твърдение!”

След това Панин отправил предизвикателство чрез нюйоркския вестник “Сън” към деветима известни “библейски критици” по онова време публично да опровергаят неговите твърдения. Когато абсолютно никой не откликнал, той отправил същото предизвикателство посредством всички водещи вестници по света, за да може всеки публично да опровергае твърденията му! Това станало преди повече от 60 години, но до днес не се е появил някой, който да опровергае неговите твърдения.

Доктор Панин твърдеше, че “математически” доказва, че всичките 66 книги от нашата Библия са написани от Бога! Независимо че човешка ръка е написала думите в Библията, Бог е Този, който ги е диктувал! Нашата Библия твърди същото. “…защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух (2 Петрово 1:21).

Д-р Иван Панин разкрива в трудовете си, че числата са методът, който Бог използва, за да защити истинността на Своето Слово. След дългогодишна работа той доказа, че Библията е защитена от система от числа и ако Словото бъде променено по някакъв начин, системата ще бъде нарушена, което ще покаже, че е извършена фалшификация. Д-р Панин казва: “Библията е конструирана по чудесен числов модел във всеки възможен детайл; този модел не може да произхожда от човек, нито пък може да бъде осъществен от човек; числовата система, по която е изградена Боблията, е подобна на математическия модел, наблюдаван в природата, в небесата горе или на земята, около човека. Този числов модел застрахова текста от грешки и прибавяне; твърде подобно на начина, по който дизайнът на банкнотите е защитен срещу фалшификации. И както монетоброячната машина автоматично пресмята монетите, така и математическият код автоматично проверява собствената си сметка.”

През 1908 година пастор А. Б. Кинг каза относно работата на д-р Панин: “Един факт, скрит през вековете от църквата, сега е открит на д-р Иван Панин и изисква признание от Църквата като най-важният. Тези, които са били наскърбени от многото атаки срещу Писанието, могат сега, предвид това откритие, да се присъединят в хваление към Бога. Врагът дойде като потоп, но Господ постави знаме в ръцете на нашия брат и всички християнски войници трябва да се обединят около него.

Веднъж видях голямо цъфтящо дърво край коритото на една река. Водата беше отмила достатъчно от брега, за да изложи на показ мрежата от преплетени корени, подкрепящи гигантското дърво.

Библията е величественото Дърво на живота, посадено край поток от жива вода.

Копаейки дълбоко за истини от Писанието, г-н Панин открил, че колкото повече копае, толкова по-сигурен става, че скъпоценната почва, която преобръща, е изцяло изпълнена с корени, които той нарекъл библейски числа. Той открил, че отделно от нейните открити факти и поучения, Библията, като истинско здание, има математическа основа и надстройка, която лежи върху основата и прониква във всяка една от 66-те книги, във всяка глава, често дори и в отделните стихове в еврейския текст.

Д-р Панин доказа научно, че не е възможно Библията да бъде написана само от обикновени човешки същества, но че тя е свръхестествена, боговдъхновена, дадена от Бога книга! Д-р Панин доказа, че Библията има печат, който я предпазва от подправяне. Подправете Библията под каквато и да е форма и вие ще разчупите печата. Печатът е поставен в самата Библия, под повърхността, незабележим за обикновеното око. Печатът има предназначението на воден знак. Под повърхността на голяма част от произведената хартия хората поставят невидим воден знак. Водният знак не може да бъде видян с просто око. Той става видим само когато някой го освети с инфрачервени лъчи. Бог е поставил невидим воден знак, или печат под повърхността на Своето Слово и математиката е инфрачервената светлина, която го излага пред нашите очи.

Печатът, или водният знак е ЧИСЛОТО СЕДЕМ (7). Числото 7 е наречено “съвършеното число”. Същият печат е скрит под повърхността на гръцкия и еврейски текст на Библията не само на няколко места, но буквално навсякъде. Стих след стих, глава след глава, където и да погледнем, се вижда свидетелството, че Библията е неоспоримото Божие Слово.

Когато се огледаме около нас, виждаме, че Бог подпечати работата Си върху творението със същия печат, или воден знак – числото 7 и числа, кратни на 7. Например развитието на човешкия ембрион е в точни периоди, кратни на 7. Забележете, десет периода от 28 дена, което е 4 х 7. Проверете и ще бъдете учудени от точността на този закон. Пълното нормално време на бременността е 280 дена или 40 х 7. Библията казва, че човекът беше създаден от пръстта на земята. Човешкото тяло се състои от 14 елемента, или 2 х 7, също както земята, или пръстта! Медицината ни казва, че човешкото тяло подновява всяка своя клетка на всеки 7 години, също така пулсът е по-бавен всеки седми ден. Дори слънчевата светлина е направена от 7 различни цвята.

Още примери. Земята е точно 49 пъти, или 7 х 7, по-голяма от Луната. Луната извършва обиколката си около земята за 28 дена, което е 4 х 7! Погледнете малките птици: защо яйцата на домашната кокошка – в инкубатор или под кокошката в гнездото, се излюпват на 21-я ден, или 3 х 7. Канарчето – на 14-я ден, или 2 х 7. Патицата – на 28-я ден, или 4 х 7. Друг вид патица – на 35-я ден, или 5 х 7. Златният орел – на 35-я ден, или 5 х 7. Петнистият орел – на 21-я ден, или 3 х 7. Царският орел – на 35-я ден, или 5 х 7. Някои разновидности на пъдпъдъка – на 21-я ден, или 3 х 7, други разновидности – на 28-я ден, или 4 х 7. Соколът – на 28-я ден, или 4 х 7. Ястребът – на 21-я ден, или 3 х 7.

Проверете и ще видите, че всяка от следните птици мъти яйцата си за брой дни, който е кратен на седем. Големите разновидности на совата – за 28 дена. Другите за 21 и 14 дена. Императорският пингвин – за 49 дена, другите пингвини – за 42 дена. Някои щрауси – за 56 дена, други – за 63 дена, но всички са кратни на седем. Белочелата водна кокошка – 14 дена, паунът – 28 дена, морската птица – 21 дена, бялата яребица – 21 дена, жеравът 28 дена, глухарът – 21 дена и т. н. Можем да продължим, но мисля, че схванахте картината. Бог постави печата Си, или Своя воден знак върху цялото творение.

За да не се чувстват пренебрегнати, нека да видим какво Бог направи за някои животни. Погледнете малката мишка. Периодът на бременност за това семейство гризачи е само 21 дена, или 3 х 7. Заекът и плъхът – 28 дена, или 4 х 7. Котката – 56 дена, или 8 х 7. Кучето – 63 дена, или 9 х 7. Лъвът – 98 дена, или 14 х 7. Овцата – 147 дена, или 21 х 7.

След като видяхме тези факти, може ли някой да се съмнява, че Бог е поставил печата Си върху творението? Ако Бог пази творението Си с невидим печат, или воден знак, няма ли да направи същото за Своето Слово? Тези неща не се случват просто така. При все че за птицата или животното няма значение, че инкубационният период или периода на бременност се записва с числа, кратни на 7, това има значение за Бог.

В Писанията забелязваме, че Бог работи с човека също в периоди, кратни на 7. Когато погледнете разпределението в Библията, можете да видите 7 различни периода на Божията работа с човека. Сега ние се намираме в края на шестия период. Седмият и последен период хлопа на вратата. Идващият седми период ще доведе Исус обратно на земята. Бог дори обяви седмия ден за почивка. Забележете, Божието Слово твърди, че продължителността на човешкия живот ще бъде “70 години”, т. е. 10 х 7.

Да се върнем обратно и да погледнем развитието на човешкия ембрион – това са десет периода от по 28 дена, или 4 х 7, което прави точно нормалното време от 280 дена, или 40 х 7, т. е. 40 седмици. Числото 40 също има значителна роля в Писанието. В цялата Библия това е Божието число на изпитание. Потопът продължи 40 дена и 40 нощи, Моисей беше 40 дена на планината, Израел беше 40 години в пустинята, ниневийците имаха 40 дена, за да се покаят, Христос беше 40 дена в пустинята и след възкресението Си беше 40 дена на земята.

Сега забележете как числото 7 е използвано в директния текст на Писанието. На прокажения Нееман беше казано да се потопи 7 пъти в реката Йордан. Ако той беше спрял на шестият път, нямаше да бъде изцелен. На децата на Израел беше заповядано на седмия ден да маршируват около Ерихон 7 пъти. Поглеждайки в книгата Откровение, какво виждаме? – 7 църкви, 7 Божии духове, 7 светилника, 7 звезди, 7 печата, 7 ангели, 7 тръби, 7 гръма, 42 месеца, или 6 х 7, и т. н.

На науката е добре известно, че има числова схема в творението и че всичко се движи по математически закони. Чрез самия закон на математиката д-р Панин доказа, че Библията е цялостното и завършено Божие Слово. Библия, която четем, не е книга, която съдържа Словото на Бог, тя е Божието Слово!

Говорихме за това, как числото 7 е използвано на повърхността на Писанието, в директния текст. Нека сега погледнем как е използвано то под повърхността, т. е. как е използвано като печат, или воден знак, който не се вижда. Трябва да изследваме еврейския и гръцкия текст, за да видим този превъзходен печат, тайнствено скрит под повърхността на оригиналния текст. Следват няколко примера, но не абсолютно всички, за тези скрити печати.

Погледнете пасажа Битие 1:1. Броят на еврейските думи е точно 7. Сега пребройте еврейските букви в тези 7 думи и ще откриете, че броят на буквите се дели с точност на 7. Броят на буквите в седемте думи е 28, или 4 х 7!

В тези примери всеки числов “факт” или “седем”, който се появява в структурата на текста, е наречен “числово свойство”.

ПЪРВО: Както вече казах, броят на еврейските думи в този стих е 7.

ВТОРО: Броят на буквите в седемте думи е 28, или 4 х 7.

ТРЕТО: Първите 3 от тези 7 думи съдържат подлога и сказуемото на изречението. Тези 3 думи се превеждат: “В началото Бог създаде”. Броят на буквите в тези 3 еврейски думи е 14, или 2 х 7. Последните 4 от тези 7 думи съдържат допълнението в изречението. Тези 4 думи са преведени “небето и земята”. Броят на буквите в тези последни 4 еврейски думи е точно 14, или 2 х 7.

ЧЕТВЪРТО: Последните 4 еврейски думи се състоят от 2 допълнения. Първото е “небето”, второто е “земята”. Броят на буквите в първото допълнение е 7. Броят на буквите във второто допълнение е 7.

ПЕТО: Трите водещи думи в този стих от 7 думи са “Бог” – подлог, и “небето” и “земята” – допълнения. Броят на буквите в тези 3 еврейски думи е точно 14, или 2 х 7. Броят на буквите в другите четири думи на стиха е 14, или 2 х 7.

ШЕСТО: Най-кратката дума е в средата. Броят на буквите в тази дума и думата отляво на нея е 7.

СЕДМО: Броят на буквите в средната дума и думата отдясно на нея е 7.

За да покажем същия вид печат, или воден знак в гръцкия език, нека отидем в евангелието от Матей и да изследваме част от него. Ще погледнем Матей 1:1-17. Първите 17 стиха в книгата на Матей формират сами по себе си естествено логично разделение, защото се занимават с един определен предмет – родословието на Христос. Тези първи 17 стиха от гръцкия Нов Завет се състоят от две главни части. Първата обхваща стихове 1 – 11, а втората – стихове 12 – 17. Всяка част съдържа удивителни числови свойства в структурата на текста си.

ПЪРВО: Броят на гръцките речникови думи, използвани в първите единадесет стиха, е 49, или 7 х 7. (Броят на речниковите думи може да бъдат различен от общия брой на думите. Например думата “и” може да се среща три или четири пъти в пасажа, но ще бъде броена само веднъж, защото това е една и съща дума, която се повтаря.)

ВТОРО: Броят на буквите в тези 49 думи е 266, или 38 х 7.

ТРЕТО: В тези 266 речникови думи броят на гласните е 140, или 20 х 7. В тези 266 речникови думи броят на съгласните е 126, или 18 х 7.

ЧЕТВЪРТО: От тези 49 думи броят на думите, които започват с гласна, е 28, или 4 х 7. Броят на думите, които започват със съгласна, е 21, или 3 х 7.

ПЕТО: От 49-те гръцки речникови думи броят на съществителните е 42, или 6 х 7. Думите, които не са съществителни, са 7.

ШЕСТО: От 42-те съществителни в първите 11 стиха броят на съществителните собствени имена е точно 35, или 5 х 7. Броят на съществителните нарицателни имена е 7.

СЕДМО: Броят на гръцките букви в тези 7 съществителни нарицателни имена е 49, или 7 х 7. Удивително е да видим, че в тези 7 съществителни нарицателни имена има повече от 20 числови свойства.

Можем да продължим в този дух, но мисля, че вече схванахте идеята. Тези числови свойства са в цялата Библия, втъкани по такъв начин, че нито едно човешко същество не би било способно да направи това. Изброих само няколко примера от две глави в Библията. Помислете сега, тези свойства се проявяват във всеки стих на Писанието. Невъзможно е за когото и да било, освен за Бог, да създаде такова нещо!

следваща глава Числови стойности