XXXII

1. След това се упътих към границите на земята; там  видях големи животни с различен вид, различни по форма и  вид птици, надарени със странни гласове.

2. На изток от местността, където бяха животните, забелязах  границите на земята и мястото, където свършваше небето.  Небесната врата беше отворена и видях, че оттам излизат  звездите. Броях ги, както излизаха, и установих точния им  брой. Узнах също така имената им, тяхното равномерно  движение и отклонения, както ми ги обясняваше ангелът  Уриел, който ме придружаваше.

3. Защото той ми ги показа всичките и ме осведоми за  всички.

4. Запозна ме още с техните названия, големина, и с  различните им влияния върху човека.

следваща глава XXXIII