XXII

1. Оттам тръгнах към друго място, където от западна  страна видях една голяма и висока планина, една стръмна  скала и четири дивни пещери.

2. Във вътрешността това място беше дълбоко, пространно  гладко и равно, но възтъмно.

3. Тогава архангел Рафаел, който ме придружаваше, ми рече:  Ето блаженото място, където са събрани духовете, душите на  умрелите; там именно трябва да се съберат душите на децата  на человеците.

4. Там те ще останат до деня на Страшния съд, до уреченото  им време.

5. Но това време ще бъде далечно; това е денят на Страшния  съд. И аз видях духовете на децата человечески, които вече  бяха умрели и техните обвиняващи гласове се извисяваха до  небето.

6. Тогава попитах Рафаел, светия ангел, който ме  придружаваше и му казах: Чий е този обвиняващ глас, който  възлиза към небето?

7. А той ми отговори: Това е гласът на духа на Авел, който  биде убит от брата си Каин, и който ще го обвинява, докато  неговото потомство не бъде изтребено от лицето на земята.

8. Докато неговото потомство не бъде заличено измежду  човеците.

9. Тогава аз го запитах за него, за всемирния съд и му  рекох: Защо едните са разделени от другите? А той ми  отговори: Има три различни вида между духовете на умрелите;  три различни групи духове на праведни.

10. Тези групи са разделени от бездна, от водата и от  светлината, която е над водата.

11. Грешниците също така са разделени на групи; след  тяхната смърт, те отиват под земята, ако Страшният съд не  ги е изпреварил приживе.

12. Там именно са заключени техните души; и там те са  плячка на непоносими страдания ? наказание за ония, които  са завинаги прокълнати, и чиито души ще бъдат наказани и  оковани за вечни времена.

13. И ето това, което съществува от началото на света.  Душите на тези, които се оплакват, са разделени от ония,  които искат тяхната гибел, тяхното изтребление в деня на  прегрешенията.

14. Такова е обиталището, предназначено за душите на  неправедните люде и грешниците, за душите на онези, които  са извършили несправедливости и са се присъединили към  групата на нечестивите. Душите им съвсем няма да бъдат  унищожени в деня на Страшния съд; но ще бъдат затворени в  това място, от което няма да излязат никога.

15. А аз казах: Бъди благословен, господарю мой, господарю  на славата и справедливостта, върховен и вечен!

следваща глава XXIII