XVIII

1. После стигнах до обиталищата на всички ветрове и  забелязах, че те служат за украса на земята и за запазване  на нейните основи.

2. Видях камъка който крепи ъглите на земната твърд.

3. Видях също четирите вятъра, които поддържат земята и  небосвода.

4. Ветровете, които духат в небесните висини.

5. Ветровете, които се издигат между небето и земята и  образуват стълбовете на небето.

6. Онези, които правят да се върти небето и увличат в  своята орбита слънцето и звездите, а над земята видях  вятъра, който крепи облаците.

7. Видях пътя на облаците.

8. Зърнах накрая на земята небесната вис, която тегне над  нея. Тогава се обърнах на юг.

9. Там блестяха денем и нощем шест планини от скъпоценни  камъни ? три на изток и три на юг.

10. Планините на изток бяха направени от скъпоценни  разноцветни камъни ? от бисер и антимон. Планините на юг  бяха от червени камъни. Върхът на тези планини се  извисяваше до небето като трона господен; той беше направен  от алабастър, а върхът му от сапфир. Видях също пламтящ  огън, който блестеше върху планините.

11. Там също зърнах в едно пространство мястото, където  бяха събрани водите.

12. Там видях и изворите на земята, скрити в небесните  стълбове.

13. И в небесните стълбове видях, но нито горе, нито долу,  безброй бликащи огньове. Под изворите забелязах една  местност, над която нямаше нито небосвод, нито земя под  него; нямаше и вода; и нищо от ляво, нито от дясно, това  беше един пуст пясъчен бряг.

14. Там имаше седем звезди, блестящи като огнени планини  или като небесни духове.

15. Тогава ангелът каза: Това място ще бъде до свършека на  земята и небето затвор за звездите и за небесното войнство.

16. Звездите, които кръжат над огъня, са ония, които са  пристъпили божиите заповеди преди тяхното изпитание. Той ги  окова във вериги в това място, докато изкупят своето  престъпление до една неизвестна година.

следваща глава XIX