XLVIII

1. Забелязах източника на правдата, който никога не  пресъхваше и от който излизаха голямо множество малки  ручеи, които бяха ручеите на мъдростта. Всички които бяха  жадни, идваха там да пият, биваха внезапно изпълнени с  мъдрост и отиваха да живеят с праведните, избраните и  светите.

2. И в този час синът человечески биде призован пред  господаря на духовете, а името му пред най-стария от дните.

3. Още преди да бъдат създадени слънцето и звездите, преди  небесните светила да бъдат оформени на небесната твърд,  призоваха името на сина человечески пред господаря на  духовете. Той ще бъде опора на праведните и светите, те ще  се облегнат върху него и ще бъдат непоклатими. Той ще стане  светлината на народите.

4. Ще бъде надеждата на онези, чието сърце е в тревога.  Всички, които населяват земята ще коленичат пред него и ще  му се поклонят. Ще го славят и ще го възхваляват; ще пеят  хвалебни песни за господаря на духовете.

5. Така биде роден преди създаването на света избраният и  тайнственият и неговото съществуване няма да има край.

6. Той живее в неговото присъствие и разкри на светиите и  праведните мъдростта му; защото той именно им пази частта  от тяхното наследство. Понеже те мразеха и гонеха далеч от  себе си този свят на неправата и мразеха неговите дела и  неговите пътища, и искаха да споменават само името на  господаря на духовете.

7. Те ще бъдат спасени с неговото име и неговото име ще  стане техен живот. В този ден ще бъдат унижени царете и  силните на земята, които биха искали да завладеят света със  силата на своите ръце.

8. В деня на тревога и смут душите им няма да бъдат  спасени, но ще бъдат подчинени на ония, които аз съм  избрал.

9. Ще ги отхвърля, както се хвърля слама в огъня и както се  утаява оловото във вода. Те ще горят пред очите на  праведните и ще бъдат потопени пред очите на светите и от  тях не ще остане нито една частица.

10. Но в деня на техния смут мирът ще царува на земята.

11. Ще паднат в неговото присъствие и няма вече да се  вдигнат и никой не ще може да ги изтръгне от техните ръце и  да им помогне; защото са отхвърлили господаря на духовете и  неговия пратеник. Да бъде благословено името му.

следваща глава XLVIII (б)