XL

1. Видях след това хиляди и хиляди, милиони и милиони,  безброй люде, които стояха изправени пред господаря на  духовете.

2. Под четирите му крила, на четирите страни освен тях  видях и други, които стояха пред него. Същевременно узнах  техните имена, тъй като ангелите, които ме придружаваха, ми  ги казваха, разкривайки ми всичките тайни.

3. Слушах гласовете на онези, които бяха на четирите страни  и величаеха господаря на славата.

4. Първият глас славеше господаря на духовете във всичките  векове.

5. Вторият глас, който чух, славеше избрания и избраните,  които са измъчвани за господаря на духовете.

6. Третият глас, който чух, се застъпваше и умоляваше за  онези, които са на земята и които призовават господаря на  духовете.

7. Четвъртият глас, който чух, прогонваше нечестивите  ангели и им запретяваше да застанат пред господаря на  духовете, за да не възбудят никакви обвинения против  земните жители.

8. Помолих подир това ангела на мира, който беше с мен, да  ми разкрие всичките тези загадки. Казах му: Кои са онези,  които видях от четирите страни на Бога, чиито думи чух и  записах? А той ми отвърна: Най-напред това е свети Михаел,  архангел милостив и търпелив.

9. След него идва свети Рафаел, архангел, който властвува над болките и раните на човеците. Следва архангел Гавриил,  който управлява всичко онова, което е могъщо. Най-сетне  идва Фануил, който владее над покаянието и надеждата на  онези, които трябва да наследят вечния живот. Това са  четирите ангели на всевишния. Това са четирите им гласове,  които ти току-що чу.

следваща глава XLI