XII

1. Преди да разкаже всичките тези неща, Енох бе отведен  от земята и никой не знаеше къде бе отнесен, нито какво се  бе случило с него.

2. Всичките тези дни той прекара със светите мъже и с  наблюдателите.

3. Аз, Енох, благославях великия Бог, царя на света.

4. И наблюдателите ме нарекоха Енох, писаря, защото описвах  всичко.

5. А Господ ми каза: Енох, писарю на правдата, иди да кажеш  на наблюдателите от небето, които са напуснали върховните  висини на небесата и техните обиталища и са се осквернили с  жените, че ще бъдат наказани.

6. Вършили са човешки дела, вземайки по примера на хората  жени, и са се покварили на земята. Кажи им, че на земята те  няма никога да получат спокойствие, нито опрощение на  греховете си. Никога няма да се възрадват в своите  потомства и ще видят изтребени своите любимци; ще оплакват  погубените си синове. Те ще ме молят за тях, но никога няма  да получат прошка или милост.

следваща глава XIII