XCII

1. Накрая Енох почна да говори по една книга.

2. Той каза: За децата на правдата, за избраниците на  света, за залеза на правдата и на чистотата.

3. За всички тези неща ще ви говоря: ще ви обясня всичко,  деца мои, за, Енох. Тъй като от виденията които имах, аз  придобих големи познания и ми бе дадено да чета и в  небесните скрижали.

4. Тогава Енох започна да говори по една книга и каза: Аз  съм роден на седмия ден от първата седмица, докато разумът  и правдата чакаха търпеливо.

5. Но след мен, през втората седмица, ще възникне голяма  неправда и измамата ще се шири по земята.

6. Тогава ще настъпи първият край и само един човек ще бъде  спасен.

7. Но още щом свърши първата седмица, неправдата ще се  увеличи и Бог ще изпълни заповедта, издадена срещу  грешниците.

8. После, през третата седмица, ще бъде избран един човек  за стебло на един силен и справедлив народ и след него  растението на правдата ще вирее завинаги.

9. После, през четвъртата седмица, светците и праведните ще  имат видения; за потомството ще бъде въдворен ред и за тях  ще бъде изградено жилище; през петата седмица за тях ще се  издигне мощен и величествен дом.

10. После, през шестата седмица, всички които се намират  там, ще бъдат забулени в мрак; сърцата им ще забравят  мъдростта и един човек измежду тях ще бъде възвисен.

11. През същия този период, големият и великолепен дом ще  бъде обхванат от пламъци и расата на избраните ще бъде  разпръсата по цялата земя.

12. После, през седмата седмица, ще се появи една покварена  раса, чиито дела ще бъдат дела на неправда. Тогава  праведните и избраните ще бъдат възнаградени и ще получат  седем пъти по-големи познания за всичките страни на  сътворението.

13. След това ще настъпи друга седмица, седмицата на  правдата, която ще бъде въоръжена с меча на наказанието и  правдата, за да порази всички потисници.

14. Тогава грешниците ще бъдат предадени в ръцете на  праведниците, които през тази седмица ще заслужат чрез  своята правда едно жилище и ще построят дворец на великия  цар. След тази седмица ще настъпи деветата, през която ще  бъде Страшният съд.

15. Делата на безбожниците ще се заличат от земята. Светът  ще бъде осъден на унищожение и всички хора ще вървят в пътя  на правдата.

16. После, през седмия ден на десетата седмица, ще бъде  Страшният съд срещу бдителните и небето ще расте сред  ангелите.

17. Първото небе ще се вдигне и ще изчезне, ще се появи  второто и всички небесни сили ще блестят със седем пъти по-  голямо великолепие. После ще настъпят безброй много други  седмици, които ще преминат под знака на светостта и  правдата.

18. Тогава няма да има повече прегрешения.

19. Кое от земните деца не би се развълнувало от гласа на  светия?

20. Кой би могъл да изброи неговите мисли? Кои би могъл да  съзерцава делото на сътворението на небето, да разбере  неговите прелести?

21. Той би могъл може би да види само неговата душа, но не  и неговия дух. Той не би могъл да говори за него мъдро,  нито да се издигне до него. Нека той гледа небесата и ще  види, че не е в състояние да достигне до тяхната  необятност.

22. Кое от земните деца би могло да измери дължината и  ширината на земята?

23. Кому са били разкрити размерите на всички тези неща?  Има ли поне един човек, който би могъл чрез разума си да  обхване небето, да измери неговата дълбочина, да проникне  до неговите основи?

24. Кой би могъл да знае броя на звездите и да познава  мястото, където си почиват всичките светила.

следваща глава XCIII