XCI

1. Ето какво написа Енох. Той написа тази книга на  мъдростта за всички, които трябва да управляват или да  съдят другите. Той я написа също за всички мои деца, които  трябва да живеят на земята след време и да вървят по  пътеките на правдата и на мира.

2. Не се огорчавайте за онова, което ще ви се случи. Защото  Всевишният и Всесветият е отредил всякому своето време.

3. Нека праведният да се събуди от своя сън; нека да стане  и да тръгне в пътеката на правдата, на добротата и на  милостта. Милосърдието ще стане дял на праведния и той ще  бъде завинаги облечен в сила и светост. Ще живее в доброта  и правда, ще крачи във вечна светлина; а грешникът ще върви  сред мрак.

следваща глава XCII