LXXXIV

1. По-късно имах друго едно видение, което също искам  да ти обясня, сине мой. И Енох стана и рече на сина си:  Остави да ти разкажа. Чуй думите на моята уста и обърни  внимание на видението и на съня на твоя баща. Преди да се  оженя за твоята майка имах едно видение в леглото си.

2. Ето, един бик, който излиза от земята.

3. И този бик беше бял.

4. След това излезе една юница, а заедно с нея две млади  телета ? едно черно и едно червено.

5. Черното теле удари червеното и почна да го преследва по  цялата земя.

6. От него момент не забелязах вече червеното теле; черното  обаче достигна до дълбока старост. И с него имаше една  юница.

7. По-сетне видях много бикове, родени от тази двойка,  които вървяха след тях и им приличаха.

8. Първата юница напусна предишния бик и потърси червеното  теле, но не го намери вече.

9. Мучеше тревожно и го търсеше.

10. И муча, докато бикът я приближи; от този момент тя  престана да мучи и да се оплаква.

11. След време роди едно бяло теле.

12. А по-сетне и други телета и юници.

13. Видях в съня си също един бял вол, който порасна по  същия начин и стана голям бял вол.

14. И от него произлязоха много други волове, които  приличаха на него и се заместваха едни други.

следваща глава LXXXV