LXVIII

1. После те ще бъдат поразени от уплаха и страх поради  произнесената срещу тях присъда, като наказание за  откритията, които са направили на земните жители.

2. Ето имената на виновните: първият от всички е Семияза,  вторият Арстикифа, третият Армен, четвтртият Какабаел,  петият Турел, шестият Румаел, седмият Данел, осмият Нукаел,  деветият Барукел, десетият Азазел, единадесетият Армерс,  дванадесетият Батариал, тринадесетият Басасаел,  четиринадесетият Ауанел, петнадесетият Туриал,  шестнадесетият Симатисиел, седемнадесетият Етарел,  осемнадесетият Тумаел, деветнадесетият Тарел, двадесетият  Румаел и двадесет и първия Езезеел.

3. Това са имената на князете на виновните ангели. Ето и  имената на началниците на техните стотици, петдесеторки, на  техните десеторки.

4. Името на първия е Йекум. Той изкуси синовете на ангелите  и ги подстрои да слязат на земята, за да създадат деца с  човешки същества.

5. Името на втория е Кезабел, който нашепна лоши мисли на  синовете на ангелите и ги накара да осквернят телата си,  съвъкупявайки се със земните дъщери.

6. Името на третия е Гадрел. Той научи човеците на убийство.

7. Той прелъсти Ева и научи земните синове да правят  оръдия, които причиняват смърт или отбиват смъртта ? броня,  щит, меч.

8. Тези оръдия преминаха от техните ръце в ръцете на  земните жители и останаха там завинаги.

9. Името на четвъртия е Тенемюе. Той именно разкри на  земните синове горчивината и сладостта.

10. И всичките тайни на лъже мъдростта.

11. Научи ги на писмо и им показа използването на мастилото  и хартията.

12. Той също им показа как се бяха намножили онези, които  от началото на света до днес се бяха заблудили в своята  суетна мъдрост.

13. Защото човеците съвсем не бяха създадени своята вяра на  хартия с мастило.

14. Но да подражават на чистотата и на правдата на  ангелите.

15. Те съвсем не бяха познали смъртта, която всичко  унищожава; затова именно ме разкъсва силата.

16. Те не биха могли да загинат, освен поради твърде  многото си знания.

17. Седмият се нарича Касиаде. Той бе научил децата на  земята на всички дяволски и скверни изкуства.

18. На гнъсните средства да се убива детето в утробата на  майката, на изкуствата, които се прилагат чрез ухапване от  змии, чрез енергията посред бял ден, в семето на змията,  наречена Табает.

19. Това е числото на Кесбел, главният тържествен обет,  който всемогъщият разкри на светите мъже от лоното на  своята слава.

20. Неговото име е Бека. Той поиска от архангел Михаил да  му покаже тайнственото име, за да разбере неговия смисъл и  да си припомня страшния обет на Бога; и за да кара да  треперят при това име и при този обет онези, които бяха  разкрил на хората всичките опасни тайни.

21. Такава е всъщност чародейната сила на тази клетва. Тя е  страшна и безпощадна.

22. И той даде тази тържествена клетва на Бека на архангел  Михаил.

23. Ето силата на тази клетва:

24. Чрез нейната тайнствена сила небето бе провесено преди  още да бъде създаден светът.

25. Чрез нея земята се издигна над водите и от скритите  части на хълмовете избликнаха след създаването на света и  навеки призрачни извори.

26. Чрез нея морето бе включено в своите рамки и в своите  основи.

27. Той постави пясъчни зърна, за да го обуздае във време  на неговото бушуване и никога то не би могло да излезе от  своите предели. Чрез тази страховита клетва биде набраздена  бездната и запазва завинаги своето място.

28. Чрез тази клетва слънцето и луната изпълняват заклетия  си ход, без никога да се отклоняват от предначертания им  път.

29. Чрез нея звездите следват вечния си ход.

30. И винаги отговарят, когато биват назовани със своите  имена.

31. Чрез същата тази клетва ветровете господствуват над  водите; всички те имат собствени духове, които установяват  щастливо съзвучие помежду им.

32. Там се пазят съкровищата на гръмотевиците и блясъкът на  мълнията.

33. Там са спастрени богатствата на градушката и на леда,  съкровищата на снега, дъжда и росата.

34. Всичките тези ангели ще спастрят и благославят името на  господаря на духовете.

35. Те ще го славят с всякакви хвалебствия и той ще ги  подкрепя и насърчава в техните милосърдни дела. Те ще  възхваляват, славят и превъзнасят името на господаря на  духовете во веки веков.

36. И тази клетва бе утвърдена за тях. Техните пътища бяха  очертани и нищо не можеше да им попречи да ги следват.

37. Голяма беше тяхната радост.

38. Те го благославяха, славеха и превъзнасяха, защото им  бе разкрита тайната на сина человечески.

39. А той седеше върху трона на славата и нему принадлежеше  главния дял от Вечния съд. Грешниците ще изчезнат от лицето  на земята и онези, които ги бяха съблазнили, ще бъдат  оковани завинаги във вериги.

40. Според степента на тяхната поквара те ще бъдат  подложени на различни наказания. А що се касае до делата  им, те ще се изличат от лицето на земята и повече няма да  има съблазнители, понеже синът человечески се е появил  седнал върху трона на своята слава.

41. Ще престане всеки душевен смут, всяко зло ще изчезне  пред неговото лице и само словото на сина человечески ще  продължава да съществува в присъствието на господаря на  духовете.

42. Ето третото мъдрословие на Енох.

следваща глава LXIX