CIII

1. Колкото до вас, о праведни, кълна ви се, че в небето  ангелите ще припомнят пред трона на Всемогъщия за вашата  правда и имената ви са написани пред Всевишния.

2. Надявайте се, защото, дори и да сте били изложени на  злините и огорченията в този живот, вие ще блестите в  небето като звездите и небесните прегради ще се спуснат  пред вас. Вашите викове викат за правда и за вас ще бъде  отмъстено за всичките злини, които сте изстрадали досега и  за всички онези, които са ви преследвали или които са били  оръдия в ръцете на вашите преследвачи.

3. Чакайте и не се оставяйте да ви победят; защото вие ще  се наслаждавате на радостта, която изпитват ангелите; и в  деня на Страшния съд няма да се страхувате от никаква  присъда.

4. Не се отчайвайте, о праведни, когато виждате, че  грешниците са щастливи и доволни по своя път!

5. Не ставайте техни съучастници; а стойте далеч от тази  тълпа преследвачи; вие сте присъединени към небесното  войнство. Вие, грешници, които казвате: Всички наши  прегрешения ще бъдат забравени, знайте, че всички ваши  престъпления се записват грижливо в книгата на небето.

6. Така че още един път ви казвам, че светлината и мракът,  денят и нощта ще бъдат свидетели срещу вас и вашите  прегрешения. Не богохулствайте и не лъжете повече, не  изопачавайте истината, не въставайте повече срещу словото  на Всемогъщия. Не се прекланяйте повече пред празни идоли;  защото вашите грехове и вашето безбожие ще бъдат съдени  като много големи престъпления.

7. Сега чуйте тайната, която се отнася за вас: Много  грешници ще изопачат думите на истината.

8. Те ще произнесат лоши слова, ще излъжат, ще напишат  книги, в които ще изложат суетните си мисли. Но ако те  изложат в тях моите думи.

9. Те въобще няма да ги променят или подправят; а ще  напишат с точност всичко, което съм казал за тях още от  началото досега.

10. Ще ви открия още една тайна: Радостни книги ще бъдат  дадени на праведните и на мъдрите и те ще вярват на тях,  книгите, които съдържат правилата на мъдростта.

11. Ще се радват на тях и всички праведни ще бъдат  възнаградени, защото са научили да разпознават всичките  пътища на правдата.

следваща глава CIV