Съдържание Цялата книга на една страница

Съвършена увереност

Когато сме спасени, трябва да го знаем. Обаче , как можем да бъдем свидетели за Христос?  Библията говори градивно, не запъва. Когато я четем получаваме увереност. Моят сънародник Мартин Лутер е казал:” Святият Дух не е скептик”. Той не ни води към съмнения. Божиите обещания са :” Да и Амин!”, а не “ Не и Може би.” Евангелската тръба не свири фалшиво. Когато земетресение разтърси затвора във Филипи, беше разтресен и тъмничаря и той извика:” Какво трябва да направя , за да се спася?” Павел не му каза:” Ами , какво да направиш? Имаш ли някаква идея?” Той потвърди факта , казвайки:”Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш , ти и домът ти.”(Деяния 16:31).  Евангелието е Божие послание , а не християнско мнение. Геният, който направи първото електрическо динамо – Михаил Фарадей, беше най голям от всички учени, но също така и безрезервно вярващ християнин. Когато, умирайки през 1867г негови приятели го попитали какво мисли за бъдещето, той се изненадал:” Бъдещето, не знам, но имам една твърда увереност”. Любимият стих на Фарадей от Библията бил “…защото зная в Кого съм  повярвал ,уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм Му поверил”(2 Тимотей 1:12). Той няма съмнения в библейската истина. Някои спорят че е презумпция , да декларираме че сме спасени. Но това е лъжа , според много библейски доказателства. Когато Исус ни срещне и ни попита за нашата нужда, отговорът ни не трябва да бъде” Аз искам да ми отговориш на въпросите и да ми обясниш гледището си за спасението”. Ние трябва да се покаем и да повярваме! Да бъдеш спасен не е случайно преживяване, това е нещо , което ти трябва по особен начин да отбележиш. Когато се покаем ,повярваме и дойдем при Господа и Спасителя Исус Христос , Той ни приема и изчиства със скъпоценната си кръв! Нека видим тези две заявления на Исус Христос: “…който дойде при мен , никак няма да го изпъдя.”(Йоан 6:37), “Понеже Човешкият Син дойде да потърси и спаси погиналото.” (Лука 19:10).

Спасението е абсолютно и пълно ! Абсурдно е да мислим, че Исус ни е намерил и приел, но не иска ние да го знаем! Напротив, Той не го крие от нас – това се доказва в Римляни 8 ; 16 “ Така самият Дух , свидетелства заедно с нашия дух , че сме Божи чада.”