ГЛАВА ШЕСТА – КОГАТО БОГ СЕ ПОЯВЯВА

Една вечер, преди петнадесет години, лежах на леглото си, но не спях. Изведнъж чух един толкова ясен глас, че си помислих, че е доловим. Погледнах към Нета, лежаща до мен, и я попитах дали е чула гласа.

„Не, нищо не съм чула“, отговори тя. „Какво каза той?“

„Каза: ‘Какво ще стане, ако се появя?’“

„Е“, каза Нета, „Какво ще стане?“

Отговорих: „Нямам представа“.

Когато отново се излегнах, попитах в сърцето си: „Господи, какво ще стане?“

Отново гласът прозвуча доловимо: „Ще има такава изява на Моята слава, когато се появя в Моите хора. Ще разтърся всичко, така че всичко ще падне, което не е Моето Царство, и само Моето Царство ще остане. Тогава ще ускоря Моето намерение на земята като скоростта на светлината“.

„Какво ще е необходимо, за да се появиш?“ попитах аз Господа. Той ми отговори незабавно:

„Завет, посвещение и причина. Това са трите неща, които изисквам от хората във времето на Моето изявяване чрез и за тях“.

Колосяни 3:4 казва: „Когато Христос, Който е нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава“. Исус никога не каза, че ще се върне „втори път“. Това, което двамата ангели казаха в Деяния 1:11 беше, че този същия Исус ще се върне отново на земята точно както учениците Му Го бяха видели да заминава. От земята облакът Го прие, и когато се връща, ще бъде по обратния ред: Облака ще Го освободи, и земята и Неговите хора ще Го приемат.

Но Исус е имал много явявания през историята на Църквата. Господ ми каза онази вечер, че през човешката история Той винаги се е явявал където и когато е имало хора, които са Го почитали, помнили са Го и са живели в Неговия завет.

Второ, хората, които са Му посветени винаги ще преживяват славата Му, както Давид, Гедеон и неговите мъже, и Данаил и тримата му приятели. В случая с тримата приятели на Данаил, Седрах, Мисах и Авденаго, Бог се появи в огнената пещ като четвъртия Човек в огъня, който ги избави поради тяхното посвещение към Него.

Накрая, Господ ми каза, че Той ще се изявява винаги когато хората имат Неговата причина. Това ме обърка, понеже не разбирах идеята за „причина“. Нямах представа какво имаше предвид Господ с това.

Спомням си, че станах и взех моя дебел конкорданс на Стронг и търсих думата „причина“ в Стария завет. Намерих мястото, където Давид попита братята си, които бяха твърде страхливи, за да се бият с великана, Голиат, но предизвикаха причината на Давид да бъде там: „И Давид каза: ‘Какво съм направил сега? Няма ли причина?’“[1]

Еврейската дума за „причина“ е дабар. Това е една удивителна дума, означаваща: реч, дума, говорене, казване, изказване, слово или слова.[2]

„Причина“ в този смисъл и употреба е изговорено слово, продължаващо да излиза слово, и слово, което е чуто (вярата идва чрез чуване). Тази дума е използвана и от Закона и от Исус, и следователно е от най-голяма важност Църквата и Божиите синове да я разбират.

Закона я използва: „…човек няма да живее само с хляб; но човек живее чрез всяко слово (причина), което продължава да излиза от устата на ГОСПОДА“.[3] „Но словото (причината) е много близо до вас, в устата ви и в сърцето ви, за да можете да го вършите“.[4]

В Римляни 10та глава, апостол Павел цитира тази част от Закона и казва, че Христос е словото (причината), когото изповядваме с устните си и вярваме в сърцата си.

Поставяйки въпроса на Давид към братята му в Новозаветна перспектива, той всъщност ги питаше: „Къде е Помазаника (Христос) и живото Божие Слово във всичко това?“

От тази и други употреби на тази дума в Библията, на мене ми е ясно, че Бог ще се появи когато има съсредоточени на Христос хора, които живеят чрез всяко слово, което продължава да излиза от Божиите уста. Както Давид, който искаше да разбере от братята си какво е казал Бог за великана Голиат, нека да ви попитам: „Чули ли сте Бог по въпроса?“

За съжаление, никой в Израел нямаше продължаващото да излиза Слово на Бог; само Давид. Ето защо Бог се появи и порази гиганта чрез един младеж, който познаваше Христос и говори ремата (продължаващото да излиза) слово на Бог в тази ситуация:

Това беше дабар, която Давид чу от Бог и след това я изговори на Голиат: „…защото битката е на Господа, и Той ще ви предаде в нашите ръце“.[5]

Бог се появи когато Давид говори заветен език на гиганта и го попита кой беше той като един необрязан филистимец да предизвиква Божия народ. Бог се появи поради посвещението на Давид към Бог, като носител на словото рема от Господа… и Давид порази гиганта.

Това е апостолска доктрина, настоящо слово, продължаващо да излиза слово. Това е храната на Божиите синове: Те се хранят с всяка дума, която продължава да излиза от Божиите уста. „Исус им каза: ‘Моята храна е да върша волята на Този, Който Ме е пратил, и да извърша Неговата работа’“.[6]

И тази храна е причината, която ще накара Бог да се появи.

Бог търси хора, които живеят и се движат и имат своята същност в Христос, които имат настоящо, прясно и продължаващо да излиза Божие Слово, и които стоят в готовност да се покоряват на всяка Негова заповед.[1] 1 Царе 17:29.

[2] Стронг Н1697, “dabar”.

[3] Второзаконие 8:3.

[4] Второзаконие 30:14.

[5] 1 Царе 17:47б.

[6] Йоан 4:34.