ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – НОВОТО СЪЗДАНИЕ

Какво означава да се каже, че сме „нови създания“ в Христос? Каква е истинската природа на този човек „ново създание“?

Павел ни дава някои чудесни прозрения в Римляни 6, 7 и 8 глава, където разкрива кои сме в Христос и какво означава това за нас в настоящият ни живот на земята, както и в бъдещия живот. Павел описва в тези глави изобразяващия принцип на Христос в Неговата смърт, погребение и възкресение.

Преди да отидем в Римляни, обаче, нека да погледнем някои Писания от първото писмо на Павел до Коринтяните, в което той прави контраст между Адам, първия човек, и Христос, последният Адам. Първо, Павел ни казва, че това, което се случи на Христос на кръста чрез покорството Му към Бог е вменено на цялата човешка раса, понеже Той представяше цялата човешка раса: „Защото както в Адам всички умират, така в Христос всички ще оживеят“.[1]

Този принцип също се прилага и за греха на Адам, но в обратен ред. Това, което Адам направи чрез своето единствено действие на непокорство в градината беше вменено за цялата човешка раса, понеже всички ние бяхме в нашия предшественик Адам: „Какъвто беше човека от пръст, така са и тези, които са направени от пръст; и какъвто е небесния Човек, такива са и тези, които са небесни“.[2]

Когато Адам беше създаден той беше човек в образа и подобието на Бог. Той беше човек без да е грешник. Истинската природа на неговата душа беше дух, понеже духа го управляваше. Тялото му, или плътта му, беше безгрешно. Природата му беше: „Адам, Божия син“.[3]

Никога не трябва да забравяме, че материята сама по себе си не е грешна. Плътта, за която говори Павел не е физическото тяло на човека, защото той вече ни каза, че тялото ни е храма на Святия Дух. Павел говори за „тялото на греха“, като „плътта“ и „стария човек“. Нито едно от тези неща не говори за физическото тяло на човека. Той използва тези изрази, за да говори за старата и грешна природа или манталитет на човека, вменена ни в Адам.

Това, което Павел нарича плътта са неща като идолопоклонство, магьосничество, омраза, съревнования, зависти, гневни изблици, егоистични амбиции, кавги, ереси, и т.н. Той продължава, за да каже: „А онези, които са Христови са разпънали плътта с нейните страсти и желания“.[4]

След възкресението на Исус, Той покани учениците Си да Го докоснат, за да могат сами да видят, че Той има плът и кости и следователно не беше дух. Като допълнително доказателство, Той също им поиска нещо за ядене: 

Вижте ръцете Ми и краката Ми, че съм Самият Аз. Попипайте Ме и вижте, защото дух няма плът и кости както виждате, че аз имам…Имате ли някаква храна тука? Така че, те Му дадоха парче печена риба и някакъв сос. И Той го взе и яде пред тях (Лука 24:39, 41б-43).

Така че, ние запазваме телата си във възкресението без да бъдем в плътта.

Греха промени природата на човека от дух в плът, от син в роб, и от живот в смърт. Той винаги е имал плът и кости, но истинската природа на душата му беше дух. Бог никога не е възнамерявал да живее в по-ниското измерение на управлявана от плътта душа.

Човек не означава „грешник“ в Божието първоначално намерение за сътворяване. Той стана грях не като беше човек но като се промени по природа чрез едно действие на непокорство. Тази природа на Адам беше предадена на цялото човечество. Човека стана „грешен човек“ или както Павел го казва, беше „в плътта“.[5] Това означава, че човека е управляван или контролиран от принципа на греха и смъртта и на естествено създадения свят около него.

В Христос праведната природа На Христос е предадена на нас. Христос на земята беше истински човек без да бъде грешник. Той беше „Богочовека“, Бог в плътта (човешка форма) в Исус, без да бъде грешник. Да бъде човек не Го направи грешник. Той беше примера за това как Адам се предполагаше да функционира като човек на земята. Исус не беше само пример за нас, но Той също беше и пример на нас, защото Той ни представяше. Той дойде да ни покаже какво имаше Бог в ума Си когато сътвори човека, „пълен с благодат и истина“.[6] Библията ни казва ясно, че Той беше човек без грях: „Защото нямаме Първосвещеник, който да не може да състрадава на слабостта ни, но беше изпитан във всичко като нас, без да съгреши“.[7]

Той стана грях за нас едва когато пи от чашата на греха онази нощ, дадена Му от Неговия Баща, когато отиде на кръста. Затова Той извика: „Боже Мой, Боже Мой, защо Си ме забравил?“[8] На кръста, Бог се отнесе към Христо като към нас грешниците, за да може сега да се отнася към нас като към праведния Христос.[9]

Джон Г. Лейк веднъж е казал, че Бог е слязъл в човека чрез Сина Си, за да може човека да се изкачи в Бог. Това е, което сме в Него: „Богочовек“,[10] както Др. Уилям уверено го описва. Друг начин да го кажем е, „Син на Бог“.

Това не е двойственост, защото в Него ние сме като Него. Христос не беше полу-човек, полу-Бог. Той беше „БОГО ЧОВЕК“, истински Бог и Човек в Едно: 

9Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 10и вие сте завършени в Него, Който е главата на всяко началство и власт (Колосяни 2:9-10).

Това е тайната на Христос Исус. Той дойде да ни покаже, че „човека“ не беше проблема; „греха“ беше проблема. Прибавянето на Закона не разреши проблема на човека с греха; това само потвърди греха като грях. Греха оживя когато Закона беше въведен чрез Мойсей. Както Павел обясни: „За каква цел тогава послужи Закона? Той беше прибавен поради престъпленията, докато дойде Потомъка, за когото беше направено обещанието…“[11] На друго място той казва: „Жилото на смъртта е греха, а силата на греха е Закона“.[12] Христос се справи с нашата грешна природа, не просто с нашите грехове, които са поведението ни. Греха отдели човека и Бог, но Христос дойде, за да ги свърже отново. Той ни примири с Бог.

За мен отговора за този труден предмет относно двойствеността лежи в нашия произход. Преди времето, в Христос, кои бяхме ние преди да дойдем във времето и в творението и да паднем и да имаме нужда от примирение? Дори преди да бяхме родени, ние бяхме избраните и призованите от Бог, „Който ни е спасил и ни е призовал със свято призвание, не според нашите дела, но според Неговото намерение и благодат, която ни е дадена в Христос Исус преди да започне времето“.[13]

Чуйте тази част от първосвещеническата молитва на Исус записана в Йоан: 

20Не се моля само за тези, но също и за онези, които ще повярват в Мен чрез тяхното слово; 21да бъдат всички едно, както Ти, Татко, Си в Мен, и Аз в Тебе; да могат те също да бъдат едно в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил (Йоан 17:20-21).

Вярвам, че разбирането на това „едно“ е липсващия ключ, който ще разруши двойствеността.

Закона не може да се справи с грешната природа на човека. Това ясно се вижда в историята на Израел в Стария завет. Закона се практикуваше в продължение на 2000 години, но въпреки това никога не промени нацията. Няма значение колко е добро съдържанието на Закона, той винаги напомня на човека за греховете му и го държи със съзнание за греха.

С Христос не е така. Той не посочи към грешника или да осъди грешния човек, но стана грях заради човека, и се справи с нашата грешна природа чрез кръста. Кръста на Исус не беше само краят на греха и изпълнението на Закона, но също и началото на новото създание. Потомъка, за който бяха направени всички обещания дойде, и Закона, който беше прибавен докато Той дойде сега изпълни целта си.

Исус направи всичко това като осъди греха чрез плътта Си на кръста. Не остава никакво плащане за греха; Той го плати напълно. Исус плати всичко, веднъж завинаги, и няма нищо, което ние можем да прибавим. Ето защо Исус умря само веднъж. Старозаветните жертви трябваше да се принасят редовно като напомняне за нашата грешна природа, но те никога не можеха да ни освободят от тази природа или от нашето съзнание за грях. Не е така с кръвта на Исус; тя не само очиства и премахва греха ни, но също премахва и съзнанието за грях: 

1Затова сега ням никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус, които не ходят според плътта, а според Духа. 2Защото закона на Духа на живота в Христос Исус ме освободи от Закона на греха и на смъртта. 3Защото това, което Закона не можеше да направи, заради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го направи като изпрати Сина Си в подобие на грешната плът, заради греха: Той осъди греха в плътта, 4така че праведното изискване на Закона да може да се изпълни в нас, които не ходим според плътта, а ходим според Духа (Римляни8:1-4).

Да бъде Човешкия Син не направи Исус грешник; нито пък трябва да прави нас грешници. Вечният шаблон на човека беше в Христос дори преди Адам да бъде създаден. Ето защо Йоан Кръстител можеше да каже: „Този, Който идва след мен…беше преди мен“.[14] Самия Исус казана фарисеите: „Преди да е бил Авраам, Аз Съм“.[15] Това са „Добрите новини“, „евангелието“, вечната истина, която трябва да прокламираме на цялото човечество, която ни освобождава от греха и смъртта. 

„Парадокса“ в Римляни 7ма глава

Ако Божия Закон е вечен, как можем да избягаме от законните му изисквания над нашия живот? Павел дава ценно прозрение по този въпрос в седмата глава на Римляни. Първите няколко стиха на 7ма глава са ключа за разбирането на цялата глава. Павел говори на юдеите, които някога бяха под Закона. Те сега са дошли при Христос, но все още се борят с ролята на закона в ежедневния им живот. Това е напълно разбираемо, понеже преди Закона е контролирал всеки аспект от живота им като посветени юдеи. Павел майсторски им описва начина, по който Христос законно ги спаси от Закона на греха и на смъртта и от неговата претенция над тях.

Той започва като сравнява някой, които живее под Закона с омъжена жена, която е вързана към мъжа си докато той е жив. Ако тя поиска да се омъжи за някой друг докато мъжа й е все още жив, тя е виновна за прелюбодейство. Но, ако съпруга й умре, тя е свободна от Закона на мъжа си и може да се омъжи за друг мъж без да бъде прелюбодейка.

Павел подчертава факта, че човек не може да бъде женен за Христос и за Закона. И понеже Закона е вечен, единствения изход е смърт. Нашата смърт е единственият законен начин да бъдем свободни от законната претенция на закона над нас: „Защото всички съгрешиха и отпаднаха от Божията слава“.[16] „Защото заплатата за греха е смърт…“[17]

Човека Исус Христос разреши този проблем заради нас; първо, като опази Закона и така изпълни всичките му законни изисквания и, второ, като умря и правейки го плати наказанието, което се изискваше за някой, който не е спазил Закона: „като заличи записаните изисквания [Закона], които бяха против нас. И Той ги отмахна, приковавайки ги на кръста“.[18]

Павел прави ясно, че да бъдем в Христос е единствения изход за нас. Да бъдем отделени от Христос е да бъдем извън благодатта на Бог и под Закона. В Римляни 6та глава, Павел пише, че когато Христос умря, ние умряхме с Него. Това ни освобождава от законната претенция на Закона над живота ни, така че сега можем законно да се омъжим за Христос. Да бъдем омъжени за Христос носи един друг закон в живота ни: закона на Духа на живота в Христос Исус.

В Христос няма Закон на греха и на смъртта. Закона на Духа не ни осъжда както Закона на греха и на смъртта, но ни освобождава и ни дава сила да обичаме. Той ни казва да обичаме не само Бог, но също ни дава сила да Го обичаме с любовта, която Той е излял в сърцата ни чрез Святия Дух.

Павел, човек, който сам е пораснал под Закона и се е борил да постигне праведност чрез него, описва в Римляни 7ма глава какво се е случило когато е бил въведен Закона. Той казва, че преди Мойсей да даде Закона, греха не е бил вменяван на човека, но когато Законът бил даден, той напомнял на грешния човек, че е грешник. Законът бил свят и добър, дори духовен, но грешната природа в падналия човек създали проблема. Той заповядвал на човека какво трябва да прави, но не му давал сила да го спазва. И Закона е приложим дори и днес, но само за онези, които са извън Христос.

Някои от изявленията на Павел в 7ма глава са проблематични, понеже той пише и в първо лице и в сегашно време, което звучи сякаш, че говори за настоящото си състояние: 

14Защото знаем, че Законът е духовен, а аз съм плътски, продаден под греха. 15Защото това, което правя, не го разбирам. Защото това, което искам да правя, не го правя; а това, което мразя, това правя (Римляни 7:14-15). 

21Аз откривам в себе си закон, че злото присъства в мен, който искам да правя добро. 22Защото аз се наслаждавам на Божия Закон, що се отнася до вътрешния човек. 23Но виждам друг закон в частите ми, воюващ срещу закона на ума ми, и водещ ме до робство на закона на греха, който е в частите ми (Римляни 7:21-23). 

Благодаря на Бога – чрез Исус Христос нашия Господ! Така че тогава, с ума си самият аз служа на Божия закон, а с плътта на закона на греха (Римляни 7:25).

Въпреки че звучи сякаш Павел говори за себе си като човек борещ се с греха в живота си като християнин, той също така прави ясно в другите си писания, че той е умрял за греха и че сега живее чрез вяра в Христос. Говори ли Павел тогава за настоящата си ситуация и позиция в Христос, или за времето преди да срещне Христос и когато се е опитвал да придобие праведност чрез делата на Закона?

Павел пише на юдейски вярващи в Рим, които са познавали Закона и са преживявали проблеми, понеже не са знаели какво да правят със Закона сега когато са получили благодат чрез вяра в Христос. В това и в други писма, Павел прави ясна тяхната (и нашата) позиция и състояние в Христос по отношение на греха: 

6Знаейки това, че нашия стар човек беше разпънат с Него, за да бъде премахнато тялото на греха, за д не бъдем повече слуги на греха. 7Защото този, който е умрял е свободен от греха (Римляни6:6-7). 

Също така вие също, считайте себе си за наистина мъртви към греха, но живи за Бог в Христос Исус нашия Господ (Римляни 6:11). 

И освободени от греха, вие станахте слуги на правдата (Римляни 6:18). 

Но сега, освободени от греха, и станали слуги на Бог, имате вашия плод към святост, а краят, вечен живот (Римляни 6:22). 

Защото аз незнам да има нещо против мен, но пак несъм оправдан чрез това; защото този, който ме съди е Господ (1 Коринтяни 4:4). 

21И вие, които някога бяхте чужденци и врагове в ума си чрез злите си дела, обаче сега Той ви примири 22в тялото на плътта Си чрез смъртта, за да ви представи святи, невинни, и безукорни пред Себе Си (Колосяни 2:21-22). 

9Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 10и вие сте завършени в Него, който е главата на всяко началство и власт (Колосяни 2:9-10). 

19Защото аз чрез Закона умрях за Закона, за да мога да живея за Бог. 20Бях разпънат с Христос; повече не аз живея, а Христос живее в мен; и живота, който сега живея в плътта живея го с вяра в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мен (Галатяни 2:19-20). 

Бог ви е обединил с Христос Исус. Заради нас Бог Го направи да бъде самата мъдрост. Христос ни направи праведни пред Бог; Той ни направи чисти и святи, и ни освободи от греха (1 Коринтяни 1:30 NLT).

Изявленията на Павел в Римляни 7, извадени от контекст от останалите писания на Павел, могат да снабдят платформа за извинения. Ако Павел, великият апостол, откри, че е безсилен да победи греха отвътре, каква надежда имаме ние да очакваме повече? Нашата надежда е същата като тази: избавление в Христос Исус чрез силата на Святия Дух.

Без съмнение Павел, фарисея на фарисеите, че е бил невинен относно праведността, която идва чрез Закона. Чрез собствената си насърчителна решителност и сила на твърдостта, той постигна това, което повечето юдеи биха считали за религиозен и морален успех. Той беше спазил Закона, но неговата победа беше без вътрешно задоволяване: 

4Въпреки че аз също мога да имам увереност в плътта. Ако някой друг мисли, че може да има увереност в плътта, аз мога повече: 5обрязан на осмия ден, от рода на Израел, от племето на Вениамин, евреин от евреи; относно Закона, фарисей; 6относно ревността, преследващ църквата; относно правдата, която е от Закона, непорочен. 7Но нещата, които бяха печалба за мен, аз ги счетох като загуба за Христос. 8Обаче наистина също така считам всичко за загуба заради превъзходството на познаването на Христос Исус моя Господ, заради когото претърпях загубата на всичко, и считам всичко за боклук, за да мога да придобия Христос (Филипяни 3:4-8).

Павел описва в Римляни 6, 7 и 8 две напълно противоположни състояния на съществуване:

  1. Да бъдеш в робство на греха срещу това да бъдеш мъртъв за делата на тялото.
  2. Да бъдеш в плен на Закона на греха срещу това да бъдеш свободен от Закона на греха и на смъртта.
  3. Да бъдеш роб на греха срещу това да бъдеш свободен от греха, и да бъдеш роб на правдата.[19] 

Едното описва Павел под Закона. Другото го описва в Христос като ново създание. Той не се опитва да ни каже каква битка има новото създание на човека, с двете природи в конфликт, колкото описва на тези юдейски вярващи (и на нас) колко е безполезно да се опитваш да служиш на Закона и на Христос. Той описва как Христос го е избавил от Закона и как сега той живее чрез закона на Духа на живота в Христос Исус. И той ни казва, че ние можем да правим същото.

Проповядването, че човека от новото създание има две природи, едната плът, а другата дух, и след това да се описва как трябва да действаме и как Бог ще ни накаже, ако не го правим, ни връща обратно към действието на Закона. Това ни прави легалистични и никога няма да създаде победоносен живот в тези, които слушат тези послания, защото това е мотивирано от страх, наказание и награда.

Закона на Духа на живота в Христос Исус ни освобождава от този начин на живот, защото той е мотивиран от Божията любов отвътре. Дисциплинирането е и винаги ще бъде част от синовството, но не както Закона го прилага. Дарил Ууд обяснява:

Но, ако стария човек повече не съществува с новия, как ще бъде обяснен случайния грях, който се случва в християнския живот? На първо място, за да ходи в свобода от грях човек трябва да знае, че делото на Христос наистина е снабдило за неговата свобода. За жалост, много погрешно поучение е подсилило точно обратната мисъл, с омаломощаващи резултати. Ако вярвам, че съм затворен, аз ще остана в килията, дори и вратата да е издухана от пантите. Мнозина днес не ходят свободни, защото не вярват, че са наистина свободни.

Второ, случайните грехове не доказват съществуването на две природи – и стара и нова – във вярващия. Те просто доказват, че всички ние имаме свободен избор. В случай на изкушение и разсеяност аз имам възможността, чрез свободната си воля, да се върна към старият си начин на живот. Това не означава, че нося старото заедно с новото. Обратно на тази идея, Писанията са напълно ясни, че човек не може да участва в новия живот в Христос без първо да махне стария.[20]

Благодаря на Бог, Христос ни изкупи от Закона на греха и на смъртта, като умря не само за нас, но и като нас. Затова повече няма осъждение за тези, които са в Христос. Тези, които са в Христос живеят чрез Духа, а не чрез плътта. Тези, които са в Христос практикуват праведност, защото тя тече от позицията и истината на това да бъдете новородени.

Апостол Йоан прави следното изявление, което е важно по този въпрос: 

Ако знаете, че Той е праведен, знаете, че всеки, който практикува праведност е роден от Него (1 Йоан 2:29). 

По това са явни Божиите деца и децата на дявола: Който не практикува праведност не е от Бог, нито пък този, който не обича брат си (1 Йоан 3:10).

Йоан казва, че доказателството, че сте новородени е, че практикувате праведност. Ако не го правите, не сте от Бог. Но не се казва, че тези, които практикуват праведност понякога не пропускат целта. Когато една овца падне в калта това не я прави прасе. Всичко, което калта прави е, че доказва, че тя е с „овчи манталитет“. Това, мисля аз, че е основният проблем. Има толкова много, които са „християни“ не според божествената природа, а според религиозно убеждение. Те са се промъкнали незабележимо и недоловимо, както ги описва Юда: 

Защото има някои хора, които са се промъкнали незабелязано, които още отпреди са били определени за това осъждение, неблагочестиви хора, превръщащи благодатта на нашия Бог в сладострастие, и отричащи се от единствения Господ Бог, и от нашия Господ Исус Христос (Юда 1:4 KJV). 

Тези са позор във вашите празници на милосърдие, когато празнуват с вас, хранещи себе си без страх: облаци без вода, носени от ветровете;дървета, чийто плод е увяхнал, безплодни, два пъти умрели, изкоренени (Юда 1:12 KJV).

Както Симон магьосника, на когото Петър заяви: „Ти нямаш нито дял нито участие: защото сърцето ти не е право пред Бога“,[21] ние се борим с тези „християни“ да се опитваме и да ги накараме да постъпват като Христос, когато всъщност те никога не са били новородени. Опасността е, че можем да гледаме техните практики и да станем скептични относно праведността. Можем дори да си създадем собствено мнение от практиките на тези хора вместо от това, което Христос е извършил на кръста.

Това, което Божието Слово казва по даден въпрос трябва да отменя това, което виждаме или преживяваме навсякъде около нас. Аз немога напълно да схвана или да разбера дълбочината на това, което Йоан казва: „Който е роден от Бога не съгрешава, защото Неговото семе остава в него; и той не може да съгрешава, защото е роден от Бога“.[22]

Гръцката глаголна форма за „не съгрешава“ е в сегашно продължително време и може да се преведе: „Който е роден от Бог не продължава да съгрешава“. И това точно е смисълът. Някой, който е роден от Бог не може да продължава да съгрешава понеже Неговото Семе остава в него. Семето носи природата в себе си; генетичен код или ДНК. То не може да бъде наполовина царевица и наполовина грозде. Семето на Бог е Христос, а Христос не е наполовина грешник и наполовина Бог. Библията ни казва ясно Кой беше Христос когато ходеше по земята: Той беше човека от небето. Не наполовина грешник и наполовина Бог, а Бог и човек в „божествена Цялост“. Павел нарича това „ново създание“, където всичко старо е преминало. Йоан дори отива по-далеч от това и заявява: „По това са явни Божиите деца и децата на дявола: Който не практикува праведност не е от Бог, нито пък този, който не обича брат си“.[23]

Йоан заявява, че доказателството, че сме родени от Бог е практикуване на праведност, както и да обичаме брат си. Не можете да бъдете родени от Бог, а да не обичате другите. Това е като една овца да каже: „Аз съм овца, но не давам вълна“. Даването на вълна е доказателство, че сте овца. По същия начин, праведността е доказателството, че сте родени от Бог. Въпреки че не мога напълно да го схвана, аз трябва да вярвам и да го приема и чрез него да бъда свободен да живея според първоначалния ми замисъл. Запомнете, човека беше намерен в Христос преди да бъде загубен в Адам.[1] 1 Коринтяни 15:22.

[2] 1 Коринтяни 15:48.

[3] Лука 3:38.

[4] Галатяни 5:24.

[5] Римляни 8:8-9.

[6] Йоан 1:14.

[7] Евреи 4:15.

[8] Матей 27:46б.

[9] 2 Коринтяни 5:21.

[10] Др. Уилям Хин, „Покаяние“, послание освободено на Апостолската среща в Претория, септември 2012 година.

[11] Галатяни 3:19а.

[12] 1 Коринтяни 15:56.

[13] 2 Тимотей 1:9.

[14] Йоан 1:15б.

[15] Йоан 8:58б.

[16] Римляни 3:23.

[17] Римляни 6:23а.

[18] Колосяни 2:1. Скобите са от мен.

[19] Дарил Ууд, „Двойна природа или Ново създание?“, 8 юли, 20о9 г., http://www.darylwood.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36:dual-nature-or-a-new-creation&catid=4:christian-maturity&Itemid=7. Accessed 7 April 2014.

[20] Дарил Ууд, „Двойна природа или Ново създание?“

[21] Деяния 8:21 KJV.

[22] 1 Йоан 3:9.

[23] 1 Йоан 3:10.