ГЛАВА ОСМА – ЙОАН: „ДАРИТЕЛЯТ НА БЛАГОДАТ“

„Имаше един човек изпратен от Бог, чието име беше Йоан“.[1]

Името „Йоан“ (Йоанес на гръцки и Йоханан на еврейски) означава „към когото Йехова е благодатен“[2] или, казано по друг начин, „дарителят на благодат“.

59А на осмият ден дойдоха да обрежат детето; и го нарекоха Захария, според името на баща му. 60А майка му отговори и каза: Не така; а ще се нарече Йоан. 61А те й казаха: Няма никой от вашия род, който да носи това име. 62И правеха знаци на баща му, как ще го нарече той. 63А той поиска плоча за писане, и написа, казвайки: Името му е Йоан. И всички се зачудиха. 64И устата му веднага се отвориха, и езика му се развърза, и той проговори, и хвалеше Бога. 65И страх дойде върху всички, които живееха около тях: и всички тези приказки се разпространиха из цялата хълмиста страна на Юдея. 66И всички, които ги чуха ги пазеха в сърцата си, казвайки: Какво ли дете ще бъде това! И ръката на Господа беше с него. 67И баща му Захария се изпълни със Святия Дух, и пророкува… (Лука 1:59-67 KJV).

Едно интересно наблюдение относно този пасаж е, че семейството и свещениците бяха толкова сигурни за името на бебето, че те се впуснаха напред и го нарекоха Захария, на името на баща му. Те вероятно си мислеха, че помагат на бедния, ням Захария. Напълно изненадани от протеста на майка му заради името, те помолиха Захария да напише името му на една плоча, мислейки си, че той ще потвърди това, което те вече бяха направили.

Със сигурност Бог беше привлякъл вниманието им с раждането на това момче. В момента, в който Захария написа: „Името му е Йоан“, устата му се отвориха, и той беше изпълнен със Святия Дух и започна да пророкува.

Изучаване на пророчеството на Захария разкрива, че то не е за сина му Йоан, а за Христос. Той заяви, че времето за обещания Потомък на Авраам е дошло. Аз лично вярвам, че той пророкува всичко, което Бог беше споделил с него по време на мълчанието му. Немият свещеник сега стана пророк и правилно заяви, че времето за Христос е дошло, времето, за което са говорили всички пророци, време определено преди началото на света.

Захария каза:

68Благословен да е Господ Бог на Израел; защото посети и изкупи Своя народ, 69и издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид; 70както е говорил чрез устата на святите Си пророци, от началото на света…72Да извърши милостта обещана на бащите ни, и да си спомни святият Си завет; 73клетвата, с която се закле на баща ни Авраам (Лука 1:68-73 KJV).

Когато в крайна сметка пророкува за сина си, той предсказа само как Йоан ще приготви пътя за Господа. Всъщност, чрез това пророчество, бащата Захария беше първият глас, който приготви пътя за неговия син и за Христос. Неговите слушатели не бяха само свещениците и семейството в Храма през този ден, но неговото послание се разнесе по цяла Юдея.

Представете си, след 400 години на мълчание откакто беше говорил последният Старозаветен пророк, Бог изведнъж разчупи тишината чрез един ням човек, докато всички религиозни лидери и свещеници слушаха. Наричайки сина си „Бог дава благодат“ и след това пророкувайки за присъствието на Божия Христос, Захария изпълни страната със страх и учудване.

Целият този инцидент на Захария и неговия син Йоан за период от една година имаше голямо значение, особено във връзката между бащата загубващ гласа си и синът ставащ гласът на един викаш в пустинята и приготвящ пътя за Христос.

Главната функция на Йоан, според Малахия, щеше да бъде да обърне сърцата на бащите и на синовете едни към други. На първо място, Татко Бог ни показа Своето любящо сърце като изпрати Своя Син при и за човека, и правейки това, Той започна процеса човека да обърне сърцето си към Бог, и по този начин да бъде разчупено проклятието от земята.

Когато Адам съгреши, той не само загуби Царството и Божият образ, но се отдели от Баща си; той стана сирак без да има кой да го пази и да го защитава. Този дух на сирак премина към следващото поколение, и към следващото, и към следващото. Човека стана скитник без наследство, винаги съревновавайки се и борейки се за признание. Той влезе в режим на оцеляване, с отношението, че само силният оцелява. Той започна да си складира неща, понеже нямаше баща, който да снабдява за него. Страха го направи да убива, да краде и да унищожава, за да оцелява като сирак в един жесток свят.

Исус дойде като Синът, за да разруши проклятието на поколението без баща и да свърже наново човека с неговия Баща. За да направи това, Той трябваше да покаже Татко на човека. Както апостол Йоан заяви: „Никой никога не е виждал Бог. Единородният Син, Който е в лоното на Татко, Той Го изяви“.[3] Синът е сърцето на Татко. Изпращайки Синът Си на земята, Бог обърна сърцето Си към човешките синове. Сега Той очаква синовете да обърнат сърцата си към своя Баща.

Благодат и започването на нов ден

Йоан все още беше Старият завет, но името му посочваше, че започва нов ден. Дори самото име „Йоан“ беше послание от Бог, приготвяйки човека за идващата Божия благодат чрез Неговия Син. В Йоан Кръстител, пророка и свещеника дойдоха заедно обявявайки Христос за Цар. Бог беше готов да влезе в света през Сина Си Исус, Христос, Който беше олицетворение на Божията любов и благодат.

Пророк Самуил помаза Саул за първият цар над Израел с шишенце с миро, а Давид, вторият цар, с рог с миро. Мирото в Библията често е символ на Святия Дух. Рогът с миро съдържа много повече миро отколкото шишенцето с миро. По същия начин, Давид имаше по-голямо помазание от Божия Дух като цар отколкото Саул.

Никой човек не помаза Исус с миро, обаче; Бог, Неговия Баща Го помаза със Самия Свят Дух. Исус, следователно, имаше Духа без мярка. Йоан беше свидетел на това и заяви:

33Аз не Го познавах, но Оня, който ме изпрати да кръщавам с вода ми каза: „Върху когото видиш да слиза Духът, и да остава върху Него, Той е, Който кръщава със Святият Дух“. 34И аз видях и свидетелствах, че това е Божият Син (Йоан 1:33-34).

Йоан 1:17 ни казва, че Законът дойде през Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Христос. Ние знаем, че Мойсей стигна до река Йордан, но не му беше позволено да я прекоси. Но Божията благодат в Христос дойде до реката и я прекоси в обещанията на Бог. Законът и благодатта се срещнаха този ден в реката Йордан; единият трябваше да се смали докато другият растеше. В Христос Законът е изпълнен и Божията благодат е приета.

За мен това е цялото послание на благодат и Законът. Това, което Законът не можа да извърши поради грешната природа на човека, благодатта го извърши чрез Божията любов в Христос, Неговия Син. Той беше пълен с благодат и истина: „И от Неговата пълнота ние всички получихме благодат върху благодат“.[4]

Прехода от Закон към благодат беше нещо масивно, трансформирайки слугите в синове. Ето защо промяната на името беше нещо голямо за Захария, чието име означава: „когото Йехова си спомня“.[5] Промяната от това да бъдеш „спомнен от Бог“ в „благодат дадена“ от Бог беше радикален преход. Законът беше доказателството, че Бог си спомня Своите хора. Но Божията благодат дадена безплатно на човека ни разкрива самата природа на Бог: Бог е любов.

Законът казва, че трябва да обичате Господа вашият Бог. Благодатта казва, че Бог ви възлюби повече отколкото обича Себе Си. Ето защо, любовта винаги триумфира над Законът.

Ако Законът, който беше основата на Стария завет, беше способен да промени човека, той трябваше да го направи през 2000 години, през които беше в сила. Тогава нямаше да има нужда от друг завет. Павел беше ясен за тази недостатъчност на Законът: „Тогава Законът срещу Божиите обещания ли е? Със сигурност не е! Защото, ако беше даден закон, който да можеше да даде живот, наистина Правдата щеше да бъде чрез Законът“.[6]

Законът ни показва кое е правилно, но не може да ни даде сила да му се подчиняваме. Например, Законът ни казва да обичаме Бог и ближният си, но не може да ни даде в нашето грешно състояние силата да го направим. Един ден фарисеите довлякоха пред Исус една жена уловена в действието на прелюбодейство. Законът ясно заявяваше какво трябваше да й се случи, но те искаха да чуят Въплътената благодат: „Какво казваш Ти?“ Проблемът беше, че никой от присъстващите (освен Исус) не беше квалифициран да изпълни Законът, понеже те всички бяха престъпници на Закона. Исус знаеше това, което беше причината да каже: „Който между вас е без грях, нека пръв да хвърли камък върху нея“.[7] Всички обвинители на жената знаеха, че са виновни и, осъдени в своите сърца, си отидоха. И когато останаха само грешника и Божията благодат стоящи в Храма, Той я попита:

10„Жено, къде са обвинителите ти? Никой ли не те осъди?“ 11Тя каза: „Никой, Господи“. И Исус й каза: „Нито пък Аз те осъждам; върви си и повече не съгрешавай“ (Йоан 8:10-11).

Това, което Исус демонстрира този ден беше, че благодатта дойде не за да осъди, а за да упълномощи и да освободи човека от греха.

Мойсей и Законът

Мойсей и Законът са синоними. Бог призова Мойсей и му даде Законът в пустинята. Законът, всъщност, изобразява за нас живота в пустинята. Ето защо Мойсей не можа да излезе от пустинята; Законът не може да съществува извън пустинята и да води синовете към тяхното истинско наследство. Бог взе Мойсей на върха Фасга на планината Нево, точно преди Израел да прекоси в обещаната земя, и му позволи да я види от разстояние. Само Бог слезе от планината, за да обяви: „Слугата Ми Мойсей е мъртъв. Затова, дойде времето ти да поведеш този народ, израилтяните, през реката Йордан в земята, която Аз им давам“.[8]

Библията казва, че Бог погреба Мойсей някъде на планината, където никога да не може да бъде открит. Бог не искаше Неговите синове да се върнат и да намерят Законът. След като веднъж сте новородени като син на Бог, няма път назад към Законът.

Павел и Законът

Павел, апостолът и бивш законовед ни дава откровението за Божията благодат и обяснява колко е глупаво да се опитваме да смесваме Законът и благодатта. Той ни казва много ясно, че човек не се оправдава от делата на Закона: „Знаейки, че човек не се оправдава чрез делата на Закона, но чрез вяра в Исус Христос, и ние повярвахме в Христос Исус, за да можем да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез делата на Закона; защото чрез делата на Закона няма да се оправдае никоя плът“.[9] Той също така ни предупреждава да не прибавяме Закона към благодатта: „Не изключвам Божията благодат; защото, ако правдата идва чрез Закона, тогава Христос е умрял напразно“.[10] Накрая, Законът не може да даде живот; животът идва чрез благодат чрез Божият Дух: „Ако живеем в Духът, нека и да ходим в Духа“.[11]

Това е редът на новото творение. Първо, трябва да познаваме новата си природа, кои сме в Христос чрез Неговата благодат и, второ, да ходим в това; а не обратно. Ние не ходим праведно, за да станем праведни. Ние сме праведни; затова ходим праведно. Когато поставим вярата си в Христос, Той ни прави праведни. Законът не е за вярващите.

Законът казва: Ходете праведно, за да бъдете праведни.

Благодатта казва: Ние сме праведни, понеже Христос е праведен. Затова, практикуваме и ходим в това: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, а не от себе си; това е Божият дар“.[12]

Йоан Кръстител и изтичането на Законът

Исус направи едно мощно изявление, че 2000 годишният срок на годност на Закона изтича с Йоан Кръстител: „Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието Царство се проповядва, и всеки се насилва в него“.[13]

Това, което Исус казва е, че има надпис за време на Закона: „Да не се използва след Йоан“.

Павел написа на галатяните:

24Следователно Законът беше нашият възпитател, който да ни доведе при Христос, за да можем да се оправдаем чрез вяра. 25Но след като дойде вярата, ние повече несме под възпитателя. 26Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Христос Исус (Галатяни 3:24-26).

Павел загатва тука, че Законът не трябва да се използва за Божиите синове. Аз мисля, че от всички апостоли Павел беше този, който най-много разбираше откровението за спасението по благодат чрез вяра. Но той трябваше да отиде в пустинята и на планината Синай, където Израел получи Законът, за да получи това откровение. Когато Павел се върна от пустинята, той се върна с най-радикалното откровение за благодатта. Той беше неудържим, разтърсвайки дори главните апостоли, които все още искаха да прибавят благодатта към Закона. Спомнете си как Павел открито смъмри Петър в Антиохия след като дойдоха юдеите от Ерусалим: „А когато Петър дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в лицето, понеже се беше провинил“.[14] Петър все още спазваше определени части от Законът и традициите когато му беше угодно и когато беше притиснат от братята в Ерусалим.

За мен почти е невероятно, че Петър, изпълнен със Святият Дух, се бори с идеята за Божията благодат дадена безплатно на всички, които вярват, юдеи и езичници, без предразсъдък. Бог трябваше да му покаже три пъти във видение, че ако Бог очиства някого, никой човек не може да го нарича нечист.

Обаче ние все още имаме същият проблем днес, след 2000 години. Проповедниците все още проповядват, че ако сте новородени, вие сте светия и грешник едновременно. Те смело заявяват, че Божиите синове имат две природи, едната спасена и носеща Божията природа, а другата, старата грешна природа. Не е чудно, че хората в тези кръгове се борят с греха; те оскверняват и осуетяват Божията благодат.

Павел разбра това чрез божествено откровение, което го вдъхнови да напише: „Вие сте се отделили от Христос, вие които се опитвате да се оправдаете чрез Законът; вие сте отпаднали от благодатта“.[15]

Законът се стреми да възкреси старият човек, защото само когато той е жив законът има власт над нас: „Жилото на смъртта е греха, силата на греха е Законът“.[16] Около Божиите синове Законът е излязъл от употреба, понеже те са управлявани от Божията любов, която им дава сили отвътре. Не можете да смесвате Законът и благодатта. Опита да спазвате Законът, за да получите благодат осквернява самата същност на Божията благодат.

Онзи ден по нашите местни телевизионни новини съобщиха, че една голяма верига супермаркети продала един продукт след срока му за годност. Беше започнало разследване, обещавайки големи глоби, ако магазинът бъде намерен за виновен. По подобен начин, проповедници, които продават Законът след изтичането му трябва да бъдат глобени, понеже те тровят хората. Законът беше валиден и полезен до Христос, но сега когато ни е дадена благодатта в Христос, Законът повече не е приложим. Незаконно е да се използва Законът, където е приета благодатта.

Ако се съмнявате в това, просто изучавайте историята на Закона по време на 2000 години на неговото действие. Той никога не е произвеждал благочестиви хора. Павел каза, че никой никога не е направен праведен чрез Законът.[17] Нямаше нищо нередно със съдържанието на Закона, но той няма и никога не е имал силата да променя грешната природа на човека; точно обратното, той подсилва грешната природа като постоянно напомня на човека за греха. Павел се бори през цялото си служение с хора, които не разбират благодатта и не знаят, че са освободени от грешната природа.

Старозаветният Закон беше като манната, която Бог даде на Израел в пустинята. Манната беше добра само за пустинята, и веднага щом прекосиха Йордан към обещаната земя, манната престана. Тя също така изчезваше всяка вечер. Онези, които искаха да ядат вчерашна манна откриваха, че тя беше безполезна и опасна да се яде на следващият ден. Моят добър приятел, Др. Кели Варнър, веднъж каза: „Вчерашната манна има червеи днес“.

Павел също написа мощното откровение във 2 Коринтяни 5:17: „Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“. Апостолът бързо идентифицира смесването на благодатта и Законът като виновникът защо хората не ходят в праведност и святост в Църквата. Той обяснява в Римляни 6та глава, че причината, поради която хората се борят с греха е липсата на откровение за това, което се е случило на кръста на Христос и тяхното отъждествяване с Него чрез кръщението.

Благодатта е вечна. Нашата неспособност да разберем и да схванем благодатта е понеже винаги извличаме сравнението си между Законът и благодатта. Изучаваме благодатта като я противопоставяме на Законът. Също така си мислим, че благодатта дойде след Законът. Но в същност, благодатта е вечна и е съществувала преди да има земя или Закон. Благодатта е същността на личността наречена Христос: „…който ни спаси и ни призова със свято призвание, не според нашите дела, а според Неговото намерение и благодатта, която ни беше дадена в Христос Исус преди да започне времето“.[18]

В този нов сезон ще трябва да изучаваме Христос и Неговите неизследими богатства, за да разберем благодатта, защото Той е пълен с благодат.

И от Неговата пълнота ние получихме благодат върху благодат.[1] Йоан 1:6.

[2] Джоузеф Х. Таиер, Гръцко-английски лексикон на Новия завет на Таиер (Peabody: Hendrickson Publishers), 309-10, “Ioannes.

[3] Йоан 1:18.

[4] Йоан 1:16.

[5] Таиер , “Zacharias”.

[6] Галатяни 3:21.

[7] Йоан 8:7б.

[8] Исус Навин 1:2 NLT.

[9] Галатяни 2:16.

[10] Галатяни 2:21.

[11] Галатяни 5:25.

[12] Ефесяни 2:8.

[13] Лука 16:16.

[14] Галатяни 2:11.

[15] Галатяни 5:4.

[16] 1 Коринтяни 15:56.

[17] Вижте Римляни 3:20; Галатяни 2:16; 3:11.

[18] 2 Тимотей 1:9.