ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА – ЙОАН СВИДЕТЕЛЯТ И ГЛАСЪТ

Наистина има една група на Илия на земята, която наистина е свидетел за Христос както беше Йоан. Той беше този, който накара хората да питат: „Кой си ти, за да дадем отговор на тези, които са ни пратили? Какво казваш за себе си?“[1] Той беше гласът викащ в пустинята,[2] напълно посветен да прокламира с устата си, че Божието Царство се е явило в Христос.

Преди Исус да отиде на кръста, Той се моли в Йоан 17та глава за Своите апостоли и за бъдещaта Църква. Той започна казвайки, че е прославил Татко на земята като е дал на учениците Си думите, които е получил от Своя Баща. След това каза: „Защото им дадох думите, които Ти Ми даде; и те ги приеха, и знаят със сигурност, че съм дошъл от Тебе; и те повярваха, че Ти Си Ме изпратил“.[3] Процеса за това учениците Му да повярват и да Му се доверят и да приемат словото Му е описан в Йоан 2:11: „Това начало на знамения Исус извърши в Кана Галилейска, и изяви славата Си; и учениците Му повярваха в Него“.

Беше важно за Исус учениците Му да повярват, че Той е Изпратеният от Татко. Исус беше доказателството за Татко, а Татко чрез знамения и чудеса свидетелстваше за Своята Цялостност със Сина Си. Това помогна на невярващите Му ученици да повярват в Него. Славата върху Исус беше доказателството, че Той и Татко са едно. Той използваше славата, за да прослави Татко. Ако не вярваха в Него, те нямаше да Го почитат, а това щеше да им попречи да получат благодат и истина от Него.

Ние сме важни за Бог; Той ни е призовал и ни е помазал да бъдем Негови свидетели на земята. Господ ни използва да привлича хора към Себе Си. Как може хората да повярват, ако някой не им занесе Божият глас? За да бъдете свидетел трябва да бъдете изпратени, а за да бъдете изпратени трябва да бъдете правдоподобни и надеждни свидетели както Йоан Кръстител.

Спомнете си, Йоан дойде в силата и духът на Илия: „А Илия отговори и им каза: ‘Ако аз съм Божий човек, нека да падне огън от небето…’ И Божият огън слезе от небето…“[4] Какво свидетелство и потвърждение от небето!!!

Въпросът днес е същият: Как циничният (негативен) невярващ свят да повярва, че ние сме изпратени от Исус, и в крайна сметка да повярва, че Исус е законен и е изпратен от Татко Бог? Ако не повярват на нас, те няма да приемат Този, който ни е изпратил и благодатта, която носим, която предаваме чрез думите си.

Ето го решението обяснено в молитвата на Исус. Молитвата на Исус следователно също включва нас и онези, на които ще служим в бъдещето. Молитвата Му е те да бъдат Едно в Него. Той не се моли за единството на Църквата, както мнозина тълкуват тази молитва: „Не се моля само за тези, но също и за онези, които ще повярват в Мен чрез тяхното слово.“[5] Молитвата Му е за Цялостта на Църквата с Него и с Татко („Едно в Нас“). Той квалифицира Цялостта. По същият начин както Татко и Синът са Едно, така и ние трябва да бъдем включени в тази Цялостност. И целта е света да може да повярва, че Татко е изпратил Исус: „…за да бъдат всички едно, както Ти, Татко, Си в Мен, и Аз в Теб; така и те да бъдат едно в Нас, за повярва светът, че Ти Си Ме изпратил“.[6]

Света няма да повярва в Господа когато пълним стадионите. Не се предполага да бъдем само съединени с Господа, а да бъдем едно в Него. Заради тази цялостност ние се нуждаем от славата Му; Слава за Цялостност! „И славата, която Ти Ми даде Аз я дадох на тях, за да бъдат едно както ние сме едно“.[7] По какъв начин, и поради каква причина? „Аз в тях, и Ти в Мене; за да бъдат съвършени в едно, и светът да познае, че Ти Си Ме изпратил, и Си възлюбил тях както Си възлюбил и Мен“.[8]

Слушането е нещо, което Бог ме е обучил да правя, понеже по природа в миналото, аз говорех твърде много, а слушах твърде малко. За първи път, мога честно да кажа, че за повече от две години до сега от устата ми не е излизала нито една дума, за която да съжалявам. Но аз наистина чувствам, че Бог ми даде Слово, което сега е много по-уместно отколкото всякога, особено за новия сезон, в който навлизаме.

Истинският и верен свидетел

И от Исус Христос, верният свидетел, първородният от мъртвите, и управника над земните царе. На Този, който ни възлюби и ни изми от греховете ни чрез кръвта Си (Откровение 1:5).

Нека да разгледаме накратко историята на идеята за „свидетел“ от Стария завет.

Числовата стойност за „свидетел“ в Библията е числото 2. Изискването на Законът беше, че трябваше да има поне двама правдоподобни свидетеля, за да се удостовери нещо. Думата „свидетел“  винаги е в множествено число, посочвайки корпоративната идея; тя също така е женско съществително и е нещо или някой, който свидетелства по даден въпрос. Значимостта на свидетеля се определя от тежестта на свидетелството; свидетелят трябва да дава достоверно доказателство.

Първото споменаване на думата „свидетел“ в Библията е в Битие 21ва глава, когато Авраам беше във Вирсавее:

30И той каза: „Да вземеш тези седем сучещи агнета от ръката ми, за да ми бъдат свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. 31Затова той нарече мястото Вирсавее, защото двамата се заклеха с клетва там (Битие 21: 30-32).

„Вирсавее“ означава „кладенецът на клетвата“.[9] Еврейската дума за „свидетел“ в стих 30 е едах, която също означава и „свидетелство“.[10] Свидетелят е като клетва, която е дадена.

Бог, чрез пророк Исая, каза: „Аз, ГОСПОД, те призовах в правда, и ще държа ръката ти; Аз ще те пазя и ще те дам за завет на народа, за светлина на езичниците“.[11] И така, свидетеля е доказателството за завет.

Бог желае ние, Църквата, да бъдем като седем светила, картина на чистота, невинност и съвършенство, дадени като свидетелство и доказателство за Бог за царе и царства. Това събитие се случва преди Бог да превърне Авраам в дванадесетте племена на земята. Метафората на 7те светила в Стария завет дадени като свидетел е еквивалентна на 144,000 от Откровение, които следват Агнето, където и да отиде.

Съвършената група на Агнето

Едно от последните появявания на думата „свидетел“ в Писанието се появява в книгата Откровение: „И от Исус Христос, верният свидетел, първородният от мъртвите, и князът над земните царе. На Този, който ни е възлюбил и ни е измил от нашите грехове в кръвта Си“.[12] Думата „свидетел“ тука е мартус на гръцки, и означава също и „документ“ или „мъченик“. Христос е Истинският и Верен Свидетел. Той е седемте в едно, Агнето със седем рога и седем корони. Запомнете, че Христос като Агнето е корпоративен: Той е Глава и Тяло.

В Откровение 5:6, Агнето взема книгата, защото Той е достоен: „…имайки седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове изпращани по цялата земя“. Татко Бог даде Христос, Неговия Син за верен и истински Свидетел и Свидетелство. Той изкупи Църквата, за да бъде корпоративен син, да бъде точният Свидетел и доказателство за Татко Бог за света. Но сега в същност има двама свидетели на Татко Бог: Човешкият Син в небесата и Човешкият Син на земята; Божият Син в небесата и Божият Син на земята.

Ние сега сме станали Неговата „Вирсавее“, мястото на неразрушима клетва и истински Свидетел. Аз вярвам, че Църквата сега е тези седем светила.

Йоан започва своя запис на Откровението като идентифицира себе си като свидетел за Христос: „Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скръбта и царството и търпението на Исус Христос, бях на острова, който се нарича Патмос заради Божието Слово и заради свидетелството на Исус Христос“.[13] Гръцката дума за „свидетел“ („свидетелство“) в този случай е мартурия, откъдето получаваме английската дума „мъченик“. Същността на тази дума означава да постоянствам в даване на свидетелство, дори под преследване и дори до точката на смърт.

Характера и живота на Свидетеля определя стойността на свидетелството. Истински и верен Свидетел е някой, който точно потвърждава нещо за някой друг дори с цената на живота си.

Идването на Святия Дух в книгата Деяния е решаващо за разбирането на природата на свидетеля: „Но вие ще приемете сила когато Святият Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мен в Ерусалим, в Юдея, в Самария и до края на земята“.[14] Верен свидетел е човек, който е готов да страда за своето свидетелство и за доказателството, което представя. Затова ние се нуждаем от силата на Святия Дух, понеже Този, на когото сме свидетели е Господ Исус Христос.

Откровение 2:13 говори за един такъв човек в град Пергам: „Антипа…Моят верен мъченик, който беше убит сред вас…“ Това беше човек, който представяше точно Татко. Антипа за мен е картина на баща представител, както Исус Христос, Който точно представяше Татко на земята. Гръцката дума „Антипа“ е композиция от две думи: „анти“ – „на мястото на или вместо“; и „патер“ – „баща“.

Ние трябва да бъдем такива свидетели, живеейки като Антипа, верният свидетел, дори и това да е с цената на самите нас. Нашия призив е да направим Татко Бог видим на земята. Трябва да можем да кажем: „Погледнете мен; ако искате да видите Татко, аз Го представям. Аз нося свидетелството Му. Аз съм Негов свидетел. Аз съм доказателство за Него!“

Двамата свидетели в Захария и Откровение са Христос Главата и Христос Тялото. И двамата трябваше да умрат и да бъдат възкресени, за да бъдат свидетели на Татко. Ефесяни 2:5-6 ни казва, че когато Христос умря, ние умряхме; когато Христос беше погребан, ние бяхме погребани с Него; когато Христос се възнесе, ние се възнесохме с Него.

Когато Откровение 11:3 говори за двамата свидетели, не трябва да чакаме това да се случи в бъдещето. Това беше изпълнено в Христос и Църквата и не е в бъдещето. Ние сме упълномощени от Святият Дух днес да бъдем свидетели на Исус за Татко на земята. Като синове, ние трябва да „бъдем доказателството“ за НЕГО.

Чуйте възлюбеният Йоан и как той вижда функцията на Църквата като свидетел:

1Това, което беше от началото, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме, и ръцете ни попипаха, за Словото на живота – 2живота се изяви, и ние го видяхме, и свидетелстваме, и ви изявяваме този вечен живот, който беше с Татко и беше изявен на нас – 3това, което видяхме и чухме изявяваме на вас, за да можете и вие да имате общение с нас; и наистина нашето общение е с Татко и с Неговия Син Исус Христос. 4А тези неща ви ги пишем, за да бъде радостта ви пълна (1 Йоан 1:1-4).

Ето я прогресията на свидетелството на Йоан:

  1. Видяхме с очите си, опитахме и преживяхме добротата и верността на Бог нашия Баща и на нашия Господ Исус Христос.
  2. Изявяваме ви вечният живот, който беше с Татко и се яви на нас.
  3. Изявяваме ви това, което сме видели и чули, така че и вие да имате общение с нас. А нашето общение е с Татко и с Неговия Син, Исус Христос.
  4. Пишем това, за да направим радостта ви пълна. 

В нашите юридически системи, мнозина от онези, които са виновни не са давани под съд. Това не е поради тяхната невинност, а поради липсата на надеждни и достоверни свидетели, които могат да дадат свидетелство и доказателство за техните престъпления. По същият начин, дори и доказателството да е истинско, врагът знае, че ако може да постави свидетелят под съмнение, тогава свидетелството на свидетеля няма да бъде повярвано, а ще бъде отхвърлено, и случаят няма да бъде подведен под отговорност поради обвинението на свидетелството.

Татко Бог изпрати Исус, Неговия Син в света не само да свидетелства за Него но също да бъде Свидетел и доказателство за Татко. Да Го представя (да покаже Бог отново). В Исус Синът, Свидетелят и Свидетелството на Бог стават едно и също.

Адам беше създаден да бъде това точно представяне. Всъщност, истинския син е най-точният свидетел на бащата. И това беше Божието намерение и цел за човека от началото. Бог създаде човека да бъде

Божият образ: Неговия представител

Божието подобие: Неговия характер

Божията слава: Неговата репутация

Божият Син: Неговия дом.

Лука 3:38 говори за „Адам, Божият син“. Когато Бог загуби човека като Свой син, Той загуби Своя свидетел. За да възстанови този свидетел и да върне човечеството към Своя първоначален замисъл и цел, Бог започна отново преди 4000 години с един баща на земята наречен Аврам, когото Той преименува на Авраам. Авраам беше очистен чрез едно пътуване докато беше готов да положи първородния си син в покорство на Бог, истинския Баща на небето. Авраам стана нация, и Бог им даде Законът написан на две каменни плочи, наричайки го Негово „Свидетелство и Свидетел“.

Каква трагедия, беше принуден да замени свидетелството на син със свидетелство записано на два камъка! Мойсей, слизайки от планината, хвърли Плочите на Свидетелството или Свидетелят и ги строши на парчета, когато видя израилтяните уловени в идолопоклонство. Това беше пророческа картина, посочваща, че Бог никога не е искал да има Свидетелство на камък на първо място.

Бог винаги е искал сърцето и умът на сина да носи Неговия образ и подобие и да бъде Негов свидетел в творението. Така че когато Мойсей отново слезе от планината с копие на Свидетелството (не оригиналното Свидетелство), той трябваше да го постави в Ковчега на Завета. В същност, това не беше вторият му път да слиза от планината, а третият.

Когато Мойсей се качи за първи път, в Изход 19:3-6, той не слезе с никакъв закон написан на камък, а със Словото на Бог за народа в устата си:

3Така да кажеш на домът на Яков, и кажи на децата на Израел… 5Затова сега, ако наистина ще се покорявате на гласа Ми и ще пазите завета Ми, тогава ще бъдете специално съкровище за Мен повече от всички народи; защото цялата земя е Моя (Изход 19:3, 5).

Бог винаги е искал човека да бъде Неговото Слово и Закон в творението. Така че всъщност, Законът е копие на едно копие. Човека, като истински син, е истинският свидетел и свидетелство. Когато Мойсей строши първото копие, Бог взе второ и писа на Него с пръстта Си. Това беше много точна пророческа картина на Христос, който е Канарата. Двете плочи пророкуват за Христос и за Църквата, които щяха да дойдат когато се изпълни времето. Сърцето и умът на сина щяха да бъдат в корпоративният Син, Божият Син.

Библията ни говори за промяната от физически предмети носещи свидетелство за Бог към синове, които са верни свидетели. Нека да погледнем тази прогресия малко по-отблизо:

Бог даде на Мойсей Законът на две каменни плочи.

  1. ЗАКОНЪТ беше наречен „Свидетелството и Свидетелят“ на Бог и беше написан на две каменни плочи. Както посочихме, 2 представлява свидетелство в библейската нумерология. Днес, Бог също пише Закона Си на две плочи: сърцата и умовете на Своите синове.
  2. Бог каза на Мойсей да направи КОВЧЕГА НА ЗАВЕТА и да постави Законът или „Свидетелството“ в Ковчега на Завета. Виждаме, че Ковчегът на Завета стана „Ковчегът на Свидетелството“, поради съдържанието му: свидетелството.
  3. „Ковчегът на Свидетелството“ беше поставен в ПРЕСВЯТОТО МЯСТО: Така че Пресвятото място стана Свидетелството. Изход 26:33 казва: „зад завесата“.
  4. Ковчегът на Свидетелството също така беше поставен в Шатъра за срещане, или Мойсеевата скиния, посред събранието. Този Шатър беше поставен в центъра на стана и определеното място за срещане; целият Шатър стана Свидетелството и Свидетелят посред нацията. Числа 9:15 го нарича: „Шатърът на Свидетелството“. Така че Мойсеевата скиния стана „Свидетелят“, мястото, където Бог и човека се срещаха и се съгласяваха. 

Адам беше създаден да бъде Божият Свидетел за творението. Когато Адам съгреши, той загуби Божият образ. Той престана да бъде свидетел на Бог на земята. Той спря да бъде точния представител на невидимия Бог.

Днес, Бог се нуждае от свидетели на земята – доказателство и точен образ на Неговата личност:

  1. За да установи Царството Си.
  2. За да извърши съд. 

Когато Исус ходеше по земята, Бог имаше Свидетел, надежден и верен.[15] Ето защо Татко и Неговия Син, Исус, можаха да завършат Божият вечен план за три години и половина – 42 месеца. Според Йоан 12:31, Бог можа да осъди световната система и нейния управител за три години.

Синовете ускоряват целите на Бащата. Исус Синът завърши работата на Татко. Синовете остават баща си да си почива. Синът завърши 4000 годишната незавършена история за 42 месеца. Най-добрият и най-бързият начин да се ускори Божието Царство се нарича „син“. Синовете установяват управлението на Царството и правдата на земята.

Това е работата на Святия Дух да установи синовете на земята като свидетели както Исус, Верният Свидетел, който сега е в небето: „И понеже сте синове, Бог изпрати Духът на Своя Син в сърцата ви, викащ: ‘Авва, Татко!’“[16] Ние имаме тази сила поради Святия Дух, Който е дошъл върху нас както е обещано в Деяния 1:8.

В последните дни на Исус, мнозина бяха свидетели на Неговите чудеса и Го следваха, но никога не станаха Негови свидетели. Те самите никога не станаха свидетели. Винаги трябва да има втори свидетел: един в небесата, а друг на земята. Двама свидетели са необходими, за да се установяват и извършват неща на Царството чрез съгласие.

В Захария глава 4та пророка описва видението си за две маслинови дървета, едно отляво и едно отдясно на златния светилник. Един ангел пита Захария дали знае какво са тези дървета, и той казва, че не знае. „Така че той отговори и ми каза: ‘Това е словото на ГОСПОДА към Зоровавел: „Не чрез сила нито чрез мощ, но Чрез Духът Ми’“, казва ГОСПОД на войнствата“.

Откровение глава 11та също споменава двете маслинови дървета:

3И ще дам сила на двамата Ми свидетели, и те ще пророкуват… 4Това са двете маслинови дървета и двата светилника стоящи пред Бог на земята (Откровение 11:3-4).

Тези двама свидетели притежават силата  да затварят небето и да носят съд на земята.[17] Някои казват, че това са Мойсей и Илия, но аз вярвам, че те са символи на Христос и на Църквата, управляващи и съдещи небесата и земята.

Евреи 12:1 ни казва, че един облак от свидетели ни обгражда. Тези свидетели са светиите, които са си отишли преди нас. Те са църквата в небето, светиите, които са носили славата и свидетелството на нашия Бог през историята. Сега те гледат надолу към нас, търсейки своето земно съответствие, другият свидетел на Бог на земята. В същото време, ние също сме с тях в небесата, понеже ние сме се възнесли с Христос и седим с Него.[18] Единствената разлика е, че те нямат тела и не могат да служат на земята, докато ние имаме тела и можем да служим. Христос в тях и Христос в нас завършва двамата помазани свидетеля.

Аз вярвам, че тези, които са умрели в Христос и са ни предварили са част от помазаният пред Престола; хора като Илия и Мойсей, и т.н.: „Бог е снабдил нещо по-добро за нас, за да не бъдат направени съвършени без нас“.[19]

Най-висшият ред на свидетелстване е да „бъдете свидетел“, а най-висшият ред да бъдете свидетел е да бъдете Божия Син. Защото Синът е образа и славата на Татко Бог. Ако сте видели и чули Синът, вие сте видели и чули Татко Бог.

Колосяни 2:9 заявява: „Защото в Него обитава цялата пълнота на божеството телесно“. Това е тайната на Христос, която Павел и другите апостоли прокламираха. Светът търси доказателство за Татко Бог, а Бог се нуждае от верен свидетел, „Антипа“, на земята.

Христос е наречен „Верният и Истински Свидетел“ (Откровение 3:14). Удивителното нещо относно Христос е, че Той е Синът на Бог. Йоан Кръстител каза, че Христос е Божият Син. Натанаил каза, че Христос е Божият Син. Петър каза, че Христос е Божият Син. Павел каза, че Христос е Божият Син. Неизменното свидетелство на всички апостоли и на ранната Църква е, че Исус Христос е Божият Син.

Потомъка на Давид и на Авраам е Христос, Божият Син. А причината Бог да изпрати Сина Си е, че Бог не само ни спасява от робството на греха, но също така ни спасява в синовство. Никой никога не е виждал Бог освен Неговия Син. Само Сина може точно да представя Своя Баща и да бъде Негов Истински и Верен Свидетел.

Много християни свидетелстват за Него, но никога не са станали свидетели на Бог на земята. Истинският свидетел е „пълен с благодат и истина“. Законът е слуга, а Христос е Синът. Ние не сме слуги и ние сме повече от приятели. Ние сме Неговите свидетели и Неговите синове.

В Старият завет Бог намери един човек на име Давид и го направи Свой свидетел. Говорейки за Потомството на Давид, Псалм 89:37 казва: „Ще бъде установен завинаги както луната, както верният свидетел в небето“.

Бог ни чака да бъдем свидетели за Исус, по същия начин, по който Исус се нуждаеше от Йоан Кръстител. Днес Бог търси гласове, които ще извикат от пустинята на падналия космос. Точно както Бог чакаше Ной да построи ковчега, и чрез него осъди света и спаси неговото домочадие,[20] така също съденето на света и на ангелите е дадено на Божиите синове.[21]

Най-висшият чин не е апостол, епископ, или папа, а син:

Защото на кого от ангелите някога е казал: Ти си Мой Син, днес Аз Те родих? (Евреи 1:5).

Защото ревностното очакване на творението нетърпеливо очаква разкриването на Божиите снове (Римляни 8:19).

[Бог] в тези последни дни ни говори чрез Сина Си… (Евреи 1:2а).

Божият език е Сина. Когато един син като свидетел говори, небето и земята отговарят. Синът ще „[държи] всичко чрез словото на Своята мощ“.[22]

Христос, Синът, заповяда на учениците в Деяния 1:8 да бъдат свидетели първо в Ерусалим! Както някой веднъж е казал: „Големият удар е просто един малък удар далеч от дома“. Вашият Ерусалим е най-трудното място, където да бъдете свидетели, защото там ви познават отблизо. Това е невъзможно без динамичната сила на Святия Дух. Святия Дух е обещанието на Татко.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аз вярвам, че ние се придвижваме в ускорителния етап на тази настояща реформация. Бог се нуждае от нас като Негови примери, Негово доказателство, Негови говорители. Аз вярвам в свръхестественото. Свръхестественото не е непременно сензационно, но винаги е над нормалното и земното. Защото ние сме граждани на небесата и свидетели на небесата.

Исус каза: „Ако…не вярвате на Мен, вярвайте на делата“, които върша.[23] Знаменията и чудесата не променят сърцата, но те привличат вниманието на хората, както Мойсей при горящия храст. Когато Бог има вниманието ни, Той може да говори, и Неговото Слово е, което променя сърцата. Знаменията и чудесата са Свидетелството на Татко за Неговия Син.

Когато станем истински свидетели и зрели синове на Татко, Той също ще започне да свидетелства за нас като Негови синове. Исус Синът чака 30 години Татко да свидетелства а Него. Но когато Синът излезе от неизвестността и от пустинята, дяволът беше в проблеми. Това е, което Бог показва на апостолите и пророците днес. Времето за изявяването и показването е дошло.

Бог е чакал за зрял син, който ще изявява само едно нещо: Когато синовете са изявени в творението, това е за да направят познат Създателя и Бащата. Аз сега вярвам, че това изявяване на Божиите синове може да дойде само когато синовете носят името на Татко на челата си. Татко Бог се нуждае от верен свидетел, някой, който ще изявява и носи Неговото име на челото си.

Синът търси свидетел, някой, който ще бъде вторият свидетел, съгласявайки се с Него и изявявайки истинския Баща на човечеството и на света; някой, в който Татко и Синът са станали едно и видими.

Святият Дух търси такива, които да може да упълномощи да бъдат свидетели на истинския Бог, така че световната система да бъде освободена от фалшивия образ на Бог, с който религията и дяволът са излезли. Той търси свидетели, които ще заявят истината за Татко Бог и ще я демонстрират чрез начина си на живот: правейки магистрала за Христос, премествайки всяка планина или препятствие и изпълвайки всяка долина на невежество.

Когато един син конфронтира света с тази истина, Синът ще ги освободи. Наистина свободни! Искате ли да бъдете такъв свидетел? Готови ли сте да ви бъде поверено това следващо ниво? Вярвам, че времето сега е дошло! Бъдете нещо повече от това просто да свидетелствате за Него. Бъдете Негов свидетел като Го показвате в начина си на живот!

Не бъдете ехо; бъдете глас![1] Йоан 1:22.

[2] Сегашното и подходящо за сезона Слово. Излизащото Божие Слово.

[3] Йоан 17:8.

[4] 4 Царе 1:12.

[5] Йоан 17:20.

[6] Йоан 17:21.

[7] Йоан 17:22.

[8] Йоан 17:23.

[9] Стронг, Н884, “beersheba”.

[10] Стронг, Н5713, “edah”.

[11] Исая 42:6.

[12] Откровение 1:5.

[13] Откровение 1:9.

[14] Деяния 1:8.

[15] Откровение 1:5; 3:14.

[16] Галатяни 4:6.

[17] Откровение 11:6.

[18] Ефесяни 2:4-6.

[19] Евреи 11:40.

[20] Евреи 11:7.

[21] 1 Коринтяни 6:2-3.

[22] Евреи 1:3б.

[23] Йоан 10:38.