В Ъ В Е Д Е Н И Е

Между хилядите, които по чуден начин бяха изцелени от Господа чрез нашето служение, лично сме се молили за малцина. Повечето от тях бяха изцелени чрез СОБСТВЕНАТА ИМ ВЯРА. Тази вяра израстваше, потвърдена от Библейските истини, които ние представихме от платформата, или чрез напечатаните страници. Когато публикувахме първото издание на тази книга, ние дори не подозирахме, че предадените истини ще станат за благословение толкова бързо на огромни групи от хора в повечето страни по света.

Отвсякъде получавахме постоянен приток от свидетелства, описани по чуден начин, писани от хора, изцелени след като са прочели словата в тази книга. Разбрахме, че тези, които четат внимателно съдържащата се в тази книга вест и постъпват според нея, получават много по-ясно разбиране и по-силна вяра, отколкото тия, които чуват случайно някоя проповед в спасителните ни походи. Твърде често хора, които са вземали участие в нашите събрания и не са получили веднага изцеление, впоследствие биват чудно изцелени, прочитайки внимателно същите библейски истини, изложени в тази книга. Отново се доказа, че мнозина имат повече полза от напечатаните слова, защото могат да се препрочитат и изучават, отколкото в самото участие в спасителните ни походи.

Бог “изпраща Словото Си, та ги изцелява” (Псалм 107:20). “Благовестието Христово е сила Божия за спасение на всеки, който вярва” (Римляни 1:16).

Ако човек повярва и постъпва според това, всяко Божие обещание, предадено чрез проповедника, или напечатано слово, се превръща в Божия сила.

Повярваното Евангелие е сила Божия. Всяко Божествено обещание е пропито с Божията сила и тя предизвиква това, което обещава, ако се приеме с вяра и се действа според него. Божиите обещания са живот за тези, които ги намират и изцеление за всичката им плът. (Притчи 2:22).

Когато току-що споменатите факти станаха и за мен действителност, Святият Дух ме застави да отпечатам този том с живителни известия, за да стане достъпен за милиони страдащи, на които може би никога не ще мога лично да говоря. Това издание беше написано с пълна увереност, че тези, които прочетат предадените тук Библейски истини, ще се изпълнят с жива вяра и действащи според Божието Слово ще бъдат изцелени по чуден начин. Ние не сме обръщали внимание на никакъв особен литературен стил. Единствената ни цел е да направим колкото е възможно по-прости и по-разбираеми предадените факти и основни положения. Те трябва да представляват здрава основа, на която да се закотви живата вяра на искрените и простите, на “низшите духом”, които съставляват болшинството от земните жители.

Дължа особена благодарност на трудовете на Ф. Ф. Босуърд, Е. Кенион, Е. Х. Арейд, Смит Уигълзуърд, С. Прайс, Х. Скърби и други писатели, на непрестанното насърчение и неуморната вяра на моята съпруга, а най-много на възлюбения ни Спасител Исус Христос и Святия Дух и на живота на апостолите.

Представеният тук материал на трудовете на Ф. Босуърд и Е. Кенион беше приложен със специално разрешение. Молитвата ми е тази книга да бъде за благословение на всички, които се нуждаят от тези истини.

Авторът