Разпознайте своята праведност в Христос

В тази глава ще споделя с вас някои стихове за правдата.
Има една песен ‒ “Аз съм оправдан пред Бога”, в която се говори за това, че сме осиновени в Божието семейство и стоим пред трона Му като царски особи, цялостни в Исус и сънаследници с Него, без грях, изкупени със собствената Му кръв.
Вие сте оправдани от Бога в Исус Христос, както Павел пише във 2 Коринтяни 5:21: “Който [Бог] за нас направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да станем ние [да бъдем облечени с, смятани за, и примери за] праведни пред Бога [каквито трябва да бъдем, одобрени и приети и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта].”
В Псалом 48:10 се казва за Господа: “Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда (правота и справедливост).”
Божията ръка е протегната към вас и е изпълнена с правда.
В 1 Коринтяни 1:8 апостол Павел ви убеждава, че: “Който [Бог] и докрай ще ви утвърждава [ще ви пази непоклатими, ще ви дава сила, ще ви гарантира оправданието; Той ще бъде вашата гаранция срещу всички обвинения], за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос (Месията).”
Знаете ли какво означава това? Това означава, че Бог ви вижда в правилно положение пред Него. Днес Той ви е поставил точно там, където иска да бъдете. Той е готов да ви защитава от лъжите на Сатана, обвинителя на братята (Откровение 12:10).
Ако сте се доверили на Исус Христос, Бог не ви вижда като виновни. Той иска да докаже невинността ви.
В проповедта на планината Исус казва на последователите Си: “Благословени и честити, щастливи, и духовно успяващи (състоянието, в което новороденото дете на Бога се наслаждава на Неговото благоволение и спасение) са тези, които гладуват и жадуват за правдата (почтеността и оправдаването от Бога), защото ще бъдат напълно удовлетворени.” (Матей 5:6)
Според Исус вие, бидейки новородено дете на Бога, имате право да живеете така, че да се наслаждавате на Божията благосклонност.
Имате право да се наслаждавате на живота. Той е Божият дар за вас.
Започнете да изповядвате следното: “Аз съм праведен в Исус Христос.”
Вероятно доста сте се мъчили да станете праведни пред Бога. Правдата, както и спасението, не е работа, а дар. Откажете се от усилията си. Само с доверие в Бога ще получите Христовата правда.
“Възложи на Господа бремето, което ти
е възложил [като прехвърлиш върху Него тежестта му], и Той ще те подпре; никога не ще допусне праведният да се поклати (да се подхлъзне, да падне, да се провали).”
ПСАЛОМ 55:22
В Римляни 4:1-3 Павел говори за праведността на Авраам:
И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? [Как това е повлияло на позицията му и какво е спечелил от това?]
Защото ако Авраам се е оправдал (се е установил като праведен чрез оправдание от вина) чрез дела [които е извършил, тогава] има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? “Авраам повярва в Бога (довери се на Бога) и това
му се вмени за правда (праведен живот, правилни взаимоотношения с Бога)”.
След това в стихове 23 и 24 продължава, за да изтъкне:
Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него,
но [се написа] и за нас, на които ще се вменява за правда [оправдани от Бога], като вярваме в (доверяваме се, прилепваме се, разчитаме на) Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ.
С други думи, това, което Павел казва тук, е, че трябва да приемем правдата чрез вярване, а не чрез вършене.
Когато вярваме в Исус Христос, Бог ни вижда като праведни. Буквално Той взима решение да ни вижда като оправдани пред Него заради кръвта на Исус. Той е суверенен Бог и има правото да вземе това решение, ако желае.
В първия стих на следващата глава Павел обобщава идеята си: “И тъй, оправдани (осво-бодени от осъждение, обявени за праведни пред Бога, имаме правилни взаимоотношения с Бога) чрез вяра, нека имаме [да схванем факта, че имаме] мир с Бога [мира на примирението, който да притежаваме и да му се наслаждаваме] чрез нашия Господ Исус Христос (Месията, Помазаникът).”

(Римляни 5:1)
Праведността не идва от нашите незначителни дела. Тя идва от делото, което Исус е извършил на кръста.
В Псалом 37:25 Давид пише: “Млад бях, ето, остарях, но не съм видял [безкомпромисно] праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.”
Вярвам, че ако ние, като родители, заемем позицията си на праведност пред Бога чрез Христос, децата ни ще могат да възприемат тази праведност.
Деца, отгледани от родители, които се чувстват виновни, осъдени или без стойност, в общи линии наследяват тези чувства от родителите си.
По същия начин, ако родителите осъзнаят и повярват, че Бог ги обича, че те са специални за Него, че Бог има добър план за техния живот, че са оправдани чрез кръвта на Христос, тогава децата, които живеят под покривалото на тази истина, ще бъдат повлияни от вярата на родителите си и лично ще приемат Исус и всички Негови обещания.
В Притчи 20:7 ни се казва, че: “Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, са блажени (щастливи, честити, за завиждане) след него.”
А в Псалом 37:39 четем: “Но избавлението на [последователно] праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.”
Господ е на ваша страна. Неговото Слово е истинно и то обещава мир, праведност, сигурност и победа над врага.
Научете се да изпоядвате това обещание от Бога, което се намира в Исая 54:17: “Ни едно оръжие, скроено против тебе, не ще успее; и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това [този мир, праведност, сигурност, победа над врага] е наследството на слугите Господни [тези, в които се представя идеалният слуга на Господа] и правдата им е от Мене [това, което им давама като тяхно оправдание], казва Господ.”
В Псалом 34:15 Давид ни казва:
Очите на Господа са върху [безкомпромисно] праведните и ушите Му са отворени за вика им.
Това буквално означава, че Бог ви наблюдава и ви слуша, защото ви обича.
След това в стихове 17, 19 и 22 Давид продължава:
Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им проблеми и беди ги избави…. Много злини се изправят срещу праведния; но Господ го избавя от всички тях….
Господ изкупва душата на слугите Си и от ония, които прибягват при Него и уповават на Него, ни един няма да бъде осъден, нито смятан за виновен.
От момента, в който приемете Исус за свой спасител, започвате да растете в Него. Може да се каже, че сте на пътешествие. Докато пътувате, ще правите грешки. Може да не се представите съвършено, но ако сърцето ви е съвършено разположено към Господа, вярвам, че Той ще ви смята за съвършени по време на това пътешествие.
В Исая 54:14 Господ заявява: “С правда (праведност, в съгласие с Божията воля и ред) ще се утвърдиш; далеч ще бъдеш от угнетението и унищожението, защото не ще се боиш; далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.”
В Притчи 28:1 се казва, че безкомпромисно праведните са смели като лъвове. Когато знаете, че сте праведни чрез Христос, когато имате истинско откровение в тази област, тогава няма да живеете в страх и ужас, защото праведността произвежда смелост.
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да ни разбира, състрадава и да има същите чувства в нашите немощи
и слабости и отговорност да се борим с изкушенията, а имаме Един , Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Затова, нека пристъпваме без страх, уверени и с дръзновение към престола на благодатта (трона на Божието благоволение към нас, незаслужилите грешници), за да придобием милост [за провалите си] и да намерим благодат, която да помага благовременно при всяка нужда [подходяща и навременна помощ, идваща точно тогава, когато имаме нужда].
ЕВРЕИ 4:15-16
Можем да пристъпваме към Божия престол на благодатта не заради нашето съвършенство, но заради Неговото: “Много повече, прочее, сега като се оправдахме (оневинихме, станахме праведни, имаме правилни взаимоотношения с Бога) чрез кръвта на Христос, ще се избавим от Божия гняв и негодувание чрез Него.” (Римл. 5:9)
Вероятно сте се питали през целия си живот: “Какво не ми е наред?”
Сега ще ви кажа добра новина: Вие сте оправдани!  Вече сте наред.
Това е нещо, което насърчавам хората да изповядват постоянно: “Може би не съм там, където трябва да съм, но слава Богу, не съм там, където бях преди. Добре съм и продължавам по пътя си.”
Запомнете, промяната е процес и вие сте в този процес. Докато се променяте, Бог ви вижда като праведни.
Вие сте праведни. Бог ви е поставил в това положение заради кръвта на Исус.
Промяната, която става в живота ви, е проява на положението на праведност, което Бог ви е дал чрез вяра.
Слава на Бога!
Това е мощно!
Като приемете Божията любов и праведност,
ще бъдете освободени от несигурността и страха от отхвърляне.
Сега спрете и кажете на глас: “Бог ме е оправдал в Исус Христос.” Насърчавам ви да започнете да изповядвате тази истина по няколко пъти на ден.
В Римляни 14:17 (KJV) апостол Павел ни казва, че: “Божието царство не е ядене и пиене; а правда, мир и радост в Светия Дух.” Правдата води до мир, а мирът води до радост.
Ако ви е липсвал мир или радост, вероятно не сте осъзнали своята праведност. Бог иска да ви благослови.
Но повечето виновни, осъдени хора никога не получават истинско благополучие. Библията ни учи, че праведните, тези, които знаят, че са праведни, благоуспяват и Бог ги пази.
Знаете ли какво казва Господ за вас? В Псалом 13 Той казва, че човекът, който се наслаждава на закона на Господа и на Неговите наставления, е като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си. Листът му няма да повехне и във всичко, което върши, ще благоуспява.
Размишлявайте върху правилните си взаимоотношения с Бога, а не върху всяко нещо, което не е наред при вас.
Както видяхме в Исус Навин 1:8: “Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш и да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще бъдеш мъдър и тогава ще имаш добър успех.”
В Псалом 1:2-3 се казва, че когато редовно размишлявате върху Словото ден и нощ, ще бъдете като дърво, което е здраво засадено и което дава плод и благоуспява във всяко начинание.
Размишлявайте върху Словото и говорете Словото. Когато Сатана атакува ума ви, отвърнете със Словото на Бога. Не забравяйте, че Исус побеждава дявола, като цитира Словото: “Писано е” (Лука 4:4, 8, 10).
В Притчи 18:10 се казва: ”Името Господно е яка кула; праведният [почтеният и с правилни взаимоотношения с Бога] прибягва в нея и е в безопасност, поставен на високо [над злините] и е силен.”
В Псалом 72:7 четем, че праведният ще
“… цъфти и мир ще изобилства, докато трае луната”. Приемете своята правда от Бога, за да процъфтявате в мир.
Може би си мислите: “Ами всички онези ужасни неща, които вече съм извършил?”
Искам да ви напомня думите, които Бог казва за Своя народ, както са записани в Евреи 10:16-18:
Ето завета (съглашението, завещанието), който ще направя и ще сключа с тях след ония дни, казва Господ: Аз ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им (в най-вътрешните им мисли и разбиране),
… и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече.
А гдето има пълно прощение (прошка и отменяне на наказанието) за тия неща [грехове и беззакония], там вече няма принос за изкупление на грях.
С други думи, греховете ви са били изцяло премахнати, както и наказанието за тях. Тъй като Исус вече е извършил изцяло и напълно делото, няма нужда вие да правите каквото и да било за греховете си. Единственото нещо, което можете да направите, и което ще бъде угодно на Бога, е да приемете чрез вяра това, което Той иска да ви даде даром.
В Евреи 10:19-20 се казва за Исус, че чрез жертвата Си е открил “нов и жив път”, по който, изпълнени със свобода и увереност, можем да влезем в присъствието Му “благодарение и чрез” Неговата кръв.
Вече няма нужда от завеса, която да ви отделя от Бога.
Каква славна новина!
Можете да дойдете смело и да общувате с Бога, защото грехът ви е премахнат и забравен.
Радвайте се! Вие сте станали праведни пред Бога в Исус Христос! (2 Коринтяни 5:21)