Преодолейте страха в живота си

Страхувате ли се за себе си?
В песента “Не се страхувай, мое дете” Господ говори тези думи на живот:
“Не се страхувай, дете Мое, Аз съм винаги с теб.
Усещам всяка твоя болка,
и виждам всичките ти сълзи. Не се страхувай, дете Мое, Аз съм винаги с теб.
Знам как да се грижа за това, което Ми принадлежи.

”1-во и 2-ро Тимотей 1:7 апостол Павел пише на своя млад ученик, за да го насърчи да не се страхува да служи: “Защото Бог ни е дал дух не на страх (боязливост, малодушие, свиване и раболепен страх) , а [ни е дал дух] на сила, любов и на спокоен и балансиран ум, на дисциплина и себевладение.”
Запомнете този стих. Научете го наизуст и го повтаряйте всеки път, когато сте изкушени да се притеснявате или страхувате.
Страхът не е от Бога. Сатана е този, който иска да изпълни сърцата ви със страх. Бог има план за живота ви. Приемете този план, като се надявате на Бога. Но запомнете, че и Сатана има план за живота ви. Този план става реалност в живота ви чрез страха.
Псалмистът Давид пише: “Потърсих (изследвах за) Господа и поисках от Него [от необходимост и въз основа на Словото Му] и Той ме чу и ме избави от всичките ми страхове.” (Псалом 34:4)
Исус е вашият Избавител. Когато Го търсите усърдно, Той ще ви освободи от всичките ви страхове. В Йоан 14:27 Той казва на уплашените Си ученици: “… Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои [не си позволявайте повече да бъдете обезпокоени и смутени; и не си разрешавайте да се страхувате, да сте сплашени, малодушни и неспокойни].”
Това означава, че трябва да се изправите срещу страха и да го нападнете. Още днес вземете решение повече да не позволявате на духа на страх да ви сплашва и да господства в живота ви.
В Псалом 56:3-4 Давид казва за Господа:
Когато съм в страх, в Теб ще имам увереност и на Теб ще се доверя и ще се уповавам.
Чрез [помощта на] Бога ще хваля думите му; на Бога се облягам, разчитам и уверено се уповавам; няма да се боя; какво може да ми стори човек, който е плът?
В Исая 41:10 Господ уверява людете Си:
“Не бой се [няма от какво да се боиш], защото Аз съм с тебе; не гледай около себе си с ужас и не бъди обезсърчен, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя и ще те направя твърд пред трудностите ти, да! ще ти помогна. Да! ще те издигна и ще те подпра с праведната Си и справедлива [победоносна] десница.”
Авторът на Евреи 13:5 ни предупреждава да не се стремим към земни притежания и сигурност, като ни напомня: ” …защото сам [Бог] е рекъл: Никак няма да те проваля, нито ще се откажа от теб и никак няма да те оставя без подкрепа; [Аз няма] [Аз няма] [Аз няма] никак да те оставя без помощ, нито ще те забравя, нито ще те оставя да се провалиш (отпусни се и се довери, защото те държа) [Със сигурност ще го направя!]”
След това в стих 6 авторът продължава: ” така щото спокойни с дръзновение, уверено и смело казваме: Господ ми е помощник; няма да бъда обхванат от паника [няма да се убоя или ужася]. Какво ще ми стори човек?”
Страх е нещо, което ни подлъгва, че изглежда реално. Врагът иска да ви каже, че сегашната ви ситуация е доказателство, че бъдещето ви ще бъде провалено, но Библията ни учи, че, независимо какви са настоящите ни обстоятелства и без значение колко зле изглеждат нещата днес, за Бога няма нищо невъзможно (Марк 9:17-23).
В Исая 41:13 ни се казва: “ Защото Аз, Господ, твоят Бог съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.” (KJV)
Това означава, че не бива да се страхувате, когато идват лоши новини. Не преставайте да се доверявате на Бога. Той може да направи всяко нещо да съдейства за ваше добро.
В Римляни 8:28 апостол Павел ни напомня, че всяко нещо съдейства за добро на тези, които обичат Бога и които са призовани според Неговия план и цел.
В Исая 43:1-3 (LB) четем: ”А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; мой си ти. Когато минаваш през дълбоки води, с тебе ще бъда, и през реки от трудности те не ще те потопят; когато хо-диш през огъня на утеснението, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Иеова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител.”
Научете се да изповядвате на глас тези стихове за страха. Изговаряйте ги дори когато сте сами. Покажете на духовния свят, че нямате намерение да живеете в страх. Като изповядвате Божието Слово, вие давате на дявола да разбере, че не възнамерявате да водите живот, пълен с мъка.
Запомнете, Библията ни казва, че страхът ни измъчва (1 Йоан 4:18 KJV). Исус е умрял, за да ни избави от тази мъка, както четем в Ефесяни 3:1213. Павел ни казва, че поради вярата ни в Исус Христос,
… имаме дръзновение (кураж и
увереност) и свободен достъп (неограничена възможност да стигнем до Бога със свобода и без страх) с увереност (смелост и кураж) чрез вяра в Него.
Затова ви моля да се не обезсърчавате [да не отслабвате или да ставате унили от страх]…
В Псалом 46:1-2 ни се напомня:
Бог е нам прибежище и сила [мощна и недостъпна за изкушения], винаги изпитана помощ в напасти,
Затова няма да се уплашим, ако би се
и земята поклатила и планините се преместили всред моретата.
В първата глава на книгата Исус Навин Бог непрестанно насърчава самия Исус Навин да бъде (стих 6): “силен (уверен) и смел”, като го уверява (стих 9): “Господ е с тебе, където и да идеш”. Следователно не бива да се страхувате. А Господното Слово към вас е същото, както към Исус Навин.
Бог е с вас. Никога няма да ви остави или забрави (Евреи 13:5). Той ви държи под око винаги (Псалом 33:18). Той ви е врязал на дланите Си (Исая 49:16). Следователно не бива да се страхувате. Бъдете силни, уверени, смели, не се страхувайте.
В Матей 6:34 в Проповедта на планината Исус поучава последователите си: ”Затова, не се безпокойте, нито тревожете за утре, защото утрешният ден ще се безпокои и тревожи за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата тревога.”
В Матей 8:23-27 четем как учениците са се уплашили от бурята в езерото: “А Той им каза: Защо сте страхливи и уплашени, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните и настана голяма и удивителна тишина (съвършен мир).” (стих 26)
В Лука 12:25-26 (LB) Исус пита: “… каква е ползата от безпокойството? Води ли до нещо добро? Дали ще прибави и един ден към живота ви? Не, разбира се! И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за големите неща?”
“Не се страхувай”, се казва в Исая 54 гл. стих 4 (LB): ”няма повече да живееш в срам. Срамът на твоята младост и скръбта на вдовството ти не се помнят вече, защото Създателят ти ще ти бъде съпруг. Господ на Силите е името Му; Той е твоят Избавител, Светият на Израил, Бог над земята.”
След това в Исая 35:4 четем: “Кажете на ония, които са с уплашено и припряно сърце: Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог ще дойде с възмездие; с Божие въздаяние Той ще дойде и ще ви избави.”
Помолете Бог да укрепи вътрешния ви човек, Неговата сила и мощ да ви изпълни и да не се поддавате на изкушението да се страхувате (Ефесяни 3:16).
Бих искала да споделя с вас едно велико откровение, което Бог ми даде по отношение на страха. Когато Господ ни говори чрез Словото Си и казва: “Не се страхувай”, Той не ни заповядва да не изпитваме страх. Бог казва всъщност: Когато дяволът ви атакува със страх, не се свивайте и не бягайте. Тръгнете напред, макар да ви е страх.
В продължение на много години аз самата си мислех, че съм страхливка, когато изпитвах страх. Сега научих, че начинът за преодоляване на страха е да гледаш право към него, да му се противопоставиш и да продължиш дори и през него, като вършиш това, което Бог ти е наредил, дори и да трябва да го извършиш в страха си.
Един от преводите на Библията (LB) превежда думите на Давид от Псалом 34:4 по следния начин: “Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави”. А Йоан ни напомня, че: “В любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание, и [така] който се страхува, не е стигнал до пълната зрялост на любовта [не е дорасъл до пълното съвършенство на любовта].” (1 Йоан 4:18).
Помнете, Бог ви обича. И понеже ви обича и се грижи за вас със съвършена любов, можете да живеете свободни от страха.
Вероятно сега имате толкова много страхове в живота си, че свободният живот ви се струва неосъществима мечта. Ако е така, има нещо, което трябва да запомните: Бог може да ви освободи напълно от всеки проблем наведнъж, но Той често го прави малко по малко. Затова бъдете насърчени, че Господ работи във вас. Бог е започнал добро дело във вас и Той ще го завърши (Филипяни 1:6).
“Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя?”, пита псалмопевецът в глава 27, стих 1 (LB), ”Когато злите мъже дойдат да ме унищожат, ще се спънат и ще паднат! Да, дори и мощна войска да марширува срещу мен, сърцето ми няма да се уплаши! Аз съм уверен, че Бог ще ме избави!”
В стихове 5 и 6 на същия този пасаж Давид продължава, като казва, че когато дойдат беди, Бог ще го скрие. Той ще го постави на висока скала, където враговете му не могат да го достигнат. Тогава царят ще принесе на Бога жертви и ще Му пее хваление с голяма радост.
Това,което Бог е извършил за цар Давид, ще извърши и за вас. Доверете се на Бога. Той има силата да ви избави от всеки страх.
Чуйте думите, които Господният ангел казва на Даниил, като го уверява, че молитвите му са чути: “… Не бой се, Данииле; защото от първия ден, откак ти приклони ума и сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох в резултат [и в отговор] на думите ти.” (Даниил 10:12).
Дяволът ще се опита да ви каже, че Бог не е чул молитвата ви и няма да ви отговори. Помнете, че Божието Слово е меча на Духа (Ефесяни 6:17). С меча на Духа ще победите врага си. Скрийте тези стихове в сърцето си, размишлявайте върху тях ден и нощ.
Само с Божието Слово ще сте способни да победите врага. Само когато знаете Божието Слово, ще можете да разпознаете лъжите на Сатана. Изповядвайте Божието Слово и То ще ви доведе до победа.
Вероятно се страхувате да говорите с някого, който е с власт над вас. Вероятно сте били обвинени в нещо и сте притеснени какво да кажете в своя защита. Чуйте думите на Исус в Лука 12:11-12 (LB): ”И когато ви изправят на съд пред… управници и власти…, не се притеснявайте какво ще кажете в своя защита, защото Светият Дух ще ви даде правилните думи, докато стоите там.”
Когато сте изкушени да се поддадете на страха, повтаряйте си Псалом 23:1-6 (KJV) като изповед на вяра в Господа и Неговия промисъл, както и в грижата Му за вас:
Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда.
На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.
Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.
Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене;

Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея за винаги в дома Господен.