Преживейте любовта на Бога

Но във всичко това ставаме повече от победители и имаме превъзходна победа чрез Този, Който ни е възлюбил.
Понеже съм уверен (отвъд всяко съмнение), че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито надвисналите застрашаващи неща, нито бъдещите неща, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
РИМЛЯНИ 8:37-39
В този пасаж апостол Павел ни уверява, че независимо от това, което може да се изправи срещу нас в живота ни, ние имаме невероятна победа чрез Исус Христос, Който ни е възлюбил достатъчно, че да даде живота Си за нас.
В Йоан 3:16 самият Исус казва: “Защото Бог толкова възлюби и високо оцени света, че [даже] даде Своя Единороден (уникален) Син, за да не погине ни един, който вярва (който Му се доверява, който се прилепва, който се уповава на) в Него, но да има вечен (безкраен) живот.” Исус ви обича. Обича вас лично. И то толкова, че дори да бяхте единственият човек на земята, пак би дал живота Си за вас.
Йоан, любимият ученик, ни казва: “В любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание и [така] който се страхува, не е стигнал до пълната зрялост на любовта [не е дорасъл до пълното съвършенство на любовта].” (1 Йоан 4:18)
Когато имаме страх в сърцата си, това е белег, че все още не знаем колко голяма е Божията обич към нас.
Ако знаете колко огромна е Божията любов, това ще изпъди всичките ви страхове.
В Йоан 16:27 Исус казва: ”Защото сам Отец [нежно] ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.”
Трудно ли ви е да повярвате, че Бог ви обича толкова много?
В продължение на много години не бях способна да приема Божията любов към мен, защото си мислех, че трябва да я заслужа.

Но сега знам, че Той ме обича, макар че все още си имам недостатъци.
В Йоан 14:21 Исус ни напомня: “Който има Моите заповеди и ги пази, той [наистина] Ме люби; а който [наистина] Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми и Аз [също] ще го възлюбя, и ще покажа (открия, явя) Себе Си нему.”
Исус иска да се покаже реален към вас.
Покорството е плод на истинската любов, но никога няма да сте способни да обичате Бога достатъчно, за да Му се покорявате, докато първо не приемете обичта Му към вас. Не можете да я заслужите. Не можете и да платите за нея с добри дела, нито да я закупите с добро поведение.
Божията любов е дар. Тя е безусловна. Тя произтича от жертвата, която Исус направи заради нас на кръста.
Приемете Божията любов сега. Застанете в Неговото присъствие и кажете: “Вярвам, че ме обичаш, Господи, и аз приемам любовта Ти.”
В 1 Йоан 4:19 четем: “Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.” Вероятно сте започвали в обратен ред, както аз правех в продължение на години. Може би се опитвате да обичате Бога достатъчно и да вършите достатъчно, за да може в замяна Той да ви заобича. Но вижте отново 1 Йоан 4:19: “Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.”
Давид е уверен в Божията любов, когато казва в Псалом 36:7: ”Колко е скъпоценна Твоята постоянна любов, Боже! Затова човешките чада прибягват и полагат упованието си под покрова на крилата Ти.”
Сега искам да ви запозная с един пасаж от Псалом 139. Давид е имал уникален начин на общуване с Бога и за нас ще е добре, ако следваме неговия пример. Изповядайте с устата си думите от този псалом:
Господи, изследвал си сърцето ми и знаеш всичко за мен. Знаеш кога сядам и кога ставам. Дори когато съм далече, знаеш мислите ми. Ти си начертал пътека пред мен и ми казваш къде да спра и да си почина. Във всеки един момент Ти знаеш къде съм. Ти знаеш какво ще кажа, преди дори да го кажа. Ти едновременно ме водиш и следваш и поставяш ръката Си на благословение върху главата ми.
Това е твърде славно, твърде прекрасно за вярване! Духът Ти никога не може да ме загуби! Никога не мога да избягам от моя Бог!…
Колко прекрасно е, Господи, да осъзная, че ти мислиш за мен непрестанно! Дори не мога да преброя колко пъти на ден мислите Ти се обръщат към мен. И дори когато се събудя сутрин, Ти все още мислиш за мен!
ПСАЛOМ 139:1-7
Ето това е силно!
Пророк Исая ни казва, че Бог иска да бъде добър към нас: “По тая причина Господ [искрено] ще чака [очаква, търси и копнее], за да бъде благодатен към вас и по тая причина ще се превъзнесе, за да ви пожали и да ви покаже милост; защото Господ е Бог правосъден. Блажени [весели, щастливи, за завиждане] са всички, които чакат Него [Неговата победа, Неговото благоволение, Неговия мир, Неговата радост и Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство].” (Исая 30:18)
Помислете за това, че Бог иска да бъде с вас, защото ви обича и защото сте специални за Него.
Бог ви обича толкова много, че брои и записва скитанията ви. Той е събрал всичките ви сълзи в съда Си и ги е записал в Своята книга (Псалом 56:8).
В Йоан 14:18 Исус казва на учениците Си:
“Няма да ви оставя сираци [безутешни, изоставени, ограбени, безнадеждни, безпомощни]; ще дойда [отново] при вас.”
В Псалoм 27:10 Давид пише: ”Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере (ще ме осинови като Свое дете).”
Вероятно ви липсва естествената обич, за която всеки човек копнее и я търси. Възможно е дори естественото ви семейство да ви е забравило. Бог иска да разберете днес, че любовта Му към вас е толкова силна, толкова мощна и толкова величествена, че ще надделее над липсата на любов от други хора. Позволете Му да ви утеши и да излекува съкрушеното ви сърце.
Вие сте осиновени в царството на Бога. Негови деца сте и Той ви обича.
В Ефесяни 3:17-19 апостол Павел се моли за вас и за мен: ”Чрез вяра [действително] да се всели (засели, пребъдва, да си направи постоянен дом) Христос във вашите сърца, тъй че дълбоко вкоренени и основани сигурно в любовта, да имате мощта и да бъдете силни да разберете и схванете заедно с всичките светии [Божиите посветени хора, преживелите тази любов] що е широчината и дължината, височината и дълбочината [на тази любов]; [Действително да стигнете] и да познаете [на практика, чрез вашите соб- ствени преживявания] Христовата любов, която никое знание [без преживяване] не може да обгърне, за да се изпълните [в цялото си естество] в цялата Божия пълнота [дано да получите пълната мярка на божественото присъствие и да станете тяло, изцяло из- пълнено и препълващо се със Самия Бог].”
Да, Бог ви обича и ви пази. Той ви наблюдава непрестанно. В Исая 49:16 се казва, че нашият образ е врязан на дланите Му.
В Йоан 15:9 Исус казва: ”Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.”
Колко ви обича Бог?
“Никой няма по-голяма любов [не е
показвал по-силна обич] от това да положи
(даде) живота си за приятелите си.”
ЙОАН 15:13  Никой не изпитва към вас по-велика от тази любов.
Исус иска да бъде ваш приятел. Той е дал живота Си за вас, за да ви покаже колко ви обича.
В Римляни 5:6 Павел ни напомня: “Понеже, когато ние бяхме още немощни [безсилни да си помогнем], на надлежното време Христос умря за (вместо) нечестивите.”
На точното време Бог ни е показал великата Си любов, като е изпратил Христос да умре за нас, докато сме били още грешници.
По-нататък, в стих 7, Павел продължава:
”Необичайно е някой да даде живота си дори за праведен човек, макар че за благороден, мил и щедър благодетел някой може да дръзне да умре.”
Накрая, в стих 8, Павел заключава: ”Но Бог показва и явно доказва Своята [Собствена] към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос (Месията, Помазаникът) умря за нас.”
О, скъпи приятели, Бог ви обича толкова много. Светият Дух се опитва да ви открие Божията любов. Отворете сърцата си и приемете любовта на Бога. Той ви приема там, където сте. Никога не ви отхвърля, нито ви осъжда (Йоан 3:18).
В Ефесяни 1:6 (KJV) Павел пише, че имаме достъп до Бога чрез Неговия възлюбен Син, Господ Исус Христос. Това, което ни дава до- стъп, не е нашата собствена способност да сме съвършени. Само чрез Христос ставаме достатъчно праведни, за да дойдем при Отца.
“Така преливаща е Неговата благодат,” се казва в Ефесяни 1:7 (LB), “че Той [Бог] отне всичките ни грехове чрез кръвта на Сина Му, в Когото имаме спасение. И Той е излял над нас богатството на благодатта Си, защото ни разбира толкова добре и знае какво е най-добро за нас завинаги.”
А в Исая 54:10 четем: ”Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята любов и благост няма да се оттегли от тебе и заветът Ми на мир и съвършенство няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост.”
В 1 Коринтяни 1:9 Павел ни напомня, че:
“Бог е верен (може да Му се има доверие, сигурен е и следователно винаги спазва обещанията Си, може да се разчита на Него)…” Той е обещал, че няма да ви отхвърли и ще ви обича, а Той спазва обещанията Си.
В Йоан 17:9-10 Самият Исус казва, че се моли за вас, защото Му принадлежите. Вие сте Му дадени от Бога и Той се прославя във вас.
Бог ви обича. Приемете тази любов. Изповядайте с псалмиста Давид:
Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и всичко що е [вътре] в мен, нека хвали святото Му име.
Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и не забравяй [ни едно от] всичките Му благодеяния.
Той е, Който прощава [всяко едно от] беззаконията ти, изцелява [всяка една от] болестите ти;
Който изкупва от рова и изтлението живота ти, Който те украсява, облагородява и увенчава с милосърдие и благи милости.
ПСАЛОМ 103:1-4
В един от преводите на Библията (The Living Bible) в стиховете 5, 6, 8, 11-13, 17 Давид казва за Господа:
„Той изпълва живота ми с добри неща! Младостта ми се подновява като на орлите! Той отдава правосъдие на всички, към които са се отнесли нечестно… Той е милостив и нежен към онези, които не го заслужават. Той не бърза да се гневи и е пълен с благост и любов. Никога не е злопаметен, нито остава завинаги разгневен… защото милостта Му към ония, които се боят от Него и Го почитат, е толкова голяма, колкото е високо небето от земята. Той е премахнал греховете ни и ги е отдалечил от нас, колкото е далеч изток от запад. Той е като наш баща, нежен и състрадателен към ония, които Го почитат…
… любящата нежност на Господа продължава от вечността и завинаги…“
Давид отново ни казва в Псалом 32:10:
”… пребъдваща любов обкръжава тези, които обичат Господа.”
А в Псалом 34:1-8 (LB) той пише:
Ще хваля Господа, независимо от обстоятелствата. Непрестанно ще говоря за Неговата слава и благодат. Ще се хваля с милостта Му към мен. Дано всички обезсърчени да се насърчат. Нека да хвалим Господа заедно и да издигнем името Му. Извиках към Него и Той ми отговори! Избави ме от всичките ми страхове. И другите засияха поради това, което Той направи за тях. Погледът им не е сведен поради това, че са отхвърлени! Бедният човек извика към Господа и Господ го чу и го избави от бедите му. Защото ангелът на Господа пази и избавя ония, които Го почитат.
Опитайте Бога и вижте колко е благ! Вижте сами как милостите Му се сипят върху ония, които Му се доверяват.
Петър ни казва, че любовта покрива множество грехове (1 Петър 4:8). Божията любов ви покрива. Живейте под това покривало. Нека то да благослови живота ви. Изповядвайте непрестанно: “Бог ме обича!”
Размишлявайте върху пасажите в тази глава. Това действие на покорство от ваша страна ще ви помогне да приемете от Господа това, което Той иска да ви даде ‒ увереност за Неговата изобилна и непрестанна любов.