Изповеди от Словото

Въведение: Божието Слово

Изпраща словото Си, та ме изцелява и ме отървава от ямите и унищожението. (Пс. 107:20)
Блажен (щастлив, честит, успяващ, за завиждане) съм, защото не ходя и не живея по съвета на нечестивите [не следвам техния съвет, плановете и целите им], нито стоя [покорен и бездеен] в пътя на грешните, нито седя [отпускам се и си почивам] в събранието на надменните [присмивателите].
Но моята наслада и желанието ми е в закона на Господа и в Неговия закон (правилата, инструкциите, поученията на Бога) обичайно размишлявам (обмислям и изучавам) ден и нощ.
Ще бъда като дърво, посадено [и отгледано] при потоци води, готово да дава плода си на времето си, листът ми не повяхва, нито съхне; във всичко, което върша, ще благоуспявам [и ще достигна зрялост]. (Псалом 1:1-3)
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще бъда мъдър и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8)
Думата е много близо при мен, в устата ми, в ума и в сърцето ми, за да я изпълнявам. (Второзаконие 30:14)
Така ще бъде Божието Слово, което излиза из устата Му. Не ще се върне при Него празно [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което Му е угодно и което възнамерява, и ще благоуспее в онова, за което го изпраща. (Исая 55:11)
А аз, с открито лице, като продължавам да гледам [в Божието Слово] като в огледало Господната слава, постоянно се преобразявам в Неговия образ в непрекъснато увеличаващо се великолепие и от една степен на слава към друга степен на слава, [защото това е] от Господа, [Който е] Духът. (2 Коринтяни 3:18)
Божието Слово е истина. Докато изучавам и размишлявам върху Него, ще позная истината и истината ще ме направи свободен. (Йоан 17:17; 8:32)