Изповеди от словото: Вашето бъдеще

За унилия и наскърбения всичките дни са станали зли [от притеснителни мисли и лоши поличби], но понеже аз съм с весело сърце, имам непрестанен празник [независимо от обстоятелствата]. (Притчи 15:15)
[Какво щеше да стане с мен], ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите. Аз чакам и се надявам и очаквам Господа; смел съм, дерзая, укрепил съм сърцето си и съм го направил храбро и издръжливо Да! Аз чакам и се надявам, и очаквам Господа. (Псалом 27:13-14)
Защото аз зная мислите и плановете, които Господ има за мен, мисли и планове за добруване и мир, а не за зло, за да ми даде надежда за бъдещето. (Йеремия 29:11)
Защо си отпаднало, мое вътрешно естество? И защо стенеш и се тревожиш дълбоко в мен? Надявай се на Бога и Го чакай с очакване, защото аз още ще Го славословя, защото Той е помощ на лицето ми и Бог мой. (Псалом 42:11)
Такава надежда никога не разочарова или посрамява, нито заблуждава, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез дадения на мен Свят Дух. (Римляни 5:5)
Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да ме лиши от никакво добро, защото ходя с незлобие. (Псалом 84:11 KJV)
Аз съм уверен и сигурен именно в това, че Оня, който е почнал добро дело в мен, ще го продължи до деня на Исуса Христа [точно до времето на Неговото завръщане], като го развива [това добро дело] и усъвършенства и го доведе до пълно завършване в мен. (Филипяни 1:6)
Аз съм Божието [собствено] творение (Негова изработка), пресъздаден в Христос Исус, [новороден], за да върша добрите дела, които Бог е предопределил (предварително планирал)за мен [като поемам по пътеки, които Той е определил предварително], за да ходя в тях [като живея добрия живот, който Той предварително е подредил и подготвил за мен]. (Ефесяни 2:10)
Понеже има време [определено] за всяко нещо и цел, и за всяка работа, аз се смирявам под мощната ръка на Бога, за да ме възвиси Той своевременно (Еклисиаст 3:17; 1 Петър 5:6).
Тези неща, които Бог планира, няма да се случат веднага. Бавно, неизменно, сигурно, времето наближава, когато видението ще се изпълни. Ако и да изглежда, че се бави, не бива да се отчайвам, защото тези неща непременно ще се случат. Само трябва да бъда търпелив! Няма да закъснеят даже и с един ден.” (Авакум 2:3 LB)
Много съм насърчен, защото съм прибягнал и се държа за поставената пред мен надежда. Тази надежда имам като котва за душата, надежда здрава и непоколебима, която прониква в това, което е отвътре завесата. (Евреи 6:18-19 NAS)
Не се страхувам, защото съм уверен и зная, че [чрез Бог, Който е мой партньор в усилията ми] всичко съдейства [и отговаря на плана] за мое добро, защото обичам Бога и съм призован според Неговото намерение и цел. (Римляни 8:28 KJV)
Моят Бог може да [осъществи целта Си и да] направи несравнено повече, отколкото [дръзвам да] искам или мисля [което е отвъд най-смелите ми молитви, копнежи, мисли, надежди или
желания]. (Ефесяни 3:20)
В Исус Христос станах [Божие] наследство (дял)
и получих наследство, като бях предопределен (избран и посочен предварително) според целта на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Ефесяни 1:11)
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще постъпвам мъдро и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8)
Думата е много близо при мене, в устата ми, в ума и в сърцето ми, за да я изпълнявам. (Второзаконие 30:14)
Така ще бъде Божието Слово, което излиза из устата Му. Не ще се върне при Него празно [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което Му е угодно и възнамерява, и ще благоуспее в онова, за което го изпраща. (Исая 55:11)
А аз, с открито лице, като продължавам да гледам [в Божието Слово] като в огледало Господната слава, постоянно се преобразявам в Неговия образ в непрекъснато увеличаващо се великолепие и от една степен на слава към друга степен на слава, [защото това е] от Господа, [Който е] Духът. (2 Коринтяни 3:18)
Аз не се преобразявам според този свят (този век) [оформен и адаптиран към неговите външни, повърхностни обичаи], но се преобразявам(променям) чрез [цялостното] обновяване на ума си [имам нови идеали и ново отношение], за да докажа [за себе си] каква е добрата и съвършена воля на Бога, дори нещата, които са добри, благоугодни и съвършени [според Него за мен]. (Римляни 12:2)
На мен Бог пожела да ми яви колко голямо е богатството на славата на тая тайна, която е Христос в мен, надеждата на [осъзнаването на] славата. (Колосяни 1:27)
Аз заявявам, че съм част от избран род, царско свещенство, посветен народ, от людете, които [Бог] е придобил, за да възвестявам превъзходствата и прекрасните дела на Този, Който ме е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина. (Римляни 4:17 KJV; 1 Петър 2:9)
Понеже аз съм Господен, Той официално ще признае и открито ще заяви, че аз съм Негов скъпоценен камък (Негово специално притежание, Неговото особено съкровище) и Той ще ме пожали, както човек жали собствения си син, който му служи. (Малахия 3:17)
Като апостол Павел аз не считам, че вече съм уловил и постигнал, но едно правя (един стремеж имам): като забравям задното и се простирам към предното, втурвам се към прицелната точка, за спечеля [върховната и небесна] награда, към която съм призван от Бога в Христа Исуса. (Филипяни 3:13-14)
Не си спомням [задълбочено] предишните неща, нито мисля за древните събития. Ето, Господ ще направи ново нещо; сега ще се появи; аз ще внимавам в него и ще го разбера, и ще бързам към него. Да! Бог ще направи за мен път в пустинята и реки в безводната земя. (Исая 43:18-19)
Понеже принадлежа на Господа, Бог изтрива и заличава моите престъпления заради Себе Си и няма да си спомни за греховете ми. (Исая 43:25)
Понеже аз чакам [очаквам, търся, надявам се на] Господа, Той ще подновява силата и мощта ми, ще се издигам [близо до Бога] с крила като орли [които се издигат към слънцето], ще тичам и няма да се уморя, ще ходя и няма да отслабна. (Исая 40:31)
Аз съм напълно уверен и убеден, че Бог е способен и мощен да спази Словото Си и да изпълни това, което е обещал, защото следвам съдба, определена от Бога. (Римляни 4:21)