Изповеди от словото: Вашата праведност в Христос

Който [Бог] за мен направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да стана аз [да бъда облечен, смятан за, и пример за] праведен пред Бога [какъвто трябва да бъда, одобрен и приет и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта]. (2 Коринтяни 5:21)
Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда (правота и справедливост). (Псалом 48:10)
[Бог] докрай ще ме утвърждава [ще ме пази непоклатим, ще ми дава сила, ще ми гарантира оправданието; Той ще бъде моята гаранция срещу всички обвинения], за да бъда невинен и безупречен в деня на нашия Господ Исус Христос (Месията). (1 Коринтяни 1:8)
Благословен, честит, щастлив и духовно успяващ (състоянието, в което новороденото дете на Бога се наслаждава на Неговото благоволение и спасение) съм аз, който гладувам и жадувам за правдата (почтеността и правилните взаимоотношения с Бога), защото ще бъда напълно удовлетворен. (Матей 5:6)
Възлагам на Господа бремето, което ми е възложил [като прехвърлям върху Него тежестта му] и Той ще ме подпре; никога не ще допусне [последователно] праведният да се поклати (да се подхлъзне, да падне, да се провали). (Псалом 55:22)
Библията е [се написа] и за мен, за да разбера, че [правдата, Божието оправдание] ще бъде дадена и на мен, защото вярвам в (доверявам се, прилепвам, разчитам на) Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ. (Римляни 4:24)
И тъй, оправдан (освободен от осъждение, обявен за праведен, имащ правилни взаимоотношения с Бога) чрез вяра аз имам [мога да схвана факта, че имам] мир с Бога [мира на примирението, на който да се наслаждавам] чрез нашия Господ Исус Христос (Месията, Помазаника). (Римляни 5:1)
Моите деца са блажени (щастливи, честити, за завиждане) след мен, защото съм праведен и ходя в непорочността си. (Притчи 20:7)
Понеже аз съм [последователно] праведен, избавлението ми е от Господа; Той ми е крепост във време на беда. (Псалом 37:39)
Ни едно оръжие, скроено против мен, не ще успее; и ще победя всеки език, който би се повдигнал против мене в съд. Това [този мир, праведност, сигурност, победа над врага] е мое наследство като на слуга Господен [чрез мен се представя идеалният слуга на Господа] и правдата ми е от Господа [това е, което Той ще ми даде като мое оправдание]. (Исая 54:17)
Понеже съм [безкомпромисно] праведен, очите на Господа са върху мен и ушите Му са отворени за вика ми.
Когато аз, праведният, извикам, Господ слуша и от всичките ми проблеми и беди ме избавя. Много злини се изправят срещу мен, праведния, но Господ ме избавя от всички тях.
Понеже съм слуга Господен, Той изкупва душата ми, и понеже прибягвам при Него и уповавам на Него, няма да бъда осъден, нито смятан за виновен. (Псалом 34:15, 17, 19, 22)
С правда (праведност, в съгласие с Божията воля и ред) ще се утвърдя; далеч ще бъда от угнетението и унищожението, защото не ще се боя, далеч ще съм от ужасяването, защото то не ще се приближи до мен.” (Исая 54:14)
Понеже съм [безкомпромисно] праведен, съм смел като лъв. (Притчи 28:1)
Защото нямам такъв първосвещеник, Който да не може да ме разбира, състрадава и да има същите чувства в моите немощи и слабости и отговорност да се боря с изкушенията, а имам Един, Който е бил във всичко изкушен като мен, но пак без грях.
Затова пристъпвам без страх, уверен и с дръзновение към престола на благодатта (тронът на Божието благоволение към мен, незаслужилия грешник), за да придобия милост [за провалите си], и да намеря благодат, която да ми помага благовременно при всяка нужда [подходяща и навременна помощ, идваща точно тогава, когато имам нужда]. (Евреи 4:15-16)
Тъй като съм вече оправдан (оневинен, станах праведен, имам правилни взаимоотношения с Бога) чрез кръвта на Христос, ще се избавя от Божия гняв и негодувание чрез Него. (Римляни 5:9)
Блажен (щастлив, честит, успяващ, за завиждане) съм, защото не ходя и не живея по съвета на нечестивите [не следвам техния съвет, плановете и целите им], нито стоя [покорен и бездеен] в пътя на грешните, нито седя [отпускам се и си почивам] в събранието на надменни-
те [присмивателите].
Но моята наслада и желанието ми е в закона на Господа и в Неговия закон (правила, инструкции, поучения) обичайно размишлявам (обмислям и изучавам) ден и нощ.
Ще бъда като дърво, посадено [и отгледано] при потоци води, готово да дава плода си на времето си. Листът ми не повяхва, нито съхне; във всичко, което върша, ще благоуспявам [и ще достигна зрялост]. (Псалом 1:1-3)
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще бъда мъдър и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8)
Името Господно е яка кула; като [последователно] праведен [оправдан и в правилни взаимоотношения с Бога], прибягвам в нея и съм в безопасност, поставен на високо [над злините] и съм силен. (Притчи 18:10)
В Неговия [Христовия] ден аз, [безкомпромисно] праведният, ще цъфтя и моят мир ще изобилства, докато трае луната. (Псалом 72:7)
Ето завета (съглашението, завещанието), който Господ ще направи и ще сключи с мен след ония дни: Той ще положи законите Си в сърцето ми и ще ги напише в ума ми (в най-вътрешните ми мисли и разбиране),
Греховете ми, и беззаконията ми няма да помни вече.
Тъй като за мен вече има пълно опрощение (прошка и отменяне на наказанието) за тия неща [грехове и беззакония], вече няма нужда да правя принос за изкупление на грях. (Евреи 10:16-18)
Аз имам свобода и увереност да вляза в светилището [по силата и] чрез кръвта на Исуса, през новия и живия път, който Той е започнал и посветил, и отворил за мен през отделящата завеса (завесата, отделяща Светая Светих), тоест чрез плътта Си. (Евреи 10:19-20)
Който [Бог] за мен направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да стана аз [да бъда облечен с, смятан за, и пример за] праведен пред Бога [какъвто трябва да бъда, одобрен и приет и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта]. (2 Коринтяни 5:21)