Изповеди от Словото: Божията любов

Но във всичко това аз ставам повече от победител и имам превъзходна победа чрез Този, Който ме е възлюбил.
Понеже съм уверен (отвъд всяко съмнение), че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито надвисналите застрашаващи неща, нито бъдещите неща, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ме отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. (Римляни 8:3739)
Защото Бог толкова възлюби и високо оцени мен, че [даже] даде Своя Единороден (уникален) Син, за да не погина аз, който вярвам в (който Му се доверявам, се прилепвам към, уповавам на)  Него, но да имам вечен (безкраен) живот. (Йоан 3:16)
Защото сам Отец [нежно] ме люби, понеже аз възлюбих Него и повярвах, че Той от Отца излезе. (Йоан 16:27)
Тъй като имам Исусовите заповеди и ги пазя, аз наистина обичам Исус; и ще бъда възлюбен от Отца, и Исус [също] ще ме възлюби и ще покаже (открие, яви) Себе Си на мен. (Йоан 14:21)
Аз обичам Бога, защото първо Той възлюби мен. (1 Йоан 4:19)
Колко е скъпоценна Твоята постоянна любов, Боже! Затова аз прибягвам и се доверявам на покрова на крилата Ти. (Псалом 36:7)
Господи, изследвал си сърцето ми и знаеш всичко за мен. Знаеш кога сядам и кога ставам. Дори когато съм далече, знаеш мислите ми. Ти си начертал пътека пред мен и ми казваш къде да спра и да си почина. Във всеки един момент Ти знаеш къде съм. Ти знаеш какво ще кажа, преди дори да го кажа. Ти едновременно
ме водиш и следваш и поставяш ръката Си на благословение върху главата ми.
Това е твърде славно, твърде прекрасно за вярване! Духът Ти никога не може да ме загуби! Никога не мога да избягам от моя Бог!…
Колко прекрасно е, Господи, да осъзная, че Ти мислиш за мен непрестанно! Дори не мога да преброя колко пъти на ден мислите Ти се обръщат към мен. И дори, когато се събудя сутрин, Ти все още мислиш за мен! (Псалом 139:1-7, 18 LB)
Господ [искрено] ще чака [очаква, търси и копнее], за да бъде благодатен към мен и по тая причина ще се превъзнесе, за да ме пожали и да ми покаже милост; защото Господ е Бог правосъден. Блажен [весел, щастлив, за завиждане] съм аз, защото чакам Него [Неговата победа, Неговото благоволение, Неговия мир, Неговата радост и Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство]. (Исая 30:18)
Господ няма да ме остави сирак [безутешен, изоставен, ограбен, безнадежден, безпомощен]; ще дойде [отново] при мен. (Йоан 14:18)
Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ обаче ще ме прибере (ще ме осинови като Свое дете). (Псалом 27:10)
Чрез вяра Христос [действително] се е вселил (заселил, пребъдва, направил си е постоянен дом) в моето сърце, тъй че дълбоко вкоренен и основан здраво в любовтада бъда силен да разбера и да схвана заедно с всичките светии
[Божиите посветени хора, преживелите тази любов] що е широчината и дължината, височината и дълбочината [на тази любов], [действително] да позная [на практика, чрез моите собствени преживявания] Христовата любов, която никое знание [без опит] не може да обгърне, за да се изпълня [в цялото си естество] в цялата Божия пълнота [да получа пълната мярка на божественото присъствие и да стана тяло, изцяло изпълнено и препълващо се със Самия Бог]. (Ефесяни 3:17-19)
Исус ме обича така, както Отец обича Него; затова пребъдвам в Неговата любов. И ето как да измеря любовта Му към мен – няма по-голяма любов от тази, когато човек положи (даде) живота си за приятелите си. (Йоан 15:9, 13 LB)
Но Бог показва и явно доказва Своята [Собствена] към мен любов в това, че когато още бях грешник, Христос (Месията, Помазаникът) умря за мен. (Римляни 5:8)
Така преливаща е Неговата благодат, че Той [Бог] отне всичките ми грехове чрез кръвта на Сина Му, в Когото имам спасение; и Той е излял над мен богатството на благодатта Си – защото ме разбира толкова добре и винаги знае кое е най-добро за мен. (Ефесяни 1:7 LB)
Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Божията любов и благост няма да се оттегли от мен и заветът Му на мир и съвършенство няма да се помести, защото Господ ми показва милост. (Исая 54:10)
Бог е верен (може да Му се има доверие, сигурен е и следователно винаги спазва обещанията Си, може да се разчита на Него)… (1 Коринтяни 1:9)
Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и всичко що е [вътре] в мен, нека хвали святото Му име.
Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и не забравяй [ни едно от] всичките Му благодеяния.
Той е, Който прощава [всяко едно от] беззаконията ми, изцелява [всяка една от] болестите ми;
Който изкупва от рова и изтлението живота ми, Който ме украсява, облагородява и увенчава с милосърдие и благи милости. (Псалом 103:1-4)
Той изпълва живота ми с добри неща! Младостта ми се подновява като на орлите. Той дава правосъдие на всички, към които са се отнесли нечестно…
Той е милостив и нежен към онези, които не го заслужават; Той не бърза да се гневи и е пълен с благост и любов. Никога не е злопаметен, нито остава завинаги разгневен… защото милостта Му към ония, които се боят от Него и Го почитат, е толкова голяма, колкото е високо небето от земята. Той е отмахнал греховете ми и ги е отдалечил от мен, колкото далеч е изток от запад. Той ми е като баща, нежен и състрадателен към мен, защото Го почитам.
Любящата нежност на Господа продължава от
вечносттаизавинаги.(Псалом103:5,6,8,9,11-13,17LB)
Пребъдваща любов ме обкръжава, защото обичам Господа. (Псалом 32:10 LB)
Ще хваля Господа, независимо от обстоятелствата. Непрестанно ще говоря за Неговата слава и благодат. Ще се хваля с милостта Му към мен. Дано всички обезсърчени да се насърчат. Нека да хвалим Господа заедно и да издигнем името Му.
Извиках към Него и Той ми отговори! Избави ме от всичките ми страхове. Другите засияха поради това, което Той направи за тях. Погледът им не е сведен поради това, че са отхвърлени. Аз извиках към Господа и Господ ме чу и ме избави от бедите ми. Защото ангелът на Господа пази и избавя ония, които Го почитат.
Опитах Бога и видях колко е благ! Видях лично как милостите Му се изливат върху ония, които Му се доверяват.

(Псалом 34:1-8 LB)