Въведениe: Божието Слово

Изпраща словото Си, та ги изцелява и ги отървава от ямите и унищожението.
ПСАЛОМ 107:20
Словото на Бога ни изцелява и ни избавя. То променя променя нас самите и живота ни.
Словото на Бога ще промени вас.
В Псалом 1:1-3 Давид пише, че човек, който размишлява върху Божието Слово ден и нощ, ще бъде здраво засаден като дърво и във всяко нещо, което прави, ще има успех.
Да бъдеш здраво засаден означава да си стабилен, непоклатим. Можеш да бъдеш и не- поклатим, и да успяваш във всяко нещо, което вършиш. Начинът за постигане на това е чрез размишление върху Божието Слово.
Да размишлявате върху Словото означава То да се върти в главата ви постоянно, да го об- мисляте и да мислите за Него, да си го пов-таряте тихо, точно както Бог е заповядал на слугата Си Исус Навин:
Тая книга на закона да се не отдалечава
от устата ти; но да размишляваш върху
нея денем и нощем, за да внимаваш и
да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще бъдеш мъдър и тогава ще имаш добър успех. ИСУС НАВИН 1:8
Във Второзаконие 30:14 ни се казва: “Но думата е много близо при тебе, в устата ти, в ума и в сърцето ти, за да я изпълняваш”.
В Исая 55:11 Господ ни обещава: “Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми. Не ще се върне при Мене празно, [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което ми е угодно и целя, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.”
Във 2 Коринтяни 3:18 апостол Павел ни учи, че когато гледаме славата на Бога в Неговото Слово, се преобразяваме или променяме. Част от гледането на Божията слава е да видим славния план, който Той има за нас, и да повярваме в този план.
Бог ни обича и има добър план, славен план за живота ни. В първата глава на Ефесяни Павел казва, че Бог е изработил цялостен план за спасението чрез Христос, за да удовлетвори силната обич, с която ни е възлюбил.
Това означава, че Бог ви обича и има чудесен, славен план за вас и за живота ви. Трябва да го повярвате и да го изповядате.

Дяволът се е опитал да разруши Божия план. Винаги се е старал да ви накара да се чувствате без стойност. Защо? Защото не иска да повярвате, че Бог наистина ви обича нежно. Сатана знае, че ако слушате Божието Слово непрестанно и ако Му позволите То да стане част от вътрешния ви човек, част от мисловната ви система, това Слово ще ви промени. А Сатана не иска да се случи така.
Това е причината да напиша тази книга. Тя съдържа стихове, които според мен ще променят начина, по който се възприемате, и този начин ще промени и настоящето, и бъдещето ви.
Според Библията вие сте създадени по Божия образ (Битие 1:27). Ако повярвате това, което Бог казва за вас, то ще промени отношението и мнението ви за самите вас. Задайте си въпроса: “Какво мисля за себе си? Какво е мнението ми за мен самия?” А след това: “Какво мисли Бог за мен? Какво е Божието отношение към мен?”
Това, което Бог мисли и казва за вас, е написано в Неговото Слово. Изповедите в тази книга, основани на Словото, ще ви доведат до единство с Бога вместо с врага. Вероятно дяволът ви е лъгал през целия ви живот, а вие сте му вярвали. Но сега е време да повярвате на Бога.
В Йоан 17:17 Исус заявява, че Божието Слово е истина, а в Йоан 8:32 Той казва, че истината ще ни направи свободни.

Божието Слово, Словото на истината, не само ще ни освободи, но и ще промени възгледите и естеството ни. Затова трябва да Го четете, да Го изучавате и да размишлявате върху Него, като Му позволявате да навлезе дълбоко във вас.
В Христос можете да бъдете уверени, пълни с радост, победители, верни, приятели на Бога, хора, които търсят Неговото лице1.
Изповядайте за себе си какво Бог казва за вас в Словото Си. И когато го направите, Бог ще започне да работи в живота ви. Той ще ви промени и от сърцесъкрушени, наранени и уплашени ще ви направи Свои верни приятели, които Той обича и които Го обичат.
В Исая 61:1-3 четем:
Духът на Господа Иеова е на мене, защото Господ ме е помазал и определил да благовествам добрите вести на
кротките, бедните и наскърбените,
пратил ме е да превържа и да излекувам сърцесъкрушените, да проглася освобождение на [физически и духовно] пленените и отваряне затвора и очите на вързаните.
Да проглася благоприятната Господна година [годината на Неговото благоволение] и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени.
Да наредя [дам утеха и радост] за наскърбените в Сион, да им дам венец [диадема] на красота вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил, тежък, обременен и отпадащ дух, за да се наричат дървета на правда [високи, силни, могъщи, видимо възвишени, праведни и правилно стоящи пред Бога], насадени от Господа, за да се прослави Той.
Да, Бог ви променя. Той променя характера ви. Променя живота ви. Бог ви обича. Вие сте специални личности. Врагът не иска да се чувствате обичани. Но Бог иска.
В следващите страници ще научите не само как да бъдете уверени в любовта на Бога, но и как да бъдете сигурни за бъдещето си, как да осъзнаете своята праведност (кои сте в Христос) и как да превъзмогнете страха, който би ви ограбил от благословенията, които Бог иска да излее върху вас като част от прекрасния план, който Той е създал за вас.
Бог да ви благослови, докато се учите как да изговаряте Неговото Слово, което няма да се върне празно при Него, но ще извърши волята Му и целта Му за живота ви!