Бъдете сигурни за бъдещето си

Сега бих искала да споделя с вас някои стихове, които говорят за великото бъдеще, което Бог е приготвил за вас. Искам да знаете, че сте ценни и че Бог е имал специална цел, когато ви е създавал.
В песента, наречена “Аз имам съдба”, авторът казва, че има съдба, която знае, че ще изпълни, и която е предопределена за него от Бога, Който го е избрал и Който работи по мощен начин чрез силата на Светия Си Дух. Краят е особено силен: “Аз имам съдба и тя не е просто мечта, защото съм бил роден за време като това, за такова време, каквото е днешното.”
А вие? Как предвиждате бъдещето си?
Бог иска да сте изпълнени с надежда, а дяволът иска да сте безнадеждни. Бог иска да очаквате да ви се случват добри неща всеки ден. Сатана също иска да очаквате, но той иска да очаквате присъда и унищожение.
Авторът на Притчи 15:15 казва: ”За унилия и наскърбения всичките дни са станали зли [от притеснителни мисли и лоши поличби], а оня, който е с весело сърце, има непрекъснат празник [независимо от обстоятелствата].”
Лошите поличби са просто очакване на лоши неща преди те да се случат. Този стих ясно казва, че точно заради тези лоши поличби дните ни завършват със страдание.
В Псалом 27:13 Давид пише: ”[Какво щеше да стане с мен], ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите”. В следващия стих той ни увещава: ”Чакай, надявай се и очаквай Господа. Бъди смел и дерзай и нека сърцето ти бъде храбро и издръжливо. Да! Чакай, надявай се и очаквай Господа.”
В Йеремия 29:11 Бог разкрива намеренията Си за нас: “Защото Аз зная мислите и плановете, които имам за вас, казва Господ, мисли и планове за добруване и мир, а не за зло, за да ви дам надежда за бъдещето.”
Запомнете ‒ дяволът иска да сте без надежда. Иска да изглеждате безнадеждни, да мислите безнадеждно, да говорите безнадеждно и да действате безнадеждно.
Но чуйте тези силни думи, написани от Давид в Псалом 42:11: “Защо си отпаднало, мое вътрешно естество? И защо стенеш и се тревожиш дълбоко в мен? Надявай се на Бога и чакай с очакване, защото аз още ще Го славословя, защото Той е помощ на лицето ми и Бог мой.”
Ако скриете подобни стихове в сърцето си, това ще ви помогне да сте пълни с надежда и радостно очакване. Ще изглеждате като хора с надежда, ще говорите с надежда и ще действате като хора с надежда.
В Римляни 5:5 апостол Павел ни казва, че:
“Такава надежда никога не разочарова или посрамява, нито заблуждава, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.”
С други думи, знаем, че Бог ни обича, защото Светият Дух ни учи така. Ние полагаме надеждата си в Бога, защото сме сигурни, че Той ни обича и че е планирал велико бъдеще за нас. И когато надеждата и очакването ни са в Него, краят ни никога няма да бъде с разочарование, заблуда или срам.
В Псалом 84:11 (KJV) четем: “Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.”
Във Филипяни 1:6 Павел ни убеждава: ”Аз съм уверен и сигурен именно в това, че Оня, Който е почнал добро дело във вас, ще го продължи до деня на Исуса Христа [точно до времето на Неговото завръщане], като го развива [това добро дело] и усъвършенства и го доведе до пълно завършване във вас.”
В Ефесяни 2:10 Павел обяснява причината за своята велика надежда:
Защото ние сме Божието [собствено] творение (Негова изработка), пресъздадени в Христос Исус [новородени], за да вършим добрите дела, които Бог предопредели (предварително планира) за нас [като поемаме по пътеки, които Той определи предварително], за да ходим в тях, [като живеем добрия живот, който Той предварително подреди и подготви за нас].
Сега може би се питате: “Ако Бог има такъв добър план за мен, кога ще го видя?”
Отговорът е в Еклисиаст 3:17: ”… Понеже има време [определено] за всяко нещо и цел и за всяка работа.”
На Своето време Бог ще направи възможно осъществяването на Своя план и цел за живота ви. Вашата част е, както Петър предлага, да се смирите под мощната ръка на Бога, за да ви издигне Той своевременно (1 Петър 5:7).
В Авакум 2:2 Господ дава на пророка Си видение за Своя план за бъдещето, като му заповядва да го запише така, че другите да могат да го четат. Но в следващия стих продължава: “Тези неща, които Аз планирам, няма да се случат веднага. Бавно, неизменно, сигурно, времето наближава, когато видението ще се изпълни. Ако и да изглежда, че се бави, не се отчайвай, защото тези неща непременно ще се случат. Само бъди търпелив! Няма да закъснеят даже и с един ден.” (Авакум 2:3 LB)
Авторът на Евреи 6:18-19 (NAS) ни казва, че тези неща са записани, за да: “…. имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. Тази надежда имаме като котва за душата, надежда здрава и непоколебима, която прониква в това, което е зад завесата.”
А Павел казва, че: “… всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.” (Римляни 8:28 KJV). По-късно в писмото си до църквата в Ефес той ни напомня, че имаме цел: “А Този, Който, според (чрез) силата [действуваща] в нас може да [осъществи целта Си и да] направи несравнено повече, отколкото [дръзваме да] искаме или мислим [което е отвъд най-смелите ни молитви, копнежи, мисли, надежди или желания]…” (Ефесяни 3:20)
Бог иска да сте изпълнени с надежда, защото Той е готов да извърши по-велики неща, отколкото можете дори да мечтаете. Но ако сте без надежда, както дяволът желае, тогава не вършите своята част, която Бог ви кара да извършите. А тя е да се надявате на Него и да Го очаквате, като вярвате, че Той има велик план за живота ви и този план е в процес на изпълнение.
В Ефесяни 1:11 Павел говори за Господ Исус Христос: “в Него станахме [Божие] наследство (дял) и получихме наследство, като бяхме предопределени (избрани и посочени предварително) според целта на Бога , Който действува във всичко по решението на Своята воля”
Помнете заповедта на Бога към Неговия слуга Исус Навин в 1:8: “Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш и да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще постъпваш мъдро и ще имаш добър успех.”
Помнете и Второзаконие 30:14, където четем:
“Думата е много близо при тебе, в устата ти, в ума и в сърцето ти, за да я изпълняваш.”
В Исая 55:11 Господ ни показва как изповядването на Неговото Слово ни помага да осъществим целите Му в живота си: “Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно [без да има ефект, безполезно], но ще извърши това, което Ми е угодно и което възнамерявам, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.”
Дайте устата си на Бога. Нека тя да стане Негова уста. Започнете да говорите Неговото Слово, защото Той има добро бъдеще, добра цел и добър план за живота ви. Говорете в съгласие с Бога, а не с врага.
Помнете, че всеки от нас има божествено определена съдба.
Какво мислите, че ще се случи с вас в бъдеще? Дяволът иска да мислите, че нещата ще се влошават с времето, вместо да се подобряват. Той иска да размишлявате върху това колко
много имате още до целта, вместо да мислите колко много път сте изминали вече.
Разочаровате ли се от себе си, мислейки, че никога няма да се промените? Имайте надежда. Бог ви променя постоянно. Словото Му работи мощно във вас. Второзаконие 7:22 ни напомня, че Той ни помага да преодоляваме враговете си малко по малко.
Във 2 Коринтяни 3:18 Павел ни казва, че когато наблюдаваме Бога в Словото Му, постоянно се преобразяваме или променяме спрямо Неговия образ и това става: “от една степен на слава към следващата”.
След това в Римляни 12:2 четем, че се преобразяваме чрез цялостното обновяване на ума си и чрез тези нови мисли, идеи и отношения доказваме на себе си кое е: “ добро, благоугодно Нему и съвършено”.
В Колосяни 1:27 Павел казва, че тайната на вековете е Христос в нас, надеждата на славата. Вашият небесен Баща ви вижда прославени. Затова е изпратил Духа Си да обитава във вас.
Аз определям думата “слава” като изявление на цялото превъзходство на нашия Господ. Надявайте се на Него и вярвайте, че всички тези стихове са за вас.
Научете се да правите позитивна, изпълнена с вяра, основана на Словото изповед. Казвайте на глас: “Аз се преобразявам все повече по Божия образ” (2 Коринтяни 3:18). Божият Дух ме
преобразява ежедневно, малко по малко. Моят живот има цел. Бог има добър план за мен.”
Помнете, че според Римляни 4:17 (KJV) ние служим на един Бог, който “повиква” в действително съществувание онова, което не съществува.
Какво казва Бог за нас в Словото Си?
… Вие обаче сте избран род, царско свещенство, посветен народ, люде, които [Бог] придоби, за да възвестява превъзходствата и прекрасните дела на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина. 1 ПЕТЪР 2:9
Бог възнамерява да покаже, да изяви, да изкара на открито, за да бъдат видени прекрасните дела, добродетели и съвършенства, които Той е планирал за вас.
Научете се да казвате: “Аз съм призован от тъмнината в Божията славна светлина.”
Да имате ниско самочувствие е тъмнина. Да не харесвате себе си е тъмнина. Да мислите, че нямате стойност или значимост, е тъмнина.
В Малахия 3:17 четем, че сме Господните скъпоценни камъни, Неговото специално притежание, Неговото особено съкровище. Да, вие сте ценни и имате цел. Вие имате съдба. Бог има велик план за живота ви. За вас има отредена
роля, която да изиграете в историята, но трябва да я повярвате, за да я приемете.
Може би ще кажете: “Но, Джойс, толкова пъти съм се провалял. Направил съм толкова грешки, знам, че съм разочаровал Бога.”
Във Филипяни 3:13-14 Павел признава, че все още не е постигнал съвършенство, но изповядва, че не се отказва:
Братя, аз не считам, че съм уловил и постигнал, но едно правя (един стремеж имам): като забравям задното и се простирам към предното, втурвам се към прицелната точка, за да спечеля [върховната и небесна] награда, към която съм призван от Бога в Христа Исуса.
Бог има добър план за живота ви. Не живейте в миналото. Чуйте Господното Слово, както е записано в Исая 43:18-19:
Не си спомняйте [задълбочено] предишните неща, нито мислете за древните събития.
Ето, Аз ще направя ново нещо; сега ще се появи; не ще ли внимавате в него, не ще ли го разберете и няма ли да бързате към него? Да! ще направя път в пустинята и реки в безводната земя.
И накрая, слушайте това, което Бог иска да ви каже в Исая 43:25: “Аз, Аз съм, Който изтривам и заличавам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти.”
Бог копнее да види как ставате такива, каквито Той е планирал да бъдете. Иска да се наслаждавате напълно на добрия живот, който е планирал за вас. Той желае чрез Своята благодат и милост да отмахне всяко неправилно нещо, което сте извършили в миналото си. Дори е предвидил опрощение за всички грешки, които ще извършите в бъдещето.
Не бива да живеете в угризения за миналото си, нито пък в страх от бъдещето. Бог иска да ви помогне по всякакъв начин.
Исая 40:31 ни обещава: “Но ония, които чакат [очакват, търсят, надяват се на] Господа, ще подновят силата и мощта си, ще се издигат [близо до Бога] с крила като орли [които се издигат към слънцето], ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат.”
Каква чудесна увереност за Божията неизменна любов и за това, че ще снабдява по чуден начин всяка нужда, която бихте имали в предстоящите ви дни.
Въоръжени с Неговите чудесни обещания и с прекрасните Му планове, се изправете пред бъдещето с надежда и увереност, убедени, че това, което е обещал, Той е способен да извърши (Римляни 4:21).
Не поглеждайте назад, гледайте напред. Направете крачка напред с вяра.
Помнете, че осъществявате съдба, определена от Бога!