Глава втора – ЧЕТИРИДЕСЕТ СТИХА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАХ, ЗА ДА ПОБЕДЯ РАКА

Едно от най-важните неща, което допринесе за моето изцеление, беше моята непоколебима увереност в Словото на Бога. Много хора са искали да им посоча стиховете за изцеление, които съм употребявала. Те са много, но аз искам да ти дам 40 стиха, които бяха най-важни за мен. Аз продължавам да ги чета всеки ден, за да изграждам и поддържам вярата си.

Ежедневното изповядване на тези обещания беше ключът за моето изцеление. Използвай ги като част от твоята всекидневна изповед. Вярвам, че те ще ти помогнат да победиш всеки симптом и всяка лъжа на неприятеля.

1. ПРИТЧИ 4:20: Словото на Бога ще спаси твоя живот.

„Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.“

Причината, поради която Словото на Бога е така важно, когато воюваш за изцелението си, е че в много случаи това е единствената надежда, която имаш. Така беше с мен.

Постави Божието Слово на първо място, защото То е живот и здраве за твоето тяло.

2. ИСУС НАВИН 21:45: Божието Слово не пропада.

„Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил…всички се сбъднаха.“

Този стих толкова ми помогна! Той оставаше в съзнанието ми ден и нощ. Аз знаех, че Божието Слово ще се изпълни. Нито една дума няма да пропадне.

3. ФИЛИПЯНИ 2:13: Божията воля е изцеление и то действа в теб.

„Защото Бог е, Който според благоволението Си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате.“

Този стих ме е поддържал в много мрачни часове. Той е един от стиховете, които цитирах най-много. Когато карах колата или когато се разхождах, този стих отекваше в мен и аз казвах: „Боже, Ти каза, че действаш в мен. Ти действаш в тялото ми да желае и да върша това, което Ти е угодно. Ти действаш в моя ум, като го обновяваш. На Теб е угодно да съм здрава.“

4. РИМЛЯНИ 8:11: Духът на живот оживява твоето тяло.

„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите; то Същият, Който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който обитава във вас.“

Този стих е чудесен! Същият Дух, Който обитаваше в Исус и Го възкреси от мъртвите, обитава в мен и теб. Той съживява смъртното ти тяло и го прави да пращи от здраве (буквално). Да бъде слава на Бог Отец!

5. ВТОРО КОРИНТЯНИ 1:20: Бог е на твоя страна.

„Понеже в Него е да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; затова чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.“

Ако не познаваш Божието Слово, трябва да Го изучаваш. Много хора страдат и умират преждевременно, защото не знаят какво казва Словото на изцелението.

Ако си още духовно бебе, Бог има предвид това. Не се осъждай, че не познаваш достатъчно Словото. Просто Го изучавай и търси Господа. Той ще изяви силата Си в твоя полза. Ако си в църква, в която няма добро поучение, съветвам те да отидеш на място, където можеш да бъдеш научен на Божието Слово. Един ден То може да послужи за опазване на живота ти, както послужи на мен.

6. МАТЕЙ 8:2-3: Божията воля за теб е да бъдеш изцелен.

Тези стихове описват случая с прокажения, който дойде при Исус и каза: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“ Тогава Исус изрече тези прости думи: „Искам, бъди очистен.“

Божията воля за теб е да бъдеш добре. Ако не вярваш това, необходимо е да промениш мисленето си. Не е Бог този, който разрушава твоето тяло, а дяволът.

Ако си бил ядосан и ожесточен спрямо Бога, кажи: „Отче, досега не съм бил прав, защото не съм знаел, че дяволът е причинил моята болест. Аз обвинявах теб и сега съжалявам за това. Отричам се от това ожесточение, Исусе. Прости ми.“

От изключителна важност е сърцето ти да бъде освободено от гняв спрямо Бога и всеки друг, за да няма препятствие на молитвите ти.

7. ИЗХОД 15:26: Подчини се на Божието Слово и бъди изцелен.

„Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.“

Правиш ли това, което е правилно в Божиите очи? Обръщаш ли внимание на заповедите Му и пазиш ли ги?

Божиите обещания са условни и има някои неща, които трябва да вършим. В Евреи 11:6 се казва,ч е Бог възнаграждава онези, които усърдно Го търсят. Ако ти не търсиш Господа усърдно, аз те съветвам да започнеш още днес. Чети и слушай Божието Слово. Търси Го с цялото си сърце. Пази заповедите Му и в живота ти ще настъпи промяна.

8. ИЗХОД 23:25: Служи на Господа и изцелението ще бъде твое.

„Но да служиш на Господа, твоя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.“

Това е друго чудесно обещание за тези, които служат на Господа. Той ще благославя храната и водата ти. Когато се моля преди хранене, никога не завършвам молитвата си, без да кажа: „Отче, благодаря Ти, че си обещал да благославяш хляба и водата ни и да отмахваш от нас всяка болест.“

9. ВТОРАЗАКОНИЕ 7:15: Бог отмахва от теб всяка болест.

„Господ ще отстрани от тебе всяка болест (Забележи, не се казва: „ще отстрани от тебе част от болестите или някои болести“, но „ще отстрани от тебе ВСЯКА болест“). и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.“

Това е чудесен стих, на който можеш да се облегнеш, когато дяволът ти казва, че болестта е прекалено голяма, за да може Бог да я изцели. Няма болест, която да е извън обсега на Божията изцелителна сила.

Исус е специалист по трудните случаи и няма предпочитания към едни или други. Той не ме изцели, понеже съм съпруга на Джон Остийн. Изцели ме, защото ме обича и аз съм Негово дете. Той ще изцели и теб, защото те обича.

10. МАЛАХИЯ 3:10: Подчини се на всички Божии заповеди и приеми всички Негови благословения.

„Донесете всички десятъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него.“

Една от причините много хора да не получават това, което искат от Бога, е неподчинението им на Неговото Слово по отношение на десятъка – да дават на Господа първата десета част от своите приходи. За да се покоряваш усърдно на гласа на Господа, твоя Бог, ти трябва да следваш всички Негови заповеди. Една от тях е заповедта да даваш десятък.

11. ПСАЛМ 103:1-5: Изцелението е едно от Божиите благодеяния.

„Благославяй душе моя, Господа, и всичко що е вътре в мене нека хвали святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния…“

И какви са Божиите благодеяния?

„Той е, Който прощава всичките те беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.“

12. ПСАЛМ 107:20: Божието Слово е изцеление.

„Изпраща Словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.“

Виждаш колко важно е да познаваш Словото и да го използваш за твоето здраве и изцеление. Ако нямах разбирането, че Божието Слово действа, че Бог никога не лъже и че спазва обещанията Си, днес нямаше да бъда жива.

13. ПСАЛМ 118:17: Бог иска ти да живееш.

„Аз няма да умра, но ще живея, и ще разказва делата Господни.“

Често цитирам този стих. Когато лекарят ми каза, че имам само няколко седмици живот, аз реших, че ще живея и няма да умра.

14. ВТОРОЗАКОНИЕ 30:19: Избери живота! Бори се!

„Днес викам небето и земята за свидетели против вас; че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти.“

Толкова е важно да избереш живота. Ти трябва да решиш, че искаш да живееш. Настрой ума си и кажи: „Дяволе, вдигни ръцете си от мен. Аз няма да ти позволя да ме унищожиш. Няма да умра преждевременно, а ще живея и ще разказвам делата Господни.“

Когато воюваш, ти ще започнеш да се чувстваш все по-добре и по-добре.

15. ПСАЛМ 91:16: Ти ще живееш дълго.

„Ще го наситя с дългоденствие, и ще му покажа спасението, което върша.“

Целият псалм е прекрасен, но лично аз обичам да чета шестнадесети стих.

По пътя ни до църквата в Лейкууд има две гробища. Едното е малко, с около десет гроба. Джон и аз отиваме до църквата почти всеки ден и когато минаваме покрай тези гробища, ние изповядваме горния стих лично за нас и казваме: „Ще ме насити с дългоденствие и ще ми покаже спасението, което върши.“

16. ИСАЯ 53:5: Исус понесе греховете и болестите ти.

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“

Знаеш ли, че на кръста Исус взе не само твоите грехове, но и болестите ти? Той понесе в тялото Си всичко, което ти причинява скръб – бедност, гнет, депресия, болка, страдание. Исус понесе всичко това.

Матей 8:17 се отнася до пророчеството на Исая за Исус: „Той взе на Себе си нашите немощи и болестите ни понесе.“ Ако Исус понесе твоите болести, тогава не е необходимо ти да ги носиш. Дай ги на Него и кажи: „Исусе, аз предавам грижите и скърбите си на Теб. Те са прекалено големи за мен. Предавам болестта си на Теб, Господи. Благодаря Ти, че в Твоите рани аз съм изцелен.“

17. ЕРЕМИЯ 30:17: Бог ще възстанови здравето ти.

„Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.“

Когато бях болна, често поглеждах към две мои снимки, докато бях здрава – на едната бях в сватбената си рокля, а на другата яздех кин в едно ранчо. Те подкрепяха моята вяра и ми помагаха да поддържам едно позитивно становище – особено в часовете, когато се чувствах зле.

Поглеждах тези снимки и казвах: „Благодаря Ти, Отче, че ще възстановиш здравето ми и ще изцелиш раните ми. Благодаря Ти, че отново ще се чувствам така, както когато се омъжих на 21 години. Ще се чувствам така, както се чувствах, когато бях на 25 години и яздех кон. Благодаря Ти, че ще възстановиш здравето ми, Отче.“

Когато започнах да се чувствам по-добре, казвах: „Отче, благодаря Ти, че си възстановил здравето ми.“ Аз повтарям това често, дори и сега.

18. МАТЕЙ 18:18: Ти можеш да упражниш власт над болестта в твоето тяло.

„Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Ти можеш да перифразираш този стих така: „Каквото прекъсна на земята, ще бъде прекъснато на небесата; и каквото позволя и разреша на земята, ще бъде позволено и разрешено на небесата.“

Ако имаш някакви симптоми, ти можеш да вържеш тези симптоми тук на земята и те ще бъдат вързани на небесата. Бъди сигурен, че Бог ще спази Словото Си.

19. МАТЕЙ 18:19: Съгласи се с някой за твоето изцеление.

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.“

Това е толкова важен стих!

Ако си семеен, съгласи се със съпруга или съпругата си за изцелението на твоето тяло. Не допускай негативни мисли. Исус каза, че за каквото и да се съгласиш в молитва, ще ти бъде дадено от Отец на небесата

След като си се съгласил и си поискал Бог да те изцели, издигни очи към небето и кажи: „Отче, ние направихме това, което Ти каза да направим на земята. Сега Ти изпълни Твоята част на небесата.“

20. МАРК 11:22-23: Твоите думи ще променят нещата.

„…Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тая планина: „Дигни се и хвърли се в морето“, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.“

Имаш ли планина от болест в твоето тяло? Имаш ли планина от финансови затруднения, семейни разногласия или душевни рани? Каквато и да е тя, кажи: „Премести се и хвърли се в морето!“ и това ще стане.

Виждаш колко е важно да имаш позитивни изявления. Библията казва, че ние сме впримчени от думите на устата си (виж Притчи 6:2). Затова внимавай какво говориш. Изповядвай: „Вярвам, че съм изцелен“ и това ще стане.

21. МАРК 11:24: Вярвай и ще получиш.

„Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“

В деня след моето завръщане от болницата съпругът ми Джон и аз се молихме с молитва на съгласие и представихме моя проблем в ръцете на Господа. От този ден, 11 декември 1981 година, започна моето изцеление. Моето тяло не се чувстваше изцелено. Аз се чувствах ужасно и изглеждах ужасно, но знаех, че ако се оставя на чувствата, нямаше да живея. Чувствах се, сякаш съм била пред смъртта много пъти! Но аз воювах, стоях твърдо, напомнях на Бога за обещанията Му в Неговото Слово и бях изцелена!

22. ИСАЯ 43:25-26: Представи делото си пред Бога.

„Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти. Подсети Ме, за да се съдим заедно; представи делото си, за да се оправдаеш.“

В Библейския превод на Кинг Джеймс стих 26 гласи: „Подсети ме: нека се съдим заедно: изброй всички неща, за които трябва да бъдеш оправдан.“

Аз представих делото си пред Бога. Молих се: „Отче, поверявам моята ситуация на Теб и Те моля да ми покажеш нещата, които не са били правилни в моя живот, за да мога да ги коригирам.“

Аз признах вината си за много неща и се постарах да ги променя.

Тогава напомних на Исус за молитвата на съгласие, с която Джон и аз се бяхме молили.

„Исусе, благодаря Ти, че на 11 декември 1981 година в нашата спалня Джон и аз повярвахме в моето изцеление и аз го имам. Сега се радвам, че съм изцелена и всички болки ще напуснат моето тяло. Те са премахнати в Исусовото име.“

„Изчезнаха ли болките?“ – ще попиташ.

Не, те не изчезнаха изведнъж. Аз водех духовна битка. Чувствах се така, сякаш бяха в един тъмен тънел. Месеци наред не виждах никаква светлина. Въпреки това не престанах да изповядвам Словото на Бога, защото имах непоклатима увереност в Него. Знаех, че Исус не лъже, и ако продължа да вярвам, ще получа отговор. И аз го получих!

23. МАРК 16:17-18: Нека някой положи ръце на теб за изцеление.

„И тия знамения ще придружават повярвалите…на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.

Това е най-ефективният метод за изцеление, който Исус даде. Повикай някой служител или християнин, който вярва в изцелението, да положи ръце на теб и вярвай, че от този момент нататък започва твоето възстановяване.

24. ЙОАН 9:31: Покланяй се на Бога.

„Ако някой се покланя на Бога и върши Неговата воля, Бог го слуша.“ (прев. англ.)

Поклонението на Бога е много важно. Може би в твоята църква не се практикува поклонение. Ако е така, ти можеш да се поклониш на Бога още сега. Просто издигни ръцете си и кажи: „О, Исусе, аз Те обичам и Ти се покланям. Идвам пред Теб, за да Ти благодаря, че Твоето Слово не се е променило.“ Поклонението ще ти помогне да се почувстваш добре.

След като прочета Йоан 9:31, аз отгръщам на Йоан 10:10.

25. ЙОАН 10:10: Дяволът иска да те убие; Бог иска да те изцели.

„Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.“

Аз цитирам този стих ежедневно. Чета и другите и не им позволявам да се отдалечавам от очите ми. Но Йоан 10:10 е един от стиховете, които прочитам високо всеки ден. Комбинирам Йоан 9:31 и Йоан 10:10 и казвам: „Дяволе, ти няма да откраднеш моето здраве. Ти не си го откраднал и няма да го откраднеш. Ти никога няма да ме погубиш, защото аз се покланям на Бога. Аз върша Неговата воля и Той ме слуша. Исус дойде, зад а имам изобилен живот.“

26. ГАЛАТЯНИ 3:13-14: Ти си изкупен от проклятието.

„Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“, така щото благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците.“

Какво беше проклятието на закона? То беше грях, болест и бедност. Исус дойде на света и доброволно зае мястото на кръста, където умря, за да те изкупи от проклятието на греха, болестта и бедността, за да не го понесеш ти. По този начин можеш да имаш благословенията на Авраам – прощение, божествено здраве и задоволяване на материалните ти нужди. Слава на Господа!

27. ЕВРЕИ 10:23: Ти няма да преживяваш колебание на вярата си.

„Нека държим изповедта на нашата надежда (вяра) без колебание, защото е верен Оня, Който е обещал.“ (прев. от англ.)

Този стих е бил така важен за мен! Както споменах преди, аз съм преживявала колебания много пъти. Разбира се, те бяха в ума и мислите ми, а не в сърцето ми! Обвиненията, които се надигат срещу теб в твоя ум, са от лукавия. Дяволът е обвинителят на братята (виж Откровение 12:10). Когато той ти каже нещо, вярвай точно обратното и ще имаш истината.

Аз се научих повече да не осъждам себе си. Казвах: „Благодаря Ти, Отче, че държа изповедта си без колебание. Нямам колебание в своя духовен човек, защото зная, че Твоето Слово действа.“

Това ще помогне и на теб.

Ако ти се струва, че си разколебан, запомни, че в ума си можеш да имаш съмнение, но в сърцето си пак имаш вяра.

28. ЕВРЕИ 10:35: Ти можеш да се довериш на Бога и Неговото Слово.

„И тъй, не напущайте увереността си, която има голяма награда.“ (прев. от англ.)

Довери ес на Господ Исус Христос и Неговото Слово, независимо от това, което се случва.

Той е твоята надежда. Бог непременно ще възнагради твоето упование в Него.

29. ЙОИЛ 3:10: Ти можеш да намериш сила в Бога и Неговото Слово.

„Слабият нека каже: Аз съм юнак!“

Когато се чувстваш слаб, повтаряй си този стих и той ще те укрепи. Независимо как се чувстваш, кажи: „Аз съм силен.“

Исая 27:5 гласи: „Нека се хване за силата Ми.“ Само протегни ръка и се хвани за Господната сила. Аз съм правила това много пъти! Простирала съм се и съм изговаряла тези три думи: „Исусе, помогни ми!“ Той никога не ми е отказвал помощта Си. Няма да откаже и на теб.

30. ЕВРЕИ 13:8: Исус Христос не се е променил. Това, което е вършил в библейски времена, ще го извърши и за теб днес.

„Исус Христос е същият вчера, днес и довека.

Съпругът ми и аз знаехме толкова малко за изцелението, когато нашата дъщеря Лиза се роди с церебрална парализа и мозъчно увреждане. Джон беше пастор на една баптистка църква, където не се проповядваше за изцеление.

Джон и аз започнахме да четем четирите евангелия – Матей, Марк, Лука и Йоан – където се говори за изцеленията, които Исус извърши, и за чудесните неща, които каза.

Тогава стигнахме до Евреите, където се казва,  че Исус не се променя. Ние се молихме по възможно най-простия начин: „Исусе, Твоето Слово казва, че Ти не си се променил. Нашето дете има церебрална парализа и мозъчно увреждане. Отче, ако Ти не се променяш, значи и сега си същият. Ти можеш да докоснеш нашето малко момиченце и да я изцелиш. Ще направиш ли това?

И Исус направи това. Сега Лиза е напълно нормална, красива млада жена. Тя е силна в Господа и е истинско благословение за нас. Исус не се е променил. Неговото желание за теб е да си здрав.

31. ТРЕТО ЙОАНОВО ПОСЛАНИЕ 2: Божието най-голямо желание за теб е да си съвършено здрав.

„Възлюбени, повече от всичко желая да преуспяваш и да бъдеш в здраве, както преуспява душата ти.“ (прев. от англ.)

Знаеш ли как ще преуспява душата ти? Като вграждаш в нея Словото на Бога. Тогава ще знаеш как да стоиш в добро здраве. Господ иска да имаш божествено здраве и това става, като приемаш Словото Божие в сърцето си. Когато болестта се опита да дойде върху теб, ще бъдеш подготвен да й се противопоставиш.

32. ЯКОВ 5:14-15: Нека някой презвитер, който вярва в изцелението, те помаже с масло.

„Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, нека се помолят над него, и да го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.“

Аз те съветвам да повикаш стареите от църквата, за да те помажат с масло и да се помолят за теб в името на Господа. Бог казва, че молитвата на вяра ще избави болния.

Ако в твоята църква няма презвитери, които знаят как да се молят с молитвата на вяра, тогава намери такива от другаде и нека да те помажат с масло. Вярвай, че Бог ще изпълни Словото Си и ще те привдигне.

33. ПЪРО ПЕТРОВО ПОСЛАНИЕ 2:24: Исус вече е платил цената за твоето изцеление.

„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.“

Исая казва: „В Неговите рани ние се изцелихме.“ Петър, по откровение от Святия Дух, погледна назад към Исая 53:5 и каза: „В Чиято рана вие оздравяхте.“ Твоето изцеление вече е било купено и платено от самия Исус!

34. ПЪРВО ЙОАНОВО ПОСЛАНИЕ 5:14-15: Бъди уверен в силата на твоята молитва.

„И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.“

Как можеш да се молиш на Бог с увереност и да искаш Той да те изцели, ако не знаеш, че волята Му за теб е да си здрав? Не е възможно! В света ти си научил, че щом се разболееш, трябва да страдаш и ако имаш късмет можеш да се оправиш. Сега е необходимо да обновиш ума си чрез стиховете за изцеление.

Каквато и да е твоята нужда, намери съответното обещание в Словото на Бога и тогава искай според Неговата воля. Божията воля е изразена в Неговото Слово. Когато намериш обещание за твоята нужда и се молиш според него, ти ще имаш увереността, че Бог ще те чуе и ще ти отговори.

35. ПЪРВО ЙОАНОВО 3:21-22: Бог отговаря на молитвите на тези, които изпълняват заповедите Му.

„Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него.“

Ако не получаваш това, което искаш от Бога, изпитай себе си. Провери дали изпълняваш Неговите заповеди и дали вършиш това, което Му е угодно.

36. ВТОРО ПОСЛАБИЕ КЪМ ТИМОТЕЙ 1:7: Страхът не е от Бога. Съпротиви му се!

„Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение.

Аз никога не съм била страхлива, но когато ракът се опита да завладее моето тяло, аз трябваше да се боря със страха.

Може да ти се вижда странно такива думи да излизат от устата на една пасторска съпруга и християнка, изпълнена със Святия Дух. Не опитвам да се оправдая. Просто ти казвам как беше при мен, защото може да ти помогнат.

Аз съм човек и при мен идват същите неща, които идват до всеки друг. Аз трябваше да се боря със страха и правех това със стихове като 2 Тимотей 1:7.

Казвах: „Отче, Ти не си ми дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. Този страх не е от Теб, Боже. Той е от дявола и аз му заповядвам да напусне сега в името на Исус.“

Определих датата 6 септември за деня, в който повярвах, че бях освободена от мъчението на страха. Казах: „От този ден нататък аз няма да имам вече страх. Той изчезна в Исусовото име.“

Ако страхът дойде до теб, смъмри го. Кажи: „От този ден – денят, в който чета тези стихове – аз съм освободен от страха. Страх, напусни ме в името на Исус. Ти нямаш право да измъчваш едно Божие дете. Аз съм изпълнен с Божия мир и Божията любов. Аз възлагам всичките си грижи на теб, Отче, защото зная, че се грижиш за мен. Благодаря Ти, че съм свободен от страха.“

37. ВТОРО ПОСЛАНИЕ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ 10:4-5: Премахни мислите и представите, които не са в съответствие с Божието Слово.

„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме представи и всичко, което се издига височко против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл в покорство на Христа.“ (прев. от англ.

Когато бях болна, аз трябваше да събарям представите си по отношение на симптомите. Ти също трябва да правиш това. Подчини мислите си. Плени ги в покорство на Христа.

Кажи: „Мисли, бъдете в съгласие със Словото на Бога, което казва, че в раните на Исус аз съм изцелена. Мисли, бъдете в съгласие с Божието Слово, което казва, че каквото и да поискам, получавам от Бога, защото пазя заповедите Му и върша това, което Му е угодно. Мисли, бъдете в съгласие с Божието Слово в Исусовото име.“ И слава на Бога, това ще стане!

38. ЕФЕСЯНИ 6:10-13: Бъди силен в Господната сила. Облечи Неговото въоръжение в борбата за твоето изцеление.

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“

Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и когато надвиете на всичко, да устоите.

Стихове 14-17 продължават:

„Стойте, прочее, препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово.“

Ти трябва ежедневно да обличаш Божието всеоръжие. Съпротивявай се на дявола всеки ден, докато казваш: „Дяволе, вдигни ръцете си от мен и моето тяло в Исусовото име.“ Тогава напомни на тялото си да бъде в съгласие с Божието Слово. Това ще подейства!

39. ОТКРОВЕНИЕ 12:11: Свидетелствай за твоето изцеление.

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстван

Когато Бог те изцели и те се възстановиш така, че си в състояние да свидетелстваш, направи го. Господ иска да Го прославиш за това, което е извършил за теб.

Ако в миналото не си живял за Бога, Той е бил милостив към теб. Той те е докоснал и изцелил поради любовта Си към теб. Сега не се връщай обратно в света, а се предай напълно на Исус. Служи Му сто процента през всичките си

Бог не те изцелява, за да се върнеш в света. Той те изцелява, за да те отдели. Ти си избран съд пред Него, за да може Той да живее в теб и да те употребява.

40. НАУМ 1:9: Твоята болест ще напусне и няма да се върне повече.

„…бедствие няма да ви нападне втори път.“

Този стих беше от голямо значение за мен след изцелението ми, защото аз възнамерявах да остана здрава!

Но знай: дяволът е враг и той ще продължи да те напада. При случай на рак лекарите казват, че ако живееш пет години, значи си добре. Но дяволът ще се опита да те измъчва със съмнение и страх. Ако имаш болки, той ще ти каже: „Ето, ракът се връща обратно.“ Ти трябва да се бориш с тези лъжливи представи. Събори ги и постави всяка мисъл в съгласие със Словото.

Тук е мястото да напомниш на дявола Наум 1:9. Кажи: „Дяволе, това бедствие няма да ме нападне втори път. То никога вече няма да дойде върху моето тяло!“ И ще бъде така!