Съдържание Цялата книга на една страница

8 ГЛАВА – ИДВАЩОТО ВЕЛИКО СЪЖИВЛЕНИЕ

Тялото на Христос ще участва в най-великото съживление в цялата история на поколението, в което Господ ще се върне. Най-великото изливане на Духа в историята ще бъде освободено точно преди второто идване на Исус. В това велико съживление Святият Дух ще освободи чудесата, които са се виждали в книгата Деяния и книгата Изход, комбинирани и умножени в глобални размери, което ще доведе до следващи позитивни развития.

 1. Ще се появи една победоносна, обединена, помазана църква, пълна с Божията слава (Матей 16:18; Йоан 17:21-26; Ефесяни 4:13; 5:26-27; Откровение 7:9; 12:11; 15:2; 19:7-8.
 2. Църквата ще живее в чистота или без петно (компромат), когато хората си тръгнат от Проповедта на Планината на живота (Матей 5-7). „…за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и без недостатък“ (Ефесяни 5:27).
 3. Голямото събиране на души от всички народи със сигурност ще се види като повече от един милиард души (Псалм 66:4; Амос 9:11-12: Захария 2:11; 3:8-10; Матей 24:14; Римляни 11:12-15, 26; Откровение 5:9; 7:9; 14:6; 15:4).     „…голямо множество . . . никой не може да го изброи, от всички народи . . . от голямата скръб“ (Откровение 7:9, 14).
 4. Духът на пророчество ще действа в църквата и ще почива върху всеки вярващ (Малахия 4:6; Матей 17:11; Деяния 2:17; Откровение 11:3-6; 18:20). „Ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен“ (Малахия 4:5).
 5. Двамата свидетели ще пророкуват с голяма сила три години и половина по време на скръбта: „Ще дам сила на двамата Ми свидетели и те ще пророкуват 1600 дни . . . Те имат силата да заключват небето, така че да не вали в дните на тяхното пророкуване; и имат силата над водите да ги превръщат в кръв, и да поразяват земята с всякакви напасти, когато пожелаят“ (Откровение 11:3, 6).
 6. Ще има голяма демонстрация на сила с безпрецедентно пророческо откровение и преживявания.

Във всичко това ние трябва постоянно да стоим фокусирани върху нашата главна цел да спечелим изгубените и да съградим Неговата църква като общество, което ходи в двете велики заповеди, фокусирано на това да обича Бог и хората (Матей 22:37-40). Пророчеството е много значимо средство, използвано в съграждането на Божия дом, но то не е домът. Когато строите сграда, вие не наричате чука движение. Чукът е просто един от многото значителни инструменти. Една причина Бог да издига пророческото служение е, за да вдъхнови постоянство в ходатайството, което освобождава ресурсите за изграждането на Божия дом в любов чрез силата на Святия Дух. Святият Дух ни дава пророчески слова, които са за много области от нашия личен живот и живота на църквата. Обаче, пророческите слова са покани, а не гаранции. Те ни кимват с ръка да викаме към Бог във вяра. Бог говори пророчески, за да ни покани към по-пълно съдействие с Неговия Дух във вяра и покорство, докато се молим да се освободят проявленията на пророкуваните неща. С други думи, пророческото служение снабдява гориво за молитвените събрания, а молитвените събрания освобождават нещата, обещани чрез пророческите слова. Те са неразделими. Не е достатъчно просто да копнеем за по-голяма пророческа активност, без да възнамеряваме да я използваме да вдъхнови повече молитва. С други думи, на пророчеството не трябва да се гледа като на цел сама по себе си или като това, което просто прави църковните събрания по-вълнуващи. То е горивото, което пълни резервоара на ходатайството, чистотата и по-ефективното достигане на другите.

Промяна на лицето на християнството
за едно поколение

Години наред аз четях Джонатан Едуардс, Дейвид Брайнърд, Др. Мартин Луид-Джоунс и някои от пуританските автори, и бях възприел тяхната теология за безпрецедентно събиране на души в края на века.1*

Но беше преди години през септември 1982, в една мръсна малка хотелска стая в Кайро, Египет, когато вярата в изливането на Святия Дух в последните времена стана нещо лично за мен. Стаята с размери осем на осем стъпки беше оборудвана с малко легло, скърцащ вентилатор на тавана, водопроводна инсталация от каменния век и асортимент от пълзящи неща, които периодично притичваха по бетонния под. Беше примитивно за западните стандарти. Аз бях сам, така че отделих вечерта, за да я прекарам с Господ в молитва. Бях коленичил на циментовия под до разнебитеното легло за около 30 минути, когато имах една от най-невероятните срещи, които някога съм имал.

Не видях видение и не бях взет в небето. Просто чух Бог да ми говори. Не беше с това, което някои хора наричат доловимия глас. Аз го наричам вътрешния ясен глас. Аз го чух толкова ясно, колкото бих го чул с физическите си уши, и, честно казано, беше плашещо.

Той дойде с такова усещане на чистота, сила и власт. По някакъв начин аз чувствах, че съм смачкан от това. Исках да се махне, но не исках да се маха. Исках да свърши, но не исках да свършва.

Чух само няколко изречения, и това отне само няколко мига, но всяка дума имаше голямо значение. Страхопочитанието от Бог заля душата ми, тъй като аз преживях малко от страха от Господ. Аз буквално треперех и плачех, когато Самият Бог говореше с мен по начин, който никога не бях познавал преди или след това. Господ просто каза: „Аз ще променя разбирането за християнството и изразяването му по земята в едно поколение“. Това беше едно просто и откровено изявление, но аз усетих Божията сила с всяка дума, тъй като получих тълкуването на Духа. Самият Бог ще направи драстични промени в християнството по целия свят. Това реформиращо съживление ще бъде чрез Неговата суверенна инициатива.

Аз знаех чрез Святия Дух, че фразата „разбирането за християнството“ означава начин, по който християнството се възприема от невярващите. В ранната църква хората се страхуваха да се свързват небрежно с вярващите, поради проявяването на свръхестествена сила (Деяния 5:13). Обаче, днес повечето невярващи считат църквата  неподходяща за тях. Бог ще промени начина, по който невярващите гледат на църквата. Те още веднъж ще станат свидетели на Божията чудесна, но и ужасяваща сила в църквата. Те ще имат едно много различно разбиране за християнството, преди Бог да свърши с това поколение.

Също знаех чрез Святия Дух, че фразата „изразяването на християнството“ означава начин, по който тялото на Христос изразява своя живот заедно. Бог мощно ще промени църквата, така че тя ще функционира като обединени святи хора в силата  и любовта на Бог. Това, което се случва, когато се събираме заедно, ще се промени драматично. Ние ще видим безподобна сила, чистота и единство в църквата на последното време.

Взаимоотношенията на християните с Бог и един с друг, начинът, по който ще бъдем възприемани от невярващите, и дори структурата и функционирането на църквата ще бъдат радикално променени от Самия Бог по цялата земя. Тази промяна ще стане – не за един месец, една година или за няколко години – а за едно поколение. Тази нощ в Кайро аз разбрах това за първи път чрез свръхестествена пророческа среща със Святия Дух.

Разбирането и изразяването на християнството ще се промени чрез велико изливане на Святия Дух, което ще мине през всички национални, социални, етнически и културни бариери. Това няма да бъде просто едно съживление на западния свят или само съживление на третия свят. Пророчеството от Йоил 2/Деяния 2 казва, че в последните дни Бог ще излее Духа Си на „всяка плът“ (Деяния 2:17).

Много неща ще се променят в резултат на това прогресивно изливане на Духа. То ще има голям брой изразявания в много измерения, така че няма просто да се гледа като евангелизаторско движение, изцелително движение, молитвено движение, движение на единство или пророческо движение. То ще бъде всички тези неща и повече. Над всичко то ще придаде дълбока страст за Исус чрез Святия Дух.

Святият Дух копнее над всичко да прослави Исус в човешкото сърце (Йоан 16:14). Той иска да предаде святи чувства към Исус в църквата, като разбираме нашата идентичност като невястата на Христос (Откровение 22:17). Говоренето за това изливане само в термините на пророческо движение е твърде ограничено схващане.

Увеличаването на пророческото служение в местната църква включва повече от изговорено, вдъхновено пророчество. Това ще включва ангелски посещения, сънища, видения, чудеса и знамения в небето, както и нарастване на пророческото откровение, дори това, давано чрез леките внушения на Святия Дух.

Моето преживяване в хотелската стая в Кайро продължи по-малко от час, въпреки че изглеждаше като няколко часа. Аз излязох от стаята и се разхождах по улиците на центъра на Кайро сам до полунощ, предавайки се на Господ за Неговото намерение за последното време. Страхопочитанието към Бог беше в душата ми в продължение на часове. Събудих се на следващия ден, все още усещайки влиянието му. Това преживяване свърза сърцето ми  по един дълбоко личен начин с изпълнението в последното време на пророчеството от Йоил 2/Деяния 2 на едно глобално ниво в това поколение. Моят подход към пастируването в местната църква се промени радикално през тази една вечер през септември 1982. Малкото, което знаех е, че ще бъда въведен в едно ново измерение на пророческото – потвърждаване на пророчески слова чрез Божиите действия в природата.

Моделът на Деяния 2: вятър, огън и вино

Аз вярвам, че Деяния 2 е божествен модел за това, как Бог посещава Своята църква в сила. В този пасаж ние виждаме как Бог започна Своята църква на Земята на историческия ден на Петдесятница. Аз ще изтъкна три важни проявления на силата и присъствието на Святия Дух. Първо, Бог изпрати „вятъра“ на Духа, после „огъня“ на Духа и после „виното“ на Духа. Вятърът на Духа говори за освобождаването на чудотворното, което включва ангелска активност. Евреи 1:7 свързва служението на ангелите с вятъра. В деня на Петдесятница тези, които присъстваха, чуха звука на един силен фучащ вятър. В Деяния 4 сградата, в която те се молеха, се разтресе, вероятно чрез директна активност на ангели.

Когато Бог изпраща вятъра на Духа, можем да очакваме да видим големи чудеса и знамения, като звука на фучащ вятър и разтърсването на сгради, както и необикновени изцеления – дори възкресяване на мъртви. Голяма жътва на души ще дойде в резултат на това.

Познавам няколко пророци, които са имали повтарящи се видения за голямото съживление на последното време, с големи стадиони по земята, изпълнени с хора, които са били свидетели на велики чудеса и знамения, водещи до спасяването на неизброими множества.

Огънят на Бог дойде след това в Деяния 2. Това кръщение в огън ще разшири сърцата ни в Божията любов. В това ние ще получим едно дълбоко разбиране за Божията любов, което ще доведе до огнена и свята любов, виждана като свръхестествено предаване на страст за Исус и състрадание за хората. Тази нова страст за Бог ще направи тялото на Христос да функционира по драматично различен начин. Фокусът ще бъде на това, как да обичаме Исус с цялото си сърце и сила. В този специфичен аспект на служението на Духа ще бъде включено помазано ходатайство за изгубените с голяма жътва на нови души, идващи в царството.

Виното на Бог е свързано в книгата Йоил с изливането на Святия Дух. Това е Божието служение чрез Духа на носене на радост, неизказана и освежаваща за изтощените и обременени души.

През април 1984 едно удивително нещо се случи на мен и Боб Джоунс. Господ ни говори доловимо по едно и също време, въпреки че бяхме на различни места. Беше събота сутрин, когато чух гърмящия доловим глас на Бог да ми говори. Същата тази сутрин Боб Джоунс също чул Господ гласно. Ще изтъкна само част от това, което стана. Господ каза, „След десет години Аз ще започна да освобождавам виното на Моя Дух“. Веднага имах два въпроса. Първо, какво е виното на Духа? Второ, как ще мога да чакам десет години? Бях 28 годишен по това време и десет години ми се струваха като милениум.

Сега изглежда по-ясно какво е виното на Духа. Една причина Бог да излива Своето вино е, за да освежи и обнови сърцата на Своите хора посред изтощението и отчаянието. Беше точно след десет години, през 1994, когато Бог започна да освобождава вълна от „Своето вино“, която докосна Неговата църква, от една малка църква в Торонто под лидерството на Джон и Карол Арнот в много нации. Това беше само начало на новото вино, което предстои да бъде излято в своята пълнота.

В Деяния 2 Бог първо изпрати вятъра, после огъня, после виното. Когато Бог възстановява църквата преди второто идване на Исус, аз вярвам, че редът ще бъде променен. Първо, Той изпраща виното на Духа, за да освежи и изцели изтощената църква. После ще изпрати огъня на Духа, за да разшири сърцата ни в Божията любов и помазана молитва. И накрая, ще изпрати вятъра на Духа, което включва проявление на служението на ангелите. Тази демонстрация на силата на Святия Дух ще доведе неизброими нови хора до спасителна вяра в Исус Христос. На църквата наистина й предстоят велики неща. Обаче, Сатана ще се стреми да ни предизвиква както никога преди.

Изливането на Святия Дух в Йоил 2

Ние трябва да се научим да отглеждаме и управляваме пророческото служение в местната църква в очакването ни на изливането на Святия Дух в последното време, както е предсказано в Йоил 2 и цитирано в първата проповед на Петър в деня на Петдесятница.

И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка плът.

—Деяния 2:17

Много Старозаветни пророчества за Божието царство ще се изпълнят по два главни начина. Първо, имаше едно частично местно изпълнение, което започна в църквата в книгата Деяния. Второ, пълното изпълнение ще бъде освободено в световен мащаб в поколението, в което Исус се връща.

Исус говори за царството не само като че царството е дошло напълно, но също и като че ли това предстои да дойде. Както казва Джордж Е. Лад, царството беше и предстоеше.2* Царството дойде на Земята частично с идването на Христос, но пълното проявление на библейските пророчества относно Божието царство ще се случи в края на този век, когато Исус Христос се връща отново.

Например, в текста на последния стих от Стария Завет Малахия пророкува: „Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия преди идването на великия и страховит ден на Господа“ (Малахия 4:5).

Исус идентифицира Йоан като Илия (Матей 11:14) и по-късно каза за него: „Наистина Илия иде и ще възстанови всичко. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него, както си искаха“ (Матей 17:11-12).

Ние виждаме незабавно местно изпълнение  на идването на „Илия“ в служението на Йоан Кръстител в Юдея. Обаче, също виждаме и бъдещо изпълнение, когато „Илия“ ще дойде да възстанови всичко в края на века.

По същия начин пророчеството на Йоил 2 относно изливането на Святия Дух беше частично изпълнено в Ерусалим в деня на Петдесятница. Петър цитира пророчествата и каза: „Тези не са пияни, както вие предполагате, понеже е едва третият час на деня. Но това е казаното от пророк Йоил“ (Деяния 2:151-16).

Но само защото изливането на Петдесятница беше „казаното от пророк Йоил“, не означава, че това беше всичко, което беше казано от Йоил. Духът падна върху 120 души в една малка стая в Ерусалим, които докоснаха други три хиляди души (Деяния 2). Но Йоил говори за повече от това. Той каза: „Аз ще излея Духа Си на всяка плът“ (Йоил 2:28, курсивът е добавен). Едно от уникалните неща относно последното голямо съживление ще бъде чудесата и знаменията, описани в Деяния 2:19, които ще се извършват в природата – и на земята, и в небето.

Защото всички можете да пророкувате един по един, за да могат всички да се учат и да се насърчават.

—1 Коринтяни 14:31

Във времето, в което Йоил изговори това пророчество, неговата идея беше нова и странна за Старозаветния Израел. Помазанието на Духа беше давано само на няколко души в Старозаветната ера, обикновено стари юдеи, които бяха царе, съдии или пророци. Обаче, Йоил пророкува, че Духът ще бъде излят върху всяка плът, юдеи и езичници, мъже и жени, млади и стари. С други думи, всеки вярващ на планетата ще преживее помазанието на Духа. Павел цитира Йоил 2:32 и после го прилага универсално за всички вярващи:

Няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ . . . е богат за всички, които Го призовават. Защото, „който призове името на Господа, ще се спаси“.

—Римляни 10:12–13

Единствената класификация, която Йоил прави за това, включващо всички обещания за „всяка плът“, е фразата „моите слуги“ (Йоил 2:29, niv). Така „всяка плът“ са тези, които са слуги на Бог. „Мои слуги“ не говори за тези, които случайно заявяват вярата си, а за тези, които истински служат на Бог.

Духът на пророчество

Ние не трябва да отделяме пророчеството на Йоил за изливането на Духа на пророчество от неговия първоначален контекст за последното време, когато голямото събиране на души се случва и измамата на антихриста изобилства. Някои не оценяват пророческото служение. Те го виждат като незадължително; по този начин, те го зачеркват, като че ли не е за тях. Как може един истински вярващ да не бъде в пророческото? Ако ние сме в жътвата на последното време, ако обичаме хората и искаме да донесем смелост за страхливите, тогава се нуждаем от пророческо влагане от Духа. Не е възможно да бъдем готови за добрите и лошите събития в последните времена, без да оперираме в пророческото помазание. Това е неизменно за нас.

Пророчеството в Йоил 2:28-32 ни дава голяма увереност за глобално изливане на Духа. Това изливане ще бъде въпрос на живот и смърт в трудностите на голямата скръб. Ние ще се нуждаем да действаме с пророчески дух по прецизни начини. Това е наследството на цялата църква на последните времена. Ние трябва да се борим и сериозно да го търсим в постоянна молитва с пост. Павел ни увещава да търсим по-големите дарби, особено да пророкуваме (1 Коринтяни 12:31; 14:1). Ние търсим да пророкуваме, защото пророческият дух е ключът, който ни отваря за другите дарби на Духа. Когато получим пророчески впечатления от Духа, другите дарби потичат. Обещанието, че ще пророкуваме, съдържа всичко, което е включено в действието на силата и откровението на Духа. Пророчеството разкрива свидетелството за това, което е в сърцето и ума на Исус (Откровение 19:10). Това включва получаването на сънища, видения и ангелски посещения, които предават умението за разбиране на пророчеството за последните времена. Данаил получи това помазание.

О, Данаиле, аз [Гавраил] дойдох сега, за да ти дам умение да разбереш. . . . дойдох да ти кажа . . . затова обмисли и разбери видението.

—Данаил 9:22–23

Ние ще действаме в духа на Илия, както Йоан Кръстител, който говореше Божието Слово със сила и власт, за да обърне сърцата на хората към Бог. Михей свидетелства за преживяването на пророческа сила за проповядване на Божието Слово.

Той [Йоан Кръстител] ще обърне много от децата на Израел към Господа техния Бог. Той също ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните – към мъдростта на праведните, за да приготви за хората благоразположен народ.

—Лука 1:16–17

Но аз наистина съм пълен със сила, правосъдие и мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Яков престъплението му и на Израел – греха му.

—Михей 3:8

Изпълнението на това пророчество от Йоил 2 все още предстои да се види. То ще има световен обхват, където всяка плът – което е всички вярващи, а не само пророците – ще имат сънища и ще виждат видения. Най-великото и най-пълно проявление на Божието царство – денят на Господ, възстановяването на всичко и изливането на Святия Дух – е запазено за завършването на всичко започнато в поколението, в което Господ се връща.

Пророческото помазание ще бъде съществено за оцеляване. Някои от тези сънища и видения ще бъдат източник на насока, когато ще трябва да бъдат вземани решения на живот и смърт по време на голямата скръб. Еремия говори  за Бог, даващ пророческо направление, като това, че  Неговите хора ще намерят вода за оцеляване и ще ходят в прав път, вместо да ходят в бедствие или в измамите на антихриста.

С плач ще дойдат и с молитви ще ги водя. Ще ги направя да ходят при водни реки през прав път, в който няма да се спънат.

—Еремия 31:9

Космически знамения в последните времена

И ще покажа чудеса на небето и на земята – кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен.

—Йоил 2:30–31

Описвайки изливането на Духа през последните времена, Йоил дава три пророчества на Израел, че слънцето, луната и звездите ще бъдат драматично променени като свръхестествено доказателство, че Месията е посред тях (Йоил 2:10, 30-31; 3:15). Йоил също пророкува за знамения на земята. Бог ще покаже „чудеса на земята“, което ще включва кръв, огън и стълбове дим, а също и велики изцеления, както правеше Исус. Кръвта е описана като едно от главните знамения, понеже кръвта ще тече в безпрецедентни размери. Кръвта се вижда в първите три тръби и във втората и третата чаши на осъждение (Откровение 8:7-10; 16:3-4). Двамата свидетели ще имат власт да превръщат вода в кръв. Цели реки ще бъдат превръщани в кръв както в дните на Мойсей. Кръвта на народите ще тече, понеже те проливат кръвта на мъчениците.

Ти Си праведен, О, Господи . . . загдето си отсъдил така. Понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв.

—Откровение 16:5–6

Бог е планирал най-драматичното проявление на пророчески знамения в Своя ангажимент да помогне на църквата от последните времена. Тези знамения ще бъдат дадени в драматични времена, за да обозначат значителни послания за тези, които ги тълкуват правилно. Пророческите знамения ще накарат хората да разберат, че те живеят в последните времена. Тези чудеса ще предупредят невярващите повече да не отхвърлят Божието Слово. Йоил свързва тези знамения с пророчески сънища и видения и изливането на Духа. Колко поразително ще бъде, когато целият свят наблюдава как Божиите хора прокламират сън или видение напред във времето, давайки точните детайли за това, кога или къде ще се появи комета или ще има земетресение. Знаменията в небесата и на Земята няма просто да се появят във вакуум, но на точното време, определено от Бог, което Неговите хора са декларирали напред във времето.

Слънцето и луната ще бъдат повлияни от Божията сила в отговор на ходатайството на църквата и чрез пророчески декрети както в дните на Илия. Чудесата, които Мойсей направи, имаха голямо въздействие върху Египет и Израел. Реката се превърна на кръв в момента, в който той й заповяда това. Такива знамения потвърждаваха пророческите послания на Мойсей. Знаменията и чудесата в небесата и на Земята също ще бъдат използвани, за да донесат голямо събиране на души. Някои тълкуват обещанието за знаменията в Йоил 2:30-31 като напълно символично. Правейки това, те виждат пророчеството на Йоил като символично изпълнено в минали исторически събития. За фразата „небесата се разтърсиха“ някои казват, че небесата не се разтърсват наистина, защото това само означава, че трябва да се разбира като пророческа поезия. Тези идващи знамения не трябва да се отмахват като пророческа поезия. Библейският подход към тези знамения е да се вземат буквално.

Избавлението в последното време и жътвата

И всеки, който призове името Господно, ще се избави; защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както рече Господ, и между оцелелите ония, които Господ ще повика.

—Йоил 2:32

Йоил пророкува, че който призове името на Исус в последните времена, ще бъде спасен. За това да бъдеш спасен има няколко отделни измерения в Писанието. Първо, ние сме спасени в първоначалния смисъл на това да получим прошка и да бъдем новородени. Второ, ние сме спасени, освободени или защитени от физическа смърт във връзка с бедствията на последното време. Псалм 91 ни обещава физическа защита в последните времена. Трето, ние сме спасени в смисъла, че Бог ще снабди нещата, необходими за живота като храна и вода. Израел преживя снабдяване и защита в Гесен (Изход 8:22-23; 9:4, 6, 26). Четвърто, ние сме спасени, като ходим в Божията спасителна сила, чрез която можем да влезем в нашата пълна съдба. С други думи, ние сме избавени от духовно безплодие и безсилие. Пето, ние сме спасени или защитени от измама и от отпадане от нашата вяра (1 Тимотей 4:1-2).

Пригответе се. Едно безпрецедентно съживление идва, в което всички вярващи ще преживяват сънища, видения и всичко, пророкувано от Йоил.

––––––––––

1* Силно препоръчвам книгата на Iain H. Murray, наречена Пуританската надежда (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1979). 
2* Джордж Е. Лад, Настоящето на бъдещето (Grand Rapids, Ml: William B. Eerdmans, 1974). Лад в продължение на много години е бил
професор по Новия Завет в семинарията по теология Fuller в Пасадена, Калифорния.