Съдържание Цялата книга на една страница

18 ГЛАВА – ПРОРОЧЕСКАТА ПЕСЕН НА ГОСПОД

Исус обича музиката. Много хора рядко си мислят за Бог, че обича да пее, както и за Такъв, Който пее красиво. Исус е отличен певец, писател на песни и музикант. Софония 3:17 ни казва, че нашият Бог е пеещ Бог. Псалм 29 разкрива, че Неговият глас е мощен и величествен. Откровение 15:3-4 ни казва, че Той има Своя Собствена песен, наречена „песента на Агнето“. Всъщност, Святият Дух е толкова добър писател на песни, че Той дори има една цяла книга с песни в Библията – книгата Псалми. Със сигурност музиката е в Божието сърце.

Писанията са ясни, че Бог е авторът на всичката помазана животворна музика, която съществува и на небето, и на земята. Музиката съществуваше в областта на ангелите дори преди сътворяването на земята (Йов 38:7) и тя мощно отразява и изразява аспекти на Неговата личност. Помазаната музика е била и винаги ще бъде средство за комуникация и връзка между Бог и Неговите творения горе и долу. Тя раздвижва човешките чувства по един мощен начин.

Музиката е мощен дар, който Бог е дарил на Своето творение. Музиката е била преплетена в целия сътворен ред. В Писанията на творението се препоръчва и се увещава да дава хвала на Бога в песен. Също така Божиите хора трябва да пеят „псалми, химни и духовни песни, пеейки и правейки мелодия в сърцето си на Господ“ (Ефесяни 5:19). През цялата вечност ние ще пеем песни на Господ.

Сатана е извратил музиката в своята атака срещу Божието царство. Това  всъщност е свидетелство за нейната голяма стойност. Сатана е използвал музика, за да измамва хора да се отклоняват в тъмнината, включително идолопоклонство и сексуална неморалност през вековете.

Уестминстърският катехизис започва с известното изявление: „Главната цел на човека е да прославя Бог и да Му се наслаждава завинаги“. Толкова много неща са правени от пуританите с удоволствие! Авторът Джон Пайпър брилянтно е променил тази сентенция по следния начин: „Главната цел за човека е да прославя Бог, като Му се наслаждава завинаги“.1*

Един от главните начини, по които можем да се наслаждаваме на Бог, е чрез вдъхновени от Духа песни, които идват от Бог. Със сигурност едни от насладите Му, които са от дясната Му страна, завинаги ще бъде небесната музика и песни, които обграждат Неговия трон (Псалм 16:11).

Какво е пророческата песен?

Същността на песента на Господ се случва, когато Исус пее хваление за Татко на църквата. Как прави Той това? Исус пее посред събранието, като освобождава Своя Дух върху певците в църквата. Исус е главата, а ние сме тялото. С други думи, ние сме физическото проявление на земята на това, което Исус иска. Ние разглеждаме това като пророческо пеене, или песента на Господ.

В Евреи 2:12 Исус е изобразен като пеещ хвала на Татко посред и чрез съдействието на събранието от вярващи: „Ще изявя името Ти на братята Си; в събранието ще Ти пея хвала“. Този стих загатва, че Святият Дух дава на църквата дълбоко откровение за природата и личността на Бог в пророчески послания чрез песен. Той ни насърчава да декларираме величието и красотата на Бог чрез пророчески молитви, които можем да изпеем.

Възкръсналият Христос освобождава Своите песни в нас чрез помазанието на Святия Дух, които Той може да изпее на Бог чрез нас. Това е основата на това, което понякога се нарича „песента на Господ“. Тази фраза, популяризирана от харизматичното обновление през последните векове, се отнася за стихове, говорещи за песента на Господ (Псалм 137:4), духовни песни (Ефесяни 5:19) и пеене на нова песен на Господ (Псалм 33:3; 96:1; 98:1; 149:1; Исая 42:10). Пророческата „нова песен“ ще бъде освободена във всички народи, довеждаща до второто идване на Исус. Исая 42:10-13 с Откровение 22:17 ни дават ясната картина за църквата на последното време, молеща се заедно с пророческо пеене, за да подтикне второто идване на Исус. Движението на поклонение в последното време ще бъде водено от пророческа музика и песни.

Пейте на ГОСПОДА нова песен, хвалата Му — от краищата на земята, вие, които слизате в морето, и всичко, което го изпълва, острови, и вие, които живеете на тях. Нека издигнат глас пустинята и градовете й, селата, в които живее Кидар. Нека пеят обитателите на скалите, нека викат радостно от върховете на планините. Нека отдадат слава на ГОСПОДА и нека възвестят хвалата Му по островите. ГОСПОД ще излезе като силен мъж [второто идване на Исус], ще възбуди ревност като воин, ще извика, да, ще изреве, ще надделее над враговете Си. Дълго време мълчах, останах тих, въздържах се. Но сега ще извикам като раждаща жена, ще погубя и същевременно ще погълна. Ще запустя планини и хълмове [осъжденията на последното време]…

—Исая 42:10–15

Със сигурност ще има засилване на работата на Духа в освобождаване на Неговите песни преди второто идване на Исус. Божията съкровищница за небесна музика ще бъде отворена и освободена за тялото на Христос. Тази музика ще отразява всичките Божии атрибути, от Неговата нежна милост до ужасните Му съдби.

Исус е освобождавал Своите песни чрез църквата през вековете. Някои от тези песни са спонтанни, като са били изпявани за пръв и единствен път в служби на поклонение, молитвени събрания, домашни групи или в личното време с Бог на някого. Други стават известни понеже са записани и са пяти от милиони. Тези „пророчески песни“ от небето са били записани и са пяти като химни от хорове по земята.

Святият Дух дори сега помазва и вдъхновява много пророчески музиканти и певци да пеят интимните песни на Божието сърце, заедно със силния боен вик на лъва от Юда. В светлината на природата и важността на музиката не ни изненадва, че Бог използва певци, за да вдъхнови и активира пророческото помазание (4 Царе 3:15).

Давид разбра реалността на Духа, проявяващ Своята сила чрез пророческо пеене. Давид учи, че когато ние пеем хвала, Бог населява или изявява Своята сила в този контекст (Псалм 22:3). Това е една причина, поради която цар Давид  установи в 24-7 скиния за молитва и поклонение.

Откровението на Давид за небесното поклонение, както се вижда в книгата Псалми, е основно за политическия трон на Давид, който беше основан на поклонение и ходатайство в 24-7. С други думи, управлението на Давид изтичаше от пророческо поклонение (1 Летописи 23-25).

Нека високите хваления на Бога да бъдат в устата им . . .  за да извършат възмездие [справедливост] над народите и наказание над племената, за да вържат царете им с вериги . . . за да извършат над тях написания съд. Тази чест принадлежи на всички Негови светии!

—Псалм 149:6–9

Давид имаше откровение за духовното влияние на пророческото ходатайствено поклонение. Той постави 4,000 платени музиканти на пълно работно време и 280 певци: „Броят . . . инструктирани в песните на Господа . . . които бяха изкусни, беше 288“ (1 Летописи 25:7). „4,000 бяха вратари и 4,000 хвалеха Господа с музикални инструменти (1 Летописи 23:5).

Когато Давид свиреше пророческа музика пред цар Саул, демоничната опресия се вдигаше от него.

И слугите на Саул му казаха: Ето сега, зъл дух . . . те мъчи. Нека сега господарят ни заповяда на слугите си . . .  да потърсят човек, който умее добре да свири на арфа. И когато злият дух от Бога е върху теб, той ще свири с ръката си и ще ти става добре.  . . . И когато духът . . . идваше върху Саул, Давид вземаше арфата и свиреше . . . и на Саул му олекваше и му ставаше добре, и злият дух се оттегляше от него.

—1 Царе 16:15–23

Елисей поиска музикант да свири, когато беше помолен да пророкува за царя на Израел. Елисей, пророкът с “двойна мярка“ от пророческия дух на Илия, се нуждаеше от пророчески музикант, който да го вдъхнови да пророкува.

А Елисей каза на израилевия цар: Какво има между мен и теб? Иди при пророците на баща си . . . Но сега, доведете ми един свирач. И като свиреше свирачът, ГОСПОДНАТА ръка беше върху него.

—4 Царе 3:13–15

Когато цар Йосафат отиде на битка, той постави пророческите певци пред армията, понеже той разбираше, че те щяха да освободят Божията сила за воюване.

И дойдоха, и съобщиха на Йосафат, и казаха: Голямо множество идва срещу теб . . .  Тогава Йосафат се уплаши и се предаде да търси ГОСПОДА, и прогласи пост по целия Юда. . . . Той [Йосафат] постави тези, които щяха да пеят на ГОСПОДА . . .  като излязат пред войската и говорят: Славословете ГОСПОДА, защото милостта Му е вечна! И когато започнаха да пеят и да славят, ГОСПОД постави засади срещу синовете на Амон и Моав, и онези от планината Сиир, които бяха дошли против Юда. И те бяха разбити.

—2 Летописи 20:2–3, 21–22

Ангелски хорове

Ще става все по-често срещано, докато приближаваме към времето на завръщането на Исус, ангелски хорове да бъдат виждани и чувани от отделни хора както и от цели събрания. Всяко посещение на ангелски хор вероятно ще подчертава особено послание, което е в Божието сърце. Тези, които са имали въображаеми срещи в небето, често съобщават за възхитителната музика, която са чули. Знам няколко души, които са преживели страхотната музика на ангелски хорове.

Лично аз чух ангелски хорове една неделя сутрин през лятото на 1990. Аз пристигнах в църквата, за да присъствам на молитвено събрание за съживление. Когато слязох от колата си и приближих вратата на сградата, аз чух много силна музика, идваща от светилището. Мислех си, че озвучителният тим беше пуснал някаква величествена музика като Месията на Хендел на уредбата с много високо ниво на силата на звука. Аз се втурнах в светилището, понеже бях обезпокоен, че беше усилено толкова много и това можеше да повреди уредбата.

Аз продължавах да чувам страхотната музика до момента, в който отворих вратата. Славната музика изведнъж спря, сякаш някой беше натиснал бутона стоп на стерео уредбата веднага след като отворих вратата на светилището. За моя изненада, озвучителната система вътре все още не беше включена и само две момчета в сградата бяха отпред, коленичили в молитва при олтара. Те не бяха чули нищо. Аз бях смаян, когато осъзнах, че току-що бях имал среща със Святия Дух.

Аз не казах на никого на това събрание  какво бях чул. В очакване, аз си мислех, че сигурно Господ ще посети и специално ще благослови това събрание със сила. Това трябва да е причината Той да ми е позволил да чуя небесната музика. Но за моя изненада това си беше като повечето обикновени молитвени събрания, които провеждахме всеки ден – нищо грандиозно; просто няколко уморени, но искрени вярващи викаха към Бог за съживление в ранните часове.

По-късно аз обмислих значението на моето преживяване. Господ тогава направи ясно за мен, че Той е благословен от такива „обикновени“ ежедневни молитвени събрания, които изглеждат толкова слаби и непомазани. Небесните множества редовно посещават такива молитвени събрания, невидимо и незабелязано, за да смесят нашите слаби молитви и хваления със своята силна и славна небесна музика, поклонение и молитва. Ангелските хорове винаги функционират в духовната област, съвместно с нашите земни молитвени събрания. Това преживяване изгради моята вяра, когато видях значимостта, която Бог поставя върху „сухото“ ходатайство.

Тази история е насърчавала и други вярващи да постоянстват в сухи молитвени събрания, знаейки, че Господ винаги прибавя гласовете на Своя ангелски хор към нашето ходатайство. Ние не сме отговорни да правим молитвите си помазани; ние сме отговорни единствено да продължаваме в молитва и да не се предаваме!

Конфликтът на последното време: Две
глобални движения на поклонение

Големият конфликт в края на века ще се върти около две глобални движения на поклонение. Святият Дух издига най-мощното движение на поклонение и молитва, което ще се бори срещу движението на поклонение на антихрист и неговите преследвания. Дори антихристът разбира ценността на музиката – Сатана е използвал музика, за да подмамва хора към тъмнината през вековете. Сатана е извратил музиката в своята атака срещу Божието царство и той повлиява на множество хора с фалшива „пророческа“ музика.

Аз вярвам, че Писанията са ясни, че антихристът ще издигне финансирано от държавата световно движение на поклонение, за да спъне движението на поклонение на Святия Дух (Откровение 13:4, 9, 12, 15). Това движение на поклонение ще направи така, че хората в царството на тъмнината да имат сърдечна връзка със Сатана. Музиката в това движение ще движи хората емоционално и ще бъде поддържано от демонични знамения и чудеса (ст.13).

Обаче, паралелно с издигането на демоничното движение на поклонение ще има издигане на глобално движение на поклонение, което ще бъде инструмент във второто идване на Исус. Когато приближаваме към Неговото завръщане на земята, аз вярвам, че ще има засилване на работата на Духа в освобождаване на Неговите песни чрез изкупените, когато Божията съкровищница за музика ще се отвори и ще бъде освободена за тялото на Христос.

Пророческата нова песен ще произлиза от Божия трон. Тя ще бъде освободена във всички народи и ще бъде динамично свързана със завръщането на Исус на земята.

Сега е времето певците и музикантите да започнат да се подготвят и да се обучават да получават и да пеят нова песен на Господ във времето на голямо съживление и голям съд.

Практични начини за увеличаване на пророческата песен

 1. Пейте директно на Господ в личното ви време, като пеете директно от Писанията, заедно с това да пеете записаните в тях молитви. Святият Дух ще използва това, за да освободи пророчески песни във вас. В личното ви време вашата увереност може да порасне, докато започнете да се чувствате по-удобно, пеейки такива песни в публични събрания.
 1. Певците могат да пеят спонтанни пророчески песни пред други. Започнете в малки групи, като по време на хваление в домашна група или малко молитвено събрание. По-лесно е да започнете, като пеете песни на Бог отколкото песни от Бог на хората. Стойте постоянно в хвалебствен тим в продължение на много години.
 1. Използвайте самата Библия, за да пеете спонтанни песни на Бог и на събранието. Псалмите са едно очевидно място, в което да търсите вдъхновяващ материал. Аз насърчавам нашите пророчески музиканти да пеят направо от Псалмите, отваряйки своите Библии на мястото, което да им даде думите за пеене. Ако пророческите певци се въвлекат в размишляване на Писанието, тогава тяхното пророкуване в песен ще става по-богато и по-пълно.
 1. Певците трябва да внимават на особени теми, които Духът помазва. Те могат да разпознаят това, като наблюдават, за да видят дали събранието е особено въвлечено и благословено, когато се пее специфична тема. Ако певец забележи повишено въвличане на събранието в специфична тема, тогава той или тя може просто да изпее тази тема, насочена към Бог в спонтанна песен. Например, песен с темата вик за милост, изразяваща благодарност или празнуване на Божията доброта, може да грабне вниманието на събранието по специфичен начин. Ако например, песен за приемане на Божията милост е специално помазана, което е засвидетелствано от това, че събранието е раздвижено от нея, тогава певецът може да отговори, като изпее „импровизирана“ или пророческа песен на Бог, която да отразява тази тема. Песента може да включва божествен отговор за това, как Божието сърце е раздвижено да вижда хората да вярват в Неговата милост.
 1. Бог може да даде пророческа песен на певец седмици преди службата за поклонение, в която той ще пее. Стари познати песни могат да имат пророческо острие в себе си, когато се пеят под лидерството на Святия Дух.
 1. Някои не разбират как Духът работи с нас. Той не ни насилва да пеем. Вместо това, Той работи в рамката на нашата персоналност и човешките динамики на службата за поклонение (1 Коринтяни 14:32-33; Галатяни 5:22-23). Ние можем да държим пророческа песен, докато дойде правилното време за нея в службата за поклонение. Бъдете достатъчно смирени да позволите на другите да отсъдят или да оценят какво пеете (1 Коринтяни 14:27-29).
 1. Църковните лидери трябва да учат публично за пророческото пеене от време  навреме, за да поставят ценност върху него и да раздвижат вярата и куража в пророческите певци и музиканти. Помислете за провеждането на семинар за хвалебствения тим през уикендите, за да раздвижите пророческото помазание в тях. Ако е необходимо, доведете външни хвалебствени лидери, които са опитни в пророческата музика. Нека тези пророчески хвалебствени лидери да поучават и да моделират пророческа музика. После нека да полагат ръце върху тези, които желаят да бъдат освободени в пророческа музика. Това надаряване може да бъде предадено от един вярващ на друг чрез Духа (1 Тимотей 4:14).
 1. Хвалебствените лидери трябва да направят малко място за пророчески песни по време хвалебствените служби. Ако те просто правят паузи няколко пъти по време на пеенето, певците ще имат възможността да пеят, докато инструментите продължават. Хвалебственият тим бързо ще се научи да тече заедно в това. Музикалните инструменти могат да бъдат използвани пророчески, като свирят спонтанно в служба за поклонение. Хвалебственият лидер дава време музиката да тече свободно. Има времена, когато музиката се усилва по изненадващи начини.
 1. Ние сме открили като практическо правило, че максимум от три до четири пророчески песни са достатъчни за повечето хвалебствени служби, които траят по-малко от час. Може да има изключения, особено за продължителни хвалебствени събрания, които продължават часове.
 1. Пророческите песни трябва да бъдат ограничени до границите на увещание, насърчение и утеха, както е описано в 1 Коринтяни 14:3. Те не трябва да стават средство за донасяне на корекция или посока за тялото, освен ако тези, които надзирават църквата, не са се съгласили предварително.
 1. Певците трябва да избягват прекалено мистични и параболични послания, които са сложни. Избягвайте пеенето на самата картина или видение, но по-скоро пейте истината зад картината. Когато пеете пророческа песен, пейте идеи, които са лесни за разбиране и които да помагат и да изграждат другите.
 1. Не насърчавайте тези, които нямат глас за това, да пеят своите пророчества на публични събрания. Те, като мен, трябва да се прилепят към изговарянето на пророчества! За тези като мен, които не са призовани да пеят публично, аз все пак пея, когато съм насаме. Това изгражда духа ми и е приятно за Господ, въпреки че това в най-добрия случай може да бъде наречено „радостен шум“!

Ние трябва да разберем, че Бог е призовал всеки вярващ да пророкува: „Бих искал всички да говорите на езици, но още повече да пророкувате. . . . Защо вие всички можете да пророкувате един по един, така че всички да могат да се научат и да бъдат насърчени“ (1 Коринтяни 14:5, 31).

Певците трябва да бъдат пламенни и да вярват, че Духът иска да ги използва в пророческо пеене. Аз насърчавам певците да се успокоят в своите емоции, докато питат Духа какво казва във всяка една хвалебствена служба. Те трябва да внимават на малките впечатления или картини, които Святият Дух донася до умовете им. Те трябва да ги ценят достатъчно, че да ги пеят.

Трябва да разберем, че дори ранните начала за тези, които пеят пророчески, са важни за Бог. Затова ние не трябва да ги презираме. Защо това е толкова важно? Защото ние можем само да растем в тази единствена стъпка в даден момент. Ние не трябва да презираме дните на малките начала, а трябва да бъдем верни с началните етапи на песента на Господ. Ние трябва да даваме изразявания на малките впечатления на Духа, вместо да ги игнорираме. (Вижте Захария 4:10; Матей 25:21.)

–––––––––-

1* John Piper, Destining God (Portland, OR: Multnomah Press, 1986), 14.