ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Eстеството на човека е такова, че търси готова форма, в която да намери сигурност в спазване на заповеди и правила, за да угоди на Бога. Но от разгледаното до тук видяхме, че Бог цени отношението в сърцето на хората повече от показване на покорство към закон.

Правилата и наредбите никога не са били Божията цел! Правила и наредби от човешки заповеди не трябва да ни управляват. Те не могат да променят вътрешния човек. Необходими са силата на Бога и Словото Му. Религиозният дух само имитира истинското поклонение към Бога. Този религиозен дух е „квасът на садукеите и фарисеите, за който Господ предупреди учениците Си. Този дух ни кара да служим на Бога, за да получим одобрението Му, вместо да уповаваме на това, че сме приети чрез кръста на Исус. Смесването на истинското благовестие с друго учение, което изглежда добре, но отрича силата и смисъла на Христовата жертва се превръща в лъжеучение. Нашата ревност към Бога не трябва да е основана върху обреди, правила и традиции, защото това е оскърбление към кръста, който единствено изкупва вината ни. Какъв е резултатът от тези правила? Квасът ограничава живота на човека до едно замряло място,  подсигурено от правила, но без растеж на духа и без лични взаимоотношения с Бога. Исус нарече учението на тези духовни водачи квас. Щом квасът се прибави към тестото, цялото тесто е засегнато. Проповядването и изпълняването на правила и човешки заповеди имитира покорство, но всъщност води към  религиозно поробване.

Затова може би храмовете станаха скучни и непривлекателни за мнозина. Много се стичат там, защото чувстват необходимостта от Бога, но не намират храна за душите си. Други  обичат да отиват там, само когато нещо ще се празнува. Много православни църкви заприличаха на клубове, където хората ходят, за да срещнат хора, не Бога.

В книгата си „Холокост” Арт Кац пише: „Защо хората предпочитат някаква форма на религия, която не представя Бога, какъвто Е? От къде се взима това инстинктивно и дълбоко отвращение от познаването на Бога и предпочитането на една мнима религия? По моему, именно религията е онази амалгама от човешка мисъл и обичаи, която дава възможност на хората да се посветят на нещо за свое собствено удовлетворение и същевременно ги предпазва от отговорността, която предполага истинското познаване на Бога. Защо не сме устремени към истинското познание на Бога, ако то е достъпно?… Дали не е защото истинската среща с Бога ни задължава? Да познаеш истински Бога, означава да познаеш истинските Му изисквания и това не е удобно на човека. Ето и дълбоката причина Бог да бъде заобиколен и да предпочетем избрания от нас бог, който няма да ни предиря. Дори общуването с Живия Бог може да се изгуби, ако търсим „удобството” си вместо истината и пример за това е съвременното християнство.”

Милея както за миряните, така и за онези свещенослужители, които искрено вярват и  служат на Бога, но не според пълното знание. Моля се, Бог да издигне ново поколение от свещеници в Православната църква, които пламенно да проповядват Божието Слово.

Това послание е за всички, които имат неудовлетворен копнеж към Бога и Истината, но още не са намерили пътя до Него. То е също и за тези, които Го познават, но не са преживяли напълно освобождаваща сила на благата вест. То няма за цел да отклони хората от Православната църква и да ги заведе в Евангелската, но да ги изведе от тъмнината на духовното невежество и да ги въведе в светлината на Божието Слово.

Бих искала да видя великите проявления на царството на Бога в живота на Православната църква. Нека изхвърлят кваса, защото законът на свободата ни се даде, за да живеем живот, пълен с богатствата на Христос. Само тогава можем да израснем духовно. Законът на свободата със сигурност ще ни заведе при Бога.

Християните, които искат да угодят на Бога, а не на хората, трябва решително и безкомпромисно да пазят Христовото благовестие, за да тържествува истината на Божието Слово и да пребъдва със Църквата!

Понеже аз обичам Твоите заповеди повече от злато, даже от чисто злато; понеже смятам за прави всички Твои наредби относно всяко нещо, затова мразя всеки лъжлив път. Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази (Псалм 119:127-129).

 

                                                    ***

 

На тези, които пазят истинското cлово на благовестието, ще кажа  същите думи, които Павел каза на Тимотей:

Това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.

Този малък труд посвещавам на вас.

КАК НЯКОЙ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ ДАЛИ Е НАИСТИНА ВЪВ ВЯРАТА?

ИЗПИТАЙ СЕБЕ СИ! ДАЛИ СИ ВЪВ ВЯРАТА?

2 Коринтяни 13:5 ни казва:  Изпитай себе си дали си във вярата. Дали източникът ти на вяра идва от Словото на Бога? (Римляни 10:17)

Ако пребъдваш в Неговото учение, тогава наистина си Негов ученик (Йоан 8:31).

Този тип вяра оставя всичко, което не се потвърждава от Писанията (1 Тимотей 5:15).

Новият Завет говори ясно за вяра, която не е спасителна. Исус говори за временна вяра (Матей 13:19), Яков пише за мъртва вяра (Яков 2:17), Павел пише за напразна вяра (1 Коринтяни 15:2). Ако вярата е истинска, предметът на вяра ще е само Исус Христос (Деяния 4:12).

Ние трябва да изследваме Писанията, за да разпознаваме истинския път от лъжливия. Божиите Писания няма да позволят човек да бъде спасен, докато вярва друго евангелие!

AКО НЕ ПОЗНАВАШ ИСУС КАТО ГОСПОД И СПАСИТЕЛ,  ПОМОЛИ СЕ:

Отче, идвам при Теб в името на Твоя Син Исус Христос. Моля те, прости греховете ми и запиши името ми в книгата на живота. Аз вярвам, че Исус Христос е Господ и че Той умря за греховете ми и възкръсна. Господи, води ме в пътя Си, научи ме на Твоите истини и ми дай любов към тях. Изпълни ме със Святия Си Дух, разчупи ярема на неверие и на религиозен дух в мен и ме свободи в Христос за нов живот. Моля Те прибери ме в кошарата Си, за да намеря сигурност, почивка и храна при Теб. Амин!

 

За информация и контакт:

muchloveforjesus@yahoo.com