УРОК 12: МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ В ДУХА

„Но идва часът, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят” (Йоан 4:23-24). Хората, които се молят, обикновено не знаят какво е да се покланят в Духа. Самарянката при кладенеца беше една от тях. Тя попита Исус дали трябва да се покланяме в Йерусалим или на планината Герасин. Жената предположи, че поклонението се състои само в това – да намериш подходящо географско място за молитва.

Исус подчерта, че мястото не е от значение. Това, което беше важно, е, че Бог е Дух, и следователно, истинското поклонение е поклонението в Духа. Наистина материалистите обявиха, че човекът не е нищо повече от едно човешко тяло и със смъртта му идва неговият край. Но Библията ни казва, че човекът е дух, душа и тяло. Кръщението в Святия Дух възобновява духа на човека. Ако Божият Дух бъде допуснат да има право на действие, тогава човешкият дух ще стане доминиращата част на своята природа. От друга страна, ако плътта доминира над духа, духът ще атрофира.

Бог е Дух. Той е навсякъде и неограничен от пространството. Следователно ние можем да Му се покланяме, независимо дали сме на висока планина, в долина или долу в земните недра. Исус каза, че ще дойде час, когато хората трябва да Му се покланят в Духа. Това стана възможно с идването на Святият Дух. Поклонението в Духа е една от най-големите тайни на успешната молитва. Но как можем да навлезем в истинско поклонение в Духа? Най-вече чрез хвалението. Казано ни е да влезем в „портите Му със славословие и в дворовете Му с хваление” (Псалом 100:4). Ние разглеждаме това в нашия следващ урок.