в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

ПУБЛИЧНАТА СТРАНА НА ЕЗИЦИТЕ

В заключение искам да посоча, че заедно с езиците в личния живот на вярващия, вярно е, че съществува и публична страна на езиците.

Първо, когато хората приемат Святия Дух, те говорят публично езици, както Духът им дава способност.

Второ, църквата се назидава, като говори на други езици в събранието с тълкувание.

Павел ясно казва, че да пророкуваш, значи да говориш на човеци „за назидание, увещание и утеха“ (І Коринтяни 14:3), но добавя: „По-горен е оня, който пророкува, от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата” (Коринтяни 14:5). Павел казва, че езиците с тълкувание са равни на пророчество, т. е. ако говоренето на езици се тълкува, за да разбира църквата, тогава който пророкува не е по-горен. Ще го илюстрирам: Две монети по 5 стотинки са равни по стойност на една монета от 10. Двете обаче по пет не са една монета. Естествено по-добре би било да имаме цялата монета (пророчество), отколкото една монета от 5 (говорене на езици), но ако имаме и тълкувание (другата монета от 5 стотинки), тогава двете ще са равни на тази от десет. Тук ще кажа, че пророкуването не е проповядване. Ако пророкуването беше проповед, тогава нямаше да е нужно да се приготвяш да проповядваш. Павел казва: „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник“ (ІІ Тимотей 2:15). Не е нужно да се учиш да говориш на езици или да го тълкуваш. Това става чрез вдъхновение от Духа. Разбира се, когато някой проповядва под вдъхновението на Духа и изведнъж каже нещо, което никога не е мислил, това е вдъхновен елемент на пророчество. Езиците с тълкувание назидават църквата.

Когато се практикува според Божието Слово, говоренето на езици с тълкувание убеждава невярващия в реалността на Божието присъствие и често го кара да се обърне към Бога и да се спаси. Исус каза в Марка 16:17 „И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят.”

Разбира се, ние не се молим продължително на езици в службата, ако няма тълкувател, защото хората не знаят какво се казва и не се назидават. Добре е да се молим при олтара колкото си искаме, защото ти ходиш там, за да се назидаваш. Ако в службата хората издигат ръце и се молят, добре е да се молиш на език. Аз стоя на платформата и се моля по този начин всяка вечер. Но когато събранието спре да се моли, и аз спирам да се моля. Събранието няма да се назидава, ако аз продължа. Имаме нужда да знаем, как да използваме това, което имаме, до крайна степен.