в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Приеми Святия Дух!

Бог вече е направил всичко, което има да се направи за изработването на плана на спасението:Той изпрати Исуса. Сега зависи от нас да приемем Исуса. Спасението принадлежи на всеки човек, който ще умре и отиде в ада, защото Исус умря за грешните. Човек, който е отишъл в ада-или е отхвърлил спасението, или не е знаел за него. Но то е за човека. Бог вече е направил всичко, което има да се направи за изработването на нашето изцеление: Бог натовари Исуса с болестите ни и Исус ги понесе. В Божиите очи ние вече сме изцерени! От нас зависи дали ще го приемем. Изцерението ни принадлежи. Казвал съм тази истина на хора, приковани на легло. Те знаят, че І Петрово 2:24 казва: „Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте„. Те започват да вярват, докато са още на легло и получават изцелението. Други пък казват: „Не, не мога да го приема сега. Когато мога да ходя, когато симптомите напуснат, ще повярвам.“ Със съжаление го казвам, но всички тези умряха. Никъде в Библията не пише Святият Дух да е насилвал хората. Никъде не пише Бог да ги е карал да вършат нещо насила. (Ще прочетете, че дяволът и нечистите духове карат и принуждават хората). Святият Дух е джентълмен. Той ни води. От теб зависи дали ще откликнеш. Библията казва в Римляни 8:14 „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове„. Не пише: „които са принуждавани“. Ето как и хроничните „търсачи“ също Го получават. Аз обикновено ги моля да станат, като им чета стихове и обяснявам, че Святия Дух е дар. (Не отричам молитвата на колене, но някои „търсачи“ са чакали на колене и в секундата, в която коленичат, те попадат в същата рутина.) Аз полагам ръце на тях и казвам: „Приемете Святия Дух!“

Случвало се е по десетина наведнъж, да започнат да говорят на езици. Техните пастири протягат учудено ръце и казват: „Някои от тези хора са чакали с години, а то било толкова лесно“. А аз си мислех: „Защо вие не им казахте, че е толкова лесно?“

Един пастир каза: „Брат Хегин, зная че това е Святия Дух, познавам Го. Те говорят на езици. Това наистина е Святия Дух. Но ти правиш получаването толкова лесно.“

Казах му: „Не, брат, грешиш. Аз не го правя лесно. Аз не съм го изработил като дар. Бог го направи. Аз само казвам на хората, че е дар и ги насърчавам, да получат този дар.“

Един баптистки служител присъстваше на една конференция, където говорех за Святия Дух. Той дойде при мен след това, доста ядосан. „Аз имам Святия Дух, както и ти! Но не говоря на езици. Получих Святия Дух, когато се новородих“. „Така е. Слава на Бога! Ако си доволен от това, и за съм доволен. Не искам да ти дам нещо, което не искаш. Ако нямаш глад за Бога – ако не искаш от Бога повече от това – за мен е все едно. Аз просто съм отишъл по-далече с Бога, отпих една глътка и съм удволетворен. Ако ти се задоволяваш с това, добре. Ако си доволен да имаш всичко, което Бог има за теб, пак добре.” „О, не, не“ – каза той. – „Сигурен съм, че не съм получил всичко, което Бог има за мен“. „Е, тогава ти си гладен и жаден, нали?“ „Да” „Искаш ли да бъдеш наситен?“ „Аз вярвам, че имам Святия Дух.“ Казах му:“Безспорно! Ти си роден от Божия Дух. Но искаш ли да бъдеш изпълнен?“ „Да“ Положих ръце на него и той започна да говори на чужди езици. Бог го изпълни. Слава на Бога!

следваща глава Начинът на Новия Завет.