в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Елате и пийте!

Йоан 7:37-39 „А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото Светият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.” Забележете, че

Исус каза: „Ако някой е жаден, нека да дойде при Мене и да пие“ (ст. 37). Исус не каза „нека дойде и да вика“, не каза „да дойде и да се моли“, не каза „да дойде и да пее“, не каза „да дойде и да се изпотява“, не каза „да дойде и да хвали“, не каза „да дойде и да се изтощи и после да си отиде празен“. Исус каза „Нека да дойде и да пие!„.
Исус използва водата като прототип на Святия Дух. Виждал ли си някой да пие вода със затворена уста? Не, не можеш да пиеш вода със затворена уста. Не можеш да пиеш и от Святия Дух със затворена уста. А колко време ти трябва, за да започнеш да пиеш, когато си жаден? Ти просто я вземаш и пиеш, нали? Исус каза: „Елате и пийте„. По същия начин не трябва да чакаш и за кръщението със Святия Дух.

Една жена в едно от моите събрания каза: „Брат Хегин, майка ми е търсила кръщението със Святия Дух от 19 години. Веднага щом свърши това събрание, ще отида да я видя и ще споделя това, което чух тук“. Когато се върнах в нейната църква на другата година, я попитах какво е станало с майка й. „Когато спирахме колата, тя изтича да види внуците си. И тримата се втурнаха да излизат, след тях излязох и аз. Казах й: „Мамо, нямам много време. Дошла съм тук, за да се изпълниш със Святия Дух“. Тя каза: „Да, дъще, аз Го чакам от много време.“ Да, казах й, зная, 19 години. Но не съм дошла, за да чакам с теб. Дойдох, за да го получиш“. „Да но аз съм чакала…” „Да, но аз не искам сега да чакаш. Няма смисъл да търсиш Святия Дух. Той не е изгубен. Той е точно тук.” Влязохме в къщата и й казах: „Сега мамо, седни тук.” Тя седна на един голям стол във всекидневната. Извадих нейната Библия и седнах на едно столче до нея, и й казах как в Деяния на апостолите хората са получавали Святия Дух веднага, като са полагали ръце и са говорели на езици. Казах й: „Сега мамо, аз нямам служението на брат Хегин или на някой друг, но ще положа ръце на теб с вяра. Вярвам, че когато положа ръце върху теб, Святият Дух ще те изпълни. Отвори устата и се приготви, защото когато Той дойде, искам да изговориш каквото Той ти даде.” Положих ръцете си на нея и тя започна да говори на езици, а беше чакала 19 години.

Вие можете да помагате на хората по същия начин, както тази жена е помогнала на майка си. Можете да направите същото, което аз правя на моите събрания. Аз го правя, защото Господ ми се яви във видение през 1950 г. и ми каза: „Давам ти служение на полагане на ръце. Преди да положиш ръце на тях, винаги чети или цитирай Словото!“ Деяния 19:6 казва: И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.

Каза ми още: „Казвай на хората, че Аз съм ти казал, да им кажеш, че когато полагаш ръце на тях, Святият Дух ще слита върху им. Кажи им, че съм ти казал да им кажеш, че езикът им ще иска да каже нещо, което не е на английски или на родния им език. И кажи им, че съм ти казал да им кажеш, да изговорят на глас този свръхестествен звук, сричка или дума, която им дойде на езика и да продължават да говорят, докато започне един свободен, ясен език“.