в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Десет причини, поради които всеки вярващ трябва да говори на езици

Целта на тази глава е да определи главните причини, поради които всеки християнин трябва да говори езици и да помага на други чрез предаване на силата на Святия Дух ежедневно.

Причина 1. Езиците – първоначален белег. 
Марк 16:17 „И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят.” Ап. Павел е писал много за говоренето на езици. Вероятно е практикувал, това което е проповядвал, защото казва: І Коринтяни 14:18 „Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви.” Аз също благодаря на Бога, че говоря езици редовно и бих желал всеки вярващ да има същото благословение и източник на сила във всекидневния си живот. Деяния 2:4 „И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.” Божието Слово ни учи, че когато се изпълним със Святия Дух, говорим чужди езици, както Духът на Бога ни дава способност. Това е първоначалното доказателство, белег на кръщението със Святия Дух, първата причина, поради което хората трябва да говорят чужди езици е свръхестествено доказателство, че Духът обитава в нас. В десета глава на Деянията четем за юдейските братя, които дойдоха с Петър в дома на Корнилий и бяха учудени, когато видяха, че Святия Дух бе даден на езичниците. Те си мислеха, Той е само за евреите. Как разбраха тези юдеи, че хората в дома на Корнилий бяха получили Святия Дух? „Защото ги чуха да говорят чужди езици и да величаят Бога“ (Деяния 10:46). Говоренето на езици беше белег, който ги убеди, езичниците имаха същия дар като тях.

Причина 2. Езиците са за духовно назидание.
І Коринтяни 14:4 „Който говори на непознат език назидава себе си.” Като писа до църквата на Коринт, Павел ги насърчи да продължават да практикуват говоренето на езици в хвалението на Бога и в молитвения си живот, като средство за духовно назидание. Гръцките лингвисти ни казват, че имаме дума в съвременния ни речник, която е по-близка по значение на оригиналната дума назидавам. Думата е зареждам – същата дума, която се използва за батерия. И така можем да перифразираме този стих: „Който говори на непознат език, назидава, зарежда, изгражда себе си като батерия“. И това чудно, свръхестествено средство за духовно назидание – забележете, че не е умствено, нито физическо-е за всяко Божие дете. І Коринтяни 14:2 „Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.” Преводът на Уаймут на този стих казва: „Той говори божествени тайни„. Бог е дал на църквата едно божествено, свръхестествено средство за общение с Него.

І Коринтяни 14:14 „Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.” Забележете, че този стих казва: „Моят дух се моли„. Обяснената Библия го превежда така: „Моят дух чрез Святия Дух в мен, се моли„. Бог е Дух. Когато се молим на езици, нашият дух е в контакт с Бог, който е Дух. Ние Му говорим чрез едно божествено свръхестествено средство. Чудно е как хората могат да питат, след като са чели тези стихове: „Защо непременно езици?“ Ако Божието Слово казва, че е свръхестесвено средство за общение с Него – значи е свръхестествено средство за общение с Него. Ако Бог казал, че всеки вярващ трябва да говори езици-значи всеки вярващ трябва да говори езици. Исус не каза, че само някои ще говорят езици. Той каза: „И тия знамения ще придружават повярвалите.“ Думата повярвали е в множествено число – тя означава всички. И един от белезите беше: „нови езици ще говорят“ (Марк 16:17).

Причина 3. Езиците ни напомнят, че Святият дух живее в нас. 
Йоан 14:16-17 „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.”

Хауърд Картър, който е главен възпитател в петдесятните среди във Великобритания за дълги години и основател на най-старото Библейско училище в света посочва, че не трябва да забравяме, че говоренето на езици е не само първоначално доказателство за изпълнението със Святия Дух, но и непрекъснато преживяване за останалата част от живота ни. С каква цел? За да ни помага в поклонението на Бога. Говоренето на чужди езици е течащ поток, който не трябва никога да пресъхва и който ще обогати живота ни духовно. Непрекъсната молитва и поклонение на Бога на езици ни помага винаги да чувстваме присъствието Му в нас. Ако съзнавам присъствието на Святия Дух в себе си всеки ден, това ще повлияе на начина, по който живея.

Веднъж дванадесет годишната дъщеря на един пастир си изгубила търпението и говорела грубо и заядливо на майка си. Един евнгелизатор дочул разправията. Когато момичето се обърнало и го видяло, разбирайки, че той е станал свидетел на сцената, се объркало и се разплакало. „Съжалявам, че стана свидетел на моето поведение и чу какво казах.” – проплакала тя. „Мила – казал той, – има Един по-голям от мен, който те видя и чу. Ти си християнка, нали?” „Да” „И си изпълнена с Духа?” – попитал той. „Да” „Е, тогава Святият Дух е в теб. Той знае какво казваш и как постъпваш. Но ако се покаеш, Господ ще ти прости.“

Те се молили заедно. Тя се покаяла и след малко започнала да хвали Бога на езици. Тогава той й казал: „Ето една тайна, която ще ти помогне да си сдържиш гнева. Ако ти се молиш и хвалиш Бога всеки ден на езици, това ще ти помогне винаги да осъзнаваш Божието присъствие в теб. Ако помниш, че Той е в теб, тогава няма да постъпваш по този начин.” След няколко години евангелизаторът се върнал да проповядва в същата църква и дъщерята на пастира му казала: „Никога не забравих това, което ти каза. Всеки ден през последните няколко години аз съм се молила и хвалила Бога на езици – и никога не съм излизала извън търпение.”

За жалост има хора, които са били изпълнени със Святия Дух и все пак губят търпение и казват и вършат неща, които не трябва. Това е, защото не са ходили в Духа, както би трябвало. Толкова е лесно, когато ние не съзнаваме Неговото присъствие, да се дразним и гневим. Но ако отделяме време да общуваме с Него, винаги трябва да осъзнаваме присъствието Му в нас.

Причина 4. Молитвата на езици е молитва в съгласие с Божията съвършена воля.
Римляни 8:26-27 „Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания;
а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля
.” Говоренето на езици държи егоизма извън молитвите ни.

Молитвата от нашия ум и мисъл има вероятност да е небиблеска. Може да е егоистична. Твърде често нашите молитви са като на стария фермер, който се молил: „Боже, благослови жена ми, сина ми Джон, неговата жена – само нас четиримата, никой друг.“

В стиховете цитирани по-горе, Павел не казва, че не знаем как да се молим, защото знаем.
Молим се на Отца в името на Исуса Христа, който е правилният начин, да се молим, но това не означава, че знаем за какво да се молим, както трябва. Павел казва: „Ние не знаем за какво да се молим както трябва, но Духът Сам ходатайства за нас с неизговорими стенания„.

П. Нелсън, експерт в гръцкия език, казва, че на гръцки език буквалният превод гласи така: „Святият Дух ходатайства за нас в стенания, които не могат да бъдат изказани на членоразделна реч”. Членоразделна реч означава нашата нормална реч. Той продължава и обяснява как на гръцки се акцентира, че това включва не само стенания, които излизат от устата ни, но и молитва на езици. Това е в съгласие с това, което Павел казва в І Коринтяни 14:14 „Защото ако се моля на непознат език Духът ми се моли…” Или както обяснената Библия го превежда: „Моят дух чрез Святият Дух в мен се моли.“ Когато се молиш на езици, твоят дух се моли чрез Святия Дух в теб. Святия дух в теб ти дава способност и ти го изговаряш от своя дух, извършваш говоренето. Той дава способността. По този начин Святият Дух ти помага да се молиш според волята на Бог за нещата, за които трябва да се молиш. Това не е нещо, което Святият Дух върши отделно от нас. Той е изпратен да живее като наш Помощник и Ходатай. Той не е отговорен за нашия молитвен живот, а е изпратен, за да ни помага. Молитвата на други езици е молитва, както Духът ни дава способност. Това е молитва, насочвана от Духа на Бог. Тя елиминира възможността от поява на егоизъм в молитвите ни. Много пъти, когато хората се молят от собствения си ум, те са променяли нещата, които не са всъщност волята на Бог и не са най-доброто. Ако божиите хора искат нещата да стават по някакъв начин, дори и да не е най-доброто за тях или не е Божията съвършена воля, Той често би позволил това да стане. Бог не искаше Израел да има цар, но те искаха. Така Той позволи те да го имат. Но това не беше Неговата върховна воля.

Причина 5. Молитвата на езици стимулира вярата
Юда:20 „Но вие, възлюбени, като изграждате себе си върху вашата пресвята вяра и като се молите в Святия Дух. ” Молитвата на езици стимулира вярата и помага да се научим да уповаваме на Бога по-пълно. Ако Святия Дух по свръхестествен начин насочва думите, които изговарям, нужно е да се упражнява вяра, за да говорим на езици. Защото не знам каква ще бъде следващата дума – аз уповавам на Бог за нея. И като уповаваш на Бога за едно нещо, ще уповаваш и за друго.

Като млад баптистки служител аз бях пастир на една църква и престоявах в дома на едно методистко семейство. Съпругата беше много добра жена, която обичаше Господа. Но тя имаше язва на стомаха и лекарят се опасяваше да на се превърне в рак. Мъжът й печелеше добри пари, но харчеше всичко за лекарства. Аз знаех, че Бог може и иска да я изцели, но някак си не можех да повдигна вярата и до там. Тя ядеше само лека храна и мляко и дори това беше трудно да задържи в стомаха си. Но един ден се случи нещо чудно! Тя се изпълни със Святия Дух.

Когато влязох, тя ядеше храна, която никога не съм я виждал да яде. „Аз получих не само кръщение и говоря на езици – ми каза тя, – но получих и изцеление. Аз съм съвършено добре.“ И тя наистина беше. Виждал съм това да се случва много пъти. Каква е връзката?

Знаем, че получаването на Святия Дух не ни изцелява. Обаче говоренето на езици ни помага да уповаваме на Бога много повече. Говоренето на езици ни помага да вярваме на Бога и за други неща, защото това стимулира вярата ни.

Причина 6. Средство за опазване от покварата на света 
І Коринтяни 14:28 „Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква и нека говори на себе си и на Бог.” Шеста причина поради която всеки вярващ трябва да говори на езици е че това е средство за опазване от покварата, от света, от безбожните, глупави и вулгарни приказки около теб на работното място и в обществото. Забележете от горните стихове, че можем да говорим на себе си: „Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то по ред, а един да тълкува. Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църквата и нека говори на себе си и на Бога“ (І Коринтяни 14:27-28). Ако говорим на себе си и на Бога по време на служба, можем да го направим и на работата. Това няма да притесни никого. В бръснарницата например, когато мъжете си правят глупави шеги, просто си стой там и си говори на себе си и на Бог на езици. Когато си във влака, в автобуса или в самолета можеш да говориш на себе си и на Бог. Говоренето на езици на себе си и на Бог е средство, което те предпазва от покварата.

Причина 7. Молитвата на езици ни дава способност да се молим за неизвестното.
Молитвата на езици ни осигурява начин да се молим за неща, за които никой не мисли или не знае. Ние вече знаем, че Святият Дух ни помага да се молим за това, за което не знаем как да се молим. Но освен това Святия Дух, който знае всичко, може да се моли чрез нас за неща, за които нашият естествен ум не знае нищо.

Един английски мисионер в Африка се върнал у дома, за да говори на една мисионерска конференция, когато една жена го попитала дали си води дневник. Той отговорил, че си води. И тя започнала да му разказва: „Преди две години бях събудена една нощ с товар, да се моля. Станах от леглото и говорех на езици, преди да коленича, в продължение на час – и ми се струваше, че се боря. Когато спрях да се моля, имах видение. Видях те в една малка стъклена хижа, заобиколена от туземци. Ти беше болен. После умря. Видях как туземците ти покриват главата с чаршаф и после се оттеглят. Изведнъж ти излезе от хижата и застана посред тях и всички туземци се радваха.“ Мисионерът попитал дали тя си води дневник и я помолил да го донесе следобед. Сравнявайки дневниците си и сверявайки времето в Англия и Африка, те открили, че времето, в което жената получила молитвения товар, съвпадало с времето, когато мисионерът е бил болен от смъртоносна треска. Неговият колега бил далеч и той бил сам с туземците. Случило се точно, както тя го е видяла – мисионерът умрял, туземците го видели как умира и дръпнали чаршафа над главата му – тогава той изведнъж станал и бил добре!

През 1956 година аз и жена ми бяхме в Калифорния и внезапно бях събуден през нощта. Сякаш някой беше положил ръка върху мен. Изправих се в леглото, сърцето ми заби силно. „Господи – извиках, – какво става с мен? Знам, че нещо не е наред. Святи Душе в мен, Ти знаеш всичко. Ти си навсякъде, както и в мен. Какво е това? Дай ми думите.” Молих се на езици един час, а после започнах да се смея и да пея на езици. (Когато се моля по този начин, винаги се моля дотогава, докато почувствам нотка на хваление. Тогава ще познаеш, че за каквото и да се молиш, се отговаря.) Аз знаех, че каквото и да се молех, то ще стане. Имах отговора и така заспах.

Сънувах малкия си брат, че е много болен в Луизиана. Видях как една линейка с включен червен буркан го отнася в болницата. В съня си аз стоях в коридора до болничната стая. Вратата беше затворена. Тогава дойде докторът през тази врата, затвори я пак след себе си, хвана ме за ръката и каза: „Той е мъртъв.” „Не е докторе, не е мъртъв” – отговорих. „Какво искаш да кажеш?”

„Господ ми каза, че той ще живее и няма да умре.” При това докторът се ядоса и каза: „Ела с мен и ще ти покажа, че е мъртъв. Аз съм установил смъртта на толкова много хора, а ти искаш да кажеш, че не разбирам, че е мъртъв.” Хвана ме за ръката и ме заведе в стаята на брат ми. Отиде до леглото и дръпна чаршафа. При това брат ми отвори очи. Докторът видя, че диша. Започна да заеква: „Ти си знаел нещо, което аз не съм знаел. Той е жив, нали?” В съня си видях, че брат ми става от леглото съвършено добре. Затова съм се молил всъщност.

Три месеца по-късно ние отидохме в Тексас. Брат ми дойде да ме види и каза: „Аз почти щях да умра, когато теб те нямаше.” Казах му, че съм знаел, че е имал атака през нощта, когато бяхме в мотела в Луизиана и че е бил откаран в болница. Той помисли, че някой ми е казал, но разбра, че не е така. Разказах му за товара, който съм имал в сърцето си, и съня, който е последвал. „Точно това се случи! Казаха ми, че за около 40 минути в болницата докторът си мислел, че съм мъртъв.” Чрез молитвата в Духа можем да се молим за неща, които са необходими и не знаем за тях нищо в естествения свят. Святият Дух обаче, знае всичко.

Причина 8. Дава ново освежаване.
Исая 28:11-12 „Наистина с гъгниви устни и с друг език ще говори на тия люде. Оня, който бе им рекъл: Тая е почивката ви; и успокойте уморения; И това е освежението ви; Но те не искаха да слушат.” За какво се отнася почивката, освежаването, за което говорят горните стихове? Става въпрос за чужди езици! Понякога докторите препоръчват лечебна почивка, но аз зная най-добрата на света. Често, когато си вземеш отпуска, ти си оставаш в къщи и си почиваш, преди да се върнеш пак на работа. Но не е ли чудно, че можем да прилагаме тази „лечебна почивка“ всеки ден? „Тази е почивката….това е освежаването ви…“ Ние се нуждаем от това духовно освежаване в тия дни на бъркотия, шум и безпокойство.

Причина 9. За благодарение.
І Коринтяни 14:15-17 „Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Иначе, ако славословиш с духа си, как ще рече Амин, на твоето благодарение оня, който е в положението на простите, като не знае що говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава.” Когато ап. Павел казва: „Той е в положението на простите….“ в ст. 16, той говори за онези, които са невежи в духовните неща.

Но забележете, че Павел казва, че ще бъде по-добре да се моля с ума си тогава. Ако се молех на езици, трябва да тълкувам, за да разберете какво се казва. Павел казва, че молитвата на езици е начин да благодарим: „Ти добре благодариш“ (стих17). В присъствието на прости хора обаче, Павел казва, да се молиш с ума си, за да може и те да се назидават, те ще разберат какво казваш.

Причина 10. Довежда езика до подчинение.
Яков 3:8 „Езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.” Подчиняването на езика на Святия Дух да говори на чужди езици е гигантска стъпка към пълното отдаване на цялото ни естество на Бога. Защото ако можем да подчиним тази най-непокорна част на тялото, ние ще можем да покорим и всяка друга.