в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Библейският начин за получаване на Святия Дух.

Святия Дух е дар. „И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме,защото го не вижда, нито го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде” (Йоан 14:16-17). „Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй, като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате” (Деяния 2:32-33). В Писанията има разлика от това да си новороден от Духа и да се изпълниш с Духа. Когато се новораждаме, ние получаваме вечен живот. Животът и природата на Бог пресъздават нашия дух – вътрешния човек. Ставаме новото създание, за което говори ІІ Коринтяни 5:17. В Йоан 14:16 Исус говори за Утешителя (Святия Дух), като изрично подчертава, че светът не може да получи, „защото нито Го вижда, нито Го познава“. Хората в света – тези, които не са новородени – не могат да получат това преживяване на Святия Дух, за което говори Исус. Само новородените хора могат да бъдат изпълнени със Святия Дух. Ако изучаваме Новозаветната църква, ще видим явно, че първите християни вярваха, че приемането на Святия Дух е преживяване, което идва след спасението. Това се вижда най-ясно в Деяния 8 глава. Когато проповядвах като младо баптистко момче, тази част от Писанието ме осветли да разбера, както е ставало и с много други стихове, че съществува едно преживяване, което следва след спасението, наречено „получаване на Святия Дух“ или „Кръщение със Святия Дух“.

Деяния 8:5, 12, 14-17 „Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. Но когато повярваха на Филипа, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоан, които като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух; защото Той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух”. Самаряните явно бяха спасени преди посещението на Петър и Йоан. Петър, който беше просветен, определи що е спасение в І Петрово 1:23 „тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века”. Видяхме в стих 12, че самаряните повярваха и се кръстиха във вода, в стих 14 виждаме, че те приеха Божието Слово. Петър и Йоан не се молиха самаряните да се спасят. Те вече бяха спасени. Апостолите се помолиха и те да получат Святия Дух! Забележете това внимателно /това ще ви помогне, за да помогнете и на други/. Петър и Йоан не се молиха Бог да даде на самаряните Святия Дух. Те се молиха „те да получат Святия Дух„. Трябва да се молим според Божието Слово. Зависи от човечеството дали ще приеме това, което Бог предлага.

Вечният живот е дар. Изцелението е дар. Святия Дух е дар. Забележете, че самаряните получиха: „Тогава те положиха ръце на тях и те получиха Святия Дух”. Те се молеха за тях да Го приемат. Трябва да разберем, както каза Петър, че Го изпрати Святия Дух в деня на Петдесятница-и Святия дух от тогава е тук. Тъй че не зависи от Бога да го изпрати. Той сега е тук. Той е единствения представител от Троицата на земята днес. ТОЙ Е ТУК!

Първото сведение за Святия Дух е в глава 8 на Деянията, в стих 15, и все пак Го виждаме ясно в действие в предишните стихове: Деяния 8:6-8 „И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени, тъй щото настана голяма радост в оня град.” Филип проповядваше под помазанието на Святия Дух. Където се проповядва Словото, Духът се движи, за да Го потвърди. Делото на Святия Дух обаче, в областта на спасението, изцелението и чудесата не е същото както кръщението със Святия Дух.

Някога чудили ли сте се защо Петър и Йоан бяха отделени, за да направят това пътуване до Самария? Защото те бяха упълномощени от Духа на Бог да полагат ръце на хората, за да приемат Святия Дух. Някои имат това специално служение, а други не, но независимо дали го имаш или не, ти можеш да служиш с вяра и Бог ще зачете вярата ти. Деяния 8:19 доказва, че Петър и Йоан имаха това служение. Забележете, че Симон магьосникът предложи на Петър и Йоан пари, като каза: „Дайте и на мен тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Святия Дух.” Някои иронично са си мислили, че Симон се е опитвал да купи преживяването на Святия Дух. Не е така. Симон се опита да купи силата, да полага ръце на хората и те да получават Святия Дух. Петър отговори на Симон (ст. 20) „Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.” Симон не се опитва да откупи дара на Святия Дух като лично притежание. Той се опитва да откупи способността да полага ръце на хората и те да получават Святия Дух. Забележете, че Петър нарича тази способност дар. Има четири думи преведени като „дар“ в Новия Завет. Ако не знаеш това, няма да разбереш дълбочината на това, което Бог ни учи. Една от думите означава свободен дар (вечния живот и приемането на Святият Дух са свободни дарове). Но тази дума в стих 20 е различна. На гръцки тя означава „дарение“. Петър казва, че те са „получили“ или „дарени“ със способността да полагат ръце на хора и те да получават Святия Дух. По тази причина те отидоха в Самария.