Съдържание Цялата книга на една страница

КАК ВЛИЯЕ РАЗДОРЪТ НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НИ?

В БОЖИЕТО СЛОВО имаме много обещания, че Бог ще ни благослови и ще ни даде благоденствие. И Бог е истинен и верен на Словото Си, но често обещанията Му зависят от нашия отговор.

Бог е верен  (сигурен, благонадежден и затова е винаги верен на обещанието Си и на Него може да се разчита); чрез Него вие бяхте призовани към общение и съучастие със Сина Му, Исуса Христа, Нашия Господ. Но ви увещавам и умолявам, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да бъдете в съвършено съгласие и пълно единство, когато говорите; и между вас да няма разногласия, раздори или разделения, но да бъдете напълно съединени в мислене, в мнението и в преценките си. Защото Хлоините домашни ми явиха за вас, братя, че между вас има разпри  (раздори), препирни и разделения.   

Коринтяни 1:9-11

На нас ни харесва да четем Божиите обещания като изпускаме думичките „но“ и „ако“. В Писанията си Павел казва, че Бог е верен на Своите обещания, но ние трябва да се разбираме с хората около нас. Коринтяните бяха хора също като нас, хора, които общуваха помежду си и спореха за незначителни неща, на които просто не трябваше да обръщат внимание.

С това искам да кажа, че всеки от вас казва: „Аз принадлежа на Павел“, или пък: „Аз принадлежа на Аполос“, или: „А аз принадлежа на Кифа  (Петър)“, или: „Аз принадлежа на Христос“.   

Коринтяни 1:12

Звучи така, сякаш в днешните спорове само имената са променени. Днес чуваме: „Аз съм католик, а аз лутеран, баптист, петдесятен или харизматичен християнин. “ Но прочетете и стих 13.

Нима Христос  (Месията) се е разделил на части? Павел ли бе разпнат заради вас? Или в Павловото име се кръстихте?

С това Павел казва на коринтяните, че умът им трябва да е съсредоточен върху Христа, а не върху човек. Ние трябва да направим същото. Понякога толкова много се тревожим за това какво прави другият до нас, че дори забравяме за Исус.

Божиите обещания са истинни. Той е верен, но иска от нас да се спогаждаме помежду си. Изобилни благословения ще имат на разположение онези, които платят цената, за да ги получат.

МОЛИТВАТА НА СЪГЛАСИЕ

И отново ви казвам, че ако двама от вас се съгласят  (съгласувани са; заедно творят в хармония) на земята за каквото и да било  (всичко, всяко нещо), което да поискат, то ще стане и ще им бъде дадено от Моя Отец в небесата. 

Матей 18:19

Спомням си как с Дейв се молехме с молитва на съгласие, но така и не получавахме мощните резултати, каквито ни бяха казвали, че ще имаме. Когато Бог разкри проблема с разправиите в живота ни, аз осъзнах, че Той откликва на молитвата на съгласие само тогава, когато с нея се молят хора, действително съгласни един с друг. Нито хващането за ръце, нито навеждането на главите и събирането ни заедно, за да докоснем Бог, имаха някаква сила, след като преди това сме се карали цялата седмица.

Молитвата на съгласие няма да даде очаквания резултат и за онези, които първо клюкарстват по адрес на пастора си, а после, като се разболеят, го молят да се съгласи с тях за чудо в тялото им. В Разширения превод на Библията се казва, че тази молитва има резултат само когато се молят хора, които са в единство и заедно творят в хармония  (стих 19).

Докато служех веднъж в една църква, Бог ми даде впечатляващ пример относно хармонията. Помолих цялата хвалебна група да се върне на подиума и след това поисках да изсвирят някоя песен по свой избор. Знаех, разбира се, че всеки ще избере различна песен, защото не им бях казала коя точно трябва да изсвирят. Докато пееха и свиреха, звукът бе ужасен! Нямаше никаква хармония.

После ги помолих да изсвирят „Исус ме обича“. Песента прозвуча мелодично, успокояващо и наистина ободряващо. Тогава подчертах, че разногласието е като шум в Божиите уши, докато животът в съгласие създава прекрасна музика. Господ високо цени решителността и жертвата, която правим, за да живеем в съгласие, и ни казва да отиваме заедно и в единство пред Него за определена нужда и Той ще отговори на такава молитва. Защото в съгласието има сила, а в разногласието – слабост!

НЕ СПИРАЙТЕ БОЖИИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Вижте колко добро и колко богоугодно е да живеят братя в единодушие! Угодно е като онова скъпоценно миро, изляно върху главата, което слизаше по брадата, даже Аароновата брада  (на първия първосвещеник), което слизаше по яката и полите на одеждите му  (освещавайки цялото тяло). Угодно е като росата по  (високата) планина Ермон и росата, която слиза на сионските хълмове. Защото там Господ е заповядал благословението и даже живот вечен  (и над високопоставените и над нисшесто-ящите).  

Псалм 133

Обичам този псалм. Той потвърждава истинността на онова, което се опитвам да поучавам. Наистина е добро! И е угодно! Животът е прекрасен, когато хората живеят в мир и не допускат свади в живота си. Няма нищо по-лошо от дом или взаимоотношения, изпълнени с гневната атмосфера на раздорите. Единството е като мирото за помазване на първосвещеника. Там където има караници, няма помазание.

Където съществува единство, там Бог ще заповяда да се излеят Неговите благословения. Много хора се стремят към просперитет. Посещават семинари на тази тема, четат книги за благоденствието и успеха. Това е добро, защото ние имаме нужда да бъдем осведомени и поучавани, но Библията пояснява защо благоденствието сякаш избягва определени хора. И то определено избягваше моето семейство доста дълго време. Ние знаехме всичко правилно в ума си – давахме и изповядвахме, и вярвахме, но една брънка от веригата липсваше. Живеехме в разпри и дори не подозирахме, че това спира благословението ни.

Може и да не сте в състояние да живеете в мир с всеки един от хората около вас. Не се страхувайте, че Бог няма да може да ви благослови. Словото ни казва: „Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци“  (Римляни 12:18). Ако сте миротворци, Божиите благословения ще се изливат върху вас така, както се изливаха върху Авраам.

От Писанието знаем, че Авраам беше много богат човек. „Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато“  (Битие 13:2). Но нека да разгледаме една от причините, поради които животът му изобилстваше с богатства и благоденствие.

И земята вече не ги побираше да живеят заедно и да се изхранват, тъй като имотът им беше твърде голям, че да живеят заедно. И появи се спречкване между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. А по това време ханаанците и ферезейците населяваха тая земя (и затова беше още по-трудно да се набави храна за добитъка). И тогава Аврам рече на Лот: „Нека да няма, моля ти се, спречкване между тебе и мене и между твоите говедари и моите говедари, защото сме роднини.  

Битие 13:6-8

Първото нещо, което забелязваме, е, че Аврам  (на когото Бог по-късно щеше да даде ново име – Авраам) се справи с раздора, като го атакува. Някои хора смятат, че враждата, която съществува между други хора от тяхната група или под тяхна власт, не ги засяга. Разбрала съм, че дори и само двама от екипа ми да враждуват, ако аз не направя нищо, за да отстраня раздора, той ще се разпространи в цялото ми служение. Добрите лидери са задължени да се изправят срещу проблема с раздора.

Когато зад кулисите съществуват разногласия, това неизменно довежда и до явни проблеми. Някои хора може и да не виждат връзката между ежедневните си проблеми и прикритата вражда, защото не осъзнават опасността от нея. Такива хора може постоянно да смъмрят дявола и да се опитват да се съпротивляват на проблемите си. В действителност обаче проблемът няма да се разреши, докато раздорът не бъде отстранен и не се попречи на повторното му завръщане.

Очевидно Аврам знаеше това. Ето защо той се справи с конфликта, като го атакува. Раздор всъщност имаше между Аврамовите и Лотовите работници  (техните говедари). Аврам сигурно е знаел, че този проблем ще продължава да се разпространява, докато накрая ще засегне и личните му взаимоотношения с Лот. Той обаче не желаеше това. Ако сте водач, вие носите отговорността да се справяте с хората под ваша власт, които живеят в разпра.

Аз се изморявам от необходимостта постоянно да вземам мерки, за да се справя с нещо. Веднъж попитах Дейв: „Кога ли ще достигнем момента, когато няма да е необходимо постоянно да се справяме с някого или с нещо?“

„Никога“, отговори той.

Сега вече за мен действително не представлява проблем да се справям с наболелите въпроси, защото не им позволявам да ме разстройват. Разрешавам ги възможно най-добре според възможностите си, като уповавам на Бога да ми помогне да се отнасям с хората така, както Той би се отнесъл с тях.

Когато Бог започна да работи с Дейв и с мен, за да навлезем в служение на пълно работно време, Той ни говори някои неща, от които сме се ръководили и благодарение на които сме пожънали добри плодове. Бог каза: „Не допускайте раздора в живота си, В дома и в служението си. Ходете в чистота и почтеност и каквото и да правите, правете го превъзходно. “

Това се случи преди много години. Виждали сме много служения, които или са се проваляли, или не са надраствали детския си период, и то поради провал в една или във всичките три споменати области.

Раздорът е убиец! Той убива помазанието, благословенията, благоденствието, мира и радостта. Не го допускайте в живота си! Бъдете твърдо решени да не позволявате на раздора да открадне от вас това, което по право ви принадлежи като Божие дете.

Бог говори на Аврам с изключително силни думи и Аврам очевидно бе решен да не позволи на раздора да се вмъкне и да открадне Божиите благословения. Вярвам, че докато четете тази книга, Бог ще ви даде откровение.

Може би се чудите защо не благоденствате, въпреки че давате на Бога и вярвате в Неговите обещания. Или може би се чудите защо на служението ви му липсва сила и не расте. А има ли в брака ви, в дома ви или в служението ви раздори? Взели ли сте страна в някое спречкване в църквата или в работата? Трябва да се отнасяте към раздора като към ужасна болест. Направете всичко възможно да не допускате той да ви доближи.

Как се справи Аврам със ситуацията, в която между неговите и Лотовите говедари възникна спречкване? Лот и Аврам трябваше да се разделят, за да има достатъчно земя за стадата и на двамата. Представете си, че две компании се помещават в един и същ офис и двете започват да се разрастват. След известно време служителите на двете компании ще започнат да се карат и да спорят за пространство, офис оборудване или консумативи.

Те може и да са се разбирали добре в общите помещения, докато са били малки компании, но сега вече е дошло време някой да се изнесе. В противен случай нито една от двете компании няма да продължи да нараства. Това прилича на две растения, посадени в една саксия. Ако корените им се оплетат и нямат повече място да растат, нито едно от двете растения няма да вирее в тесния съд.

Аврам се смири и даде възможност на Лот пръв да избере от земята пред себе си. За мен е интересен фактът, че той реши така да постъпи, защото ако Аврам не бе включил Лот в своите благословения, Лот можеше и да няма нищо. Аврам взе Лот със себе си и сподели с него това, което имаше. Нека да видим как реагира Аврам:

Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене. Ако ти тръгнеш наляво, тогава аз ще ида надясно. Или ако ти отидеш надясно, то аз ще ида наляво. И Лот погледна и видя, че цялата равнина на Йордан беше добре напоявана. Преди Господ да разруши Содом и Гомор тя бе като Господната градина, като египетската земя, докато се стигне в Си-гор. И тогава Лот избра за себе си цялата Йорданска равнина и тръгна на изток. И тъй, те се разделиха.  

Битие 13:9-11

Тази ситуация бе изключително опасна. Съществуваше възможност раздорът, който вече се разпалваше между работниците им, да повлияе и на Аврам и Лот. Аврам постъпи много мъдро като разреши ситуацията. Но за да го направи, му бяха необходими както смирение, така и упование в Бога за бъдещето. На първо място, той остави Лот да избере земята, която иска. Как би могъл Лот да се ядоса, след като Аврам постъпваше толкова загрижено и с такава любов? И разбира се, Лот избра най-добрата част от земята – обилно напояваната и плодородна долина на Йордан. Той егоистично взе най-доброто за себе си без да помисли за Аврам. Но погледнете последствията.

Аврам живееше в Ханаанската земя, а Лот се засели в градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си докато стигна до Содом и живееше там. А содомските мъже бяха твърде нечестиви и големи грешници пред Господа.  (Битие 13:12-13)

Изборът на Лот му навлече неприятности. Егоизмът винаги води след себе си проблеми. А сега нека разгледаме какви бяха последиците за Аврам от тази сделка.

И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: „Повдигни сега очите си и погледни от мястото, където си, към север и юг, изток и запад. Защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти като земния прах, така че ако някой може да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи. Стани и обходи земята по дължина и ширина, защото на теб ще я дам.  

Битие 13:14-17

Аврам се отказа или с други думи „пося“ това, което имаше, за да не отстъпи от Божиите принципи. И това семе на покорство покълна и той пожъна от него Божието обещание да му даде всичко, което виждат очите му. Аврам се довери на Бога да го възнагради за покорството му. И ние можем да направим същото!