Съдържание Цялата книга на една страница

9 – Придобиване на Божиите обещания

Не бих искал да ме разберете погрешно. МОЛИТВАТА НЕ Е МАГИЯ, нито нещо лесно, но тя действа. Когато опознаваме Бога, Той ще даде желание в сърцата ни.

Известно време, след като бях станал християнин, моята майка ми довери, че възнамерява да напусне баща ми. „Лари – започна тя, – баща ти и аз сме живели заедно всичките тези години и животът ни беше ужасен. Аз повече не мога да понасям неговото пиене. Не мога да продължа да живея по този начин.”

Съкрушен от думите й, аз я помолих: „Мамо, моля те, не го напускай.”

Но майка ми възрази: „Сега ти си отиваш и сестра ти порасна и също напуска дома. Защо да не го направя?”

„Защото, мамо – отговорих, – аз съм чел написаното с червено в моята Библия.”

„Добре, какво означава то?” – попита тя измъчено, с нотка на раздразнение в гласа си.

„То означава, че Исус каза в Матей 18:19 „Ако двама от вас на земята се съгласят за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на Небесата.” Аз съм единият, а ти си другият. Ние можем да се съгласим и това да стане.”

Но майка ми не споделяше моя ентусиазъм. Въздъхна дълбоко и добави: „Аз дори нямам достатъчно вяра, за да вярвам, Лари.”

„Няма значение – продължих аз. – Тук не се казва: ако двама от вас се съгласят да вярват… Казва се: ако двама от вас се съгласят… Ако се изисква вяра, тогава аз ще вярвам и за двамата.”

Поставих ръката си на нея и ние се молихме в молитва на съгласие.

Знаеш ли какво се случи след този разговор? Нещата тръгнаха по-зле! Случвало ли ти се е някога това? Молил ли си се някога много усърдно, а нещата са ставали по-зле?

Една нощ, след като баща ми се беше напил и блъснал с колата си, аз коленичих до него и се опитах да му говоря за Бог, но той ме бутна с ръка и прецеди през зъби: „Не ми говори повече тези глупости!”

Тази нощ се молех сред локва от горещи сълзи на пода в моята спалня. Исус беше запалил в сърцето ми изгарящо желание за спасението на моя баща и аз отказвах да се предам. Имах Неговото обещание: „Наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде желаното на сърцето ти” (Псалм 37:4).

Това не означаваше, че мога да имам кадилак същата седмица, мерцедес следващия месец и нова къща догодина. Аз не говоря за плътските прищевки. Имам пред вид да предадеш живота си на Исус и да Му позволиш Той да вложи Своите желания в твоето сърце.

Следващата седмица влязох в кухнята и видях майка ми да седи плачеща на масата. Първата ми мисъл беше, че се е случило нещо страшно. „Майко – извиках разтревожено, – какво се е случило?”

Тя избърса сълзите си и каза: „И аз не зная точно, но това, което зная е, че баща ти се е обърнал край пътя днес, излязъл е от колата и се е молил: „Исусе, ако може да направиш нещо с един стар пияница като мен, аз ще предам живота си на Теб.”

След няколко дни получих телефонно обаждане от една болница в Далас, където беше приет баща ми, поради това, че тялото му беше съсипано от алкохола. С присъщия за него глас, той поръча: „Сине, донеси ми една Библия.”

Изненадан от молбата му, аз попитах: „Татко, какво се е случило с теб?”

Все още горд, но смутен, той отговори строго: „Ти знаеш какво ми се случи.” Но тонът му се смекчи и повтори отново: „Донеси ми Библия.”

С Библия в ръка, аз се запътих към възстановителния център. Когато влязох в стаята, баща ми ме прегърна. Първите думи, които излязоха от устата му, бяха: „Би ли се молил за мен?”

Ние паднахме заедно на колене, плакахме и се молихме. Това беше преди повече от петнадесет години. От тогава баща ми вече не пие и е най-добрият ми приятел, който някога съм имал. Той и майка ми са членове на моята църква и всяка неделя изминават 70 мили, за да посещават службите. И всичко това стана, защото моят верен Господ беше посял в сърцето ми святото желание да видя моя баща изцелен и здрав духовно, душевно и физически. Това е третото преимущество, на което ние се радваме в Новия Завет: здраве и изцеление. 

Стабилност: здраве и изцеление

Съставното име на Бог Йехова-Рафа означава „Йехова изцелява”. Думата „рафа” означава „да изцеля и заздравя, да възстановя” не само във физическия смисъл, но и в духовен и нравствен смисъл. Това е, което Бог направи с баща ми.

В часовете по систематична теология в Библейския колеж професорите се опитваха да ми внушат, че Исус не изцелява в наши дни, след което искаха да ме убедят, че този Нов Завет е по-добър от Стария. Аз не възприех това. Ти също не трябва да го приемаш. Бог все още е Изцеляващ Бог.

Ако се нуждаеш от изцеление, започни да благодариш на Господ за това, че чрез Неговите рани ние се изцелихме (вижте Исая 53:5; Матей 8:16-17). Изцелението е вече завършено дело в очите на Бог (І Петрово 2:24).

Направи това, като декларираш вярата си. Концентрирай се върху кръвта, а не върху себе си или онова, което чувстваш. Концентрирай се върху това кой е Той и какво е изработила Неговата кръв за теб. Когато Го хвалиш, Той ще бъде за теб такъв, какъвто ти се нуждаеш да бъде – Йехова-Рафа, „Господ, Който изцелява”.

Застани в позиция на вяра пред Бог. Запомни, най-великите думи на вяра, които някога са били изговорени, са „благодаря Ти”. Затова приканвай себе си да отдаваш благодарности за раните, които Той понесе на Себе Си за твоето изцеление. Освещавай Неговото име Йехова-Рафа и Му благодари за здравето и изцелението, които са твои чрез Исус Христос. 

Успех: свобода от проклятието на закона

Четвъртото преимущество, на което ти се радваш, поради заветните взаимоотношения с Бог, твоя Баща, е изкуплението от проклятието на закона. Докато израствах, моето домашно обкръжение не беше много положително. Случвало се е баща ми да клати заканително глава към мен и да казва: „Сигурно ще трябва да те издържам до края на живота си.”

Чувствах се осъден на неуспех; не очаквах да успея в живота. Истинският Лари Лий никога не е оправдавал очакванията на другите.

Мислех си, че само при мен е така. Не знаех, че апостол Павел ясно е заявил в Римляни 3:23 „Всички съгрешиха и не успяха да достигнат Божията слава.”Нашите грехове ни осъдиха на неуспех. Ние непрекъснато пропадаме във всяка област от живота: морално, емоционално, финансово, социално, духовно и физически. Нито един смъртен човек никога не е изпълнил всички изисквания на Закона.

В Галатяни 3:10 четем: „Проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона.” Обаче Римляни 8:2 изявява: „Законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и смъртта.” И в Галатяни 3:13 апостол Павел декларира: „Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво.”

Какво е това проклятие на закона, от което Христос ни освободи? За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем към книгата Битие и нейното обяснение за грехопадението на човечеството.

Решението на Адам и Ева да не се покорят на Бог, едно решение, довело до падението на нашите първи прародители, имаше отзвук, достигащ много далеч. Чрез техния акт на неподчинение, грехът и всички негови ужасни последствия, навлязоха в света. Божият образ у човечеството беше унищожен и обезобразен, човешките същества се отчуждиха от Създателя си и всички попаднаха под осъждение и смърт.

Чрез Мойсей Бог даде на хората Своя Закон, който постанови единствения стандарт на правда, приемлив за Него. Мойсеевият Закон, един Завет на дела, установи модел за всекидневната обхода на човечеството, обаче поради липса на сила за достигането на този съвършен стандарт, хората винаги пропадаха.

Проклятието за неизпълнението на Закона беше осъждане на човечеството на един осуетен, безнадежден живот на неуспех.

Но когато паднахме в грях, Бог ни пое в Своите ръце на изкупителна милост. Исус Христос, Божият Единороден Син и Единственият безгрешен Човек, доброволно отиде на кръста, понесе смъртното наказание за нашето проклятие, задоволи всяко изискване на Закона и ни даде един Нов, по-добър Завет.

Новозаветните вярващи са свободни от осъждението на Закона, защото в тях е поставена Христовата правда. Освен това, като резултат от Христовото изкупление, заповедите на Закона се трансформираха в благодатни задължения и привилегии, изпълнявани успешно и с готовност от един изкупен народ, притежаващ силата на Святия Дух.

Но и това не е всичко, което Исус Христос извърши за нас, когато отне нашето проклятие. Чрез Исус Божиите богатства принадлежат на Неговия Заветен народ, богатства, които покриват всяка предполагаема нужда на тази земя.

Съгласно Галатяни 3:14 Исус ни изкупи от проклятието на закона, за да може благословението на Авраам да дойде на нас. Какво беше благословението на Авраам? Битие 24:1 ни казва, че Господ благослови Авраам във всичко. Апостол Павел разсъждава: „Онзи, който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?” (Римляни 8:32).

Второзаконие 28 глава изброява с подробности благословенията, които Бог е определил за тези, които Му се покоряват, благословения, които са наши чрез Исус Христос. Нека спомена някои от тях. Божиите благословения ще бъдат над теб, над семейството ти и твоето материално имущество (ст. 4). Бог ще направи така, че враговете ти да бъдат победени (ст. 7). Господ ще заповяда благословението Си над житниците ти и над всичко, което предприемаш (ст. 8). Той ще ти отвори съкровището Си, за да можеш да даваш, а не да вземаш на заем от други (ст. 12). Ще успяваш, защото Бог ще те направи глава, а не опашка. Ще бъдеш отгоре, а не отдолу (ст. 13).

Както видяхме, Исус взе проклятието на нашия неуспех и недостатъчност и стана източник на нашия успех и благословения, наш Йехова-Ире. Името Йехова-Ире означава „Господ, Който промисля” (Битие 22:14).

Бог, нашият Баща, вижда нуждите ни предварително и промисля за тях. Неговото име Йехова-Ире е откровение за Божията готовност и способност да осигури средство за преодоляване както на нашия грях, така и на нашата нужда. Понеже Исус премахна проклятието, ние сме изолирани от неуспеха, бил той морален, финансов, емоционален, социален или духовен. Ние можем всичко чрез Христос (Филипяни 4:13).

Затова, когато освещаваш Неговото име Йехова-Ире, благодари на Бог, че си свободен от проклятието. Декларирай, че Исус, Който стана проклет за теб, те е освободил и ти няма да живееш под проклятието на Закона. Авторът на един стар химн прави следното изявление: „Въпреки, че земята препятства и адът беснее, всичко трябва да съдейства за твое добро.”

Пей това! Изговаряй го! Вярвай го! 

Сигурност: свобода от страха, от смъртта и ада

Петото преимущество, на което се радваш в твоите заветни взаимоотношения с Бог, твоя Баща, е свободата от страха, от смъртта и ада.

Божието съставно име Йехова-Нисий означава „Йехова – мое Знаме” (Изход 17:15). Думата „знаме” може да бъде преведена като „върлина, флаг”. Сред евреите тя е също и дума, означаваща „чудо”. Като един символ или флаг, знамето е било обединяващото звено, вдъхващо надежда и стимул; един знак, издиган нависоко при специални случаи. Знамето представляваше Божията кауза, Неговата битка и беше белег на освобождение и спасение.

Исая предсказа, че ще излезе пръчка от Есеевия корен, която ще бъде знаме (флаг) на племената (Исая 11:10). Този Есеев корен е Исус Христос (Римляни 1:3). Исус, нашето знаме на изкупление и воюване, победи света и неговата сила, причиняваща ни зло (Йоан 16:33).

Бог е възвишил Христос далеч по-горе от всички началства, власти и сили, турил е всичко под нозете Му и Го е поставил за глава на църквата (Ефесяни 1:18-23). Сега Исус влиза в битка преди вярващите, дава ни победа и ни прави победители (І Коринтяни 15:57).

Когато Исус Христос, нашето Знаме, беше възкресен от мъртвите, Той унищожи смъртта и донесе живот и безсмъртие, които да светят чрез Евангелието (ІІ Тим. 1:10). Сега вече не трябва да се страхуваме от смъртта, защото Исусовата смърт и възкресение направиха безсилен този, който имаше силата на смъртта – сатана (Евреи 2:14-15). Христовото Знаме над нас е любов, а любовта никога не отпада.

Друго съставно име на Бог, Йехова-Рохи, означава „Йехова – мой Пастир” (Псалм 23). Главното значение на Рохи или Роех е „да храня или водя на паша, както овчарят неговото стадо”. Тази дума може да се преведе още и като „другар” или „приятел”.

Исус е Пастирът на Своя народ (Йоан 10:11; Евреи 13:20) и Той храни, води и защитава овцете Си, и се грижи за тях. Понеже Той е наш Пастир, ние не трябва да се страхуваме от смъртта (Псалм 23:1,4,6; І Коринтяни 15:55-57).

Когато размишляваш за кръста, хвали Господа, че си свободен от смъртта и ада, защото твоят грях беше премахнат на Голгота. Хвали Го, защото няма да погинеш, а ще имаш вечен живот. Отправи погледа си върху Исус, Който беше разпънат, и декларирай: „Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен” (Галатяни 2:20).

Размисли за това: ако някой стреля с пистолет в теб точно сега, твоето земно тяло ще падне мъртво, но щом си вярващ, живият ти дух веднага ще отиде в присъствието на Господа (ІІ Коринтяни 5:8). Когато твоят дух схване истината, че си едно вечно създание, което никога няма да умре, ти ще живееш различно, ще говориш различно, ще се държиш различно. Ти си вечно същество, което вече живее вечния живот.

Благодари на Бог, че Той е твое Знаме, че е победил смъртта, ада и гроба. Слави Господа, защото Той е твой Пастир, Който ще те отведе от долината на смъртната сянка в дома Господен, където ще живееш завинаги.

Да се свети името Ти, Йехова-Нисий, „Господ – мое Знаме”! Да се свети името Ти, Йехова-Рохи, „Господ – мой Пастир”! Филипяни 2:9-10 гласи: „Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име; така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно.” Коленете на всеки враг трябва да се преклонят и всеки трябва да признае Христовата върховна власт, сила и господство. В името на Исус се открива пълнотата на Божия характер и естество. Имената на Йехова се изпълняват в Исус, Който каза: „Аз дойдох в името на Моя Отец” (Йоан 5:43). „В Него обитава телесно всичката пълнота на божеството” – заявява апостол Павел в Колосяни 2:9.

Ние се новораждаме, вярвайки в Исусовото име (Йоан 1:12,13), и пак чрез вяра в Неговото име живеем живот на победа. Необходимо е да се подчиним на господството на Исус и властта на това име във всяка една област от нашия живот, защото апостол Павел каза: „Всеки, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата” (ІІ Тимотей 2:9). Ако в живота си допуснем нещо, което не е според Неговото естество и воля, ние пренебрегваме името Му; вместо да Го освещаваме, ние го оскверняваме. Трябва да се подчиним на господството на Исус и Неговото име във всяка област от нашия живот, защото Бог е заповядал: „Да не изговаряш напразно (да не злоупотребяваш или употребяваш неправилно – бел. прев.) името на Господ, твоя Бог” (Изход 20:7).

По време на голямото съживление на Асуза стрийт през 1900 година беше отправена такава покана от амвона: „Всеки, който желае прощение, освещение, изцеление и кръщение в Святия Дух, да стане и излезе напред.” Говорителят беше прав. Исус е наша Правда, наш Осветител, Мир, Изцелител, Снабдител, Знаме, Пастир, преизобилстващ и присъстващ в нас.

Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Твоето име. Помогни ни, Господи, да не злоупотребяваме с Твоето име!

МОЛИТВЕНА СХЕМА

 1. Отче наш, Който си на Небесата…
  1. Представи си кръвта, пролята от Исус на кръста.
  2. Благодари на Бога, че можеш да Го наричаш Татко, поради тази кръв.
 2. Да се свети Твоето име…
  1. Преимущество 1: грях – прощение на греха и освобождение от властта на греха.
 • Освещавай Неговото име:
 • Йехова-Цидкену: Йехова – наша Правда;
 • Йехова-М`кадеш: Йехова, Който освещава.
 • Направи свои декларации на вяра.
 1. Преимущество 2: Дух – пълнотата на Святия Дух.
 • Освещавай Неговото име:
 • Йехова-Шалом: Йехова е мир.
 • Йехова-Шамма: Йехова е там.
 • Направи свои декларации на вяра.
 1. Преимущество 3: Стабилност – здраве и изцеление.
 • Освещавай Неговото име:
 • Йехова-Рафа: Йехова изцелява;
 • Направи свои декларации на вяра.
 1. Преимущество 4: Успех – свобода от проклятието.
 • Освещавай Неговото име:
 • Йехова-Ире: Йехова промисля;
 • Направи свои декларации на вяра.
 1. Преимущество 5: Сигурност – свобода от страха от смъртта и ада.
 • Освещавай Неговото име:
 • Йехова-Рохи: Йехова – мой Пастир;
 • Йехова-Нисий: Йехова – мое знаме.
 • Направи свои декларации на вяра.
 1. Употребявал ли си неправилно Господното име?
  1. Помоли Святия Дух да ти открие областите, в които може да си употребявал Господното име неправилно.
  2. Подчини се на господството на Христос.
 2. Моли се в Духа, покланяй се на Господа и пей в Духа.