Съдържание Цялата книга на една страница

20 – Заради десетимата

Веднъж Пол Йонги Чо ми се оплака: „Американците дават парите си, пеят песни, изграждат постройки и проповядват, но те не се молят.” Но слава на Бога, Той променя всичко това. Утешителят – Святият Дух, побеждава нашата плът.

Ние сме на първото стъпало от най-силното, най-живото и променящо се движение на Бог от началото на света. Бог въвежда в съществуване едно молитвено съживление – НЕ ДОКТРИНА, НЕ УЧЕНИЕ, ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ ЧОВЕШКИ ЕНТУСИАЗЪМ, а един дух на МОЛИТВА, който завладява живота на Божия народ. Защо? Защото е изговорено Слово: застъпничество или унищожение.

Кой от нас не е известен за Божия съд? Застрашителните гръмотевици на Божествения гняв, издигащи се на хоризонта, и пророческите тътнежи на предстоящото нещастие ечат по целия западен свят.

Преди много векове Авраам наблюдаваше такива облаци, предвещаващи нещастие, да се събират над Содом и Гомор. Един ден Господ лично представи ужасното известие пред Авраам. От това посещение и от случилите се събития, можем да извлечем четири принципа, които ще допълнят нашето разбиране и ще вдъхновят застъпничеството ни. Принципите се отнасят до надделяващото невежество на нечестивите и до опазващото влияние, опазващото застъпничество и голямата сила на праведния. 

НАДДЕЛЯВАЩОТО НЕВЕЖЕСТВО НА НЕЧЕСТИВИТЕ

Нечестивите са в незнание за това, че Бог наблюдава моралното състояние на градовете, но Битие 18:20-21 потвърждава този важен факт: „И рече Господ: Понеже викът на Содом и Гомор е силен, и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мен и ако не, ще узная.”

Тогава следва красноречивото и настоятелно Авраамово застъпничество за градовете: „Може да има петдесет праведника в града. Ще погубиш ли мястото и не ще ли го пощадиш заради петдесетте праведника, които са в него?”

И Господ каза: „Ако намеря в Содом петдесет праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях” (Битие 18:24-26).

Още четири пъти Авраам се застъпваше почтително за градовете, като всеки път намаляваше числото на праведните хора, необходими за оттеглянето на Божията ръка и за отменянето на осъждението и унищожението. Ще унищожи ли Господ града, ако има 45 праведници, 40 праведници, 30 праведници, 20 праведници?

Авраам не спореше с Бог, Който не се удоволства в смъртта на нечестивия (Езекил 33:11). Авраам познаваше Божието дълготърпеливо, състрадателно естество, затова застана пред Него и за последен път пледира за милост. „Може да се намерят там десет?”

И Бог отговори: „Заради десетте няма да го погубя” (Битие 18:32).

Неблагодарните и нечестиви жители на Содом биха се учудили, ако биха могли да знаят стойността, която Господ отдава на праведния. Целият град би бил пощаден поради десетима праведници, живеещи отвътре стените му, но само Лот, единственият праведен човек в Содом и неговото семейство бяха спасени (Битие 19:15-16).

И ако содомските жители можеха да чуят уверението, което Господ даваше на Авраам, че ако се намерят 50, 40, 30, 20 и дори 10 праведници в Содом, Той нямаше да унищожи града, те биха били потресени от истината, че не присъствието на злото е това, което довежда до край милостта и дълготърпението на Бога, а по-скоро отсъствието на доброто.

ОПАЗВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА ПРАВЕДНИТЕ

Надменните Божии врагове, подценяващи и преследващи тези, които живеят „разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят”, са и в незнание относно защитното влияние на праведния (Тит 2:12).

Според Сам Шумейкър, църковният историк от 19 век Уилиам Леки приписва спасяването на Англия от революция на Джон Уесли. Уесли изпратил малки групи от по 12 души из целия остров. Всяка група имала водач, събирали се веднъж седмично и си помагали един на друг за запазването на християнските стандарти.

Прецени сам дали този малък остатък от хора, които издигнаха моралното и духовното ниво на нацията, предпазиха Англия от пътя, по който тръгна Франция, където същия век революцията свали правителството. Какво би се случило във Франция, ако там имаха един Джон Уесли или духовно съживление, което да ги предпази от разрушение и унищожение?

Запомни: Бог щеше да пощади Содом заради десетима души. Някои казват, че те са съставлявали приблизително една десета от процента на градското население – само поръсване със сол сред масовото разложение, блещукаща светлина всред огромната тъмнина. Все пак в Божиите очи десетимата праведници биха били достатъчна причина да се запази Содом. 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА ОСТАНАЛИТЕ

Авраамовото застъпничество за Содом беше резултат от Божествено обещание: „Да скрия ли от Авраам това, което ще сторя?” (Битие 18:17). Понякога Духът подбужда хора да се молят, като им показва нещата, които ще се случат. Бог открива намеренията Си на Своите и по този начин ги поканва да се застъпват.

Въпреки че Той ни приканва към застъпничество, НАШИТЕ МОЛИТВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В СЪГЛАСИЕ С НЕГОВИЯ ХАРАКТЕР И С НЕГОВИЯ ЗАВЕТ С ЧОВЕЧЕСТВОТО. Забележи, че когато Авраам представи пред Бог причините, поради които молбата му трябва да бъде зачетена, мотивът зад неговото застъпничество не беше малък, себичен или безсмислен: „И Авраам се приближи и рече: Ще погубиш ли праведния с нечестивия? Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?” (Битие 18:23-25).

Бог е обвързан с човечеството чрез Своето естество и чрез Своя Завет. Той не може да направи нещо, което не е праведно. Затова Авраам се молеше Бог да запази името и почитта Си сред света. Той се застъпваше също и за Божията съвършена справедливост. Бог не би унищожил праведния с нечестивия, невинния с виновния. Не беше ли по-добре нечестивият да бъде милостиво пощаден, отколкото праведният – несправедливо унищожен? 

МОЩНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВЕДНИТЕ

Бог ни е дал тази непоклатима увереност: „Ако людете МИ, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят и потърсят лицето Ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от Небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им” (ІІ Летописи 7:14).

Но Бог предлага също и тази сериозна алтернатива: „И като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да не я разоря, не намерих. Затова излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Йехова” (Езекиил 22:30-31).

Понякога църквата е склонна да измерва влиянието си по броя на хората и по парите. Но ние не можем да използваме нашата аритметика, за да определим въздействието на праведния; Бог спасява чрез много или чрез няколко.

Не съм заставен да заявя, че Бог ме е призовал да привлека, наставя, насърча и въодушевя триста хиляди вярващи да се молят. Според една скала това е много повече, отколкото содомските десетима души, но според друга – не е. Това е една десета от населението на Съединените щати. Бог няма да позволи една нация да бъде унищожена, ако хората й се покаят за греховете на тази нация и потърсят Неговото лице. Ако ние се молим, унищожението ще бъде предотвратено и осъждението – отменено.

Моят въпрос е: Ще застанеш ли в молитва един час на ден за себе си, близките си и срещу невежеството и неверието? Ще обещаеш ли да се застъпваш за Божията църква, за да бъде без петно или бръчка? Това е нашата единствена надежда. Вярвай!

Защо не присъединиш молитвата си към прошенията на хилядите молитвени войници, които вече са записани в тази мощна Божия армия?

Бог поставя белег на челата на тези, които въздишат и плачат поради всичките мерзости на земята (Езекиил 9:4-6). Както в дните на пророк Езекиил, унищожението няма да постигне нито един човек, върху когото е поставен този белег.

Нека обещанието на Самия Бог да отекне в нашите уши и да ни постави на колене: „Заради десетимата, няма да го погубя” (Битие 18:32).

МОЛИТВЕНО РЪКОВОДСТВО

 1. „Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Твоето име”
  1. Представи си Голгота и благодари на Бог, че поради кръвта на Исус можеш да Го наричаш Баща.
  2. Освещавай Божиите имена, съответстващи на петте преимущества в Новия завет, и прави декларации на вяра.

ПРЕИМУЩЕСТВО

ИМЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Грях Йехова-цидкену

Йехова-м`кадеш

Господ-моя правда

Господ, който освещава

Дух Йехова-шалом

Йехова-шамма

Господ е мир

Господ е там

Стабилност Йехова-рафа Господ, който изцелява
Успех Йехова-ире Господната промисъл ще бъде видяна
Сигурност Йехова-нисий

Йехова-рохи

Господ-мое знаме

Господ-мой пастир

 1. „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля”
  1. Твоята личност.
  2. Твоето семейство (партньор, деца, други членове от семейството).
  3. Твоята църква (пастор, ръководство, вярност на хората, жетва).
  4. Нацията (специфичната област; местните и национални политически и духовни лидери; една определена нация).
 2. „Дай ни днес ежедневния хляб”
  1. Бъди в Божията воля (молитвен живот, църквата, трудови навици, покорност в даването).
  2. Вярвай, че Божията воля е да ти дава успех.
  3. Бъди конкретен.
  4. Бъди постоянен.
 3. „Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници”
  1. Моли Бог да ти прости.
  2. Прости и освободи другите.
  3. Реши да прощаваш на тези, които съгрешават против теб.
 4. „Не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия”
  1. Облечи цялото Божие всеоръжие, Господ Исус Христос.

–          колан на истина;

–          бронен нагръдник на правда;

–          нозе, обути с готовността на Евангелието на мира;

–          щит на вяра;

–          шлем на спасение;

–          меч на Духа, който е Словото (Рема) на Бога;

–          молейки се винаги в Духа.

 1. Моли се за защитна ограда. (Господ е твое прибежище, твоя крепост, твой Бог; на Него ще уповаваш).

–          понеже си направил Господ твое обиталище;

–          понеже си положил в Него любовта си;

–          понеже си познал името Му.

 1. „Царството е Твое и силата и славата до вековете”
  1. Изговори своите декларации на вяра.
  2. Отново слави Бога.