Съдържание Цялата книга на една страница

11 – Божието царство в твоята църква и нация

През 1974 година интервюирах Ричард Урмбранд, юдейски християнин, който е прекарал три години в един румънски затвор, където е бил измъчван заради вярата си.

„Господин Урмбранд – попитах аз, – мислите ли, че американските християни ще преживеят това, което вие преживяхте?”

Неговият отговор ме стресна. „Не – отговори той сериозно. – Не мисля, че това време ще дойде. Считам, че то вече е дошло. В Америка аз преживях десет пъти по-силен демоничен натиск, стремящ се да ме върне назад, отколкото този, който преживях в затвора.”

Това е неоспорим факт. Като вярващи, ти и аз сме част от Божията армия и тя е в битка. Време е да осъзнаем, че Божията армия е формирана, за да воюва, а не за да показва блестящите си медени копчета и лъснатите си обувки. Бог ни е призовал да бъдем войници – да бъдем една помазана, освобождаваща армия с изцеление в нашите ръце. Ние можем да загубим поради непослушание, но не можем да загубим, ако воюваме.

Павел, един от Божиите генерали, ни заповядва да воюваме в добрата битка на вярата (І Тимотей 6:12). Забележи, че Павел не каза: „Воювайте, ако това ви харесва. Воювайте, ако имате такъв темперамент.” Всеки вярващ трябва да воюва в добрата битка на вярата. Сатана е обявил война на вярващите и не воюва справедливо.

Ти и твоето семейство сте точно толкова под сатанинския прицел, колкото са твоята църква и нация. Затова е от изключителна важност да се научим как да се молим ежедневно за четирите области и да декларираме: „Ела, царство Божие! Бъди, воля Божия!”

Говорихме как можеш да установиш и запазиш божествените приоритети в теб и семейството ти. Сега ще насоча вниманието ти върху други две критични области – твоята църква и твоята нация, и ще открием как да побеждаваме дявола там. 

Твоята църква

Твоят трети молитвен приоритет е църквата ти. Моли се за пастора, за ръководството на църквата, за вярност от страна на хората и за жетвата.

П а с т о р ъ т

Като се молиш за твоя пастор, моли се Бог да го помаже, да му говори и да го напътства. Искай Господ да даде на твоя пастор сърце на пастир, искай да влива мъдрост в него, когато прекарва време със Словото и в молитва, искай да го направи чист канал, през който да протичат дарбите и силата на Святия Дух.

Р ъ к о в о д с т в о

Назовавай имената на ръководителите в молитва. Когато се молиш за тях един по един, Святият Дух често ще ти показва конкретните им нужди. Моли се за хората в църквата, които служат по начини, докосващи директно собствения ти живот. моли се Господ да заздравява различните групи и организации в църквата. Искай Бог да им покаже как да поддържат общението в църквата и евангелизацията извън нея.

В я р н о с т

Моли се за хората от църквата – да бъдат верни на семействата си и на истината, която Бог е дал на църквата и на Исус. Настоявай Святият Дух да ги установи в дома Господен, за да принасят плод, като привеждат души и ходатайстват. Моли се да бъдат верни в даването на десятъците и даренията си и да служат на Бог така, както Той желае.

Ж е т в а т а

Бог ми даде един пасаж от Исая, с който да изисквам жетва за църквата, когато се моля: „Не бой се, защото Аз Съм с теб; от изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера; ще река на севера: възвърни и на юга не задържай; доведи синовете Ми от далеч и дъщерите ми от земния край, всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих.” (Исая 43:5-7).

Затова, когато се моля за моята църква, аз говоря на силите и началствата на въздушната власт, които действат в децата на непокорството (Ефесяни 2:2). Тези сили и началства държат управлението над известни области. Аз говоря на областта, северно от моята църква, като на личност, и казвам: „Север, ти имаш хора, които Бог иска да станат част от църквата ми. Аз ти заповядвам в името на Исус да освободиш всеки човек, за който се предполага, че ще стане член от това тяло.”

Така говоря на юга, изтока и запада и заставам срещу тях в Духа. Заповядвам им да освободят всеки един от тези, които Бог е определил да бъдат спасени, установени и утвърдени в моята църква.

Аз престоявам в молитва, докато получа уверение в духа си, че злите сили ме чуват и отстъпват това, което ми принадлежи. Чрез Духа заставам срещу тези географски области и ги предизвиквам, докато те престанат да упражняват контрол. Тогава в Исусовото име моля Бог да изпрати ангелите Си да служат на тези, които наследяват спасение (Евреи 1:13-14).

Това може да изглежда прекалено несериозно на някои хора. Но нека не се поддаваме на навика да приемаме всяко едно необичайно нещо, което не ни допада, като сигурен белег за фалшификация; то може да е реално. Спомнете си как изглеждаха не ортодоксалните Исусови методи в очите на фарисеите, които се считаха за експерти по духовните въпроси.

Доналд Джи, един мъдър британски пастор и дългогодишен библейски учител, каза: „Тези, които претендират да отсъждат духовните въпроси, трябва да са готови да покажат документите, удостоверяващи личната им духовна опитност.” За съжаление много от хората, осъждащи проявления и опитности, породени от Святия Дух, са имали малка лична опитност.

Колко знаят, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги? Колко знаят още, че фарисеите са същите вчера, днес и завинаги? Нека не бъдем духовно невежи и наивни. Нека желаем да бъдем балансирани, а не балсамирани. Сега дръж здраво теологическата си шапка, защото имам да кажа още нещо.

Един ден, когато се молех усърдно в Духа и заповядвах на севера да предаде всеки, който принадлежи на моята църква, аз видях във видение едно огромно, черно, покрито с мъх създание. То беше почти 9 стъпки високо и държеше верига. Демоничното същество ми се надсмиваше презрително, викаше ме с ръка, подиграваше ми се и сякаш казваше: „Наистина ли говориш сериозно? Искаш ли да се преборим за това?”

Нещо се надигна в моя дух и аз знаех как се е чувствал Давид, когато е срещнал Голиат. Чух се да казвам,че това същество ще освободи всяка душа, която Святият Дух е привлякъл да бъде част от моята църква. То ме погледна втренчено и след като му се съпротивих в името на Исус, бавно изпусна веригата и се измъкна.

По това време се случи и нещо друго. Една сутрин говорех на севера, юга, изтока и запада, заповядвайки им да възвърнат спасяемите. Точно тогава видях във видение една огромна маршируваща армия. Говоря за десетки хиляди войници. Те бяха преодолели умората от битката и маршируваха в такт.

Учуден, аз попитах:

„Господи, какво е това?”

Господ отговори: „Сине, това е твоята църква.”

Тогава нашата църква беше едва 300 души и аз възкликнах скептично: „Моята църква!”

По-късно Господ ми говори отново и обясни: „Лари, когато се молиш да възвърне спасяемите, ти си мислиш за тексаските градове Гринвил и Сулфър Спрингс на не повече от 50 мили разстояние, а Аз си мисля за Германия, за Ерусалим. Аз Съм Бог на цялата земя.”

Бях изумен. Споделих преживяното с вярващите от нашето ранно сутрешно молитвено събрание и ние всички бяхме впечатлени от това, че когато декларираме: „Изток, възвърни! Не задържай”, Бог си мисли за Германия.

Следващата неделя, отправяйки покана в края на службата, аз казах: „Цяла седмица съм се молил за вас и зная, че вие сте тук от север, юг, изток и запад, защото ние сме се молили да дойдете. Библията казва, че Господ всеки ден прибавяше към църквата ония, които се спасяваха. Колко от вас днес чувстват, че Господ ги прибавя към тази църква? Бихте ли вдигнали ръка и дошли напред, за да се моля за вас?

Сред тези, които излязоха отпред, беше един висок мъж с красивата си руса жена и двете си симпатични малки момчета. Божият Дух ми прошепна: „Попитай го от къде е.”

Той почти удари пети и козирува, казвайки: „Преди две години, когато служех в Германия като майор в американската армия, аз слушах една от вашите касети за молитвата към севера, юга, изтока и запада. Господ ми каза да си подам оставката в армията, да се преместя в Рокуол, Тексас и да се присъединя към Божията армия тук.”

Чуй! Това е нещо реално! Ние трябва да се научим да се молим и да се подчиняваме, както каза преди години Пол Йонги Чо, а Бог ще се погрижи за детайлите. Това, което прибави над 4000 нови членове към Църквата на канарата през 1985 година, не беше хубавата сграда или някаква съвършена оркестрова програма. През 1986 година, за един период от три месеца, ние видяхме да се новораждат 500 души. Този духовен импулс продължава да изгражда. И не е Лари Лий причината за това, а Бог.

Бог ни научи първо да се молим и да заповядваме на севера, юга, изтока и запада да предадат спасяемите. Тогава молим Святия Дух да привлича души при Исус и изпращаме ангелите да служат на наследяващите спасение. Ние се молим: „Не позволявай хората да претърпяват инциденти, когато са на път към църквата. Не допускай семействата им да бъдат подтиквани към спорове и това да попречи на идването им в Божия дом. Съдействай на тези, които идват тук, да са изпълнени с благодат.” И накрая декларираме нивото на вяра, дадено ни от Бог.

Какво искам да кажа? Когато говоря за нива на вярата, аз нямам предвид „свръх позитивно становище” или измислени и мотивирани от човека цели. Аз говоря за вложени от Духа цели. Виж, Святият Дух влага в моя дух определено число души, за които аз моля Бог. Споделям това с моя персонал и ние започваме да се молим за този определен брой души. Всяка сутрин, когато се молим, ние заставаме в съгласие с Бог за това число хора, които да се прибавят към църквата.

През годините сме забелязали подчертано съотношение между броя на верните посетители в нашите ранни сутрешни молитвени събрания, количеството десятъци и дарения и числото на прибавените към църквата.

Например през 1984 година имахме около 20 верни посетители в сутрешната молитва. (Молеха се повече хора, но аз говоря за верните молитвени войници.) Нашите дарения бяха около 20000 долара всяка седмица и около 20 души се присъединяваха към църквата за същия период от време.

Числото на молещите се растеше и в средата на 1984 година Бог каза: „Аз искам да вярвате за 60 нови членове и 60000 долара седмично.” Ние започнахме с 60 верни застъпници, даренията нараснаха на 60000 долара седмично и средно имахме 60 новообърнати в църквата всяка седмица.

Числото на верните молещи се увеличи и през 1985 година нашето ниво на вяра беше за 100 повярвали и 110000 долара седмично. Бог го направи реално и това духовно съотношение продължава.

Днес ние имаме много повече молитвени войници. Цели семейства идват в църквата за сутрешната молитва, а много от членовете, които живеят прекалено далеч, за да пътуват до Рокуол всяка сутрин за молитва, започнаха молитвени събрания по домовете си.

Аз не обещавам, че същото нещо ще се случи и в твоята църква, но ще ти кажа това: ако бях на твое място, бих помолил Святия Дух да пречисти мотивите ми. Тогава щях да съдействам за започване на сутрешни молитвени събрания в моята църква, ако още нямаме такива, и щях да оставя Бог да извърши, каквото е необходимо сред нас.

Направи молитвата приоритет в твоята църква. Моли се за пастора и ръководството. Моли се за вярност у хората и за жетвата, декларирайки: „Ела, царство Божие. Бъди, воля Божия!”

Твоята нация

Твоят четвърти молитвен приоритет е нацията. Моли се министър председателят да има мъдрост от Бог, духовните лидери да ходят в мъдрост, да бъдат хора на молитвата и да бъдат пазени от Божията сила. Моли се конкретно, назовавайки местните и държавни ръководители. Моли се за съживление.

Господ заповядва също да се молим за Ерусалим (Псалм 122:6), така че моли се за народа на Израел.

Ти можеш да се молиш Бог да вложи в сърцето ти друга нация по света, например комунистическите нации, страните, преминаващи през революция или глад и т. н. Позволи на Святия Дух да разшири границите на твоята заинтересованост и съчувствие.

До тук ти си се молил по първите два главни аспекта в Христовата молитва-модел: „Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Твоето име” и „да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на Небето, така и на земята”. Остават още четири основни пункта.

Може би сега разбираш колко просто е да се молиш един час. Научаваш как да се молиш за много от нещата, които преди са предизвиквали у тебе страх, тревога и объркване. И сега, вместо да мислиш: „Как бих могъл да се моля цял един час”, ти може би се чудиш: „Как ще мога да премина през всичко това само за един час!”

Не знаейки какво да говорим или правим, когато се молим, ние сме се изчерпвали за около 10 минути. Но Исус каза: „А вие се молете така” и ни даде молитвената схема, която трябва да следваме.

В контекста на тази молитва стоят пет главни теми, чиято важност бе възстановена в църквата в наши дни. Те са хваление и поклонение, власт на царството, преуспяване, взаимоотношения и духовна власт. Всяка една от тези теми се съдържа тук и е в съвършен баланс.

Да, в контекста на тази молитва стои всичко, от което се нуждаеш, за да живееш пълноценно и свободно в духовна победа!

МОЛИТВЕНА СХЕМА

 1. Направи декларация на вяра: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Нека това не бъде само желание, но се и изпълни.”
 2. Четирите главни области за установяване на Неговото царство:
  1. Твоята личност.
 • Увери се дали си в изправни отношения с Бог;
 • Помоли Исус да седне на трона на живота ти и да управлява всяка негова област;
 • Престоявай пред Господа, докато се установи курсът на деня ти и Божият Дух започне да функционира в теб
 1. Твоето семейство.
 • Партньорът;
 • Децата;
 • Другите членове на семейството.
 1. Твоята църква.
 • Пасторът;
 • Ръководството на църквата;
 • Верността у хората;
 • Жетвата.
 1. Нацията
 • Местните и националните политически водачи;
 • Духовните водачи;
 • Съживлението
 1. Помоли Духа на Бога:
  1. Да постави твоите приоритети;
  2. Да ти помогне да ги живееш.