Глава втора – Исус – човек на Духа

     „Духът на Господа е върху мен…“ (Лука 4:18)

 

Исус – единственият Син на Бог

Три пасажа в евангелието на Лука са свързани с една идея. Те са: Лука 3:21-22; Лука 3:23-38 и Лука 4:1-19 При Неговото кръщение, глас от небето потвърди идентичността на Исус. По време на кръщението на Исус, небесен глас потвърди Неговата идентичност. „Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение.“ (Лука 3:22) След това Лука ни представя родословието Му. Започвайки с Исус той  проследява рода му обратно до Адам сина на Бог показвайки, че Исус не е само в роднинска връзка с Авраамовите наследници, но с цялото човечество. След това в глава четвърта Исус е изкушаван от дявола на принципа на тази уникална връзка: „Ако ти си Божий Син.“ (Лука 4:3, 9)

 

Близка връзка със Святият Дух

Във връзка с представянето на Исус като Божий Син от Лука ние виждаме тясната връзка на Исус със Святият Дух. Във всеки от гореспоменатите пасажи, които представят идеята за Исус, като Божий Син, Той е посетен от Духа по специален начин. По време на кръщението Духът е забележително представен. „И Святият Дух слезе върху него в телесен образ.“ (Лука 3:22) „Исус, изпълнен със Святият Дух се върна от Йордан и бе заведен от Духът в пустинята.“ (Лука 4:1)

 

Исус – човек на Духа както е видян от Лука

Лука притежава определен интерес относно Святият Дух. Много забележки относно Святият Дух не съществуват в другите евангелия. Докато Матей набързо споменава, че Мария е забременяла от Святият Дух, Лука се спира по-дълго на този факт. „Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишният ще те осени, за това святото онова, което ще се роди от теб ще се нарече Божий син.“ (Лука 1:35)

Само Лука споменава старият свещеник на когото Святият Дух беше открил неща относно Христос. Само Лука споменава завръщането на Исус от пустинята в силата на Духа.(Лука 4:14) Матей и Лука докладват относно Исусовото предупреждение относно молитвата, но само Лука ни уверява, че доброто нещо, което Бащата очаква да даде на своите деца е Святият Дух. (Лука 11:13) Лука е единственият от евангелистите, който завършва своето евангелие с обещанието на Исус да изпрати Духа си на църквата.

В Деяния, написани от Лука, Святият Дух изпраща Филип до Газа (Деяния 8:29) Петър е инструктиран от Святият Дух да отиде с тримата мъже, които са дошли за него. Духът на Исус предупреждава Павел и Сила да не влизат във Витания. (Деяния 16:7) и др.

Святият Дух е неразделен от Исус като Божий Син. Христос представен от Лука е; работещ от Духа, надарен от Духа, ръководен от Духа и вдъхновен от Духа. Неговата служба започна в Назарет, където Той изрече думите: „Духът на Господа е на мене…“ (Лука 4:18)

Добра вест

Както Сина в който Бог е задоволен, Исус е съвършения човек в който Духа царува. Като такъв, Той „проповядва добрата вест на бедните, прогласява освобождение на пленниците…“ (Лука 4:18-19) Той е нашият водач. Той е човека в който Божият Дух пребивава съвършено и Той ще сподели с нас благословенията. Чрез връзка с Исус, мъже и жени ще получат „обещанието на Бащата“ и ще бъдат „освободени от техните окови.“