ПРИЛОЖЕНИЕ

Създаване на благосъстояние и облекчаване на бедността

от Дон Джонсън 

Към края на деня двама души стоят на ъгъла на улицата. По-високият е добре облечен и авторитетно е мушнал дипломатическо куфарче под мишница. Другият е с износени дрехи, липсата на чорапи се забелязва изпод късия му панталон. Този беден човек изглежда слаб и тъжен, бръчките издават отчаяние  противно на младоликото лице срещу него.

Този контраст често остава незабелязан от повечето хора. Но подобни картини понякога изплуват в съзнанието ни и би трябвало да реагираме по някакъв начин. Тези контрасти се срещат в целия свят, те съществуват както в развиващите се, така и в развитите страни. Това доказва пропастта между бедния и богатия и е проява на класови различия. Бедността е тъжен факт от нашия свят, тя винаги е съществувала.

Но какви са причините за бедността? Какво определя успеха? Тези важни въпроси създават нови политически теории, различни спекулации и дори революционни движения по целия свят.

Много хора вярват, че богатството е ограничено и поради неправилното му разпределение се е получил дисбалансът между бедност и богатство. Някои политически дейци също така вярват, че злото е причинено от несправедливи външни системи. За тях външните системи: общество, правителство и т.н. предизвикват проблеми, т.е. човекът е лош, защото системата, в която живее, е такава.

Много от тези идеи са развити на безупречна логика. Но съществува вероятността да са построени върху основата на грешни предположения. Богатството ограничено ли е? Дали богатството на едни е за сметка на бедността на други? Наистина ли икономиката в капиталистическия свят се гради върху експлоатацията на хората? Истина ли е, че богатството причинява бедността? Биха ли могли шепата богати хора да са събрали непочтено голямо количество богатства, причинявайки липсата на средства за други?

Има ли вероятност богатството да не е ограничено? Може би съществува нов вид богатство, което е неограничено и се състои в даване и получаване на идеи, изобретения и честно служение на хората. Допуснете, че преуспяващият човек не е лош и зъл. Как е възможно това?

Богатството се създава!

Имате нужда от идеи, характер и правителство, което да защитава интересите ви.

Идеи

Идеите са първият източник за създаване на богатство. Всеки човек е създаден по образ и подобие на Бога и притежава уникален източник на съзидателност, извор на безкраен брой идеи. Богатството е дотолкова ограничено, доколкото са ограничени и идеите и обратно.

Природните ресурси не създават богатства. Нефтът не е бил смятан за нещо важно, докато не бил открит двигателят с вътрешното горене. Днешната компютърна индустрия широко прилага микрочипа. Той е направен от силиций, основен компонент на пясъка! Ако естествените природни запаси са залог за богатство, то Япония и други източно азиатски народи все още щяха да тънат в бедност, защото са почти лишени от природни запаси.

Човешкият дух е първичният източник за създаване на богатство. Хората не бива да проявяват пасивност, когато се сблъскват с бедността. Успехът започва от дъното: от идеите, изобретателността и дейността на милиони дребни бизнес творци. Основаването на дребен бизнес е истинско изкуство!

Добрите бизнес идеи трябва да имат за цел задоволяването на истинските човешки потребности. Тогава създадените ценности няма да бъдат резултат от егоистични цели, а ще представляват всеобщо богатство.

Характер

Характерът е морално понятие, състоящо се от личностните действия, навици и мотиви. Това е самоизграждащ се модел на мисъл и поведение. Вашият характер оказва влияние върху качеството на идеите и изобретателността ви. Чистите помисли и мотиви са семената, от които се нуждае плодоносната градина на успешния бизнес. Хората са създадени от Бога, за да управляват добре всичко създадено от Него. Човекът трябва да бъде верен довереник, преработващ грубите материали с цел да ги превърне в по ценни продукти, които да служат на човешките същества.

Хората трябва да проявяват прилежност, дисциплинираност и мъдрост, за да създават богатства, а не само да ги консумират. Всеки трябва да поема рискове, да прави жертви и да работи упорито. Лошите хора могат да са алчни и нечестни, безочливи и нахални, дори да присвояват част от средствата, принадлежащи другиму, с едничката цел да забогатеят, но единствено добродетелният човек е в състояние да създаде и натрупа богатства, полезни служещи на обществото. Състраданието към бедните е човешка добродетел, която търси начини за облекчаване на бедността.

Правителство

Задачата на гражданското правителство е да защитава и служи на гражданите. Истинското правителство няма да ограничава или заграбва човешките източници на блага. Държавата е установена, за да служи на човека, а не човекът да служи на държавата.

Бог е дал таланти на хората, без да взема под внимание социалното им положение. Той е дарил бедните с вътрешни дарби, които дремят в очакване да бъдат развити. Обществото трябва да се ангажира да създаде възможности за бедните да изявят скритите си таланти. Правителството трябва да е готово да гарантира всяка възможност за бедните и безимотните да се трудят и да осъществяват идеите и способностите си. Обществото трябва действително да бъде заинтересовано от успеха им.

Правителството трябва да подкрепя моралното и икономическото развитие. Изобретателността може да се обезкуражи при наличие на високи данъци. Това значи, че справедливото данъчно облагане ще спомага за развитието на икономиката. Истинските ръководители трябва да се опитват да прекратят несправедливото експлоатиране на по-слабите заради стремежите на по-силните. Престъпленията не бива да се множат!

Държавата трябва да уважава правата на отделните граждани. Мъдрото правителство ще разбере, че щом не може да създаде законодателство за морала на сърцата, то поне може да наказва и намалява неморалността чрез закони и наказания. Държавните, моралните и икономическите институции само ще подпомагат ръцете, работещи упорито за създаването на справедливо общество.

Коя е причината за бедността?

Несправедливото потискане на бедните е само една от многото причини за съществуването на разрушителната бедност. Понякога тя е резултат от личните навици и характер. Може да се причини от слабохарактерност, пиянство, неморалност, импулсивност, подлост или мързел. Някои хора стават невинни нейни жертви, на много жени и деца, потърпевши от делата на безотговорни съпрузи и бащи. Понякога алчните причиняват нещастия на честните хора.

Освобождаване на бедните

И така, ако богатството действително е в идеите и характера, то то е неограничено. Това е добра новина за бедните, които са се обърнали за помощ към Бога  Той е обещал да снабди нуждите им в съответствие с неограниченото Си богатство в слава. Той ще им даде идеи и ще им помогне да изградят както характера си, така и мъдра стратегия на служение и управление. Освобождаването на бедните от опустошителната сила на моралния грях е отправната точка за намаляване на бедността. Безимотните и бедни хора не трябва само да протягат ръце, за да получат парче от тортата наготово. На тях трябва да им се даде възможност да творят, да произвеждат, за да посрещат нуждите си.

Правителството трябва да има облик, създаден от човека и за човека, защото човекът е по ценен от държавата. Задачата на държавата е да го защитава от тирания и да осигурява свободни възможности на по-бедните да изявят талантите си. Тези хора трябва да се насърчават да вземат дейно участие в намаляването и унищожаването на собствената им бедност.

Богатата част от населението би трябвало да се насърчава както от нравствените, така и от политическите институции, да под помага материално безпомощните, като отделя средства за обучението, образованието и дори дребния бизнес. Създаването на блага е най мощният източник, подходящ за освобождаване на бедните от тиранията и разрушението на мизерията! Тогава краят на благата ще означава свобода.

1989

Забележка: Дон Джонсън е мисионер на У…АМ. Той работи в една от развиващите се страни. Вече отбелязахме, че проблемът е комплексен, но ограничените ни възможности не позволиха на Дон да изясни и други фактори, като точното и правилно приложение на идеите и ресурсите, както и обучаването на хората като гаранция за успех.

Лоурън Кънингам