Съдържание Цялата книга на една страница

Глава седма

Нека да погледнем думата, която всички сме виждали в Библията и която винаги сме отделяли като преминаване: думата ‘Села’. Всички ние знаем какво означава тя, нали? Или знаем ли наистина?

Някои дефиниции на села са: пауза, кресчендо или музикална пауза. Ако изследвате книгата Псалми, вие ще откриете думата села използвана 71 пъти и ще я откриете използвана 3 пъти в книгата Авакум. Основно, села е използвана, за да заведе у дома или да влее духа на песента. Да го кажем по друг начин, Бог се опитва да предаде на Своите хора. Пятите думи имат тема или послание, и селата влива това послание.

Инструкциите са давани в началото на псалма, за да бъде сигурно, че тълкуванието на Давид било запазено. Той искал да запази ‘сърцето’ на псалма непокътнато. Той (и другите псалмисти) давали инструкции относно специфичните инструмент(и), които да се използват, и често за вида или вкуса музика, който да бъде свирен в интерпретирането на песента. Тези инструкции не са описани всички в Библията по отношение на всички псалми. Не се знае защо инструкциите са отпечатани за някои псалми, а не за други.

Това, което е важно е да се видят псалмите, които имат инструкции, и да съберем каквото можем. Защо това е важно? Важно е защото през годините, това, което ние наричаме поклонение и което е приемливо в Дома на Бог се е променило.

Аз съм свикнал да мисля, „защо направиха това? Защо събориха Давидовата Скиния?” Най-накрая осъзнах, че това беше част от Божия план. Не знам Неговата цел, но знам, че това е част от Неговия план. Той нямаше да може да изпълни Амос 9:11, ако скинията първо не беше съборена! Точно както хората, които разпънаха Исус, те извършиха Божията цел за нас!

Трябва да запомним, че в Новозаветните времена, те нямаха Новия Завет, към който да се обръщат. Каква компетенция тогава, поставяше стандарта? Как знаеха как да се покланят? Кой беше техния модел да се покланят на техния жив Бог? Те използваха Словото на Бог – в онези дни, Стария Завет.

Няма нищо в Новия Завет, което да навежда на мисълта, че той някога е бил променен, или че трябва да бъде променен. Това, което трябва да погледнем тогава е това, което ставаше в Давидовата Скиния. Защо Давидовата Скиния? Защото това е, което Бог ще възстанови в последните дни. Библията ни казва чрез апостолите в дните на Ранната Църква, че те бяха в последните дни. Със сигурност тогава, ние сме в последните дни!

Каква музика свиреха в Давидовата скиния? Колко често свиреха на своите инструменти? Как ставаше някой музикант в Давидовата Скиния? Какви бяха квалификациите? Ние имаме много неща за разглеждане и много въпроси, на които да отговорим.

В църквата днес е същото като във времето на Давид. Музикантите се нуждаят от умения И помазание. Ако имате елегантни умения, а нямате помазанието, вие можете да правите чудесна музика, но нямате нищо ценно в Божието Царство.

Има една много проста формула за осигуряване от страна на събранието, че помазанието е върху вас когато водите или участвате в хваление. Вие трябва да прекарвате време с Бог и с Неговото Слово. Формулата е: ‘Словото на Бог вътре = Словото на Бог навън’. От музикантите в скинията се изискваше да знаят Словото на Бог дословно както беше в тяхното време. Те в края на краищата бяха левити (свещеници).

Ние, днес, трябва постоянно да ядем Божието Слово. Йоан 1:1 казва:

Йоан 1:1
1 В началото беше Словото, и Словото беше с Бога, и Словото беше Бог. (NKJ)

„Словото беше Бог.” Дали се стремите или не да участвате в общо пророческо поклонение, вие все пак се нуждаете да ядете Божието Слово редовно. Колко често? Отговора на това е „колко заинтересовани сте от Бог?” Ако не сте заинтересовани от Божието Слово, вие действително не сте заинтересовани от Бог, защото „Словото беше Бог.” Лидерите на хваление имат много по-голяма нужда да ядат Словото защото:

Лука 12:48
48 „Но този, който не е знаел, и е извършил неща заслужаващи камшик, малко ще бъде бит. Защото всеки, на когото много е дадено, много ще се изисква от него; и този, на когото е било поверено много, много ще се изисква от него. (NKJ)

Четете и изучавайте Божието Слово – това е необходимост. Музиканти, интерпретирайте псалмите музикално. ПРАКТИКУВАЙТЕ, ПРАКТИКУВАЙТЕ. ПРАКТИКУВАЙТЕ НЕ САМО ИНСТРУМЕНТА, НО СЪЩО И ПРОРОКУВАНЕТО. АКОМПАНИРАЙТЕ СЛОВОТО НА БОГ С МУЗКА.

Певеца в събранието може също да интерпретира псалмите. Знаете ли мелодията на някои от псалмите? Позволете на Бог да ви даде някоя, и я споделете с тялото на следващото събрание.

Музикантите отделени за службата в Давидовата скиния трябваше да бъдат поне на 30 години:

1 Летописи 23:3
3 А левитите бяха преброени от 30 години нагоре; и броя на всички мъже беше 38000. (NKJ)

Това изискване по-късно беше понижено на 20 годишна възраст:

1 Летописи 23:24
24 Тези бяха синовете на Левий според техните бащини домове – началниците на бащините си домове преброени един по един според броя  на имената им, които извършваха работата на службата на дома на ГОСПОДА, от 20 години и нагоре. (NKJ)

Няма изискване за възрастта в църквата днес. Аз твърдо вярвам, че всеки може да бъде лидер на хваление, дори децата, при условие, че са предали себе си на Бог и на Неговите цели и познават Неговото Слово, търсейки Го ежедневно в живота си. Не казвам, че всеки човек в църквата не може да вземе водачеството по време на служба, ако Бог му дава песен. Ние всички можем да вземем водачеството. Това е, за което се отнася тази книга; АКТИВИРАНЕ на тялото на Христос!

Лидерите на хваление трябва да бъдат достатъчно уверени в своето призвание, за да са склонни да отстъпят на събранието когато идва песен. Когато влезем в хваление и влезем във висока хвала, кой се нуждае от водене? Не стоим ли всички в присъствието на Бог? Не сме ли всички на едно и също ниво, поклонници пред Бог? Защо да се нуждаем от лидер? Аз нямам нужда някой да ми казва какво да казвам на Бог. Нямам нужда някой да ми казва какво да пея на Бог. ВИЕ също нямате нужда. Ако можете да се молите, вие можете да говорите на Бог и можете да Му пеете от сърцето си.

Ако лидера на хваление има проблем с това да отстъпи на събранието и да акомпанира излизащата песен на Господа, тогава той може да има забавляващ манталитет или да чувства някак си, че трябва да бъде в пълен контрол на службата. Неговата роля е да координира службата на пеене, и да действа като ‘портиер’, отваряйки вратите между небето и земята.

Единственото нещо, което един лидер на хваление трябва да прави е да се покланя. Има отговорност да поддържа хвалата да върви дори и хората да не влизат. Това не означава, че трябва да имаме един час пеене на служба. Може би Святия Дух иска да се фокусира на посланието днес, и ние трябва да се покланяме само 20 минути. Но това не трябва да бъде определяно от отговора на събранието. Лидера на хваление трябва да докосне Бог и да създаде атмосфера, където присъствието на Господа идва в събранието. Тогава това зависи от всеки да Го хвали и да Му се покланя – да ‘носи’ Неговото присъствие.

КАКВОТО И да иска Бог е това, което ние трябва да правим на нашите събрания. Ако Духа води в още поклонение, тогава оставете топката да се търкаля. Ако водителството не е там, тогава СПРЕТЕ! Обратно ние не трябва да се ограничаваме до определено време на хваление и поклонение. Ако Бог иска 4 часа хваление и поклонение, тогава дайте Му ги! Какво може да бъде по-важно от това, което Бог иска? Не принадлежи ли деня на Него на първо място?

Музикантите в Давидовата скиния трябваше да бъдат инструктирани в пророческото.

1 Летописи 15:22
22 Хананий, лидер на левитите беше инструктор по музика, понеже беше изкусен; (NKJ)

Тази дума „музика” е пеене в някои преводи. Тя действително е думата „маса” на еврейски и означава „пророчески товар”.
Музикантите в Давидовата скиния трябваше да си направят инструментите.

5 четири хиляди бяха вратари, и четири хиляди хвалеха ГОСПОДА с музикални инструменти, „които аз направих,” каза Давид, „за благодарение.” (NKJ)

Нека да погледнем на това реалистично, Давид не можеше и не направи 4,000 инструмента за себе си, нали? Аз усещам, че той вероятно имаше някой, който конструираше инструментите. Така че кой предполагате действително ги направи? Можете ли да си представите, ако беше изискване да си правим инструмента днес? Аз мисля, че щях да свиря на дървен пън!

Имаше постоянно поклонение, ден и нощ в Давидовата Скиния:

1 Летописи 9:33
33 Тези са певците, началниците на бащините домове на левитите, които бяха настанени в стаите, и бяха свободни от други задължения; защото те се занимаваха с тази работа ден и нощ. (NKJ)

Певците (всички вие не-музиканти слушайте. Вие имате дял в това нещо на скинията) бяха отделени и сложени настрана за службата. Те имаха своето препитание от десятъка. Горния стих заявява много ясно, че те се занимаваха ден и нощ. Не всеки е отделен за храма, но очевидно целия Израел беше музикален и не всеки трябва да се занимава в храма. Този стих също говори за непрестанно поклонение; те се занимаваха ден и нощ. Те пророкуваха дори когато другите от Израел спяха.

Следващия стих включва това ясно. Това беше основната работа на тези, които бяха отделени за службата в Давидовата скиния:

1 Летописи 16:37
37 И така той остави Асаф и братята му там пред ковчега на завета на ГОСПОДА да служат пред ковчега редовно, според ежедневните изисквания; (NKJ)

Това е картина на църквата. Тези музиканти бяха отделени и поставени настрана. Вижте какво ни се казва и направете сравнение:

2 Коринтяни 6:17
17 Затова „Излезте изсред тях и се отделете, казва Господ. Не докосвайте това, което е нечисто, и Аз ще ви приема.” (NKJ)

Ние също сме призвани да бъдем отделени и поставени настрана – ВСЕКИ ОТ НАС. Ние сме призовани да бъдем святи:

1 Петрово 1:16
16 защото е писано, „Бъдете святи, защото Аз Съм свят.” (NKJ)

Тит 2:14
14 Който даде Себе Си за нас, за да може да ни изкупи от всяка неправда, и да очисти за Себе Си специален народ, ревностен за добри дела. (NKJ)

Нека да се докоснем до една тактика на врага за момент. Чували ли сте някога някой невярващ да казва, че действаме като че ли сме „по-святи от тях?” Това е тактика на врага! Ние СМЕ по-святи от тях. Ние трябва да бъдем такива, защото ни се казва да бъдем святи. НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАЕМАМЕ СТОЙКАТА, ЧЕ СМЕ СВЯТИ, но трябва да БЪДЕМ СВЯТИ. Казано ни е да бъдем такива. Какво означава да бъдем святи?

Според дефиницията ‘свят’ е ‘хагиос’; свещен (физически, чист, морално невинен или религиозно, церемониално, осветен). Каква е тази дума осветен? Тя е male’ или mala’ (Естир 7:5) (maw-law’); основен корен, да напълня или (непреходно) да бъда пълен, в широка употреба (буквално и фигуративно):

Осветен означава да напълня или да бъде пълен. Пълен с какво? Бог! За какво мислите е това движение на ‘новото вино’ ние сме изпълвани с Бог до мястото на опиянение.

Павел се моли в книгата Ефесяни:

Ефесяни 3:19
19 и да познаете Христовата любов, която превъзхожда знанието, за да можете да бъдете изпълнени до цялата пълнота на Бог. (NAS)

Ние сме били осветени! Осветени за какво? Да бъдем отделени за служба. Нека да започнем да служим! Забравете атаките на врага. Не реагирайте! Бъдете святи, но се пазете от това да имате ‘стойка’ на святост! (възприемана като надменност или арогантност).

1 Летописи 25:1
1 Освен това Давид и началниците на армията отделиха за службата някои от синовете на Асав, на Еман, и на Едутун, които да пророкуват с арфи, струнни инструменти, и кимвали. И броят на изкусните мъже извършващи своята служба беше: (NKJ)

Тези мъже бяха отделени. Отделени за службата. Това е единственото задължение, което те изпълняваха. Те бяха продадени на Бог и тяхната прехрана идваше от храма. Какво стана с Новозаветната църква? Защо музикантите не са разпознавани за това, което те наистина са?

Поклонението беше ден и нощ както е заявено в 1 Летописи 9:33

И така, ‘смените’ бяха взети и те хвърлиха жребий за тези смени. Имаше 12 музиканта за всяка смяна и имаше 24 смени.

1 Летописи 25:7
7 И така техният брой, с техните братя, които бяха инструктирани в песните на ГОСПОДА, всички, които бяха изкусни, беше 288. (NKJ)

Забележете тука, че музикантите бяха инструктирани в песните на Господа, а не песни за Господа. Помните ли Ханания? Той учеше в пророчески товар – песните на Господа.

Какво да кажем за думата изкусни? Всички музиканти трябваше да бъдат изкусни. Музиканта не се ражда с умения, даден му е дар от Бог. Уменията не са дарът. Дарът е способността или склонността, ако желаете. Уменията идват от посвещение и практикуване.

Истина е, че музиканта трябва да бъде изкусен както се изразих по-горе. Обаче, тази особена дума изкусен както е използвана тука въобще не е изкусен. Тя действително е думата ‘сръчност’ в еврейския текст. Това е думата „biyn” (bene); основен корен; да отделя умствено (или различавам), т.е. (буквално) разбирам. Тези мъже ‘разбираха’, те ‘разпознаваха.

Това бяха обучени мъж, мъже, които бяха обучени и посветени на своя Бог. Това слага изцяло нова светлина върху този стих, и върху нашето разбиране за музикантите в Давидовата скиния. Те не бяха някаква група избрани, защото могат да свирят. Нито пък ние трябва да бъдем такива.

1 Летописи 25:8
8 И те хвърлиха жребий за тяхната длъжност, малкия и големия, учителя с ученика.

Забележете тука качеството, което всички трябва да имаме в тялото на Христос. Ние всички трябва да се предпочитаме един друг и да считаме себе си за по-маловажни от другите. Това ясно казва, че всички сме на еднаква почва. Не е ли интересно, че откриваме модел за църквата в Давидовата скиния?

1 Летописи 13:8
8 После Давид и целия Израел свириха музика пред Бог с цялата си сила, с пеене, на арфи, на струнни инструменти, на дайрета, на кимвали, и с тръби. (NKJ)

1 Летописи 15:28
28 Така целия Израел донесоха ковчега на завета на ГОСПОДА с викове и със звука на рога, с тръби и с кимвали, правейки музика със струнни инструменти и с арфи. (NKJ)

Очевидно е от тези два стиха и действително се казва, че ЦЕЛИЯ Израел беше музикален, дали с инструменти или с песен. Трябва ли ние да правим нещо по-малко?

1 Летописи 16:41
41 и с тях Еман и Едутун и останалите, които бяха избрани, които бяха определени по име, да благодарят на ГОСПОДА, защото Неговата милост трае до века; (NKJ)

Какво да кажем за тези мъже, които бяха избрани по име? Нека първо да погледнем думата ‘име’. Имената  в Библията ни казват повече отколкото как идентифицираме дадена личност. Имената също говорят за природата на личността и често могат да разкрият нови значения за дадено писание, ако се ровим в ‘природата’ на даден човек чрез значението на името му. Природата на човека е в името му, много често в писанието.

Тази дума име действително е преведена от думата ‘проницателен’. Така че нека да прочетем това отново. Казва се ‘които бяха проницателни по природа’. Уоу! Музикантите трябва да имат съкрушаване (бивайки проницателни) в тяхната природа. Това не е заявено като изискване за Давидовата скиния, но е ясно, че това беше желателно качество. Проницателността носи образа на Христос, който беше проницателен. Това също довежда Старозаветната практика на пронизване с шило на ухото на един роб, който избира чрез любов да остане при господаря си когато времето му за независимост е дошло.

Какво да кажем за нас? Трябва ли да бъдем ‘проницателни’?

Давидовата скиния беше установена според Божията инструкция, в Неговия правилен ред. Присъствието на Бог е много сериозно нещо. Ние трябва да се радваме в Него, но има почит…

1 Летописи 15:13
13 “Защото понеже вие не го направихте първия път, ГОСПОД нашия Бог избухна срещу нас, защото не се допитахме до Него за правилния ред.” (Човек умря защото дръзна да докосне Ковчега на Завета). (NKJ)

2 Царе 6:13
13 И когато тия, които носеха ковчега на ГОСПОДА бяха направили шест крачки, той пожертва говеда и угоени телци. (NKJ)

Ковчега беше пренесен от Кириатарим, който беше на около 8 мили северно от Ерусалим. Ако те спираха на всеки шест крачки, колко пъти спираха, за да жертват? Колко време мислите им отне да пренесат ковчега в Ерусалим? УОУ!

Това поклонение и хваление в Давидовата Скиния продължи 33 години! Можете ли да си представите? Ние се покланяме един час и влизаме в славно място в Духа. Какво би станало, ако хвалехме и се покланяхме 3 дни без прекъсване? Можете ли да си представите? Какви славни височини можехме да достигнем!

Би било прекрасно да можех да се разхождам в Давидовата Скиния около 14-та година непрекъснато. Можете ли да си представите страхотното присъствие на Бог, което трябва да е било там?

Не искам да поставям обезсърчение в атмосферата, но мислите ли, че ние можем да хвалим и да се покланяме непрекъснато една седмица? Със сигурност можем? Но не мислите ли, че песните ще изгубят своята жизненост след няколко повторения?

Ние, църквата каквато сме в момента, не сме в позиция да участваме във възстановената скиния. Ние не сме обучени и опитни в ‘новата песен’. Пеенето на едни и същи песни отново и отново и отново ще остарее, наистина бързо.

Купували ли сте си някога нов диск с музика? Кой беше любимият ви диск? Кой е любимият ви диск сега? Аз имам дискове, които нямам търпение да ги взема в ръка. Аз съм ги пускал отново и отново и отново. Знаете ли това? Те са изгубили ‘помазанието’, което са имали за мен в даден момент. Постоянното пускане ги е направило по-малко интересни за мен.

Бог иска свежо взаимоотношение със Своите хора. Той не иска досадно повтарящ се молител. Аз мисля, че ако се знаеше истината, ние щяхме да открием, че Той естествено няма любима песен. И ако ние сме изморени да чуваме едни и същи песни, как се чувства Той относно тях – увеличено световно?

Това ни довежда обратно до въпроса: Кого хвалим и на кого пеем? Ние хвалим Бог и пеем на Него. Каква песен иска Той да чува? Аз силно вярвам, че Той иска да чува песента, която идва от сърцето. Той иска да чува спонтанната песен.

Ние не трябва да изхвърлим установените песни заради новите песни, които идват. Важното нещо е сърцето. Защо пеете? Дали е защото е ‘време за пеене’? Дали е защото табелата пред църквата казва „10:00 поклонение”? Ако това е причината…

Ние трябва да правим всичко, което правим от любов. Ако нямаме любов, ние нямаме нищо. Ако пеете О, Колко Чудна Благодат, тогава я пейте с цялото си сърце, и я пейте на Бог. Той е, в края на краищата, на когото идваме да се покланяме и да хвалим.

‘Новата песен’, спонтанната песен е цялата основа за музикалната активност, която се случваше в Давидовата Скиния. Защо иначе Давид би назначил писари, ако не да записват излизащите нови песни? Едно друго име и едно от оригиналните имена на книгата на псалмите е „Книгата на Техилам”. Това е множественото число на Техила, което е спонтанно хваление.

Ние трябва да придобием разбиране за това, което наричаме Давидово поклонение. Ние трябва да започнем да се подготвяме за възстановяването на Давидовата скиния. Той каза, че ще излее Духа Си на всяка плът в последните дни; така синовете ни и дъщерите ни да пророкуват. Мислите ли, че това може да бъде или да включва пророческата песен? Ако сме изкусни в пророческо пеене, ще трябва ли някога да повтаряме песен в нашето продължително хваление и поклонение? Аз мисля, че не.

1 Летописи 29:27
27 И периода, в който той царува над Израел беше 40 години; седем години царува в Хеврон, и 33 години царува в Ерусалим. (NKJ)

Давид установи Скинията на планината Сион в Ерусалим. Той царува там 33 години. Това е колко дълго Давидовата Скиния беше на място.

1 Летописи 6:31-32
31 А тези са мъжете, които Давид назначи над службата на пеене в дома на ГОСПОДА, след като ковчега дойде в почивката си.
32 Те служеха с музика пред обиталището на скинията за срещане, докато Соломон построи дома на ГОСПОДА в Ерусалим, и те служеха в своя офис според реда си. (NKJ)

И така, да обобщим тази глава, ние видяхме, че музикантите не бяха просто грабнати от тълпата. Те трябваше да посрещнат определени стандарти. Те бяха обучавани да пророкуват и в слово (песен) и на своите инструменти.

1 Летописи 25:1
1 Освен това Давид и началниците на армията отделиха за службата някои от синовете на Асаф, на Еман, и на Едутун, които трябваше да пророкуват с арфи, струнни инструменти, и кимвали. И броя на изкусните мъже извършващи тяхната служба беше: (NKJ)

Този стих ясно казва, че те трябваше да „пророкуват с” и изброява различни инструменти. Ние вече установихме какво може да направи музиката и как Бог може да говори на Своите хора чрез музика. Нека да погледнем по-отблизо как всичко това се нагажда заедно. Селата ще направи точно това.

следваща глава Глава осма