Съдържание Цялата книга на една страница

Глава първа

Амос 9:11-12
11 „В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, и ще заградя проломите й; ще въздигна развалините й, и ще я съградя пак както в древните дни,
12 За да завладеят останалите от Едом и всичките народи, които се наричаха с името ми,” казва Господ, който прави това.

Деяния 15:16-17
16 ‘След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя;
17 3а да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името ми,’ казва Господ, който прави да е известно това от века.

Ние като християни живеем в невероятно време. Ние живеем в края на времената. Сигурен съм, че ранната църква мислеше, че второто пришествие щеше да бъде по времето на техния живот на земята. Ние заем след преценка на събитията, че това не се случи. Много други са мислили, че краят се е виждал по тяхното време. Божието слово казва, че всяко слово трябва  да се изпълни преди Той да дойде отново. Кога ще бъде това? Само Отец знае.

Всички изглежда са съгласни, че Бог излива Духа Си върху всяка плът в това време. Ако Той наистина излива Духа Си, тогава трябва също да погледнем какво друго събитие на последното време ще се случи.

Четох, че стиховете цитирани по-горе се отнасят за възстановяването на Дома на Давид и че скинията на Давид е Дома на Давид. Казва се, че църквата е дома на Давид. Вярвам, че има един аспект на Давидовата скиния, който често е пропускан без значение от това какво мисли някой, че е Давидовата скиния.

Ние трябва да вземем думите, които четем, за да разберем какво казват или иначе защо да ги използваме? Ние можем да одухотворим дадено писание и да намерим различни други писания, които „пасват” на одухотворяването на даден пасаж и да дойдем със страхотно откровение. Понякога е напълно ясно, че писанието не е буквално. Един пример за това е когато писанието говори за Божията ръка. Ние знаем, че Той е дух и следователно няма телесна ръка като нашите. Ние знаем, че Той няма телесни крила, въпреки че писанието говори за Неговите криле.

Обаче, има писания, които означават точно това, което казват. Аз твърдо вярвам, че ако един стих в писанието се разбира и не нарушава главната насока на Библията когато се взема буквално, ние трябва да го приемем ‘така както е’. Защо не одухотворяваме „не убивай”? Ние не го правим. Това не навежда на мисълта, че един пасаж не може да има и буквално и духовно приложение.

В Амос 9:11 и Деяния 15:16, използваната дума е ‘скиния’. Думата ‘скиния’ и в еврейския и в гръцкия се отнася за временно обиталище, палатка или колиба. В писанието, когато се споменава дома на Давид, думата не е скиния, а ‘дом’. ‘Дом’ на еврейски е ‘обиталище’ и никъде в дефинициите не се споменава да е ‘временен’ или ‘подвижен’. Очевидно дом и скиния не са едно и също нещо.

Ако приемем, че църквата е Давидовата Скиния, ние трябва да осъзнаем, че Исус обитава в Соята църква. Ако една скиния е временно обиталище, тогава следва, че обитаването на Неговата църква от Исус е временно. Всички знаем, че това не е така. Това е против главното съдържание на Библията. Писанието казва:

2 Царе 7:13-17
13 „Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.
14 „Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга каквато е за мъже и с биения каквито са за човешкия род;
15 „но Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саул, когото отмахнах от пред тебе.
16 „И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века.”
17 И Натан говори на Давид точно според тия думи и напълно според това видение.

Ако горното е истина, как домът на Давид трябва да бъде възстановен.? Ако това е царство и трон, който е вечен, тогава той ще бъде и НИКОГА няма да престане. Домът на Давид не е това, което ще бъде възстановено, СКИНИЯТА на Давид е, която ще бъде възстановена. Някой може да спори, че този пасаж се отнася за Исус. Стих 14 казва „ако стори беззаконие”. Всички знаем, че Исус не стори и няма да стори беззаконие. Всички знаем, че Давид стори беззаконие и Бог въпреки това му показа благосклонност и не махна милостта Си от него.

Ако църквата наистина е Давидовата Скиния, тогава със сигурност според писанието, ранната църква беше в последните дни. Ако това е истина, какво можем да кажем за последните 2,000 години?

Намерението ми не е да споря дали църквата е или не е домът на Давид, но по-скоро да покажа, че Давидовата скиния е това, което ще бъде възстановено в тези последни дни. Църквата на Исус беше установена когато Той дойде, не когато Давид опъна палатката в Сион. Църквата беше установена когато Исус дойде, а не възстановена.

И така какво беше и какво е Давидовата скиния? Давидовата скиния беше палатка опъната на планината Сион в Ерусалим. Тя беше и е мястото, което Бог избра да обитава. Място, където избрана група от хора хвалеха и се покланяха на Бог без прекъсване за 33 години.

Псалм 132:13-14
13 Защото Господ избра Сион, Благоволи да обитава в него.
14 „Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

Пишейки това намерението ми не е да се ровя в образци и сенки, но по-скоро просто да разгледам скинията и какво се случваше там. Важно е да разгледаме защо Бог я установи и защо иска да я възстанови.

В Давидовата скиния, се практикуваше пророческа музика и хваление 24 часа всеки ден. Дали Домът на Давид или скинията на Давид ще бъде възстановена, ние трябва да осъзнаем, че всичко, което беше включено там ще бъде възстановено. Това ще включва музиката, тъй като музиката беше действително това, което отдели Давидовата Скиния. Музикалните аспекти са, които ще разглеждаме в тази книга.

следваща глава Глава втора