Съдържание Цялата книга на една страница

Глава пета

Какво точно е всичко, което трябва да правим относно техила, това спонтанно хваление? Знаете ли, че това е единствения вид хваление, който писанието казва, че Бог обитава? Не слагам ограничения на Бог – Той може да обитава всичко, което иска. Истината е, че има само едно място в писанието, което казва, че Той обитава в хваленията на Своите хора:

Псалм 22:3
3 Но Ти си святият, възцарен в хваленията на Израел. (NKJ)

Думата възцарен е преведена ‘да обитаваш’ в някои преводи. В действителния еврейски текст, тя е да обитаваш. И така защо Бог избира да обитава техила? Това е спонтанно, и следователно творческо. Бог е Твореца. Ако ще бъдем като Него, ние трябва да бъдем творчески. Той обитава в творческата песен, спонтанната песен от нашето сърце. Да обитаваш е да останеш върху съществуваща основа.

Псалм 34:1
1 Ще благославям ГОСПОДА по всяко време; неговата хвала постоянно ще бъде в устата ми. (NKJ)

Думата хвала тука е техила, и забележете, че се казва постоянно. Нашето желание е Бог да живее в нас. Ако ние Го хвалим (техила) постоянно, Той е в нас постоянно. Означава ли това, че пеем през целия ден? Не можем да го правим, но ще направим нещо друго. Възможно ли е да Го хвалим със самия си живот?

Действително, постоянно може да означава през всичките дни на живота ни, а не непременно с всеки изговор на устата ни. Ако говорим само истината, ние Го хвалим и ако пребъдваме в истината ние Го хвалим постоянно. Ние говорим за техила тука, въпреки че аз съм убеден, че това означава ежедневно през целия ни живот.

В Новия Завет откриваме, че Исус живее с нас. Така че защо се безпокоим за техила въобще, тъй като Исус е в нас? Тогава не сме ли вече, обитавани от Бог? Никъде в Новия Завет не се казва, че трябва да спрем да принасяме на Бог техила. В същност, когато ранната църква беше основана, те нямаха Новия Завет, чрез който да ходят. Той все  още не беше написан. Те използваха Божието Слово за тяхно указание в хваление и поклонение. Това беше Старозаветния модел установен от Бог чрез Неговия слуга, Давид. Тъй като това не е изменено в Новия Завет, то все още е принцип на хваление.

Някои спорят, че ако това не е в Новия Завет, то не е валидно. Аз избирам да не влизам в този спор. Новозаветните писания утвърждават, че ние трябва да принасяме химни, псалми и духовни песни… (Еф.5:18. Кол.3:16 и 1 Кор.14:26) Ние знаем, че това е модела установен от Бог в Давидовата скиния, в която Давид използваше Псалмите (композирана музика) химни (спонтанни песни, които бяха записвани, когато идваха) и духовни песни (доказани чрез пророчеството в псалмите).

Исус е същия днес, вчера и утре. Нашия Бог се наслаждава да прави ‘ново нещо’, и въпреки това Той никога не се променя. Той ни е дал модел за хваление, и как да се покланяме. Никъде не ни казва да изменяме това или да го спираме.

Исус не отмени хвалението и поклонението. Той отмени церемониалния закон на жертване, принасяйки Себе Си като жертва веднъж и за всички. Останалата част от писанията все още остават. Не ние даден избор между това да се покланяме и да не се покланяме, между това да хвалим и да не хвалим. Не ни е дадена свобода да хвалим и/или да се покланяме както ние виждаме за подобаващо. Това е човешка идея.

Ако все още трябва да Го хвалим, трябва да се научим как Той иска да го правим и да Му дадем хвалата, която Той желае.

Има 57 споменавания на техила в Стария Завет, намиращи се в 57 отделни стиха. Ще откриете, че някои от тези писания са много познати.

Ето няколко писания използващи техила (спонтанна хвала), които чувствам, че изпъкват. Искам да заменя специфичната дума техила с преведената дума хваление. Това ще помогне да закараме посланието у дома. Вие ще намерите всичките 57 стиха описани в края на тази глава за ваше улеснение.

Псалм 33:1
1 Радвайте се в ГОСПОДА, О   праведници! Защото хвалението от праведните е красиво. (NKJ)

Бог казва, че спонтанната хвала е красива!

Псалм 35:28
28 И езика ми ще говори за Твоята правда и Твоята хвала през целия ден. (NKJ)

Колко дълго?

Псалм 40:3
3 Той е поставил нова песен в устата ми – хваление на нашия Бог; мнозина ще видят това и ще се убоят, и ще уповаят на ГОСПОДА. (NKJ)

Неспасените ще видят тази проява на Бог в Неговите хора и ще се убоят и ще уповават на Господа. Това е евангелизиране.

Псалм 48:10
10 Според името Ти, О Боже, толкова е Твоята хвала до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда. (NKJ)

Колко далеч се простира техила?

Псалм 66:8
8 О, благославяйте нашия Бог, вие праведни! И направете гласа на хвалата Му да се чуе,            (NKJ)
Това е заповядано, нали? Чия хвала? Каква хвала”? Техила. Да се чуе!

Псалм 79:13
13 Така че ние, Твоите хора и овце на пасбището Ти, ще Ти благодарим вечно; ние ще покажем хвалата Ти на всички поколения. (NKJ)

Колко дълго хората на Бог ще правят ‘техила’? Кой предполагате иска да спрем? Защо? Кой би искал да накара Бог да спре да говори чрез Своите хора?

Псалм 100:4
4 Влезте през портите Му с благодарение, и в дворовете Му с хвала. Бъдете Му благодарни и благославяйте името Му. (NKJ)

Ние трябва да влезем в дворовете Му с техила.

Псалм 119:171
171 Устните ми ще изричат хвала, когато ме научиш на Твоите постановления. (KJV)

KJV много близко следва еврейския текст. Кога ще произнасяме техила? Ако сме в Него и Го обичаме, ние ще пазим Неговите заповеди. Ако пазим заповедите Му, ние знаем Неговите постановления. Тогава ще правим техила.

Псалм 111:10
10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдрост: добро разбиране имат всички, които вършат Неговите заповеди: Неговата хвала трае вечно. (KJV)

Колко дълго трае техила? Не трябва ли да я правим?

Псалм 147:1
1 Хвалете ГОСПОДА! Защото е добро да пеем хваления на нашия Бог; защото е приятно, и хвалението е красиво. (KJV)

Добро е да пеем хваления на нашия Бог. Техилата е красива. Някои преводи използват думата прилично, което означава приятно и полезно на външен вид.

Исая 60:18
18 Насилие няма повече да се чува в земята ти, нито загуба нито разрушение отвътре границите ти; но ще наречеш стените си Спасение, и портите си Хвала. (NKJ)

Ще наречеш портите си техила. Вдигнете главите си всички вие порти! Хъммм…

Исая 61:3
3 Да утеши онези, които скърбят в Сион, да им даде красота от пепелта, миро на радост вместо плач, облекло на хвала вместо дух на тежест; така че да могат да бъдат наречени дървета на правда, растението на ГОСПОДА, за да бъде прославен Той.” (NKJ)

Всички ние знаем този стих. Това е този стих, към който Исус се отнесе когато чете в храма и после затвори книгата и седна. Това говори за когато и/или след като Исус дойде за първи път. Облеклото, което Той ни дава в замяна на тежестта е техила! Това ясно ни казва, че ние трябва да правим техила дори днес. Неговата техила трае вечно!

Исая 61:11
11 Защото както земята произвежда растенията си, както градината причинява нещата посяти в нея да израстват, така Господа БОГ ще направи правда и хвала да поникнат пред всичките народи. (NKJ)

Къде ще направи Той техила да поникне? Пред ВСИЧКИТЕ народи. Той ще издигне Давидовата скиния така че ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА МОЖЕ ДА ГО ПОТЪРСИ! Ние говорим за великия ден на евангелизиране, за който сме чували в църквата. Ние не трябва да стоим на пътя, защото не се чувстваме удобно с ‘някои форми на поклонение’! Ние трябва да прегърнем техила и да я направим нещо нормално в нашата църква. Бог я е планувал и я иска. Той ще я направи да се случи с или без нас!

Исая 62:7
7 И не Му давайте покой докато не установи и докато не направи Ерусалим хвала на земята. (NKJ)

Докато не направи ЕРУСАЛИМ ТЕХИЛА НА ЗЕМЯТА!

Еремия 13:11
11 ‘Защото както пояса прилепва за кръста на човека, така Аз направих целия Израилев дом и целия Юдов дом да се прилепи за Мен,’ казва ГОСПОД, ‘така че да могат да станат Мой народ, за именитост, за хвала, и за слава; но те не послушаха.’ (NKJ)

„ТАКА ЧЕ ДА МОГАТ ДА СТАНАТ МОЙ НАРОД, ЗА ИМЕНИТОСТ, ЗА ТЕХИЛА, И ЗА СЛАВА, НО ТЕ НЕ ПОСЛУШАХА”. Аз не искам да бъда причислен към тези, които не послушаха.

Софоний 3:19-20
19 Ето, в онова време ще се разправя с всички, които те измъчват; ще спася куците, и ще събера онези, които са изгонени; ще ги определя за хвала и слава във всяка земя, в която са били посрамени.
20 В това време ще те върна, дори във времето когато те събера; защото ще ти дам слава и хвала сред всички народи по земята, когато върна пленниците ти пред очите ти,” казва ГОСПОД. (NKJ)

Къде, в стих 19, се казва, че ще бъдем определени за техила?

Това по никакъв начин не са всичките споменавания на техила, просто тези, които са ме грабнали. Ясно е, че тя е за да продължава вечно и ние сме, за да я практикуваме, пред и във всички народи на земята!

Така че нека да видим един ключ тука. Техила е обитавана от Бог. Ако това е истина, тогава Той буквално е във всеки изговор, които излиза. Ако осъзнаем това и се предадем на Него, тогава Той е, който говори и пее чрез нас. Ние просто сме направили преход в духовната песен.

Уоу! Доста лесно, а? Просто започнете да пеете спонтанно и слушайте Бог. Когато Го чуете, предайте се и Го оставете Той да пее и вие имате духовна песен. Ако Бог прави пеенето, тогава може ли да се каже, че това е пророческо? Несъмнено! Ако кажете, че не можете да пеете спонтанно, тогава как се молите? Молите ли се с молитва, която някой ви е написал? Аз мисля, че се молите спонтанно. Ако пеете молитвата си, това е тефила. Тефила не е ли вид на техила?

Пророчеството не е просто предсказване на Словото на Бог, но също е казване напред на Словото на Бог. Ако той ви дава стих и вие го пеете, вие пророкувате. Ако Той ви дава нови думи и вие ги пеете вие сте пророкували. Тази духовна песен е ‘новата песен’, която намирате в Библията. ‘Новата песен’ е пророческата ‘песен на Господа’.

И така ние можем да пророкуваме, нали? Трябва ли да сте пророк, за да пророкувате? Не. Павел каза, че желае всички да пророкуват. Ние можем да пророкуваме. Ние не всички държим офиса на пророка, но всички можем да пророкуваме.

Някои хора са прободени тука, защото те просто не могат. Чувстват, че просто не могат. Искам да се спра на това за момент. Божието слово казва:

Филипяни 4:13
13 Аз мога всичко чрез Христос, който ме подкрепя.    (NKJ)

Аз мога всичко. Сложете вашето име в това и вижте. Вие можете всичко. Притчи 23:7 казва „ както мисли човек в сърцето си, такъв е той”. Думата мисли означава:

8176 шар (shaw-ar’); основен корен; да разцепя или да отворя, т.е. (буквално, но не само като нарицателно от 8179) да действам като портиер (вж. 7778):  (фигуративно) да преценя:
KJV – мисля.

Ние трябва да действаме като портиери. Какво прави един портиер? Той се грижи за вратата, и пуска вън или вътре само това, което трябва да влезе или да излезе. Този стих казва,  че ние сме това, което пускаме да излезе или да влезе.

Ако казваме на себе си ‘Аз не мога’, тогава ние сме в директен конфликт с Божието Слово. Божето Слово казва, че ние можем всичко чрез Исус. Когато чуем ‘Не мога’ в умовете си, ние трябва да се погрижим за вратата и да пазим това вън. Ако го пуснем вътре, ние ставаме тази мисъл и ставаме неподравнени с Божието Слово.

ВСЕКИ набег на врага е голям удар. Истината е, че всеки може да пее. Колко добре е въпрос на личен вкус. Ние не трябва да се страхуваме от човешко мнение за нашето пеене. Бог иска да го чува, защо трябва човек да застава на пътя? Просто кой е този на когото пеем? Има ли значение човешкото мнение когато пеем на Бог?

Божието значение е, което има значение, и аз знам, че Той обича да ме чува да пея! Хората, които са надарени в изпълнението на песен не трябва да правят по никакъв начин тези, които не са надарени да се чувстват неудобно за тяхната способност да хвалят. Истината е, че всеки може да пее хвала на Бог. Качеството на гласа или на излизащата песен не е от значение. Бог е, който ни дава плода на нашите устни. Да съдя ли Бог? Защо тогава съдим Неговия слуга, или гласа, който е създал в Своя слуга?

Основната линия на въпроса е, че вие можете да пеете и да хвалите Бог спонтанно. Ако мислите, че не можете, прочетете горната част отново. Мислите ли, че не можете да проповядвате или да евангелизирате? Прочетете горното отново.

Ето 57-те споменавания на техила:

Изход 15:11
Второзаконие 10:21
Второрозаконие 26:19
1 Летописи16:35
2 Летописи 20:22
Неемия 9:5
Неемия 12:46
Псалм 9:14
Псалм 22:3
Псалм 33:1
Псалм 34:1
Псалм 35:28
Псалм 40:3
Псалм 48:10
Псалм 51:15
Псалм 65:1
Псалм 66:2
Псалм 66:8
Псалм 71:6

Псалм 71:8
Псалм 71:14
Псалм 78:4
Псалм 79:13
Псалм 100:4
Псалм 102:21
Псалм 106:2
Псалм 106:12
Псалм 06:47
Псалм 109:1
Псалм 111:10
Псалм 119:171
Псалм 145:1
Псалм 145:21
Псалм 147:1
Псалм 148:14
Псалм 149:1
Исая 42:8
Исая 42:10

Исая 43:21
Исая 48:9
Исая 60:6
Исая 60:18
Исая 61:13
Исая 61:11
Исая 62:7
Исая 63:7
Еремия 13:11
Еремия 17:14
Еремия 33:9
Еремия 48:2
Еремия 49:25
Еремия 51:41
Авакум 3:3
Софоний 3:19
Софоний 3:20

 

следваща глава Глава шеста