Съдържание Цялата книга на една страница

Глава четиридесет и първа – Покритите със злато дъски

Изход 26:15

Да приготвя място за пребиваване

 

Сребърните подложки, които бяха направени от един талант сребро тежаха около 45 кг. всяка и осигуряваха основата за дъските. Това се равняваше на около 5 тона сребро за подложките. Тези дъски бяха рамката на скинията. Всяка дъска беше широка около 75 см., и висока около 5 метра. Всяка страна имаше 20 дъски наредени една до друга. Задната страна имаше шест дъски и две ъглови дъски. В основата всяка дъска беше поддържана от две езичета (на еврейски ръце), които бяха поставени в две сребърни подложки (Изход 36:24).

От външната страна на дъските имаше три реда от халки, които бяха закачени на всяка дъска. През тези халки минаваха три реда от дървени пръти, за да държат дъските заедно. Средния ред преминаваше през цялата дължина на трите страни. Горния и долен ред бяха от две части.

На предната страна имаше пет колони, от които висеше вратата или завесата. Всяка една от тези колони беше направена от едно акациево дърво, което на гръцки беше преведено като „не гниещо дърво”.

То представя неопетнената и непокварена човешка природа на Исус: „Който не знаеше грях” (2 Коринтяни 5:21). Марко пише за Него като за : Святият на Бог” (1:24).

Това дърво не се виждаше, тъй като беше покрито със злато. Нямаше значение колко добре е изглеждало това полирано дърво, то трябваше да бъде покрито. В Божието присъствие се виждаше само Божествеността на Исус. Златото сочеше към Божествеността на Исус, представящо съвършенствата на Бог.

Нищо не може да промени златото. То не се влияе от въздуха, огъня не го изгаря, киселините не го унищожават, качествата му не се влошават, когато е заровено, то може да бъде многократно разтапяно, без да се окислява, и може да бъде изковавано толкова тънко, че едно зърно да покрие площ от 350 кв. см., като дебелината му е 1/11,280 мм. Една унция (около 28.4 г.) може да покрие 1 600 км. сребърна жица или ако е направено на жица тя ще е дълга 150 метра.

Дъските бяха поставени прави точно както Христос винаги беше прав в живота Си. Човешката раса е паднала. Дъските бяха поставени една до друга, както всяко дело в живота на Исус следваше предишното. Те бяха еднакви на височина, 10 лакти. Десет представя отговорността на хората и ние, като част от човешката раса бяхме натоварени с отговорности пред Бог. Исус, който беше Божий Син стана човек, прослави своя Баща на земята, изпълнявайки задължението на човека. Той никога не пазеше една от десетте заповеди по съвършено от останалите.

Едната и половина лакти ширина ни казва, че Исус беше повече, отколкото човек. Той увеличи образа, по който човека беше създаден, и направи повече, отколкото само да опази закона.

Двете ъглови дъски създават стабилност и ни казват, че Исус беше повече от човек. Крайъгълните камъни са споменати два пъти от пророците: „Ето полагам в Сион … скъпоценен крайъгълен камък” (Исая 28:16). „Камъкът, който отхвърлиха зидарите стана глава на ъгъла” (Псалм 118:22).

Дъските създадоха място за пребиваването на Бог и за службата на свещениците. Те заобикаляха мебелите, които представяха това, което беше осигурено от Бог чрез Исус. Те осигуряваха място за закачване на завесите, които ограждаха светилището, така че да бъдат видими и завесата, която служеше за вратата, през която се влизаше, и която служеше като бариера.

Тези дъски поддържаха тежестта на завесите и покривалата, които говореха за славата на дома на Бащата и за тежестта на Божественото управление, за които говори пророк Исая в 22:20-25.

Елиаким означава, Бог ще установи. Това, което беше пророкувано за него беше валидно и за идващия Месия: „ще му дам власт” (ст. 21). „Ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; той ще отваря и никой няма да затваря, и ще затваря и никой няма да отваря”. „… той ще бъде славен престол на бащиния си дом” (ст. 23).

Отговорността за тежестта на Божественото управление винаги беше поставена на Него. Това беше Негово дело като Божий Син, като безгрешен човек, като заместник на човека. Той трябваше да изживее живота си като слуга, като цар, като водач на Своя народ, като подчиняващ се, смирен и скромен. Всички тези бяха част от Божията пълнота, която пребиваваше в Него и беше носена от Него. Днес църквата трябва да вземе от тази пълнота и да служи на хората с нея.

Дъските бяха 48 на брой, което е 6 х 8 или 4 х12. Четири е числото за земята, шест е числото на човек, осем числото на ново начало, а дванадесет съвършено управление.

Когато поставим значението на числата заедно, получаваме, че Исус донася нов живот и управление на хората живеещи на земята.

Двете „ръце” в основата на дъските може би говорят за пророците и апостолите, които се присъединяват към великото дело на Изкупителя (Ефесяни 2:20). През тези ръце преминаваше богатството на царството на Неговия Баща, в изкупените на земята.

Петте пръта на всяка от трите страни бяха за свързване на дъските, което придаваше на структурата единство и сила.

Те сочеха към функцията на ръководителите в Израел, когато те управляваха с Него. Свещениците и левитите бяха представени чрез долния ред, след което следваше службата на пророците и апостолите и накрая царете и старейшините, които бяха представени от горния ред.

Новозаветния паралел ще бъде апостоли и пророци за долния ред, тъй като те са основата (Ефесяни 2:20); след това евангелизаторите за средния ред, тъй като чрез тях евангелието на благовестието трябваше да достигне до целия свят (Ефесяни 4:11); и пастори и учители са представени от горния ред. Те пасат стадото и го инструктират, за да запазят единството в църквата, което показва, че днес членовете на Христовата църква са дъските, които стоят наредени една до друга, като обиталище за Божието присъствие.