Съдържание Цялата книга на една страница

Глава трета – Една дълга история!

Лука 24:27, 44

 Какво каза той?

 

По пътя за Емаус виждаме Исус, който обяснява нещата относно Себе Си във всичките писания, започвайки с Мойсей, пророците и псалмите. По време на това пътуване Исус направи това, което Светия Дух щеше да продължи да прави за нас след Неговото възнесение.

Може би Той започна с описание на нещата, които Той беше извикал в съществуване по време на сътворението и им е напомнил за 19 Псалм.

Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание” (Псалм 19:1-2).

Може би им е обяснил как Той е бил „семето на жената” и как е бил представен чрез Енох, Ной, Мелхиседек, Авраам, Йосиф и Мойсей; как е бил пасхалното агне, ударената скала, близкия сродник, Давидов син, Божия мъдрост, страдащия служител, Божията слава, идващия Месия, надеждата на Израел, желанието на народите, праведния отрасъл!

 

В Стария завет Христос е видян като


Семето на жената (Битие 3:15)

Пасхалното агне (Изход 12:3)

Изкупителната жертва ( Левит 17:11)

Ударената канара (Числа 20:8, 11)

Верният пророк (Второзаконие 18:18)

Военачалникът на Господнята войска (Исус Навин 5:15)

Божественият Избавител (Съдии 2:18)

Близкият роднина, Избавител (Рут 3:12)

Помазаният (1 Царе 2:10)

Давидовият Син (2 Царе 7:14)

Идващият цар ( Царе)

Строителят на храма (1 Летописи 28:20)

Възстановителят на храма (Ездра 6:14-15)

Възстановителят на народа (Неемия)

Закрилникът на народа (Естир 4:14)

Живият Изкупител (Йов 19:25)

Хвалата на Израел (Псалм 105:6)

Божията мъдрост Притчи (8:22-23)

Велик Учител (Еклисиаст 12:11)

Неопетненият всред десет хиляди (Песен на песните 5:210)

Страдащият слуга (Исая 53:11)

Правещият завета (Еремия 31:31)

Човекът на страдание (Плач на Еремия 3:28-30)

Божията Слава (Ездра 43:2)

Идващият Месия (Данаил 9:25)

Любещият неверните (Осия 3:1)

Надеждата на Израел (Йоил 3:16)

Земеделецът (Амос 9:13)

Спасителят (Авдия 21

Възкресеният (Йона 2:10)

Владетелят в Израел (Михей 5:2)

Отмъстителят (Наум 2:1)

Свят Бог (Авакум 1:13)

Цар на Израел (Софония 3:15)

Желанието на народите (Агей 2:7)

Праведният отрасъл (Захария 3:8)

Слънцето на правдата (Малахия 4:2)

 

 

Може би Той е илюстрирал себе си в различни служби:

В Битие, като призоваващ ни, избиращ от расата на Адам хора като Ной, Йов и Авраам, за да живеят чрез вяра в Него.

В Изход като наше светилище, представящ чрез светилището, в детайли Своята пълнота и това, което Той ни осигурява за възстановяване на близостта с Него.

В Левит като наша жертва, което е илюстрирано чрез даренията, жертвите и Господните празници, как всичките нужди на човека са осигурени за пълно изкупление.

В Числа като водещ ни, чрез напътстването и заповедите отправени към Израел и начина, по който ги водеше чрез облака по време на странстването им в пустинята.

Във Второзаконие като освещаващ ни, напомнящ, предупреждаващ и подготвящ Своя народ да живеят според осигурените неща, които бяха обещани на техния пра отец Авраам.

Може би Той им е казал как е възвеличил Божия закон (който контролира нашето поведение), който е съвършен и възстановява душата.

Как свидетелството за Бог (обясняващо кой е Той) е сигурно, и умъдрява простия!

Как поученията на Бог, (правила за действие) или заповеди (законодателни постановления) са верни, и карат сърцето да се радва, тъй като са принципи за живот, доверие, даряване и служба!

Как Божиите заповеди (специални инструкции), са чисти и осветляват очите! Те са задължителни и никога няма да се променят.

Как страха от Бог е чист и съществува завинаги, инструктирайки ни в поклонение на послушание и екстравагантна любов!

Как Божиите присъди са верни и праведни и може да им се доверим! Те са присъди относно съдбата на човека.

Може би им е казал как в 23 Псалм Той беше:

  • „Господ е Пастир мой” – Раах (моят пастир).
  • „Няма да остана в нужда” – Ирех (моят осигурител).
  •  „При тихи води ме завежда” – Шалом – (моят мир).
  •  „Освежава душата ми” – Рофи (моят лекар).
  •  „Води ме в прави пътеки” – Цидкейну (моята правда).
  •  „Няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен” – Шемах (моят Бог е тук).
  • „Помазал си главата ми” – Ниси (моето знаме над мен).

 

Имената на Бог в Псалм 23

Господ е Пастир мой

Рохи: Мой пастир

Няма да остана в нужда.

Джайра: Осигурител

На зелени пасбища ме успокоява;
при тихи води ме завежда.

Шалом: Мир

Освежава душата ми;

Рофи: Лечител

Води ме през прави пътеки заради името Си.

Цидкейну: Правда

Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават

Шемах: Бог който е там

Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,
помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива.

Ниси: Флаг над мен

 

Може би е казал на учениците за седмократния дух на Бог, който е споменат в Исая 11:2, а също и за „Аз Съм”, които Той беше споменал пред тях през живота си. Може би Той е илюстрирал как те присъстваха и бяха представени в скинията и храма.

Как при вратата Духът на Мъдрост откриваше „Аз Съм вратата”, която трябваше да привлича хората към покаяние, вярващ, че Неговата глупост бе по-разумна от мъдростта на света!

Как при олтара, Духът на разум откриваше „Аз съм добрия овчар, който дава живота си за овцете”, за да убеди хората в завършеността на изкуплението и да представи разбирането, че всичко е чрез вяра, а не чрез дела!

Как при умивалника, Духа на съвет откриваше „Аз съм пътя, истината и живота”, да поучава, (съветва), важността на освещението чрез умиването с вода (със Словото)!

Как при масата Духът на сила откриваше „Аз съм хляба на живота”, да ни храни с любовта и насладата на Бащата и да ни укрепи с връзката на завета!

Как при светилника Духът на знание откриваше „Аз съм светлината на света”, който изпълва с познанието за Христос, за да ни снабди с любов и състрадание за света, който трябва да знае пълнотата на Христос и Той разпнат!

Как при кадилния олтар Духът на страх от Господ откриваше „Аз съм възкресението”, който със смирение признава нуждата на човека и с дълбочина на състрадание се позовава на Божия характер, и със смирение признава, че нямаме собствени заслуги, когато се застъпва за нас пред Бащата!

Как при ковчега на завета, Божия Дух откриваше „Аз съм, който съм”, който като автор, пазител и настойник на закона, ще възстанови всички неща в пълна хармония с Бащата!

Може би Той е казал, че Духа на истината ще дойде и че „Той ще вземе от моето и ще ви известява” (Йоан 16:14). Той ще ви води във всяка истина, ще разпознава злото, ще изяви скрити грешки, ще открива необмисления грях, ще освободи тези, които са под властта на греха и ще прости големите престъпления на хората, така че размишленията на сърцето, да бъдат приемливи пред Него.