Глава 6 – Съвъзкресен с Христос

В книгата Колосяни Павел пише до църквата в Колос. Въпреки че използва малко по-различни думи, той казва същото нещо относно Божия план за изкупление, което казва на ефесяните. Той не проповядва ново или различно послание на колосяните.

Колосяни 1:15-20

15 в Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

18 И глава на тялото, тоест, на църквата, е Той, Който е началникът,

първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота
20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него е кръвта, пролята на Неговия кръст.

Във втора глава виждаме, че Христос бе съживен от Бог Отец:

Колосяни 2:12-15

12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите.

13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпения;

14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;

15 и като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него. 

Дванадесети стих ни казва, че сме съвъзкресени с Христос „чрез вяра в действието на Бога“. Забележете, че Отец извърши делото. Тринадесети стих ни казва, че Бог не само ни съживи по същото време, когато съживи Христос, а прости и греховете ни!

Когато праведникът Исус бе предаден на смърт, задълженията ни към закона бяха платени. Тогава Отец изличи нарушените закони и заповеди, които стояха между Него и нас. Той прикова тези отменени задължения на кръста на Своя Син.

Тук, в Колосяни, Павел казва, че Бог състави плана за изкупление. Бог Възкреси Исус от мъртвите. Бог Му даде име над всяко друго име. Бог ограби демоничните началства и власти, които се противопоставяха на Възкресението на Христос.

Смъртта е наказанието за греха. Затова, когато Христос понесе на кръста световната вина, сатанинските въздушни сили се опитаха да упражнят правата си и да Го задържат под своя власт.

Ключовете към властта

Библията казва, че дяволът притежаваше силата на смъртта – но Исус го победи. В Откровение 1:18 Исус казва: „… Бях мъртъв и ето Живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.“ Исус Христос отне ключовете от дявола, слаба на Бога! Ключовете принадлежат на Упълномощения. Това са ключовете на властта.

Трябва да помним, че физическата смърт не е от Бога, а е от врага. Смъртта все още е враг. Библията казва, че тя е последният Враг, който ще бъде поставен в подножието. Благодаря на Бог, този ден идва, но ти все още не си получил новото си тяло. Ще откриеш хора, които вярват, че ще живеят вечно тук долу в плътта, но забележете, нито един от тях не прави това. Един човек спореше с мен по този въпрос и аз отговорих: „Ако Павел не успя, може и ти да забравиш за тая работа.“

Не мога да разбера как може някой да е толкова глупав да вярва, че ще живее завинаги в плътта – в настоящото си тяло. Не, това тяло трябва да бъде променено. Не можеш да живееш вечно в това тяло. Библията ни казва кога то ще бъде променено – когато дойде Исус. В един момент, в миг на око телата на тези от нас, които сме живи тогава, ще се променят и ще станат безсмъртни. Дотогава имаме само ограничена власт над смъртта.

След като ограби демоничните сили от властта, която бе тяхна, Христос „изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях“ (Колосяни 2:15). Казаното тук от Павел се отнася до факта, че Христос бе издигнат над враговете Си отдясно на Отец – тема, за която Павел пише в книгата Ефесяни, както Видяхме по-рано. Павел отново акцентира върху делото на Отец в побеждаването на сатанинските сили и поражението на самия Сатана.

В Ефесяни видяхме също, че Синът седи над тези сили и притежава Властта на Божия трон. Но точно тук се е провалил църковният свят. Той е разбрал, че Исус Христос е върховният глава на църквата, но е пропуснал да разбере, че главата е напълно зависима от тялото в изпълнението на Неговите планове; че ние седим с Христос в небесни места; че Той упражнява властта над въздушните сили чрез тялото.

Сега, както никога преди, можем да разберем какво имаше предвид Исус, когато каза: „Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата“ (Матей 18:18). Това е да употребяваш Неговата власт на земята.

Малцина от нас получават от време на време слаби проблясъци за властта; някои от нас са се препъвали в нея и са я упражнявали, без да знаят какво вършат. Това, което ме накара да започна да изучавам този предмет, бе въпросът, който си зададох: „Притежаваме ли власт, която не знаем, че притежаваме?“

Когато започнах да изучавам този предмет, открих, че имаме власт, благодаря на Бога. Също така открих, че небето ни подкрепя в това, което отказваме и в това, което позволяваме. Ние сме позволили много неща, но не сме упражнявали властта си. Затова нещата са такива, каквито са: не сме направили нищо за дадената ситуация. Чакаме Бог, а Той чака нас и няма да направи нищо, докато ние не се задействаме.

Имало е моменти, когато съм се молил за обичани от мен хора, които са били близо до смъртта, и Господ ми е казвал: „Ще направя, каквото ти ми кажеш да направя.“ В един случай помолих Господ да даде на човека още две или три години. Той отговори, че ще му ги даде само защото аз съм Го помолил за това. Той ми каза: „Нито един земен баща не Желае да направи повече за децата си от Мен, ако децата Ми просто Ми позволят!“

Някои хора мислят, че Бог е тиранин, седящ на трона Си и държащ гигантска палка за мухи в ръка. В момента, в който направиш нещо погрешно, те вярват, че Той е готов да те размаже. Но това не е истинска картина на Отец.

Господ е възпрепятстван в плановете Си, понеже Неговото тяло не е оценило значението на Христовото издигане и факта, че ние седим с Него отдясно на Отца. Има роля, която ние да изиграем в това: ние трябва чрез вяра да се кооперираме с Господа.

Исус каза, че Святият Дух, който идва да живее в нас, когато се новородим, ще ни води във всяка истина. Веднъж един проповедник взе една Библия и я хвърли на земята, декларирайки, че не се нуждае от нея, защото има Святия Дух. Но той се нуждаеше от Библията, защото не можеш да следваш Святия Дух в истината, отделен от Библията.

Когато отидеш отвъд написаното Слово на Бога, ти отиваш твърде далеч. Остани със Словото.

Словото на Бог е от Духа на Бог: святи хора от древността са го написали. Божието слово е от най-голяма важност. Но ти никога няма да го разбереш с главата си; трябва да го разбираш със сърцето си.

Не слагай Духа над Словото. Сложи Словото на първо място, а Духа на второ и ще бъдеш в безопасност.

Добре известният петдесятен издател Стенли Фродшам, автор на биографията на Смит Уигълзуърт, изкара наяве факта, че Уигълзуърт е бил на първо място човек на Божието слово и на второ място човек, изпълнен с Духа на Бог. Това е отлична комбинация.